Current portal location

Website content

News archive

Dialogues | Prague,

Komise vítá zapojení občanské společnosti do formulování obchodní politiky EU

Evropský komisař pro obchod Karel De Gucht zahájil veřejnou debatu o budoucnosti obchodní politiky EU. Na dnešním pražském semináři o zapojení občanské společnosti do formulování obchodní politiky vyzval komisař k širší debatě o roli obchodní politiky za současných hospodářských podmínek.

„Pokud chceme reagovat na oprávněné obavy lidí spojené s globalizací, je zásadní zahrnout do diskuzí o obchodu veřejnost,“ uvedl komisař De Gucht. „Je také důležité čerpat z bohatých zkušeností, vědomostí a názorů, které v Evropě máme.“

Na tomto semináři, který je čtvrtou akcí tohoto typu, se představí široká škála aktérů, kteří se zabývají současnou problematikou obchodní politiky EU. Mezi účastníky jsou nevládní organizace, profesní sdružení a sdružení spotřebitelů, odbory, organizace zaměstnavatelů, konfesní sdružení a výzkumné ústavy, společně se zástupci španělského předsednictví a Evropského parlamentu.

Seminář je příležitostí k diskuzi o obchodní politice EU v rámci lisabonské smlouvy, ke zkoumání nelepších postupů, jak využívat výhod, které přináší liberalizace obchodu v kontextu hospodářské krize, a k posouzení, jak může obchodní politika přispět k cílům udržitelného rozvoje. Zahajuje řadu konzultací se zúčastněnými stranami o strategii obchodní politiky EU. Výsledky poslouží při vypracování návrhu, který Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Souvislosti

Evropská komise pravidelně organizuje setkání se subjekty občanské společnosti, kde se diskutuje o široké škále témat. Tato setkání jsou doplňována semináři, jejichž cílem je debatu prohloubit. Takové semináře se konaly v Budapešti (2006), v Sofii (2007) a v Bruselu (2009).

Další krok směrem k veřejnosti byl učiněn na bruselské konferenci o obchodní politice a rozvojových zemích, která se konala dne 16. března. Komisař De Gucht zde oznámil zahájení veřejných konzultací s cílem podpořit přepracování systému všeobecných celních preferencí EU.
Viz
Další informace O semináři Zapojení občanské společnosti do formulování obchodní politiky v Praze
Projev Karla De Guchta