Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Cariforumlandene

Den økonomiske partnerskabsaftale Cariforum-EU gør det lettere for mennesker og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og fremme udviklingen i Vestindien.Lær, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftaler med 14 caribiske stater gavner din handel.

Et overblik

Den økonomiske partnerskabsaftale Cariforum-EU blev undertegnet i oktober 2008. Det er ikke blot en aftale om handel med varer; det omfatter forpligtelser vedrørende handel med tjenesteydelser, investeringer, handelsrelaterede spørgsmål såsom konkurrencepolitik, offentlige indkøb, intellektuelle ejendomsrettigheder samt bæredygtige udviklingsaspekter. Aftalen:

 • hjælper de to regioner med at investere i og handle med hinanden
 • giver forudsigelig markedsadgang for erhvervsdrivende i EU og Caribien
 • gradvis åbning af EU's marked for tjenesteydelser, herunder de kreative og underholdningsrelaterede industrier samt det caribiske marked for EU-tjenesteudbydere
 • sikrer fri og kontingentfri markedsadgang til EU for alle produkter
 • EU's eksport af følsomme produkter liberaliseres gradvist over en periode på 25 år
 • gør det muligt for Cariforumvirksomhederne at etablere en handelsmæssig tilstedeværelse i EU
 • indeholder bestemmelser om regional præference for handel inden for den caribiske region, der fremmer regional integration og regionale værdikæder.

Aftalen indeholder også en særskilt protokol om kulturelt samarbejde, som har til formål at forbedre betingelserne for udveksling af kulturelle aktiviteter, varer og tjenesteydelser mellem Cariforumlandene og EU. Den økonomiske partnerskabsaftale Cariforum-EU er den første handelsaftale, hvor EU specifikt omfattede omfattende bestemmelser om kultur.

Begunstigede lande

I alt gennemfører 14 Cariforum-landene ØPA'er i EU:

 • Dominikanske Republik
 • Caribiske stater:
  • Antigua og Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent og Grenadinerne
  • Saint Kitts og Nevis
  • Surinam
  • Trinidad og Tobago

Haiti har også undertegnet aftalen i december 2009, men anvender den endnu ikke, indtil landet har ratificeret den.

Asymmetriske hensættelser til fordel for de caribiske lande

Ifølge EPA er asymmetrier til fordel for AVS-landene, f.eks. udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberalisperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger inden for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af de nye industrier.

Mens EU's markeder omgående åbnes, har Cariforum-landene 15-25 år til at åbne op for import fra EU. Desuden vil producenter på 17 % af de mest følsomme varer (hovedsagelig fra HS-kapitel 1-24) nyde permanent beskyttelse mod konkurrence.

Tariffer

 • EU yder 100 % told- og kvotefri adgang for alle varer fra Cariforumlandene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter fra Cariforum
 • Carrierabarities phases gradvist over 15-25 år. 17 % af produkterne og tjenesteydelserne betragtes som følsomme og er fuldstændig udelukket fra liberalisering. Hvis importen af visse EU-varer til Cariforum-landene pludselig stiger og truer den lokale produktion, kan der anvendes beskyttelsesforanstaltninger, såsom importkontingenter.
 • Alle toldsatser kan findes i bilag 1,2 og 3 til den økonomiske partnerskabsaftale Cariforum-EU. Bemærk, at ikke alle Cariforum-landene følger samme liberaliseringsplan.
 • Brug søgefunktionen i min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og afgifter for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelses- og bestemmelsesland. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte de danske toldmyndigheder.
 • Der er særlige bestemmelser for import af mælkepulver til Den Dominikanske Republik — der er importkontingenter med præferencetoldsatser.

Oprindelsesregler

Oprindelsesreglerne i de økonomiske partnerskabsaftaler finder anvendelse.

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

Læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU.

