Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2010

Η ΕΕ καθορίζει την ατζέντα μιας ενεργητικής εμπορικής πολιτικής για τα επόμενα πέντε χρόνια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το σχέδιο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ που σκοπό έχει να βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρώπης. Στο έγγραφο προβληματισμού «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις», η Επιτροπή εξετάζει το ρόλο του εμπορίου ως κινητήριας δύναμης για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προτείνει μια στρατηγική για τη μείωση των εμπορικών φραγμών, το άνοιγμα των παγκόσμιων αγορών και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι να υιοθετηθεί μια πιο ενεργητική προσέγγιση που να εξασφαλίζει ότι τα οφέλη από το εμπόριο φτάνουν στους ευρωπαίους πολίτες.

«Το εμπόριο συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης εξασφαλίζοντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Εμπορίου κ.Karel De Gucht. «Μια ανανεωμένη εμπορική στρατηγική θα ανοίξει τις αγορές και θα συνδέσει την Ευρώπη με τις κύριες πηγές και περιφέρειες της παγκόσμιας ανάπτυξης. Στόχος μου είναι να εξασφαλίσω ευνοϊκές συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ότι τα δικαιώματά μας γίνονται σεβαστά έτσι ώστε να μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε τα οφέλη του εμπορίου.»

Στο έγγραφο προσδιορίζεται το τριπλό όφελος του εμπορίου για την Ευρώπη: ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές σε χαμηλότερες τιμές.

Η Επιτροπή σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την εμπορική πολιτική για να συμβάλει στην έξοδο από τη σημερινή κρίση και για να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για μια δυνατή οικονομία της ΕΕ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει:

  1. να ολοκληρώσει την φιλόδοξη ατζέντα που είναι υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του ΠΟΕ και με μεγάλους εμπορικούς εταίρους όπως η Ινδία και το Mercosur. Η ολοκλήρωση της ατζέντας αυτής θα επέφερε αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος•
  2. να εμβαθύνει τις εμπορικές σχέσεις με άλλους στρατηγικούς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η Ιαπωνία, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο•
  3. να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, καθορίζοντας μηχανισμούς για την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των ανοιχτών αγορών στην ΕΕ (για παράδειγμα στις δημόσιες συμβάσεις) και των πιο κλειστών αγορών με τους εμπορικούς μας εταίρους•
  4. να αρχίσει τη διαπραγμάτευση ολοκληρωμένων επενδυτικών διατάξεων με μερικούς από τους βασικούς εμπορικούς μας εταίρους•
  5. να εξασφαλίσει το θεμιτό εμπόριο και την ορθή άσκηση των δικαιωμάτων μας, με την μετατροπή των υποσχέσεων σε χαρτί σε συγκεκριμένα οφέλη•
  6. να εξασφαλίσει ότι το εμπόριο παραμένει χωρίς αποκλεισμούς, έτσι ώστε τα οφέλη να φτάνουν στους πολλούς, όχι στους λίγους. Θα προσδιορίσουμε επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο το εμπόριο μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη καθώς δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο κανόνων για τις εμπορικές προτιμήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών.

Οι προτεραιότητες αυτές απηχούν τις ανησυχίες των πολιτών στην ΕΕ. Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το διεθνές εμπόριο, που επίσης δημοσιεύθηκε σήμερα, δείχνει ότι τα δύο τρίτα των ευρωπαίων πολιτών κρίνουν ότι η ΕΕ έχει ωφεληθεί από το διεθνές εμπόριο. Η πλειονότητά τους είναι πεπεισμένη ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες αντιμετωπίζουν με επιτυχία τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά.

Ιστορικό

Το έγγραφο προβληματισμού συνοδεύεται από άλλα δύο έγγραφα. Η έκθεση με τίτλο "Progress achieved on the Global Europe strategy 2006-2010" (Πρόοδος που έχει σημειώσει το ευρωπαϊκό εμπόριο στην παγκόσμια σκηνή 2006-2010) κάνει επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγμα του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της. Το έγγραφο εργασίας "Trade as a driver of prosperity" (Το εμπόριο ως μοχλός ευημερίας) δείχνει πόσο συμβάλλει το αειφόρο, έξυπνο και χωρίς αποκλεισμούς εμπόριο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εξετάζει τα σημαντικότερα εναπομείναντα φράγματα στο εμπόριο όσον αφορά τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις.

Μια δημόσια διαβούλευση για την εμπορική πολιτική της ΕΕ βοήθησε να εντοπιστούν οι προτεραιότητες μιας ευρύτερης ομάδας ενδιαφερόμενων μερών και συνέβαλε σημαντικά στη νέα στρατηγική της Επιτροπής.
Στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου συμμετείχαν 26.635 πολίτες της ΕΕ στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ από την 26η Αυγούστου μέχρι την 6η Σεπτεμβρίου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περίληψη της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για το διεθνές εμπόριο en