Επένδυση στην ΕΕ

Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες επενδύουν στο εξωτερικό για να εντοπίσουν την παραγωγή τους σε οικονομικά αποδοτικές και υψηλής ειδίκευσης τοποθεσίες, να προμηθευτούν εξαρτήματα και πρώτες ύλες, καθώς και να προσεγγίσουν τους πελάτες τους. Για τη χώρα επενδύσεων, οι εισερχόμενες επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Η νομοθεσία της ΕΕ και η ενιαία αγορά στηρίζουν τις επενδύσεις, καθώς εγγυώνται την ελευθερία εγκατάστασης επιχειρήσεων, επενδύσεων σε εταιρείες και μεταφοράς διασυνοριακών κινήσεων κεφαλαίων. Εξασφαλίζουν επίσης ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των επενδυτών σε όλα τα κράτη μέλη.

Η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πλέον ανοικτά και διαφανή καθεστώτα στον κόσμο όσοναφορά τις εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), καθιστώντας την έναν από τους κύριους προορισμούς ΑΞΕ στον κόσμο. Ως εκ τούτου, τα αποθέματα ΑΞΕ που διατηρούν επενδυτές τρίτων χωρών στην ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 6.295 δισ. EUR. Η επένδυση στην ΕΕ μεταφράζεται σε πρόσβαση σε μια άκρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά αποτελούμενη από 500 εκατομμύρια καταναλωτές και επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες επενδύουν στο εξωτερικό για να εντοπίσουν την παραγωγή τους σε οικονομικά αποδοτικές και υψηλής ειδίκευσης τοποθεσίες, να προμηθευτούν εξαρτήματα και πρώτες ύλες, καθώς και να προσεγγίσουν τους πελάτες τους. Για τη χώρα επενδύσεων, οι εισερχόμενες επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πλέον ανοικτά και διαφανή καθεστώτα στον κόσμο όσον αφορά τις εισερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), καθιστώντας την έναν από τους κύριους προορισμούς ΑΞΕ στον κόσμο. Ως εκ τούτου, τα αποθέματα ΑΞΕ που διατηρούν επενδυτές τρίτων χωρών στην ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 6.295 δισ. EUR.

Η επένδυση στην ΕΕ μεταφράζεται σε πρόσβαση σε μια άκρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά αποτελούμενη από 500 εκατομμύρια καταναλωτές και επενδυτικές ευκαιρίες. Η νομοθεσία της ΕΕ και η ενιαία αγορά στηρίζουν τις επενδύσεις, καθώς εγγυώνται την ελευθερία εγκατάστασης επιχειρήσεων, επενδύσεων σε εταιρείες και μεταφοράς διασυνοριακών κινήσεων κεφαλαίων. Εξασφαλίζουν επίσης ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των επενδυτών σε όλα τα κράτη μέλη.

Επένδυση σε κράτος μέλος της ΕΕ

Εάν επιθυμείτε να επενδύσετε στην ΕΕ, θα βρείτε παρακάτω τους σχετικούς συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των οργανισμών προώθησης των επενδύσεων των κρατών μελών της ΕΕ που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τους ισχύοντες κανόνες.

Στήριξη των επενδυτών στην ΕΕ

Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που παρέχουν καθοδήγηση και βοήθεια σε επιχειρήσεις και επενδυτές που είναι εγκατεστημένοι ή επιθυμούν να εγκατασταθούν στην ενιαία αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων τους.

Οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές μπορούν να συμβουλεύονται

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;