Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Brüssel, 9. november 2010

ELi kaubanduspoliitika jõuline edendamiskava järgmiseks viieks aastaks

Euroopa Komisjon esitles täna oma nägemust Euroopa majanduse elavdamist võimaldavast ELi kaubanduspoliitikast. Komisjoni aruteludokumendis „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika” analüüsitakse kaubanduse osa majanduskasvu ja töökohtade loomise hoogustamisel. Dokumendis on esitatud strateegia, mis peaks aitama vähendada kaubandustõkkeid, avada juurdepääsu maailmaturgudele ja luua Euroopa ettevõtjatele õiglased tingimused. Kõige olulisema eesmärgina tuleb jõulisema tegutsemise abil tagada, et kaubanduse edenemisest tõuseks tulu ka Euroopa kodanikele.

„Kaubandus teenib Euroopa majanduse elavdamise huve, kindlustades kasvu ja luues uusi töökohti”, ütles ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht. „Uuendatud kaubandusstrateegia avab turge ja ühendab Euroopa ülemaailmse majanduskasvu peamiste allikate ja piirkondadega. Tahan seista selle eest, et Euroopa ettevõtjatele oleksid tagatud edu saavutamiseks vajalikud tingimused, et õigused oleksid kaitstud ning et kõik saaksid kasu kaubanduse edendamisega loodavatest hüvedest.”

Teatisest selgub kolm Euroopa jaoks olulist aspekti, millele kaubandusel on positiivne mõju: kiirem majanduskasv, rohkem töökohti ja laiem kaubavalik madalamate hindadega.

Praegusest kriisiolukorrast väljumise hõlbustamiseks kavatseb komisjon kasutada kaubanduspoliitikat ning luua ELi majanduse kosumiseks vajaliku keskkonna. Täpsemalt on komisjonil kavas:
 

  1. viia lõpule kaugeleulatuvate eesmärkidega läbirääkimised WTO ning suuremate kaubanduspartneritega, nagu India ja MERCOSUR. See tähendaks Eruroopa SKP kasvu rohkem kui ühe protsendi võrra aastas;
  2. süvendada kaubandussuhteid teiste strateegiliste partneritega, nagu USA, Hiina, Venemaa ja Jaapan, keskendudes põhiliselt mittetariifsete kaubandustõkete kõrvaldamisele;
  3. aidata Euroopa ettevõtjatel maailmaturule pääseda, luues selleks mehhanismi, mille aitab luua tasakaalu ELi avatud turgude (nt riigihanked) ja kaubanduspartneritega sisse seatud suletumate turgude vahel;
  4. alustada peamiste kaubanduspartneritega läbirääkimisi investeeringuid käsitlevate üldsätete üle;
  5. tagada õiglane kaubandus ja õiguste nõuetekohane rakendamine, mis tähendab paberil antud lubaduste täitmist konkreetsete hüvede näol;
  6. kanda hoolt selle eest, et kaubandusest tulenev kasu ei jääks üksnes kitsasse ringi, vaid laieneks paljudele. Komisjon selgitab, kuidas kaubandus võib toetada arengut, töötades välja uued raameeskirjad arenguriikidele kaubandussoodustuste andmiseks.

Nendest prioriteetidest on näha, mis nii mõnelegi eurooplasele muret teeb. Rahvusvahelist kaubandust käsitleva Eurobaromeetri uuringu kohaselt (mille tulemused samuti täna avaldatakse) arvab kaks kolmandikku Euroopa kodanikest, et rahvusvaheline kaubandus on ELile kasulik olnud. Enamik usub, et Euroopa tooted ja teenused võivad maailmaturul edukalt konkureerida.
 

Taustteave

Aruteludokumendiga on seotud veel kaks dokumenti. Aruandes „Globaalse Euroopa strateegia rakendamise tulemused 2006–2010” antakse ülevaade edusammudest, mida on tehtud viimase viie aasta jooksul ELi ja tema partnerite vahelise kaubanduse avatumaks muutmisel. Töödokumendist „Kaubanduse osa heaolu kasvus” nähtub, et jätkusuutlik, arukas ja laiapõhine kaubandus võib majanduskasvule ja töökohtade loomisele tublisti kaasa aidata. Dokumendis vaadeldakse ka kõige olulisemaid takistusi toodete, teenuste ja investeeringutega kauplemisel.

Avalik arutelu ELi kaubanduspoliitika üle aitas saada ülevaate erinevate sidusrühmade prioriteetidest ja andis oma osa komisjoni uue strateegia ettevalmistamisse.
Eurobaromeetri uuring viidi läbi ajavahemikul 26. august–16. september 2010 ning selle käigus küsitleti 26 635 ELi kodanikku 27 liikmesriigis.  

Lisateave

Rahvusvahelist kaubandust käsitleva Eurobaromeetri uuringu kokkuvõte. en