Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Briuselis, 2010 m. lapkričio 9 d.

Ateinančius penkerius metus ES vykdys aktyvią prekybos politiką

Šiandien Europos Komisija pateikė ES prekybos politikos, kuria sieks atgaivint Europos ekonomiką, apmatus. Konsultacijoms skirtame dokumente „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena“ Komisija nagrinėja, kaip prekyba gali padėti augti ekonomikai ir kurti darbo vietas. Komisija siūlo strategiją, kaip sumažinti prekybos kliūčių, atverti pasaulio rinkas ir užtikrinti prideramas verslo sąlygas Europos įmonėms. Svarbiausias tikslas – aktyviau siekti, kad prekybos teikiama nauda pasiektų Europos piliečius.

„Prekyba skatina augimą ir darbo vietų kūrimą, todėl padeda atsigauti Europos ekonomikai. Atnaujinta prekybos strategija atvers rinkas ir priartins Europą prie pagrindinių pasaulinio augimo šaltinių ir regionų. Sieksiu užtikrinti prideramas verslo sąlygas Europos įmonėms ir kad būtų paisoma mūsų teisių – tada visi galėsime džiaugtis prekybos teikiama nauda“, – sakė už prekybą atsakingas ES Komisijos narys Karelas De Guchtas.

Strategijoje nurodoma, kad prekyba Europai teikia trejopą naudą: sparčiau auga ekonomika, sukuriama daugiau darbo vietų ir vartotojai turi daugiau galimybių rinktis už mažesnę kainą.
Komisija numato naudoti prekybos politiką krizei įveikti ir tinkamai aplinkai stipriai ES ekonomikai sukurti. Konkrečiai Komisija siūlo:
 

  1. užbaigti plataus užmojo derybas Pasaulio prekybos organizacijoje ir su pagrindiniais prekybos partneriais, kaip antai Indija ir MERCOSUR šalys. Pasiekus šį tikslą, Europos BVP padidėtų daugiau nei 1 proc. per metus;
  2. plėtoti artimesnius prekybos santykius su kitais strateginiais partneriais, kaip antai JAV, Kinija, Rusija ir Japonija. Siekiant šio tikslo daugiausia bus rūpinamasi šalinti netarifinio reguliavimo prekybos kliūtis;
  3. parengti priemones, kuriomis būtų atkurta atvirtų ES rinkų (pvz., viešųjų pirkimų) ir mūsų prekybos partnerių rinkų, kurios yra uždaresnės, pusiausvyra, ir taip padėti Europos įmonėms patekti į pasaulio rinkas;
  4. su kai kuriais svarbiausiais prekybos partneriais pradėti derybas dėl visapusiškų investicijų nuostatų;
  5. užtikrinti, kad prekyba būtų sąžininga, o mūsų teisės – gerbiamos pasirūpinant, kad popieriuje išdėstyti pažadai būtų įgyvendinti ir duotų konkrečios naudos;
  6. išsaugoti integracinį prekybos pobūdį, kad nauda tektų daugeliui, ne vien išrinktiesiems. Naująja besivystančioms šalims skirtų prekybos lengvatų taisyklių sistema parodysime, kaip prekyba galima toliau skatinti vystymąsi.

Šie uždaviniai svarbūs visiems ES piliečiams. Taip pat šiandien skelbiamais Eurobarometro apklausos dėl tarptautinės prekybos duomenimis, du trečdaliai Europos piliečių teigė manantys, kad tarptautinė prekyba yra naudinga Europos Sąjungai. Dauguma apklaustųjų yra įsitikinę, kad Europos prekės ir paslaugos gali sėkmingai konkuruoti pasaulio rinkoje. 
 

Pagrindiniai faktai

Konsultacijoms skirtas dokumentas pateikiamas kartu su dar dviem dokumentais. Pirmajame – 2006–2010 m. Globalios Europos strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitoje – apžvelgiama pastarųjų penkerių metų pažanga siekiant didesnio ES ir jos prekybos partnerių prekybos atvirumo. Antrajame – darbiniame dokumente „Prekyba – klestėjimo variklis“ – aptariama, kaip tvari, pažangi, integracinė prekyba gali prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo, taip pat nagrinėjamos svarbiausios dar nepašalintos prekių, paslaugų ir investicijų prekybos kliūtys.
Viešosios konsultacijos dėl ES prekybos politikos padėjo nustatyti didelės suinteresuotųjų asmenų grupės prioritetus ir buvo labai naudingos Komisijai rengiant naująją strategiją.
2010 m. rugpjūčio 26 d. – rugsėjo 16 d. atliktas Eurobarometro tyrimas, per kurį 27 ES valstybėse apklausti 26 635 ES piliečiai.
 

Daugiau informacijos rasite

Eurobarometro tarptautinės prekybos tyrimo santraukoje en