Όρος στο γλωσσάριο:

Μη καταγόμενων υλών

Υλικά, που δεν είναι αποδεκτά ως προϊόντα καταγωγής ενωσιακού προτιμησιακού εμπορικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων υλικών των οποίων η καταγωγή δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις