Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Indledning

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001.

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse, hvorfor vi bruger dine personoplysninger, hvordan vi indhenter, behandler og beskytter alle de personlige oplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine data. Du kan også finde kontaktoplysninger på den dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende overfor, den databeskyttelsesansvarlige og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Nedenfor følger oplysninger om behandlingen af personoplysninger, der er registreret i Access2Markeder, som er foretaget af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel.

Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Den registeransvarlige indsamler og bruger dine personoplysninger til følgende formål:

  • personoplysninger, der gives via kontaktformularen, anmodes om med henblik på at kunne besvare anmodningen om oplysninger eller
  • at give adgang for brugere, der ønsker at få adgang til de beskyttede dele af Access2Markeds beskyttede dele eller til det spærrede område i Access2-markederne for Kommissionens personale, embedsmænd fra EU's medlemsstater og også til visse EU-erhvervsorganisationer, der har adgang til udvalgte dele af det begrænsede område af Access2Markedet.

Vi anvender ikke dine personoplysninger til automatisk beslutningstagning eller profilering.

Hvad er det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, fordi behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der udføres i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som EU-institutionen eller -organet har fået pålagt.

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med tilrettelæggelsen og forvaltningen af dette redskab er nødvendig for Kommissionens forvaltning og drift, jf. traktaterne, og mere specifikt artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 244-250 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Behandlingen foretages i offentlighedens interesse på grundlag af følgende retsgrundlag: rådets afgørelse (98/552/EF) om Kommissionens gennemførelse af aktiviteter vedrørende Fællesskabets markedsadgangsstrategi. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Global udfordring af international handel: En markedsadgangsstrategi for Den Europæiske Union (COM (96) 53 final);Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et globalt Europa: Et stærkere partnerskab for at levere markedsadgang for europæiske eksportører (COM (2007) 183 final), artikel 20 "Undtagelser og begrænsninger" og artikel 27 "Forudgående kontrol" finder ikke anvendelse.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

For at gennemføre behandlingen indsamler den registeransvarlige følgende kategorier af personoplysninger: navn, organisation, telefon, adresse, e-mail, IP-adresse.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Den registeransvarlige opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller behandlingen. Ved afsendelse i kontaktformularen genereres der en e-mail med personoplysninger. Denne e-mail samt svaret herpå lagres i Access2-databasen med en postkasse for 6 måneder.Samtidig åbnes der en afkrydset side i det midlertidige billetsystem (SMT). Personlige oplysninger om billetter opbevares i 24 måneder i SMT-databasen. Efter udløbet af denne periode filtreres og anonymiseres for at give mulighed for indberetning og statistikker af kvalitetsvurdering for IT-udstyr, software og tjenester, som Generaldirektoratet for Handel har adgang til i 13 måneder.

Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede data osv.) gemmes på Europa-Kommissionens servere. Al databehandling overholder Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Blandt de tekniske foranstaltninger kan nævnes målrettede initiativer, der vedrører onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til risikoen ved behandlingen og de behandlede personoplysningers natur. Som led i de organisatoriske foranstaltninger begrænses adgangen til personoplysninger til autoriserede personer med et legitimt behov for at kende til disse data til brug for databehandlingen.

Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun Kommissionens personale med ansvar for behandling af oplysningerne og andet autoriseret personale har adgang til dine personoplysninger efter "need to know" -princippet. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og om nødvendigt yderligere aftaler om tavshedspligt.

Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udøve dem?

Du har særlige rettigheder som registreret i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725, nærmere bestemt retten til at få indsigt i, berigtiget og slettet dine personoplysninger og retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvor det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod behandling eller ret til dataportabilitet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der udføres lovligt i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a).

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller i tilfælde af en konflikt den databeskyttelsesansvarlige. Du kan om nødvendigt også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan finde deres kontaktoplysninger under punkt 9 herunder.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete behandlinger, beder vi dig give en beskrivelse (dvs. angive referencenummer som angivet under punkt 10 herunder) i din henvendelse.

Kontaktinformation

Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, eller hvis du har bemærkninger, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende indsamling og brug af dine personoplysninger, kan du kontakte den registeransvarlige.

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige

Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om spørgsmål i forbindelse med behandling af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Du har ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet krænket som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

Hvor finder du nærmere oplysninger?

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige fører et register over alle de sager vedrørende Kommissionens behandling af personoplysninger, som er blevet dokumenteret og meddelt til ham. Du kan få adgang til dette register via følgende link: Http://ec.europa.eu/dpo-register.

Genveje