Current portal location

Website content

News archive

United States | Bruksela, 3 października 2014 r.

„TTIP nie zmieni unijnych przepisów o niebezpiecznych chemikaliach”

„Negocjowana umowa handlowa między UE i USA w żadnym wypadku nie doprowadzi do obniżenia obecnych norm środowiskowych i zdrowotnych UE w zakresie chemikaliów”, napisał komisarz De Gucht w odpowiedzi na pismo organizacji pozarządowych działających w obszarze środowiska. „W ostatnich dziesięcioleciach – a szczególnie od czasu przyjęcia REACH – UE podniosła swoje normy dotyczące chemikaliów, stając się światowym liderem i wzorem do naśladowania w tej dziedzinie. Ewentualne przyjęcie umowy TTIP niczego w tym zakresie nie zmieni”, dodał De Gucht.

Komisarz wyjaśnił też, że przepisy dotyczące chemikaliów obowiązujące w UE znacznie różnią od prawodawstwa USA, w związku z tym niemożliwa jest ich harmonizacja ani wzajemne uznanie. UE dostrzega możliwości współpracy – niewykraczającej poza przepisy obu systemów – w czterech obszarach. Są to:

  •  wybór chemikaliów do oceny
  • klasyfikacja i oznaczanie chemikaliów
  • wyszukiwanie i rozwiązywanie nowych lub pojawiających się problemów
  • skuteczniejsze dzielenie się danymi i ochrona poufnych informacji biznesowych.

Dzięki takiej współpracy oba systemy mogłyby funkcjonować efektywniej, co obniżyłoby z kolei koszty działalności firm i organów regulacyjnych.

Zob. pełny tekst odpowiedzi komisarza De Guchta oraz pismo organizacji pozarządowych .
Zob. także stanowisko negocjacyjne UE w sprawie chemikaliów