Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Ettevõtte lugu:

Euroopa – Vahemere piirkonna konventsioon

Lühiülevaade

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada partnerriikide ja ELi vahel ühised päritolu- ja kumulatsioonireeglid, et hõlbustada kaubavahetust ja integreerida sellesse tsooni tarneahelad.

Eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, sallivuse ja mittemuutmise reegli kohta, mida leevendatakse.

Eesmärk on liikuda kõigi asjaomaste riikide vahel kaubeldavate kaupade päritolu kumulatsiooni puhul ühesuguste päritolureeglite kohaldamise suunas. Lõpuks asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga umbes 60 kahepoolsest protokollist koosnev võrgustik Euroopa – Vahemere piirkonnas kehtivate päritolureeglite kohta.

PEM-lepingu osaliste nimekiri

Üksikasjalik teave Euroopa – Vahemere piirkonna süsteemi kohta on esitatud kasutusjuhendis.

Päritolureeglid

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja -menetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga uus, võite leida sissejuhatuse põhimõistete kohta kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Soodusmäära saamiseks peab teie toode vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikus konventsioonis.

PEM-konventsiooni kohased päritolureeglite nõuded on määratletud PEM-konventsiooni I liites. Kõnealused eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, sallivuse ja mittemuutmise reegli (vt allpool) kohta, mida leevendatakse.

Üksikasjalik teave Euroopa – Vahemere piirkonna süsteemi kohta on esitatud kasutusjuhendis.

Kas minu toode on PEM-konventsiooni kohaselt päritolustaatusega?

PEM-konventsioonis käsitatakse toodet EList või PEM-konventsiooni osalisriigist pärit tootena, kui see on:

 • täielikult ELis või PEM-konventsiooni osalisriigis saadud või toodetud või
 • Valmistatud ELis või PEM-konventsiooni osalisriigis, kasutades päritolustaatuseta materjale, tingimusel et need on läbinud piisava töö või töötluse, täites II lisas sätestatud tootespetsiifilisi eeskirju. Vt katootepõhiste päritolureeglite I lisa
  „Sissejuhatavad märkused“. Lisaks onII liites ette nähtud erandid tootepõhistest eeskirjadest teatavate toodete puhul.

 

Näited peamistest tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – toote kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutus – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiu ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiasektoris

 

Kohaldatavad tootepõhised eeskirjad leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade täitmiseks

Leping võimaldab lisapaindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu tolerants või kumulatsioon.

Sallivus

 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootespetsiifilistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse künnise ületamiseks.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I lisa "Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta" märkustes 5 ja 6.

Kumuleerumine

PEM-konventsioon näeb ette kolm päritolu kumuleerimise viisi:

 • Kahepoolne kumulatsioon - PEM-konventsiooni osalisriigist pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamisel
 • Diagonaalne kumulatsioon - materjale, mis pärinevad ühest PEM-konventsiooni osalisriigist, võib Euroopa – Vahemere piirkonnas asuvasse kolmandasse konventsiooniosalisse eksportimisel lugeda pärinevaks teisest konventsiooniosalisest. Diagonaalset kumulatsiooni kohaldatakse siiski ainult juhul, kui kõikide asjaomaste lepinguosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid.
  - Palun kontrollige „maatriksit“ (tabel, mis sisaldab kõiki PEM-konventsiooni alusel kehtivaid lepinguid), et teha kindlaks, milliste lepinguosaliste puhul võib diagonaalset kumulatsiooni kohaldada.
 • täielik kumulatsioon toimib ELi ning Alžeeria, Maroko ja Tuneesia vahel ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide (EL, Island, Liechtenstein ja Norra) vahel. EMPd käsitatakse ühtse territooriumina, millel on ühine „EMP päritolustaatus“. Täielik kumulatsioon võimaldab võtta arvesse päritolustaatuseta materjalidega nendes riikides tehtud tööd või töötlust, et aidata teil täita tootepõhiseid eeskirju.

 

Kuidas diagonaalne kumulatsioon toimib?

