ELi ning Colombia, Peruu ja Ecuadori kaubandusleping

ELi-Colombia-Ecuador-Peruu kaubandusleping hõlmab tariifide täielikku või osalist liberaliseerimist, sisulisi tollimaksuvabasid kvoote, regulatiivsete või tehniliste mittetariifsete tõkete kõrvaldamist ning kaubandust hõlbustavate meetmete, näiteks tolliprotseduuride kehtestamist. Kaubanduslepinguga liberaliseeritakse ka kapitali liikumine, investeeringud ja riigihanketurud. Lisaks kohustab leping lepinguosalisi austama inimõigusi, tagama tööalased õigused ja tagama keskkonnakaitse piisava taseme.

Lepingu lühiülevaade

ELi laiaulatuslikku kaubanduslepingut Colombia ja Peruuga on ajutiselt kohaldatud alates 1. märtsist 2013 Peruuga ja alates 1. augustist 2013.

1. jaanuaril 2017 ühines lepinguga ka Ecuador.

Colombia, Peruu ja Ecuadoriga sõlmitud lepingu terviktekst ja lisad.

Lepingu kõikide muudatuste ja lisade loetelu on kättesaadav kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil.

Selle tulemusena on ELil nüüd kolme Andide kogukonna riigiga sooduskaubandusleping (erandiks on Boliivia). Praegu saab Boliivia kasu ELi üldiste tariifsete soodustuste kavast (GSP), sealhulgas säästvat arengut ja valitsemistava stimuleeriva erikorra (GSP+) kaudu. Boliivia võiks soovi korral taotleda ka läbirääkimisi kaubanduslepingu sõlmimiseks.

Millist kasu toob see teie ettevõttele?

Ühelt poolt ELi ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vaheline kaubandusleping avas mõlema lepinguosalise turud ja tagab

 • stabiilsem ja prognoositavam ettevõtluskeskkond
 • paremad kaubandustingimused mittetariifseid tõkkeid, konkurentsi, läbipaistvust ja intellektuaalomandi õigusi käsitlevate uute eeskirjade kaudu
 • vähendatud või nullmääraga tollimaksud peaaegu kõigi kaupade puhul
 • parem juurdepääs riigihanke- ja investeerimisturgudele

Samuti liberaliseeritakse jooksvad maksed ja kapitali liikumine. See hõlbustab teenuste, investeeringute ja ettevõtete vaba liikumist.

 

ELi ning Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelised kaubandussuhted

ELi suurim eksport kolme Andide riiki on valmistatud kaubad, eelkõige masinad ja transpordivahendid, samuti keemiatooted.

Kõige suurem import Colombiast, Peruust ja Ecuadorist ELi koosneb omakorda põllumajandustoodetest, kütustest ja kaevandustoodetest.

Tariifid

ELi-Colombia-Peruu-Ecuadori kaubandusleping võimaldab paremat turulepääsu, vähendades või kaotades olulistele kaupadele kahepoolses kaubanduses kohaldatavad tollimaksud.

EL

Üleminekuperioodil kaotab EL tollimaksud peaaegu kogu Colombiast, Peruust ja Ecuadorist pärit ekspordi suhtes, välja arvatud teatavate köögiviljade ja puuviljade puhul.

Konkreetsete tundlike toodete jaoks on kehtestatud tariifikvoodid. See tähendab, et igal aastal võib tollimaksuvabalt kaubelda vaid piiratud hulga tundlike toodetega. Tooted, mille suhtes kohaldatakse tariifikvoote, on

 • seened
 • suhkrumais
 • maiustused
 • veised
 • lehmapiim
 • rumm
 • suhkur
 • jogurt
 • banaanid

Neid kvoote hallatakse põhimõttel „kes ees, see mees“. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. jaanuar – 31. detsember. Kui ELi saabuv import ületab neid tariifikvoote, kohaldatakse enamsoodustusrežiimi tollimaksu.

Konkreetsed sätted, mis käsitlevad tariife tootekategooriate kaupa ja kohaldatavaid tariifikvoote

Colombia, Ecuador, Peruu

Colombia, Peruu ja Ecuador annavad samuti Euroopa Liidule tariifseid soodustusi. Võttes arvesse lepinguosaliste arengutasemete asümmeetriat, on liberaliseerimine järkjärguline, ulatudes kuni 17 aastani. Kui kõik tollimaksude vähendamised on rakendatud

 • kõiki ELi tööstus- ja kalandustooteid eksporditakse tollimaksuvabalt Peruusse, Colombiasse ja Ecuadori teatavatel tingimustel.
 • enamik ELi põllumajandustooteid eksporditakse samuti tollimaksuvabalt. Tundlike toodete loetelu on aga liberaliseerimisest välja jäetud, samas kui teiste suhtes kohaldatakse tariifikvoote.

