Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

EPA – Lääne-Aafrika

ELi ja Lääne-Aafrika majanduspartnerlusleping lihtsustab mõlema piirkonna inimeste ja ettevõtete investeeringuid ja kaubavahetust ning soodustab arengut kogu Lääne-Aafrikas. Õppige tundma, kuidas ELi majanduspartnerluslepingud 16 Lääne-Aafrika riigiga võivad teie kaubandusele kasu tuua.

ELi ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingut ei kohaldata veel üheski Lääne-Aafrika riigis – seda hakatakse ajutiselt kohaldama pärast seda, kui kõik Lääne-Aafrika riigid on selle allkirjastanud ja kaks kolmandikku Lääne-Aafrika riikidest on lepingu ratifitseerinud.

Lühiülevaade

EL on algatanud majanduspartnerluslepingu 16 Lääne-Aafrika riigiga; Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus(ECOWAS) ning Lääne-Aafrika majandus-ja rahaliit (WAEMU). Nigeeria on piirkonna ainus riik, kes ei ole veel majanduspartnerluslepingule alla kirjutanud, mistõttu lepingut veel ei kohaldata.

Lääne-Aafrikaga sõlmitud majanduspartnerlusleping hõlmab kaupu ja arengukoostööd. Majanduspartnerlusleping sisaldab ka võimalust pidada tulevikus täiendavaid läbirääkimisi säästva arengu, teenuste, investeeringute ja muude kaubandusega seotud küsimuste üle.

Majanduspartnerluslepinguga:

 • aidata Lääne-Aafrikal paremini integreeruda ülemaailmsesse kaubandussüsteemi ning toetada investeeringuid ja majanduskasvu piirkonnas.
 • suurendada Lääne-Aafrika eksporti ELi
 • stimuleerida investeeringuid ja aidata kaasa tootmisvõimsuse arendamisele, avaldades positiivset mõju tööhõivele.

Kuni täieliku piirkondliku majanduspartnerluslepingu vastuvõtmiseni Lääne-Aafrikaga hakati Côte d’Ivoire’i ja Ghanaga sõlmitud vahepealseid majanduspartnerluslepinguid ajutiselt kohaldama vastavalt 3. septembril 2016 ja 15. detsembril 2016.

Lääne-Aafrika riike toetavad asümmeetrilised sätted

Majanduspartnerlusleping on Lääne-Aafrika kasuks ja selles võetakse arvesse kahe piirkonna arengutaseme praegusi erinevusi. Lääne-Aafrika riike toetavad asümmeetriasätted hõlmavad tundlike toodete liberaliseerimisest väljajätmist, pikki liberaliseerimisperioode, paindlikke päritolureegleid ning põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja idufirmade kaitse eritagatisi ja -meetmeid.

 • Samal ajal kui EL avab oma turu täielikult esimesest päevast alates, kaotab Lääne-Aafrika imporditariifid ainult osaliselt 20aastase üleminekuperioodi jooksul. Lisaks on 25 % kõige tundlikumate kaupade tootjad konkurentsi eest alaliselt kaitstud.

Tariifid

 • EL annab vahepealse majanduspartnerluslepingu alusel 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu Ghanast ja Côte d’Ivoire’ist pärit impordile, välja arvatud relvad ja laskemoon. Sama kehtib kõigi Lääne-Aafrika toodete kohta alates Lääne-Aafrika piirkondliku majanduspartnerluslepingu kohaldamise esimesest päevast. Juurdepääs ELi turule on alaline, täielik ja vaba kõigile toodetele.
 • Lääne-Aafrika riigid liberaliseerivad EList pärit impordi 20 aasta jooksul. Vastavalt kategooriatele, mis on juba sätestatud Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse (ECOWAS) ühises välistariifis (CET)
  • a rühma kaubad (esmatähtsad sotsiaalkaubad, esmatarbekaubad, põhikaubad, kapitalikaubad ja erisisendid), mille tollimaksud on praegu 0 või 5 %, liberaliseeritakse 5 aastat pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
  • b rühma kaubad (peamiselt sisendid ja vahetooted), mille tollimaksud on praegu 0, 5 või 10 %, liberaliseeritakse 10-15 aasta jooksul pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
  • C rühma kaubad (mõned lõpptarbitavad kaubad), mille tollimaksud on praegu 5, 10 või 20 %, liberaliseeritakse 10-20 aasta jooksul pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
 • Märkimisväärne osa tariifiridadest (25 %) jäetakse täielikult liberaliseerimisest välja ja nende suhtes kohaldatakse jätkuvalt tavalist tollimaksu. Nende hulka kuuluvad tundlikud tooted, nagu põllumajandus- ja kalandustooted ning tundlikud lõpptarbimiskaubad.
 • Kui mõne ELi kauba import Lääne-Aafrika riikidesse järsult suureneb, seades sellega ohtu kohalikud turud, võib rakendada selliseid kaitsemeetmeid nagu impordikvoodid ja tollimaksud.

 

Kasutage oma kaubandusassistendi otsinguvalikut, et leida täpne teave konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse selle päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega.

Päritolueeskirjad;

Paindlikud päritolureeglid võimaldavad majanduspartnerluslepinguga ühinenud Lääne-Aafrika riikidel eksportida tooteid sisenditega teistest riikidest, eelkõige olulistes sektorites – põllumajanduses, kalanduses ning tekstiili- ja rõivatööstuses. Näiteks võib tekstiiltoode siseneda ELi tollimaksuvabalt, kui vähemalt üks tootmisetapp – näiteks kudumine või silmuskudumine – toimus majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigis.

