Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Брюксел, 9 ноември 2010 г.

ЕС изготвя енергична програма в областта на търговската политика за следващите пет години

Днес Европейската комисия представи своя проект за търговска политика на ЕС, който ще подпомогне съживяването на европейската икономика. В своя документ за обсъждане, озаглавен „Търговия, растеж и световни дела“, Комисията прави анализ на това как търговията действа като двигател за постигане на икономически растеж и за създаване на работни места. В него се предлага стратегия за намаляване на пречките пред търговията, отваряне на световните пазари и постигане на справедливи търговски условия за европейските предприятия. Основната цел е предприемането на по-енергичен подход, който да гарантира, че ползите от търговията достигат до европейските граждани.

Европейският комисар по търговията Карел де Гухт заяви: „Търговията благоприятства икономическото възстановяване на Европа, като стимулира растежа и създаването на работни места. Една обновена търговска стратегия ще отвори пазарите и ще свърже Европа с основните източници и региони на световен растеж. Нашата цел е да гарантираме, че европейските предприятия се ползват от справедливи търговски условия и че нашите права се зачитат, така че всички ние да се ползваме от предимствата, които носи търговията.“

В документа се посочва тройното предимство, което носи търговията за Европа: по-силен икономически растеж, повече работни места и по-голям избор за потребителите на по-ниски цени.

Комисията възнамерява да използва търговската политика за излизане от настоящата криза и за създаване на благоприятни условия за развитието на силна икономика на ЕС. Комисията предлага по-специално:

  1. да изпълни амбициозната си програма за водене на преговори в рамките на СТО, както и преговорите с големи търговски партньори като Индия и държавите от Меркосур. Изпълнението на тази програма би довело до повишаване на европейския БВП с повече от един процент годишно;
  2. да задълбочи търговските си връзки с други стратегически партньори като САЩ, Китай, Русия и Япония, като основният акцент ще бъде поставен върху превъзмогването на нетарифните пречки пред търговията;
  3. да улесни достъпа на европейските предприятия до световните пазари чрез въвеждането на механизъм за възстановяване на баланса между отворените пазари в ЕС (например в областта на обществените поръчки) и по-затворените пазари на нашите търговски партньори;
  4. да започне преговори за всеобхватни разпоредби в областта на инвестициите с някои от нашите ключови търговски партньори;
  5. да следи за прилагане на справедливи търговски условия и за надлежно зачитане на нашите права, така че записаните на хартия обещания да водят до конкретни ползи;
  6. да гарантира приобщаващия характер на търговията, благодарение на който ползите от търговията ще са за голяма част от населението, а не само за малка част от него. Ще обясним как търговията може да продължи да подпомага развитието, като установим нова рамка от правила по отношение на търговските преференции за развиващите се държави.

Тези приоритети отразяват опасенията на хората в целия ЕС. Проучване на Евробарометър относно международната търговия, което също излиза днес, сочи, че две трети от европейските граждани са на мнение, че ЕС извлича полза от международната търговия. Голяма част от запитаните смятат, че европейските продукти и услуги могат успешно да се конкурират на световния пазар.

Контекст

Документът за обсъждане е придружен от още два документа. В доклад, озаглавен „Progress achieved on the Global Europe strategy 2006-2010“ („Постигнат напредък по стратегията „Глобална Европа“ за периода 2006—2010 г.“), се прави преглед на осъществения през последните пет години напредък при постигането на още по-отворен търговски обмен между ЕС и неговите търговски партньори. В работен документ, озаглавен „Търговията като двигател за просперитет“, се представя приносът, който устойчивата, интелигентна и приобщаваща търговия може да има за растежа и създаването на работни места и се прави преглед на най-големите пречки пред търговията със стоки, услуги и инвестиции, които все още трябва да бъдат преодолени.

Обществено допитване по въпросите на търговската политика на ЕС помогна за определяне на приоритетите на широк кръг от заинтересовани страни и даде своя съществен принос за новата стратегия на Комисията.
Проучването на Евробарометър бе проведено чрез допитване до 26 635 граждани на ЕС в 27-те държави-членки, в периода между 26 август и 16 септември 2010 г.

За повече информация

Обобщение на проучването на Евробарометър относно международната търговия en