Konkreetsed sätted, mis on seotud tariifide kaotamise ja kohaldatavate kvootidega

 

Enne eksportimist

Päritolueeskirjad;

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja päritolumenetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uus, leiate kaupade rubriigist põhimõistete tutvustuse.

Päritolueeskirjad;

Teie toode peab vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu, et selle suhtes saaks kohaldada soodusmäära.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud II lisas, milles käsitletakse mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise. Link viitab konsolideeritud versioonile, milles võetakse arvesse Ecuadori ühinemist 2016. aastal (ELT L 356, 24.12.2016, lk 1093).

Kas minu toode on kaubanduslepingu kohaselt päritolustaatusega?

Selleks et teie toote suhtes kohaldataks ELi-Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu alusel madalamat soodustariifi või nulltariifi, peab see olema pärit EList või lepingule alla kirjutanud Andide riigist. Toode loetakse päritolustaatusega tooteks, kui see on

 • täielikult ELis või lepingule alla kirjutanud Andide riigis saadud või toodetud
 • valmistatud ELis või lepingule alla kirjutanud Andide riigis, kasutades päritolustaatuseta materjale, ning vastab 2. liites sätestatud tootepõhistele eeskirjadele. Tootepõhiste päritolureeglite kohta vt 1. liide „Sissejuhatavad märkused“. Teatavaid tooteid käsitlevate alternatiivsete tootepõhiste eeskirjade kohta vt ka 2A liide.

 

Näited tootepõhiste eeskirjade peamiste liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (ühtlustatud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (ühtlustatud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiu ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiilitoodete rõiva- ja keemiatööstuses.

 

Konkreetsed eeskirjad oma toote kohta leiate Minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded ja juhendid, mis aitavad järgida tootepõhiseid eeskirju

On ette nähtud täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälbed või kumulatsioon.

Sallivus

 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 10 % toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide mis tahes maksimaalse väärtuse künnise ületamiseks.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud tootepõhiste päritolureeglite 1. liite „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5-6.

Kumuleerumine

ELi-Colombia, Ecuadori ja Peruu kaubanduslepingus on sätestatud mitu päritolu kumuleerimise viisi.

 • kahepoolne kumulatsioon võimaldab lepingule alla kirjutanud Andide riigist pärit materjale käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui hinnatakse, kas lõpptoode on päritolustaatusega
 • diagonaalne kumuleerumine ELi, Colombia, Ecuadori ja Peruu vahel
 • diagonaalne kumulatsioon võimaldab teatavatel tingimustel Costa Ricast, El Salvadorist, Guatemalast, Hondurasest, Nicaraguast, Panamast ja Venezuelast pärit materjale käsitada Colombiast, Ecuadorist ja Peruust pärit materjalidena, kui neid kasutatakse toote tootmiseks

 

Kuidas diagonaalne kumuleerumine toimib?

Diagonaalne kumuleerumine toimub mitme eri riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kellega on sõlmitud kaubanduslepingud. See on nii, kui ükskõik kumma riigi kaubatootja võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need pärineksid nende oma riigist. Näiteks PEM-konventsiooni kohaselt võib Moldova kaupleja, kes valmistab rõivaid ekspordiks ELi, kasutada rõivaste valmistamiseks Moldovast, Gruusiast ja Ukrainast (ja/või mis tahes muust PEM Covention’i konventsiooni osalisest) pärit kangast. Kahekordse töötlemise nõue (s.t lõngast valmistatud) on täidetud ja seda käsitatakse Moldovast pärinevana, kui see eksporditakse ELi, ning seega on sellel vaba juurdepääs ELi turule.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, näiteks otseveo eeskirjale.

Otseveo reegel

Päritolustaatusega tooteid tuleb vedada EList lepingule alla kirjutanud Andide riiki (ja vastupidi) ilma neid kolmandas riigis täiendavalt töötlemata.

Ümberlaadimine või ajutine ladustamine kolmandas riigis on lubatud, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla ja ei läbi muid toiminguid kui:

 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • kõik toimingud, mille eesmärk on nende seisundi säilitamine.

