Ειδήσεις:

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΒ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ένα πρόσφατα επικαιροποιημένο καθοδηγητικό σημείωμα σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις είναι πλέον διαθέσιμο για τις εταιρείες που συναλλάσσονται με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την προετοιμασία των εισαγωγών σας από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο

  • να εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησης αριθμού EORI από κράτος μέλος της ΕΕ·
  • συμβουλευθείτε την αρμόδια τελωνειακή αρχή για περαιτέρω συμβουλές σχετικά με την ατομική σας κατάσταση·
  • και να προσαρμόσει τις αλυσίδες εισροών και εφοδιασμού ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εισροές στα προϊόντα που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα είναι μη καταγόμενα για τους σκοπούς της διεκδίκησης δασμολογικών προτιμήσεων με τρίτες χώρες
  • Ελέγξτε τους όρους εισαγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου ανά προϊόν μέσω του δελτίου αναζήτησης «My Trade Assistant» στη διαδικτυακή πύλη Access2Markets


Βλέπε λεπτομέρειες:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις