Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Bryssel den 9 november 2010

EU lägger fram en omfattande handelspolitisk strategi för de kommande fem åren

EU-kommissionen har i dag lagt fram planerna för en handelspolitik som ska stärka EU:s ekonomi. I ett meddelande om handel, tillväxt och världspolitik diskuteras möjligheterna att skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen genom handel. Målet med den nya strategin är att avlägsna handelshinder, öppna de globala marknaderna och se till att europeiska företag behandlas rättvist. Det övergripande målet är att agera mer beslutsamt, och se till att fördelarna med handeln faktiskt gynnar invånarna i EU.

— Handel bidrar till den ekonomiska återhämtningen i EU genom att den skapar tillväxt och sysselsättning. En ny handelspolitisk strategi kommer att öppna marknaderna och ge EU möjlighet att komma in i de branscher och regioner där den globala tillväxten sker. Målet är att se till att företagen i EU behandlas rättvis och att EU:s rättigheter respekteras. På detta sätt gynnar handeln alla, säger EU:s handelskommissionär Karel De Gucht.

I meddelandet behandlas de tre fördelarna som handel ger EU — en starkare ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen och ett större utbud av varor och tjänster till lägre priser.

Handelspolitiken ska hjälpa EU att ta sig ur den nuvarande krisen och skapa gynnsamma förutsättningar för en stark europeisk ekonomi. I meddelandet föreslår kommissionen följande:

  1. Förhandlingarna inom WTO och med viktiga handelsparter som Indien och Mercosur ska slutföras. Detta skulle leda till en ökning av EU:s BNP med mer än en procentenhet per år.
  2. Handelssamarbetet med andra strategiska parter som USA, Kina, Japan och Ryssland ska fördjupas. Fokus ska ligga på att röja undan icke-tariffära handelshinder.
  3. Europeiska företag bör få hjälp att komma in på globala marknader med hjälp av en mekanism som skapar balans mellan öppna marknader i EU (till exempel i fråga om offentlig upphandling) och handelsparternas mer stängda marknader.
  4. Förhandlingar om omfattande investeringsbestämmelser ska inledas med vissa centrala handelsparter.
  5. Skriftliga åtaganden ska omsättas i konkreta handlingar som garanterar att handeln är rättvis och att EU:s rättigheter tas tillvara.
  6. Nya regler ska införas för de handelsförmåner som beviljas utvecklingsländer så att man ser till att handeln stöder utveckling och att så många som möjligt får ta del av förmånerna.

Prioriteringarna ovan stämmer överens med den allmänna opinionen i EU. I dag publiceras också en Eurobarometerundersökning om internationell handel, som visar att två tredjedelar av invånarna i EU anser att den internationella handeln har gynnat EU. Majoriteten anser att europeiska produkter och tjänster står sig väl i konkurrensen på den globala marknaden.

Bakgrund

Till meddelandet hör två andra dokument. De framsteg som gjorts under de senaste fem åren när det gäller att liberalisera handeln mellan EU och dess handelsparter utvärderas i en rapport om strategin Europa i världen (Progress achieved on the Global Europe strategy 2006-2010). I det andra dokumentet (Trade as a driver of prosperity) diskuteras hur hållbar och smart handel för alla kan bidra till tillväxt och sysselsättning. I dokumentet redogörs också för de största hindren som återstår vid handel med varor, tjänster och investeringar.

Ett offentligt samråd om EU:s handelspolitik har gett kommissionen information om vilka frågor som är viktiga för olika berörda parter, och de synpunkter som kom in under samrådet har använts som underlag för den nya strategin.
För Eurobarometerundersökningen intervjuades 26 635 personer i alla 27 EU-länder. Intervjuerna utfördes mellan den 26 augusti och den 16 september 2010.

Ytterligare information

Meddelandet och de två kompletterande dokumenten finns på följande webbplats en

Sammanfattning av Eurobarometerundersökningen en om internationell handel