Current portal location

Website content

In the news

Japan | Bruksela, 6 lipca 2017 r

Umowa o handlu pomiędzy UE a Japonią: tekst porozumienia w obecnym kształcie

Tutaj można znaleźć streszczenie umowy i opublikowane rozdziały (teksty angielski)

Umowa w obecnym kształcie – przesłana do wiadomości państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, przedstawia treść porozumienia


Rozdział po rozdziale

Zastrzeżenie prawne

Negocjacje między UE a Japonią w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym nie są jeszcze zakończone, dlatego opublikowane teksty należy uważać za tymczasowe, a nie za ostateczne. W szczególności postanowienia, które są ujęte w nawiasach, pozostają przedmiotem negocjacji. Ze względu na rosnące ogólne zainteresowanie negocjacjami teksty są publikowane już na obecnym etapie negocjacji – to wyłącznie w celach informacyjnych, bez uszczerbku dla ostatecznej treści umowy między UE a Japonią. Wszelkie teksty stają się wiążące dla stron na mocy prawa międzynarodowego dopiero po zakończeniu przez każdą ze stron wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie umowy oraz po przedłożeniu ostatecznej wersji tekstów organom prawodawczym i zatwierdzeniu ich przez nie.

Propozycje przedstawione przez UE

Dobre praktyki regulacyjne i współpraca regulacyjna (opublikowano w marcu 2017 r.)