Päritolustaatusega tooteid võib torutranspordi kaudu vedada läbi mõne muu territooriumi kui ELi või lepingule alla kirjutanud Andide riikide territoorium.

Importiva riigi tollile esitatakse tõendid nende tingimuste täitmise kohta.

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditud toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalide eest varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on lubatud ELi ning Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu alusel.

Päritolumenetlused

Jaos „Päritolutõend“ ja 5. jaos „Halduskoostöö kord“ on sätestatud soodustariifi taotlemise ja tolli poolt kontrollimisega seotud päritolumenetlused.

Soodustariifi taotlemine

Soodustariifi kasutamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi, mis võib olla kas

Päritolutõendit ei nõuta, kui toodete koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite puhul
 • 1 200 eurot isikliku pagasi puhul

Liikumissertifikaat EUR.1

 • Lisas 3 on esitatud sertifikaadi EUR.1 näidis ja selle täitmise juhised.
 • Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 annab välja ekspordiriigi toll
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.

Päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad päritoludeklaratsiooni esitamisega ise kindlaks teha, et nende toode pärineb EList või Colombiast, Peruust ja Ecuadorist. Päritoludeklaratsiooni võib koostada:

 • heakskiidetud eksportija
 • eksportija, kui toodete koguväärtus ei ületa 6 000 eurot;
Heakskiidetud eksportijad

Käesoleva lepingu alusel võivad eksportijad taotleda oma tolliasutustelt luba mis tahes väärtusega toodete päritoludeklaratsioonide koostamiseks.

Kuritarvitamise korral võib toll heakskiidetud eksportija staatuse tühistada.

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?
 • Eksportija peab märkima, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni kaubaarvele, saatelehele või muule toote identifitseerimist tõendavale äridokumendile (4.liide).
  • „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli [või pädeva valitsuse] luba nr...) kinnitab, et need tooted on sooduspäritolu, välja arvatud juhul, kui on selgelt märgitud teisiti.“
 • päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles.
 • te peate oma päritoludeklaratsiooni allkirjastama käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et annate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse mis tahes deklaratsiooni eest, millega Teid identifitseeritakse.
 • päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.
 • eksportija võib koostada päritoludeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist tingimusel, et see esitatakse importivale riigile hiljemalt kaks aastat pärast sellega hõlmatud toodete importimist.

 Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Tõendamine põhineb

 • halduskoostöö importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste vahel
 • kohalike tolliasutuste tehtud kontrollid (eksportija importiva lepinguosalise külastused ei ole lubatud)

Kui kontrollimine on lõpule viidud, teevad eksportiva riigi ametiasutused lõpliku otsuse päritolu kohta ja teavitavad importiva riigi ametiasutusi tulemustest.

Tootenõuded 

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Tehnilistes eeskirjades määratletakse konkreetsed omadused, mis tootel peaksid olema seoses toote kavandamise, märgistamise, märgistamise, pakendamise, funktsionaalsuse ja toimivusega ning mis on kavandatud inimeste tervise ja ohutuse kaitseks, samuti keskkonnastandardid. Eri nõuete järgimine eri turgudel võib aga olla kauplejatele kulukas.

Kaubanduslepingu raames teevad EL ja kolm Andide riiki koostööd turujärelevalve, tehniliste normide, standardite ja vastavushindamismenetluste valdkonnas. Pooled on pühendunud läbipaistvusele, tehes kõik tehnilised eeskirjad avalikult kättesaadavaks. See koostöö hõlbustab kauplemist üldiselt ja eelkõige selliste toodetega nagu farmaatsiatooted, meditsiiniseadmed, optikariistad, autotööstus ja muud masinad.

Partnerid jälgivad pädevate asutuste väljastatud vastavushindamistulemusi ning tunnustamislepingute sõlmimist sertifitseerimisasutustega. See aitab kaasa vastavushindamismenetluste ühtlustamisele kahe piirkonna vahel.

Märgistus

Lepinguga nähakse ette uuenduslikud märgistamis- ja etikettimispõhimõtted, mis piiravad alalisel etiketil nõutava teabe hulka. Sellega välditakse koormavaid ja tarbetuid märgiseid, mis ei ole tarbijate jaoks rangelt asjakohased.