Søg efter de særlige regler og forskrifter, der gælder for dit produkt og dit oprindelsesland ved hjælp af min handelsassistent. For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav

Dokumenter og procedurer for toldbehandling

Oprindelsesbeviser

Varer med oprindelse i ØPA-landene skal ledsages af et oprindelsesbevis for at være omfattet af præferencetoldsatser. Oprindelsesbeviset er fortsat gyldigt i 10 måneder. Dette kan ske enten:

 • Varecertifikat EUR.1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Eksportøren (eller den bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i oprindelsesreglerne. Beviset for oprindelsesstatus er gyldig i en periode på ti måneder fra udstedelsesdatoen.
 • Fakturaerklæring, der er udstedt af en hvilken som helst eksportør, for sendinger af en værdi på 6,000 EUR eller derunder eller af godkendte eksportører, for sendinger af enhver værdi. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

Kumulativ behandling

Hvis der er tale om krav om kumulation med hensyn til anvendelse af materialer fra en ØPA-partner, en anden AVS-stat end et Cariforumland eller et OLT, eller af en bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted i disse lande, er det nødvendigt at fremlægge dokumentation for toldmyndighederne:

 • for materialer, der er leveret, et varecertifikat EUR.1 eller en leverandørerklæring
 • for så vidt angår bearbejdning eller forarbejdning, en særskilt leverandørerklæring.

En særskilt leverandørerklæring skal være ledsaget af en fuldstændig beskrivelse af disse materialer på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument.

Andre dokumenter

 • Læs om andre tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

 • Bestemmelser vedrørende ophavsret har til formål at sikre, at rettighedshavere fra både EU og Cariforum-landene modtager passende kompensation for brug af deres værker. Cariforum-rettighedshavere, der ønsker at eksportere ophavsretligt beskyttede produkter eller tjenester til EU, bør derfor finde det lettere at opnå vederlag for brugen af sådanne produkter og tjenester.
 • ØPA'en (servicekapitlet) indeholder markedsadgangsforpligtelser fra 27 EU-medlemsstater (undtagen Belgien) for udveksling af underholdningsydelser, bortset fra den audiovisuelle sektor. Dette betyder, at Cariforum-kunstnere, musikere og andre kulturarbejdere, der er registreret som virksomhed, kan sende deres medlemmer eller ansatte til 27 EU-medlemsstater for at levere underholdningsydelser, som f.eks. forestillinger, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder.
 • Forhandlinger om aftalen om beskyttelse af geografiske betegnelser er i gang

Handel med tjenesteydelser

Da ØPA'en er asymmetrisk til fordel for de vestindiske stater, åbner Cariforum 65-75 % af deres markeder med fokus på de sektorer, der har størst indflydelse på udviklingen, og hvor der er behov for investeringer og teknologioverførsel, mens EU åbner op til 90 % af sit marked for tjenesteydelser.

De to parter drøfter i øjeblikket:

 • turisme
 • aktivering af kulturprotokollen
 • nedsættelse af et serviceudvalg

Vær venlig at:

Offentlige indkøb

Investeringer

Andre (konkurrence, legetøjsdirektivet)

ØPA bidrager til den caribiske udvikling gennem større integration i den globale og regionale handel og nye markedsmuligheder:

 • åbning af handelen med tjenesteydelser og investeringer
 • lettere at gøre forretninger i Caribien — herunder regler, der skal sikre loyal konkurrence
 • finansiel støtte fra EU til:
  • regeringerne gennemfører ØPA-virksomhederne
  • at bruge ØPA'en til at eksportere mere og tiltrække flere eksterne investeringer

Konkurrence

Siden 2014 har EU sat en stopper for eksportsubsidier for alle varer, der eksporteres til ØPA-lande.

EU har minimeret foranstaltninger i forhold til produktions- og handelsfordrejende virkninger.

Hvis den lokale industri er truet på grund af en højere grad af import fra Europa, er det en ØPA, der gør det muligt at iværksætte foranstaltninger for at beskytte industrisektorerne og de nye industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'en er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer i Cotonou-aftalen, dvs. menneskerettighederne, de demokratiske principper, retsstaten og god regeringsførelse. ØPA'erne indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling, der er tilgængelige i EU-aftaler.

 • Ved "suspensionsklausul" forstås, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastlagt i Cotonou-aftalen), hvis en part ikke overholder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere konsekvenserne af gennemførelsen af de økonomiske partnerskabsaftaler for parternes bæredygtige udvikling. Civilsamfundet og parlamentsmedlemmer har en klar rolle i overensstemmelse med Cotonou-aftalen.

