Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Brussel, 9 november 2010

Een nieuwe assertieve EU-strategie voor het handelsbeleid voor de komende vijf jaar

De Europese Commissie komt vandaag met een blauwdruk voor een EU-handelsbeleid dat de Europese economie moet helpen stimuleren. In haar discussiestuk Handel, groei en wereldvraagstukken analyseert de Commissie hoe handel de economische groei en de werkgelegenheid aanjaagt. Er wordt een strategie voorgesteld om handelsbelemmeringen af te bouwen, wereldmarkten te openen en Europese ondernemingen in staat te stellen een eerlijk aandeel te verwerven. Algemeen beschouwd komt dit erop neer dat een meer assertieve aanpak vereist is zodat de Europese burgers de voordelen van handel kunnen oogsten.

"Handel resulteert in groei en arbeidsplaatsen en draagt zo bij aan het economisch herstel van Europa", zei EU-handelscommissaris Karel De Gucht. "Een nieuwe handelsstrategie zal markten openen en Europa verbinden met de bronnen en de regio's die bij de wereldwijde groei een hoofdrol spelen. Ik wil ervoor zorgen dat het Europese bedrijfsleven een eerlijk aandeel krijgt en dat onze rechten worden gerespecteerd zodat wij allen de voordelen van handel kunnen plukken."

In het document worden de drie voordelen van handel voor Europa belicht: grotere economische groei, meer arbeidsplaatsen en een ruimere keuze voor de consument tegen lagere prijzen.

De Commissie is voornemens het handelsbeleid in te zetten om uit de huidige crisis te komen en om de juiste randvoorwaarden voor een sterke economie in de EU te scheppen. Meer in het bijzonder stelt de Commissie voor:

  1. haar ambitieuze onderhandelingen in de WTO en met belangrijke handelspartners zoals India en Mercosur af te ronden, waardoor het Europese bbp met meer dan één procent per jaar zou stijgen;
  2. de handelsbetrekkingen met andere strategische partners, zoals de VS, China, Rusland en Japan te verdiepen, met het accent op de bestrijding van niet-tarifaire handelsbelemmeringen;
  3. de Europese ondernemingen gemakkelijker toegang tot de wereldmarkten te verlenen door middel van een nieuw mechanisme om de wanverhouding op te heffen tussen open markten in de EU (bijvoorbeeld voor overheidsopdrachten) en meer gesloten markten bij onze handelspartners;
  4. met sommige van onze voornaamste handelspartners onderhandelingen te beginnen over uitgebreide investeringsregelingen;
  5. ervoor te zorgen dat de handel eerlijk verloopt en dat onze rechten daadwerkelijk worden nageleefd, zodat beloften op papier in concrete voordelen uitmonden;
  6. te verzekeren dat de handel inclusief blijft zodat de voordelen niet slechts aan en kleine groep ten goede komen. Bij het opzetten van een nieuw regelgevingskader voor handelspreferenties voor ontwikkelingslanden zullen wij nader uiteenzetten hoe de handel de ontwikkeling verder kan bevorderen.

Deze prioriteiten beantwoorden aan de verwachtingen van de bevolking van de EU. Uit een vandaag gepubliceerde Eurobarometerenquête over internationale handel blijkt dat twee derde van de Europese burgers denkt dat de EU van internationale handel heeft geprofiteerd. Een meerderheid is ervan overtuigd dat Europese producten en diensten op de wereldmarkt succesvol kunnen concurreren.

Achtergrond

Bij dit discussiestuk horen nog twee andere documenten. In het verslag over Progress achieved on the Global Europe strategy 2006-2010 wordt nagegaan welke vooruitgang de laatste vijf jaar met de verdere opening van de handel tussen de EU en haar handelspartners is geboekt. Het werkdocument Trade as a driver of prosperity laat zien hoe duurzame, slimme en inclusieve handel aan de groei en aan de schepping van arbeidsplaatsen kan bijdragen. Het gaat ook na welke de voornaamste belemmeringen zijn die de handel in goederen en diensten en investeringen nog in de weg staan.

Een openbare raadpleging over het EU-handelsbeleid heeft de prioriteiten van een ruime groep belanghebbenden aan het licht gebracht en een aanzienlijke bijdrage aan de nieuwe strategie van de Commissie geleverd.
Voor de Eurobarometerenquête werden tussen 26 augustus en 16 september 2010 26 635 EU-burgers in de 27 EU-lidstaten geïnterviewd.

Meer informatie

Samenvatting van de Eurobarometerenquête en over internationale handel