 • etikettide registreerimiseks ei ole enam vaja eelnevat heakskiitu, välja arvatud juhul, kui etikett on vajalik inimeste, loomade või taimede tervise kaitseks.
 • toodete etikettide rahvusvahelised piktogrammid ja nomenklatuur on lubatud
 • tekstiili ja jalatsite puhul on teave, mida tootjad peavad alalistel etikettidel esitama, piiratud, mis tähendab, et ajutisi etikette kasutatakse üksnes lisateabe esitamiseks, kui see on vajalik.

Colombia – kontaktid tehniliste nõuete osas

Ecuador – kontaktid tehniliste nõuete osas

Peruu – kontaktid tehniliste nõuete osas

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded

ELi-Colombia-Peruu-Ecuadori kaubandusleping tagab tasakaalu sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade ühtlustamist hõlbustava kaubanduse ning olemasolevate riiklike sanitaareeskirjade kaitse vahel, tagades seega, et standardeid ei kahjustata.

Lepinguga nähakse ette sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete ühtlustamine, sealhulgas konkreetsed eeskirjad ja menetlused riiklike institutsioonide inspekteerimiste, teabe kontrollimise, läbipaistvuse ja teabevahetuse kohta.

Lepinguga nähakse ette ka sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete allkomitee loomine, et lahendada selles valdkonnas tekkida võivad probleemid ning jälgida ja jälgida kõigi käesoleva lepingu osaliste sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid. Näiteks on allkomitee teinud märkimisväärseid edusamme seoses põllumajandustoodete ja toiduainete tegeliku juurdepääsuga EList Colombia turule.

Colombia – sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktid

Ecuador – sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktisik

Peruu – sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktid

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord toimida rahvusvahelise kaubanduse tõketena ja olla seega märkimisväärseks koormaks teile kui eksportijale.

 

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõketega, mis aeglustavad teie äritegevust või takistavad teie eksporti, võite meid teavitada
 • teatage veebivormi kasutades, mis takistab teie eksporti Colombiasse, Ecuadori või Peruusse, seejärel analüüsib EL teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid.

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Leping tagab läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubavahetust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Järkjärgulises juhendis kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki või mõningaid allpool esitatud elemente.

 • Faktuurarve (konkreetsed nõuded seoses selle vormi ja sisuga rubriigis „Minu kaubandusassistent“)
 • pakkenimekiri
 • Teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • Sertifikaadid, mis tõendavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, näiteks tervishoiu- ja ohutusnõuetele, märgistusele ja pakendile
 • päritolutõend - päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

Üksikasjalik teave selle kohta, milliseid dokumente peate oma toote tollivormistuseks esitama, on minu kaubandusassistendil.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu, et taotleda soodustariife, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool päritolureeglite jaotises.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Kaubandusleping pakub tugevamat intellektuaalomandiõiguste kaitset Teie impordile/ekspordile Colombiasse, Ecuadori või Peruusse ja sealt välja.

ELi-Colombia-Peruu-Ecuadori kaubanduslepinguVII jaotises kinnitatakse uuesti TRIPS-lepingu ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste kohustusi ning võimaldatakse neile nii võrdset kui ka enamsoodustusrežiimi. See tähendab, et Teie intellektuaalomandit Colombias, Ecuadoris või Peruus käsitletakse samal viisil kui nende riikide kodanike intellektuaalomandit.

Colombia, Ecuador ja Peruu muutsid ja võtsid vastu ka uusi õigusakte, et lisada piirkondlikud eritunnused ja geograafilised tähised ELiga sarnasel viisil.

Teenuskaubandus

Kaubandusleping avab mõlema piirkonna teenusteturud teineteisele ning tagab õiguskindluse ja prognoositavuse, mida vajate teenuse osutajana. See läheb kaugemale kohustustest, mis on võetud WTO teenustekaubanduse üldlepinguga, tugevdades juurdepääsu sellistele olulistele sektoritele nagu telekommunikatsioon, finants- ja äriteenused, keskkonnateenused, turustusteenused ja teenustevälised sektorid, jättes osapooltele õiguse muuta eriti olulisi aspekte (nt piirangud tööjõu miinimumprotsendile, mis peab olema kohalik, piiriüleses tegevuses kasutatavad arvutiteenused ja õhutranspordis kasutatavad abiteenused).

Kaubanduslepinguga tagatakse ka, et Teid ei diskrimineerita teile avatud sektorites teenuseosutajana.

Vt IV jaotis „Kaubandusteenused, ettevõtlus ja elektrooniline kaubandus“.

Teenuste piiriülene osutamine ja asutamine

Leping võimaldab peaaegu täielikku turulepääsu piiriülestele teenustele ja asutamisele paljudes valdkondades, sealhulgas finantsteenused, kutseteenused, meretransport ja telekommunikatsiooniteenused.

Pangandus- ja raudteetransporditeenuste piiriülese osutamise suhtes kehtivad mitmed piirangud, näiteks need, mis on seotud vähemuste kaitsega.

Vt VIII lisa (Piiriülese teenuste osutamisega seotud kohustuste loend)

Mittediskrimineerivaid piiranguid kohaldatakse ka ettevõtete asutamise suhtes turustus- ja keskkonnasektoris.

VII lisa (Ettevõtete asutamisega seotud kohustuste loend)

Isikute liikumine

ELi lühiajalised ärivisiidil olevad isikud võivad viibida ajutiselt Colombias, Ecuadoris ja Peruus ning vastupidi. See hõlmab teenuseosutajaid, kellega on sõlmitud leping teenuse osutamiseks lõpptarbijale Euroopa Liidus (arhitektuur, inseneriteadus, meditsiiniteenused, teadusuuringud ja disain, turu-uuringud, messid, turism).

Vt IX lisa (Reservatsioonid seoses füüsiliste isikute ajutise kohalolekuga ärilisel eesmärgil).

Riigihanked

ELi-Colombia-Ecuador-Peruu kaubandusleping võimaldab ELi ettevõtjatel teha pakkumisi ja konkureerida riigihankelepingute sõlmimiseks partnerriikides kodumaiste äriühingutega võrdsetel tingimustel.

Lepingu XII lisas on sätestatud riigihangete suhtes kohaldatavad eeskirjad. Selles kirjeldatakse, millised üksused on lepinguga hõlmatud, samuti kaupu ja teenuseid, mille suhtes võidakse sõlmida riigihankelepinguid. Selles on loetletud ka väljajäetud valdkonnad, nagu maa omandamine või rentimine, maksu- või hoiustamisasutused ning riiklikud tööturuasutused.

Lõpuks sätestatakse lepingus riigihangete üldpõhimõtted, sealhulgas hankemenetlused, elektrooniliste andmekandjate kasutamine, päritolureeglid ja hüvitised.

Colombia – kontaktid riigihangete valdkonnas

Ecuador – kontaktid riigihangete valdkonnas

Peruu – kontaktid riigihangete valdkonnas

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Kolumbia

Riiklikud institutsioonid – Colombia

Colombia Vabariigi Pank

Carrera 7, nr 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 343 1111

Faks: + 57 1 2861686

Riiklik maksu- ja tolliamet (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nr 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 6079999

Faks: + 57 1 3337841

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused – Colombia

Euroopa Liidu delegatsioon Colombias

Calle 116 número 7-15, interior 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 7477700

Faks: + 57 1 7470074

E-post: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Colombia saatkond Belgias

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brüssel, BELGIA

Tel: + 32 2 649 56 79

Faks: + 32 2 646 54 91

E-post: ebruselas@cancilleria.gov.co

Veebisait: belgica.embajada.gov.co

Kaubandus-, tööstus- ja turismiministeerium

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nr 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 4199450

Faks: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nr 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Faks: + 57 1 5600104

Veebisait: http://www.procolombia.co/

Väliskaubanduse ühtne liides (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 nr 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 6067676

Veebisait: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontaktid tehniliste nõuete osas – Colombia

Järelevalve tööstuse ja kaubanduse üle (SIC) kaubandus-, tööstus- ja turismiministeeriumi (MINCIT) alluvuses

Carrera 13 # 27-00, Põrandad: Ja 3. tr, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Faks: + 57 1 5870284

Veebisait: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Colombia tehniliste standardite ja sertifitseerimise instituut (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, P.O. Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 6078888

Faks: + 57 1 2221435

E-post: direccion@icontec.org

Veebisait: https://www.icontec.org/

Colombia riiklik akrediteerimisasutus (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57-83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 742 7592, ekstrakt 103

Faks: + 57 1 321 2938, ekstrakt 117

Veebisait: http://www.onac.org.co

Mäe- ja energeetikaministeerium

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nr 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 2200300

Faks: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Riiklik keskkonnalubade amet (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minimambiente)

Calle 37, nr 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Faks: + 57 1 3406212

