Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | V Bruseli 9. novembra 2010

EÚ predstavila sebavedomý program obchodnej politiky na ďalších päť rokov

Európska komisia dnes načrtla svoju predstavu obchodnej politiky EÚ, ktorá by mala pomôcť oživiť hospodárstvo Európy. Vo svojom dokumente na rokovanie s názvom „Obchod, rast a svetové záležitosti“ Komisia analyzuje, akým spôsobom je obchod motorom pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Navrhuje stratégiu na obmedzenie prekážok obchodu, otvorenie svetových trhov a dosiahnutie spravodlivého podielu na svetovom obchode pre európske podniky. Prvoradým cieľom je prijať asertívnejší prístup, aby európski občania pocítili prínosy vyplývajúce z obchodu.

„Zabezpečením rastu a pracovných miest obchod pomáha Európe hospodársky sa zotaviť“, uviedol komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht. „Obnovená obchodná stratégia otvorí trhy a napojí Európu na hlavné zdroje a regióny svetového rastu. Mojím cieľom je zabezpečiť, aby európske podniky dostali spravodlivý podiel a aby boli rešpektované naše práva, aby sme mohli všetci využívať výhody, ktoré prináša obchod.“
 

V dokumente sa stanovuje trojnásobný prínos obchodu pre Európu: silnejší hospodársky rast, viac pracovných miest a väčší výber pre spotrebiteľov za nižšie ceny.
Komisia plánuje využiť hospodársku politiku tak, aby pomohla prekonať súčasnú krízu a pomohla vytvoriť dobré prostredie pre silné hospodárstvo EÚ. Komisia konkrétne navrhuje:
 

  1. dokončiť svoj ambiciózny program rokovaní vo WTO a s hlavnými obchodnými partnermi, ako sú India a krajiny Mercosur. Dokončenie tohto programu by zvýšilo európsky HDP o viac ako jedno percento ročne;
  2. hlbšie obchodné vzťahy s ďalšími strategickými partnermi, akými sú USA, Čína, Rusko a Japonsko, pričom hlavný dôraz sa bude klásť na riešenie necolných prekážok obchodu;
  3. pomôcť európskym podnikom v prístupe na svetové trhy stanovením mechanizmu na obnovenie rovnováhy medzi otvorenými trhmi v EÚ (napríklad vo verejnom obstarávaní) a uzavretejšími trhmi našich obchodných partnerov;
  4. začať rokovania o ucelenom rámci pre investície s niektorými našimi kľúčovými obchodnými partnermi;
  5. zabezpečiť spravodlivý obchod a náležité presadzovanie našich práv, a tým premeniť predsavzatie na papieri na konkrétne prínosy;
  6. zabezpečiť, aby bol obchod naďalej inkluzívny, aby výhody z neho neplynuli len niektorým, ale aby slúžili všetkým. Stanovením nového rámca pravidiel pre obchodné preferencie pre rozvojové krajiny ukážeme, ako môže obchod prispieť k podpore rozvoja.

Tieto priority odrážajú obavy ľudí v celej EÚ. Dnes uverejnený prieskum Eurobarometra o medzinárodnom obchode ukazuje, že dve tretiny európskych občanov si myslí, že medzinárodný obchod je pre EÚ prínosom. Väčšina respondentov je presvedčená, že európske výrobky a služby môžu úspešne konkurovať na svetovom trhu.
 

Súvislosti
Dokument na rokovanie sprevádzajú dva ďalšie dokumenty. V správe s názvom „Pokrok dosiahnutý v rámci stratégie Globálna Európa na roky 2006 – 2010“ sa skúma pokrok, ktorý sa uskutočnil za posledných päť rokov pri dosahovaní ďalšieho otvorenia obchodu medzi EÚ a jej obchodnými partnermi. V pracovnom dokumente „Obchod ako motor prosperity“ je ukázané, ako môže udržateľný, inteligentný a inkluzívny obchod prispievať k rastu a tvorbe pracovných miest, a skúmajú sa v ňom najdôležitejšie prekážky obchodu v oblasti tovaru, služieb a investícií.

Verejná konzultácia o obchodnej politike EÚ pomohla určiť priority širokej skupiny zúčastnených strán a významnou mierou prispela k novej stratégii Komisie. Prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v podobe rozhovorov s 26 635 občanmi EÚ v 27 štátoch EÚ od 26. augusta do 16. septembra 2010.
 

Ďalšie informácie možno nájsť v nasledujúcich dokumentoch

Zhrnutie prieskumu Eurobarometra o medzinárodnom obchode. en