Enne eksportimist/importimist veenduge, et:

Sallivus

Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingus sisalduvad lubatud hälbed on tavalisest leebemad. Enamikus ELi lepingutes ette nähtud 10 % asemel eraldavad nad lõpptoote tehasehinnast 15 %. Tekstiil- ja rõivatoodete puhul kohaldatakse erihälbeid.

Kumuleerumine

Majanduspartnerluslepingu sätted hõlmavad järgmisi kumulatsiooni liike:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga
 • Teatavatel tingimustel diagonaalne ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega.
 • Kumulatsioon naaberriikidega teatavatel tingimustel.

Otsevedu

Importiva riigi tollile tuleb esitada tõendid otseveo kohta.

Tollimaksu tagastamine

Toetust võib taotleda selliste materjalide pealt makstud tollimaksu eest, mis imporditi eelnevalt edasiseks töötlemiseks ja eksporditi seejärel riiki, kes on sõlminud ELiga majanduspartnerluslepingu.

Laevade tingimused

Avamerel ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide majandusvööndites püütud kala võib pidada majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigist pärinevaks üksnes juhul, kui selle on püüdnud laevad, mis vastavad teatavatele kriteeriumidele. Need kriteeriumid viitavad laeva registreerimiskohale, lipule, mille all laev „päästab“, ja laeva omandiõigusele.

Laevapere, kaptenite või ohvitseride kodakondsust ei ole eraldi nõutud. Need nõuded, mis sisaldusid algses Cotonou lepingus, on nüüdseks kaotatud, et hõlbustada majanduspartnerluslepingu riikide püütud kalale päritolu omistamist.

Tootepõhised päritolureeglid

 

Kasutage oma konkreetse toote suhtes kohaldatavate eeskirjade leidmiseks minu kaubandusassistendi otsinguvõimalust.

Erandid

Majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigi taotlusel võib teatavatel tingimustel teha erandi, et teatavate konkreetsetest riikidest pärit toodete suhtes saaks kohaldada leebemaid päritolureegleid.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid konkreetseid eeskirju ja määrusi andmebaasist My Trade Assistant.

Tervise- ja ohutusnõuded Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõend

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma tõendada oma tollile oma toodete päritolustaatust ja muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Väärkasutuse korral võib toll teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutusega.

 • Tollimaksu soodusmäärade kohaldamiseks peab Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingu riikidest pärinevatele toodetele olema lisatud päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas:
  • Ekspordiriigi tolli poolt välja antud liikumissertifikaat EUR.1. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis esitama taotluse korral dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja vastavad päritolureeglite protokolli muudele nõuetele.
  • Arvedeklaratsioon, mille on välja andnud mis tahes eksportija saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6 000 eurot, või heakskiidetud eksportijad mis tahes väärtusega saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust ja vastavad päritolureeglite protokolli muudele nõuetele.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega[link], mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

 • Konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • Üldteave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeerimine

Muu

Konkurents

 • Alates 2014. aastast on EL lõpetanud kõikide majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete ekspordisubsiidiumid.
 • EL on minimeerinud meetmeid tootmist ja kaubandust moonutavate meetmetega
 • Kui kohalikku tööstust ohustab Euroopast pärit impordi hüppeline kasv, võimaldavad majanduspartnerluslepingud võtta meetmeid tööstussektorite ja tärkava tööstuse kaitsmiseks.

Säästev areng

Lääne-Aafrika majanduspartnerlusleping põhineb sõnaselgelt Cotonou lepingus sätestatud "olulistel ja põhielementidel", st inimõigustel, demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigil ja heal valitsemistaval. Seega sisaldab leping ELi lepingutes sisalduvat õiguste ja säästva arengu kõige tugevamat sõnastust.

 • „Täitmata jätmise klausel“ tähendab, et „asjakohaseid meetmeid“ (nagu on sätestatud Cotonou lepingus) võib võtta, kui mis tahes pool ei täida oma kohustusi seoses lepingu oluliste osadega. See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • Majanduspartnerluslepingu ühisinstitutsioonide ülesanne on jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

Lääne-Aafrika majanduspartnerlusleping käsitleb sama palju kaubandust Lääne-Aafrika riikide vahel kui kaubandust ELiga. See on esimene majanduspartnerlus, mis ühendab mitte ainult piirkonna 16 riiki, vaid ka nende kahte piirkondlikku organisatsiooni: Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS) ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliit (UEMOA).

 • Lääne-Aafrika turulepääsu pakkumine ELile on täielikult kooskõlas Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse (ECOWAS) ühise välistariifiga (CET), mis on aluseks Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse (ECOWAS) tolliliidule. Majanduspartnerluslepingu ja ECOWASi Kesk-Euroopa aja (ECOWAS CET) rakendamine käib käsikäes ja tugevdavad üksteist vastastikku.
 • Majanduspartnerlusleping sisaldab olulisi sätteid, et muuta tolliprotseduurid lihtsamaks ja tõhusamaks, ning sellega nähakse ette, et Lääne-Aafrika riigid kohtlevad üksteist vähemalt samal viisil kui EL.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabina tehnilist abi. See aitab riikidel kohandada oma tolliprotseduure ja vähendada paberimajandust. Teie jaoks tähendab see vähem vaeva tolliga tegelemisel.

Näiteks annab EL rahalist ja tehnilist abi, et aidata Lääne-Aafrika põllumajandustootjatel täita ELi sanitaar- ja fütosanitaarstandardeid. EL saadab sageli ka Toidu- ja Veterinaarameti inspektorid, et anda soovitusi ekspordiprobleemide lahendamiseks.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid