Current portal location

Website content

News archive

Trade, Growth & Jobs | Briselē, 2010. gada 9. novembrī

ES nosaka pārliecinošu tirdzniecības politikas programmu nākamajiem pieciem gadiem

Šodien Eiropas Komisija izklāstīja ES tirdzniecības politikas projektu, lai palīdzētu atdzīvināt Eiropas ekonomiku. Darba dokumentā “Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises” Komisija analizē, kā tirdzniecība var virzīt ekonomikas izaugsmi un radīt darbavietas. Komisija ierosina stratēģiju tirdzniecības šķēršļu samazināšanai, globālo tirgu atvēršanai un taisnīgu risinājumu panākšanai Eiropas uzņēmumiem. Galvenais mērķis ir pieņemt pārliecinātāku pieeju, lai nodrošinātu, ka Eiropas pilsoņi var izmantot tirdzniecības ieguvumus.

“Tirdzniecība palīdz atjaunot Eiropas ekonomiku, nodrošinot izaugsmi un darbavietas”, teica ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts. “Atjaunota tirdzniecības stratēģija atvērs tirgus un savienos Eiropu ar globālās izaugsmes galvenajiem avotiem un reģioniem. Mans mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas uzņēmumiem piemērotu taisnīgus nosacījumus un lai tiktu ievērotas mūsu tiesības, un mēs visi varētu izmantot tirdzniecības ieguvumus.”

Dokumentā izklāstīti trīs ieguvumi Eiropai, ko nodrošina tirdzniecība: spēcīgāka ekonomikas izaugsme, vairāk darbavietu un plašāka izvēle patērētajiem par zemāku cenu.

Komisija plāno izmantot tirdzniecības politiku, lai palīdzētu izkļūt no pašreizējās krīzes un izveidotu atbilstošu vidi spēcīgai ES ekonomikai. Komisija īpaši ierosina:
 

  1. pabeigt vērienīgo sarunu kārtu ar PTO un lielākajiem tirdzniecības partneriem, piemēram, Indiju un Mercosur valstīm. Pabeidzot šo programmu, Eiropas IKP varētu palielināt par vairāk nekā vienu procentu gadā;
  2. padziļināt tirdzniecības attiecības ar stratēģiskajiem partneriem, piemēram, ASV, Ķīnu, Krieviju un Japānu, īpašu uzmanību pievēršot ar tarifiem nesaistītu tirdzniecības šķēršļu likvidēšanai;
  3. palīdzēt Eiropas uzņēmumiem piekļūt globāliem tirgiem, izveidojot mehānismu, lai atjaunotu līdzsvaru starp atvērtiem tirgiem ES (piemēram, publiskā iepirkuma jomā) un mazāk pieejamiem tirgiem un mūsu tirdzniecības partneriem;
  4. sākt apspriedes ar dažiem nozīmīgākajiem tirdzniecības partneriem par vispusīgiem ieguldījumu noteikumiem;
  5. pārliecināties, ka tirdzniecība ir godīga un mūsu tiesības tiek pienācīgi piemērotas, uz papīra sagatavotos solījumus izpaužot konkrētos rezultātos;
  6. nodrošināt, ka tirdzniecība aizvien ir iekļaujoša, lai iegūst visi, ne tikai daži. Mēs skaidrosim, kā tirdzniecība var turpmāk atbalstīt attīstību, jo izveidosim jaunu noteikumu pamatu attiecībā uz tirdzniecības preferencēm jaunattīstības valstīm.

Šīs prioritātes atspoguļo iedzīvotāju bažas visā Eiropā. Turklāt šodien publicētais Eurobarometer apsekojums par starptautisko tirdzniecību liecina, ka divas trešdaļas Eiropas pilsoņu uzskata, ka ES ir guvusi labumu no starptautiskās tirdzniecības. Lielākā daļa ir pārliecināta, ka Eiropas ražojumi un pakalpojumi var sekmīgi konkurēt pasaules tirgū.
 

Pamatinformācija
Darba dokumentu papildina divi dokumenti. Ziņojumā “Panākumi, kas gūti saistībā ar globālās Eiropas stratēģiju 2006.-2010. gadā” tiek aplūkoti rezultāti, kas panākti pēdējos piecos gados saistībā ar tirdzniecības atvēršanu starp ES un tās tirdzniecības partneriem. Darba dokumentā “Tirdzniecība kā labklājības virzītājspēks” runāts par ieguldījumu, ko ilgtspējīga, gudra un iekļaujoša tirdzniecība var dot izaugsmē un darbavietu izveidē, un šajā dokumentā aplūkoti nozīmīgākie šķēršļi, kas vēl jānovērš preču, pakalpojumu un ieguldījumu tirdzniecībā.

Sabiedriskā apspriešana par ES tirdzniecības politiku palīdzēja noteikt daudzu ieinteresēto personu prioritātes un deva nozīmīgu ieguldījumu Komisijas jaunajā stratēģijā. Eurobarometer apsekojumā no 2010. gada 26. augusta līdz 16. septembrim aptaujāja 26 635 pilsoņus 27 ES dalībvalstīs. 

Papildu informācija

Kopsavilkums – Eurobarometer apsekojums par starptautisko tirdzniecību.