Kontaktisikud sanitaar-/fütosanitaarnõuete valdkonnas – Colombia

Kolumbia Põllumajandusinstituudi loomatervishoiu kaitse ja reguleerimise alldirektoraat

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Colombia Põllumajandusinstituudi fütosanitaarvaldkonna tippkeskus

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 nr 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Faks: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Põllumajanduse kaitse ja reguleerimise alldirektoraat Colombia Põllumajandusinstituudi alluvuses

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Bioohutuse riiklik tehniline komitee Colombia Põllumajandusinstituudi raames

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Põllumajandus- ja maaelu arengu ministeerium (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 2543300

Veebisait: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Välissuhete ministeerium

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 3814000

Faks: + 57 1 3814747

Riiklik akvakultuuri- ja kalandusamet (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A nr 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 3770500

E-post: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Veebisait: https://www.aunap.gov.co/

Sanitaarteabe süsteem põllumajandus- ja loomakasvatustoodete impordiks ja ekspordiks (SISPAP)

Veebisait: https://www.ica.gov.co/

 

Välisministeeriumi mitmepoolsete küsimuste osakond

Aseministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Faks: + 57 1 3814747

Bioloogiliste ressursside uurimisinstituut Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nr 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 3202767

Kontaktid riigihangete valdkonnas – Kolumbia

Colombia Buys Efficient

Colombia Compra eficiente

7 Race 26-20 Floor 17,10 and 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Veebisait: https://colombiacompra.gov.co/

Colombia riigihangete elektrooniline süsteem (Secop)

 

Veebisait:

I JAGU: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

II JAGU: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Colombia riigi virtuaalne hoiukoht: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuadori

Riiklikud institutsioonid – Ecuador

Ecuadori Keskpank

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto No. 11-409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Väliskaubanduse komitee (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2239258

Faks: + 593 2 2543897

Ecuadori riiklik tolliteenistus (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel: + 593 2 3731030

Veebisait: https://www.aduana.gob.ec/

Riiklik vabakaubanduspiirkondade nõukogu (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Tootmise, väliskaubanduse, investeeringute ja kalanduse ministeeriumi haldusalasse kuuluv tootmise ja tööstuse aseministeeriumi vahe- ja lõpptööstuse riigisekretär

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 3948760

Keskkonnaministeerium

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 3987600

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused – Ecuador

Euroopa Liidu delegatsioon Ecuadoris

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-post: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadori saatkond Belgias

AV. Louise 363-9. korrus, 1050 Brüssel, BELGIA

Tel: + 32 2644 3258

E-post: consulado.ecuador@skynet.be /

Veebisait: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Riiklik Põllumajanduskaubanduse Assotsiatsioon

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17-21-322, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2230185

Ecuadori Riiklik Tööstuskaubanduse Assotsiatsioon

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2230185

Faks: + 593 2 2448118

E-post: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel: + 593 2 2597980

E-post: contacto@proecuador.gob.ec

Veebisait: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontaktid tehniliste nõuete osas – Ecuador

Ecuadori standardimisteenistus (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-post: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Veebisait: https://www.normalizacion.gob.ec/

Ecuadori standardiinstituudi valideerimis- ja sertifitseerimisdirektoraat

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Faks: + 593 2 2567815

Ecuadori akrediteerimisteenistus

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38-42 Y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2454393

Veebisait: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontaktisikud sanitaar-/fütosanitaarnõuete valdkonnas – Ecuador

Põllumajandus- ja loomakasvatusministeeriumi juurde määratud Ecuadori põllumajandustoodete kvaliteedi tagamise amet (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Füto- ja Zoosanitaarvaldkonna reguleerimise ja kontrolli amet

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. ED. MAG, lk 9. Quito – Ecuador

Veebisait: https://www.agrocalidad.gob.ec

Tootmise, väliskaubanduse, investeeringute ja kalanduse ministeeriumi vesiviljeluse allsekretär

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 3827089

Veebisait: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Põllumajandus- ja loomakasvatusministeeriumi põllumajanduse asekantsleri põllumajandusliku mitmekesisuse direktoraat

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadori intellektuaalomandi instituut, riiklik sordikaitse direktoraat

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 3940000

Rahvatervise ministeerium

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36-64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 3814400

Tootmis-, väliskaubandus-, investeerimis- ja kalandusministeerium (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 3827089

Veebisait: http://www.produccion.gob.ec/

Keskkonnaministeeriumi alla kuuluv bioloogilise mitmekesisuse riiklik direktoraat