Regional integration

Cariforum-landene har arbejdet tættere sammen. ØPA bidrager til at gøre det lettere at eksportere varer og tjenesteydelser mellem:

 • alle de lande, der udgør Cariforum
 • 17 caribiske områder med direkte forbindelser til EU-landene (fire franske regioner i den yderste periferi og 13 oversøiske territorier — seks briter, seks nederlandske og en fransk)
 • Cariforum-landene har forpligtet sig til at tilbyde hinanden de samme præferencer, de giver EU (endnu ikke gennemført fuldt ud)
 • Mellem 2014 og 2020 har EU ydet 346 mio. EUR under det regionale samarbejdsprogram.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU hjælper de caribiske regeringer med at opfylde deres forpligtelser på følgende måder:

 • For det første finansierer EU ØPA-gennemførelsesstrukturer i Vestindien. Disse er baseret i de nationale handelsministerier og i Cariforum-direktoratet i Det Caribiske Fællesskab (CARICOM).
 • For det andet finansierer EU under sin EUF gennemførelsen af ØPA'en og udviklingsprogrammer for den private sektor for regeringer og virksomheder siden 2012. Samarbejde med flere caribiske og internationale organer og EU hjælper de vestindiske lande
  • modernisere den måde, hvorpå de øger skatterne, og indsamle statistikker
  • hjælpe virksomhederne med at leve op til EU's sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder
  • diversificere deres økonomier ved at støtte væksten i deres servicesektor
  • Oprettelse af agenturer for konkurrence, handelsbeskyttelse og beskyttelsesforanstaltninger
   , der tilvejebringer teknisk bistand på området IPR
 • For det tredje investerer EU for at hjælpe regeringerne med at integrere sig på andre måder.
  • CARICOM: ved at skabe et indre marked og en fælles økonomi
  • i DR og Haiti: ved at fremme et tættere samarbejde mellem de to
  • i det østlige Caribien: ved at tilstræbe en tættere integration
 • For det fjerde finansierer EU tilsvarende arbejde gennem sine landespecifikke programmer.
  • alle stater har ØPA-koordinatorer og -strukturer
  • næsten alle stater har gennemført de gradvise toldnedsættelser i 2011 og 2013, 2015 og 2017 som aftalt i ØPA'en.
  • der arbejdes på at styrke CROSQ, et regionalt standardiseringsorgan, og CAHFSA, som er et regionalt agentur for fødevaresikkerhed, der blev oprettet i 2010.

Fælles institutioner

EU har også været med til at omsætte ØPA'en til praksis ved at arbejde sammen med de vestindiske lande om at oprette flere nye, fælles europæiske institutioner og Caribien.

Disse organer har til formål at overvåge, hvordan begge regioner omsætter aftalen til praksis. De har også til formål at sikre, at den økonomiske partnerskabsaftale giver positive resultater, og løse eventuelle problemer, hvis de opstår.

De seks fælles EU-institutioner:

 • Fælles råd
 • Udvalget for Handel og Udvikling (T & DC)
 • Arlaments-medlemmer +
 • Rådgivende Udvalg
 • Det Særlige Udvalg for Toldsamarbejde og Handelslettelser
 • Specialkomitéen for Landbrug.

Hjælp til caribiske virksomheder

EU bidrager også til at omsætte ØPA'en til praksis gennem sit partnerskab med Caribbean Export, et agentur for Caribien og EU, der fremmer handel og investeringer i hele regionen.

EU finansierer programmer, der skal hjælpe det caribiske eksportarbejde tæt med de caribiske virksomheder, så de kan gøre brug af den økonomiske partnerskabsaftale til at udvikle deres produktion og eksport mere, både til andre caribiske lande og til EU.

Agenturet arbejder også sammen med regionerne i EU's yderste periferi og oversøiske lande og territorier (OLT'er) i Vestindien for at fremme handelen mellem dem og resten af regionen.

Kulturelt samarbejde

Protokollen om kulturelt samarbejde fastlægger rammerne for et udvidet samarbejde om udvekslinger vedrørende kulturelle aktiviteter samt varer og tjenesteydelser mellem Cariforum og EU.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side:

Genveje