Paneurooppa-Välimeri-yleissopimus

Lyhyesti

Etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäsääntöjä koskevan Paneurooppa-Välimeri-yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa kumppanimaiden ja EU:n yhteiset alkuperä- ja kumulaatiosäännöt kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueella.

Sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja uusia alkuperäsääntöjä olisi sovellettava vuoden 2021 puolivälissä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, toleranssia ja muuttamattomuussääntöä koskevat säännökset, joita lievennetään.

Tavoitteena on siirtyä alkuperäkumulaatiota koskevien identtisten alkuperäsääntöjen soveltamiseen kaikkien asianomaisten maiden välisessä kaupassa. Viime kädessä PEM-yleissopimus korvaa Paneurooppa-Välimeri-alueella voimassa olevien noin 60 kahdenvälisen alkuperäsääntöpöytäkirjan verkoston.

Luettelo PEM-sopimuspuolista

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Saadakseen etuuskohtelun tuotteesi on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevassa alueellisessa yleissopimuksessa (PEM-yleissopimus).

PEM-yleissopimuksen mukaisia alkuperäsääntöjä koskevat vaatimukset määritellään PEM-yleissopimuksen liitteessä I. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä olisi sovellettava vuoden 2021 puolivälissä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, toleranssia ja muuttamattomuussääntöä koskevat säännökset (ks. jäljempänä), joita lievennetään.

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni PEM-yleissopimuksen mukaan ”alkuperätuote”?

PEM-yleissopimuksessa tuotteen katsotaan olevan EU:n tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperätuote, jos se on

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolessa, tai
 • Jotka on valmistettu EU:ssa tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolessa ei-alkuperäaineksista edellyttäen, että näille aineksille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely täyttämällä liitteessä IIvahvistetut tuotekohtaiset säännöt. ks.
  myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Alkuhuomautukset”. Lisäksilisäyksessä II määrätään poikkeuksista tuotekohtaisiin sääntöihin tiettyjen tuotteiden osalta.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiinsisältyvientuotekohtaisten sääntöjenpäätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät kaupan alan avustajastani.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittämiseen.
 • Erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset” olevaan 5 ja 6 huomautukseen.

Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kolmesta alkuperän kasautumistavasta:

 • Kahdenvälinen kumulaatio — PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäainekset voidaan lukea EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • Diagonaalinen kumulaatioyhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäainekset voidaan lukea toisen sopimuspuolen alkuperäaineksiksi vietäessä niitä kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella. Diagonaalista kumulaatiota sovelletaan kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä.
  — Tarkastakaa ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat sopimukset, joissa käytetään PEM-yleissopimusta) sen selvittämiseksi, mitkä sopimuspuolet voivat soveltaa diagonaalista kumulaatiota.
 • täysimääräistä kumulaatiota sovelletaan EU:n ja Algerian, Marokon ja Tunisian sekä Euroopan talousalueen maiden (EU, Islanti, Liechtenstein ja Norja) välillä. ETA:a pidetään yhtenä alueena, jolla on yhteinen ”ETA-alkuperäasema”. Täysi kumulaatio mahdollistaa sen, että ei-alkuperäaineksille kyseisissä maissa suoritettu valmistus tai käsittely otetaan huomioon tuotekohtaisen säännön noudattamisen helpottamiseksi.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio toimii?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa eri maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja jotka ovat tehneet keskenään kauppasopimuksia. Näin on silloin, kun jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan ja käyttää aineksia ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan moldovalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita EU:hun suuntautuvaa vientiä varten, voi käyttää vaatteiden valmistukseen Moldovasta, Georgiasta ja Ukrainasta (ja/tai mistä tahansa muusta PEM-sopimuksen osapuolesta) peräisin olevia kankaita. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus on täytetty (eli valmistettu langasta), ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Moldovasta, kun ne viedään EU:hun, minkä vuoksi niillä on vapaa pääsy EU:n markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta on täällä

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta PEM-yleissopimuksen sopimuspuoleen (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että niitä jatkokäsitellään kolmannessa maassa.

Jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa, seuraavat toimenpiteet ovat sallittuja:

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • mikä tahansa muu toimenpide, jonka tarkoituksena on tuotteiden kunnon säilyttäminen

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin viejä- tai tuojasopimuspuolen alueen kautta.

Näiden edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä:

 • yksi kuljetusasiakirja (esimerkiksi konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat ovat kulkeneet;
 • todistus, jonka ovat antaneet sen kolmannen maan tulliviranomaiset, jonka kautta tavarat kuljetetaan. Todistuksessa on todistettava, että tavarat olivat koko ajan kolmannen maan tulliviranomaisten valvonnassa; tai
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

PEM-yleissopimuksen mukaan ei ole mahdollista saada palautusta ei-alkuperäaineksista aiemmin maksetuista tulleista, joita on käytetty sellaisen tuotteen tuottamiseen, joka viedään etuustullein, paitsi puhtaasti kahdenvälisessä kaupassa EU:n ja

 • Algeria
 • Egypti
 • Jordania
 • Marokko
 • Tunisia
 • Gaza ja Länsiranta

Puhtaasti kahdenvälisellä kaupalla tarkoitetaan sitä, että diagonaalista kumulaatiota ei sovelleta ja että tuotetta ei jälleenviedä tuontimaasta mihinkään muuhun vyöhykkeen maahan.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyt esitetään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa VI osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten tullietuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Suosituimmuustariffin hakeminen

Etuuskohteluun oikeuttavan tariffin soveltaminen edellyttää, että tuojat esittävät alkuperäselvityksen.

Alkuperäselvitys voi olla jompikumpi seuraavista:

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pikkulähetysten osalta tai
 • 1,200 euroa henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta.

Alkuperäselvitys on voimassa 4 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistus

 • Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset.
 • Liitteissä III a ja b on EUR.1- ja EUR-MED-tavaratodistusten mallit ja täyttöohjeet.
 • Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistuksen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolelta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä

 • valtuutettu viejä
 • kaikki viejät, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6,000 euroa.

Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa oleva ilmoitus, jolla tuote tunnistetaan (liite IV a):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että jollei toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. ”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekemiseksi ilmoitus on seuraava (liite IV b):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

Ei kumulaatiota

Alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa liitteessä IV a ja b mainitulla EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueella sijaitsevilla virallisilla kielillä (kumulaatioon liittyvä ilmoitus olisi aina tehtävä englanniksi).

Sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja.

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen määrityksen alkuperästä ja ilmoittavat sen tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Linkkejä

 • Lue Sveitsinkaupasta
 • Lue Palestiinan kauppakuvasta * (*Tätä nimitystä ei saa tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi eikä se vaikuta EU:n jäsenvaltioiden yksittäisiin kantoihin tässä asiassa.)
Jaa tämä sivu:

Linkit