Diagonaalne kumulatsioon toimub mitme riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kellega on sõlmitud kaubanduslepingud. See on nii juhul, kui kummagi riigi kaubatootja võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu oleksid need pärit nende oma riigist. Näiteks PEM-konventsiooni kohaselt võib Moldova ettevõtja, kes valmistab rõivaid ELi eksportimiseks, kasutada riide valmistamiseks Moldovast, Gruusiast ja Ukrainast (ja/või PEM-konventsiooni mis tahes muust osalisest) pärit kangaid. Topelttöötlemise (st lõngast toodetud) nõue on täidetud ja rõivaid käsitatakse ELi eksportimisel Moldovast pärinevana ning seetõttu on neil vaba juurdepääs ELi turule.

Täiendavad selgitused PEM-kumulatsiooni kohta on esitatud siin.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri:

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList PEM-konventsiooni osalisriiki (ja vastupidi) või läbi nende konventsiooniosaliste territooriumide, kelle puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma neid kolmandas riigis edasi töötlemata.

Kui tooted jäävad tolli järelevalve alla, on lubatud järgmised toimingud:

 • mahalaadimine
 • ümberlaadimine
 • mis tahes muu toiming, mis on ette nähtud toodete heas seisundis hoidmiseks

Päritolustaatusega tooteid võib vedada torujuhtme kaudu ka läbi mõne muu territooriumi kui eksportijate või importijatena tegutsevate konventsiooniosaliste territooriumi.

Impordiriigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades:

 • üksainus veodokument (näiteks veokiri), mis hõlmab teekonda eksportivast riigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaubad läbisid transiidi;
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te kaupa veate. See sertifikaat peab tõendama, et kaup oli kogu aeg kolmanda riigi tolli järelevalve all; või
 • nende puudumisel mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksu tagastamine

PEM-konventsiooni kohaselt ei ole soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt eelnevalt tasutud tollimaksude tagastamine võimalik, välja arvatud ELi ja

 • Alžeeria
 • Egiptus
 • Jordaania
 • Maroko
 • Tuneesia
 • Gaza sektor ja Jordani Läänekallas

Üksnes kahepoolne kaubandus tähendab, et kui diagonaalset kumulatsiooni ei kohaldata ja toodet ei reekspordita impordiriigist kõnealuse tsooni mis tahes muusse riiki.

Päritolumenetlused

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja VI jaotises „Halduskoostöö kord“. Neis selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad toote päritolu kontrollida.

Soodustariifi taotlemine

Soodustariifi saamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas:

Päritolutõendit ei nõuta, kui toodete koguväärtus ei ületa:

 • 500 eurot väikepakendite puhul või
 • Isikliku pagasi eest 1 200 eurot.

Päritolutõend kehtib 4 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1 või EUR-MED

 • Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll.
 • IIIa ja IIIb lisas on esitatud EUR.1 ja EUR-MED sertifikaatide näidised ning juhised nende täitmiseks.
 • Sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

Täiendavad selgitused EUR.1 või EUR-MED sertifikaadi kasutamise kohta on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise deklareerida, et nende toode on pärit EList või PEM-konventsiooni osalisriigist, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib esitada:

 • heakskiidetud eksportija
 • iga eksportija, kui toodete koguväärtus ei ületa 6 000 eurot.

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule toodet tuvastavale äridokumendile (IV alisa) trükkima, tembeldamavõi välja trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr... Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni?

EUR-MED päritoludeklaratsiooni koostamiseks on deklaratsioon järgmine (IVb lisa):

„Käesoleva dokumendiga (tolliloa nr...) hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.

Kumulatsioon, mida kohaldatakse... (riigi/riikide nimi/nimed).

Kumulatsiooni ei ole kohaldatud“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada mis tahes ELi ametlikus keeles või Euroopa – Vahemere piirkonna ametlikes keeltes, nagu on osutatud IV a ja b lisas (kumulatsiooniga seotud avaldus peaks alati olema inglise keeles).

Päritoludeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse kõigi deklaratsioonide eest, mille alusel Teid identifitseeritakse.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Kontrollimine põhineb järgmisel:

 • importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste halduskoostöö
 • kohaliku tolli kontroll – importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud.

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad lõplikult kindlaks päritolu ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Kasulikud lingid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid