Current portal location

Website content

News archive

United States | Bruksela, 14 maja 2014

Zapewnienie przejrzystości w negocjacjach handlowych między UE i USA: UE publikuje stanowiska negocjacyjne w kolejnych pięciu obszarach

Komisja Europejska opublikuje dzisiaj stanowiska negocjacyjne w kolejnych pięciu ważnych obszarach naszych rozmów z USA w sprawie przyszłego transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP).

Dzisiejszą publikację poprzedziło wydanie w lipcu 2013 r. naszych początkowych stanowisk. Jest to część naszych wysiłków na rzecz pełnej przejrzystości w negocjacjach, o których szczegółowo informujemy w tym czterostronnym zestawieniu informacji.

Dokumenty udostępnione dzisiaj zawierają propozycje zwiększenia kompatybilności istniejących zasad i przepisów obydwu stron, czy też ściślejszej współpracy w określaniu ich w przyszłości, w pięciu sektorach obejmujących:

 1. chemikalia
 2. kosmetyki
 3. przemysł motoryzacyjny
 4. produkty farmaceutyczne  
 5. tekstylia i odzież.

Dokumenty dotyczące każdego z tych sektorów koncentrują się na sposobach, dzięki którym możemy:

 • położyć kres zbędnemu powielaniu badań produktów lub kontroli roślin
 • wzajemnie uznawać istniejące przepisy lub ściślej je dostosować do siebie
 • dostosować nasze odpowiednie procedury zatwierdzania lub rejestrowania nowych produktów.


Streszczenie dokumentów

1. Chemikalia

Obecnie obowiązujące w UE i USA przepisy w zakresie substancji chemicznych znacznie się różnią. Zatem ani ich harmonizacja, ani wzajemne uznawanie, nie jest możliwe. UE dostrzega możliwości współpracy w czterech obszarach, w ramach naszych odpowiednich zasad. Są to:

 • wybór chemikaliów do oceny oraz wybór najlepszych sposobów ich testowania
 • klasyfikacja i oznaczanie chemikaliów
 • wyszukiwanie i rozwiązywanie nowych lub pojawiających się problemów
 • skuteczniejsze dzielenie się danymi i ochrona poufnych informacji biznesowych.

Dzięki temu nasze systemy byłyby wydajniejsze, co z kolei spowodowałoby obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw.

2. Kosmetyki

Dokument opiera się na wynikach prac od pewnego czasu wspólnie prowadzonych przez regulatorów unijnych i amerykańskich. Proponuje współpracę w celu:

 • wzajemnego uznawania wykazów substancji dozwolonych i zakazanych
 • wzajemnego uznawania dobrych praktyk wytwarzania (GMP)
 • opracowywania i wykorzystywania metod alternatywnych do badań na zwierzętach
 • harmonizowania metod i wymogów dotyczących procedur testowania
 • ujednolicania wymogów dotyczących oznaczania
 • ściślejszej współpracy w ramach Międzynarodowej Rady Regulacji Kosmetyków (ICCR), która zrzesza organy regulacyjne z UE, USA, Kanady i Japonii.

3. Przemysł motoryzacyjny

W odniesieniu do samochodów osobowych i ciężarowych, wymagania techniczne UE i USA różnią się od siebie. Ale w obydwu przypadkach ich celem jest zagwarantowanie wysokich norm zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W dokumencie przedstawiono nasz cel: osiągnięcie zgodności bez konieczności obniżania standardów po którejkolwiek stronie. W związku z tym wskazujemy dwa główne cele:

 • wzajemne uznanie obowiązujących po obu stronach norm i przepisów
 • współpraca na rzecz opracowywania przepisów w przyszłości, szczególnie w obszarze nowych technologii.

Bliższa współpraca między UE i USA na forum Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE), która mogłaby dopomóc w przyjęciu nowych globalnych regulacji. Umowy w tych obszarach mogłyby wpłynąć na obniżenie kosztów producentów i w konsekwencji – konsumentów.

4. Farmaceutyki

W tym zakresie organy regulacyjne po obu stronach Atlantyku już ściśle ze sobą współpracują. W opublikowanym dokumencie proponuje się kilka obszarów wymagających dalszych wspólnych prac. Są to:

 • wzajemne uznawanie wyników inspekcji dobrych praktyk wytwarzania (GMP) w zakładach produkcyjnych, w celu uniknięcia powielania pracy
 • wymiana informacji
 • harmonizacja wymogów dotyczących „biopodobnych produktów leczniczych” - czyli produktów podobnych do leków biologicznych, co do których już przyznano zezwolenia, jak np. szczepionki
 • usprawnienie systemów autoryzacji leków generycznych
 • harmonizacja terminologii oraz zwiększenie liczby wspólnie przeprowadzanych ocen
 • współpraca w celu przeglądu wytycznych dla pediatrów wydanych przez Międzynarodową konferencję ds. harmonizacji.


5. Tekstylia i odzież

W dokumencie proponuje się wzmocnienie istniejącej współpracy między UE i USA w trzech głównych obszarach:

 • oznakowanie - włącznie z wzajemnym uznaniem symboli instrukcji obsługi oraz ujednolicenie nazw nowych tkanin
 • bezpieczeństwo produktów i ochrona konsumentów – obejmujące współpracę w celu:
  • wyjaśnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego tekstyliów
  • dostosowania wykazu substancji, których stosowanie w produkcji tkanin jest ograniczone oraz
  • przyjęcie standardów technicznych dla odzieży ochronnej i innych produktów specjalistycznych
 • normy – dążenie do ich zbieżności w określonych obszarach.