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andaluusia, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Faks: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Välis- ja rändeministeeriumi alluvusse kuuluv keskkonna ja säästva arengu direktoraat

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2993200 ekstrakt. + 593 2 2912101

Kontaktisikud riigihangete valdkonnas – Ecuador

Riiklik riigihangete teenistus (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Veebisait: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peruu 

Riiklikud institutsioonid – Peruu

Peruu keskpank

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel: + 51 1 6132000

Veebisait: http://www.bcrp.gob.pe

Peruu riiklik tollijärelevalve (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel: + 51 1 3150730

Veebisait: http://www.sunat.gob.pe/

Majandus- ja rahandusministeerium (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel: + 51 1 3115930

Väliskaubanduse ja -turismi ministeerium (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel: + 51 1 5136100

E-post: webmaster@mincetur.gob.pe

Veebisait: https://www.gob.pe/mincetur

Väliskaubanduse ühtne liides (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-post: vuce@mincetur.gob.pe

Veebisait: https://www.vuce.gob.pe/

Keskkonnatervise peadirektoraat (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel: + 51 1 6314430

E-post: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Veebisait: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Esindused, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused – Peruu

Euroopa Liidu delegatsioon Peruus

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel: + 51 1 4150800

Faks: + 51 1 4214563

E-post: delegation-peru@eeas.europa.eu

Peruu esindus Euroopa Liidu juures

Peruu saatkond, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brüssel, BELGIA

Tel: + 32 2 733 33 19

E-post: info@embaperu.be

Veebisait: https://www.embajadaperu.be/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIA

Tel: + 32 2749 1851

E-post: secretariat@eu4business.eu

Kontaktid tehniliste nõuetega seotud küsimustes – Peruu

Riiklik kvaliteediinstituut (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel: + 51 1 6408820

E-post: inacal@inacal.gob.pe

Veebisait: https://www.inacal.gob.pe/

Riiklik Konkurentsikaitse ja Intellektuaalomandi Kaitse Instituut (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faks: + 51 1 2241715

Transpordi- ja kommunikatsiooniministeerium, transpordiministeeriumi aseministeerium

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Deputyministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel: + 51 1 6157800

Sanitaar-/fütosanitaarnõuete kontaktisik – Peruu

Riiklik põllumajandustervishoiuteenistus (SENASA), põllumajandus- ja niisutusministeerium

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel: + 51 1 3133300

E-post: senasacontigo@senasa.gob.pe

Riiklik kalanduse terviseorganisatsioon (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué nr 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel: + 51 1 2138570

Veebisait: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Tootmisministeerium (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel: + 51 1 6162222

E-post: consultas@produce.gob.pe

Loomakarantiini alamdirektoraat, loomatervishoiu peadirektoraat, riiklik põllumajandustervishoiuteenistus, põllumajandus- ja niisutusministeerium

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Faks: + 51 1 3401486

E-post: senasacontigo@senasa.gob.pe

Leiutiste ja uute tehnoloogiate direktoraat, riiklik konkurentsikaitse ja intellektuaalomandi kaitse instituut (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faks: + 51 1 2241715

Taimekarantiini alldirektoraat, taimetervise peadirektoraat, riiklik põllumajandustervishoiuteenistus, põllumajandus- ja niisutusministeerium

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Faks: + 51 1 3401486

Bioloogilise mitmekesisuse peadirektoraat, keskkonnaministeerium

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel: + 51 1 6116000, pikendus 1349

Faks: + 51 1 6116000, pikendus 1349

Riiklik põllumajandusliku innovatsiooni instituut

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel: + 51 1 3492600, laiendus 295

Faks: + 51 1 3495646

Peruu kosmeetika- ja hügieenikomitee kaubanduskoja alluvuses

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (endine Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel: + 51 1 4633434

Ravimite, tarnete ja narkootikumide peadirektoraat (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel: + 51 1 6314300 

Veebisait: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Keemiarelvade keelustamise riiklik nõukogu välisministeeriumi alluvuses

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Faks: + 51 1 2042498

Kontaktisikud riigihangete valdkonnas – Peruu

Riigihangete järelevalveasutus (OSCE)

Organmo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel: + 51 1 6143636

Veebisait: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Riiklik tarnijate register (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-post: rnpatiende@osce.gob.pe

Veebisait: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Täiendavad lingid

Allikad

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Jagage seda lehte:

Kiirlingid