Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Bruksela, dnia 9 listopada 2010 r.

Program polityki handlowej na następne pięć lat – zdecydowana deklaracja

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoją strategię dotyczącą polityki handlowej UE, która ma pomóc w ożywieniu europejskiej gospodarki. W dokumencie do dyskusji zatytułowanym „Handel, wzrost i polityka światowa” Komisja analizuje rolę handlu jako motoru wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Zaproponowana strategia ma ograniczyć bariery handlowe, otworzyć światowe rynki i sprawić, że europejskie przedsiębiorstwa będą sprawiedliwie traktowane. Nadrzędnym celem jest obranie bardziej zdecydowanego podejścia, tak by europejscy obywatele odczuli korzyści z wymiany handlowej.

„Handel sprzyja europejskiej naprawie gospodarczej, ponieważ zapewnia wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy”, powiedział komisarz UE ds. Handlu Karel De Gucht. „Odnowiona strategia handlowa pozwoli na otwarcie rynków i da Europie dostęp do najważniejszych źródeł i regionów światowego wzrostu gospodarczego. Chcę, by europejskie przedsiębiorstwa były sprawiedliwie traktowane i by przestrzegano naszych praw, aby każdy obywatel mógł odczuć korzyści z wymiany handlowej”.

W dokumencie przedstawiono potrójne korzyści z wymiany handlowej dla Europy: bardziej dynamiczny wzrost gospodarczy, więcej miejsc pracy oraz większy wybór i niższe ceny dla konsumentów.

Komisja planuje wykorzystać politykę handlową, aby pomóc w wyjściu z obecnego kryzysu i stworzyć odpowiednie warunki dla silnej gospodarki unijnej. W szczególności Komisja zamierza:

  1. zrealizować ambitny plan negocjacji w ramach WTO i z głównymi partnerami handlowymi, takimi jak Indie i Mercosur. Zrealizowanie tego programu przyczyniłoby się do zwiększenia europejskiego PKB o ponad 1 proc. rocznie;
  2. pogłębić stosunki handlowe z innymi partnerami strategicznymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i Japonia – tu najważniejszym elementem będzie walka z pozataryfowymi barierami handlowymi;
  3. ułatwić europejskim przedsiębiorstwom dostęp do światowych rynków poprzez ustanowienie mechanizmu mającego przywrócić równowagę między otwartymi rynkami w UE (np. w przypadku zamówień publicznych) a bardziej zamkniętymi rynkami naszych partnerów handlowych;
  4. rozpocząć negocjacje z partnerami handlowymi w sprawie kompleksowych przepisów dotyczących inwestycji;
  5. nadać realny kształt obietnicom, tak by handel był sprawiedliwy i by przestrzegano naszych praw;
  6. zapewnić inkluzywny charakter handlu, tak by korzyści nie były zarezerwowane dla nielicznych. W nowych regułach dotyczących preferencji handlowych dla krajów rozwijających się wyjaśnimy, w jaki sposób handel może nadać wspierać rozwój.

Priorytety te odzwierciedlają opinie obywateli całej UE. Badanie Eurobarometru, które także opublikowano dzisiaj, pokazuje, że zdaniem dwóch trzecich Europejczyków UE odniosła korzyści z handlu międzynarodowego. Większość jest przekonana, że europejskie produkty i usługi mogą z powodzeniem konkurować na rynku światowym.

Informacje ogólne
Dokument do dyskusji uzupełniają dwa dokumenty. W sprawozdaniu „Postępy w zakresie strategii »Europa w erze globalizacji« na lata 2006–2010” dokonano przeglądu postępów poczynionych w ciągu ostatnich pięciu lat w celu dalszego otwarcia handlu między UE a jej partnerami handlowymi. W dokumencie roboczym „Handel jako motor dobrobytu” pokazano, jaki może być wkład zrównoważonego, inteligentnego i inkluzywnego handlu we wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeanalizowano najważniejsze bariery, które utrudniają handel towarami i usługami oraz inwestycje. 

Przeprowadzono także konsultację społeczną w sprawie polityki handlowej UE, która pomogła określić priorytety szerokiej grupy zainteresowanych stron i wniosła ważny wkład w nową strategię Komisji. 

Badanie Eurobarometru przeprowadzone metodą wywiadów, obejmujące 26 635 obywateli UE, przeprowadzono w 27 państwach członkowskich UE od 26 sierpnia do 16 września 2010 r. 

Dodatkowe informacje:

Streszczenie badania Eurobarometru en w sprawie handlu międzynarodowego.