Paneurooppa-Välimeri-yleissopimus (PEM)

Lyhyesti

Etuuskohteluun oikeuttavia alkuperäsääntöjä koskevalla Paneurooppa-Välimeri-yleissopimuksella pyritään vahvistamaan yhteiset alkuperä- ja kumulaatiosäännöt kumppanimaiden ja EU:n kesken kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueella.

Sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puolivälissä olisi sovellettava uusia alkuperäsääntöjä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, sallittua poikkeamaa ja muuttumattomuussääntöä koskevia säännöksiä, joita lievennetään.

Tavoitteena on siirtyä soveltamaan samanlaisia alkuperäsääntöjä kaikkien asianomaisten maiden välisen kaupan kohteena olevien tavaroiden alkuperäkumulaatiota varten. PEM-yleissopimus korvaa lopulta noin 60:n Paneurooppa-Välimeri-alueella voimassa olevan kahdenvälisen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan verkoston.

PEM-sopimuspuolten luettelo

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuotteen on oltava tiettyjen alkuperänsä osoittavien sääntöjen mukainen.

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevassa alueellisessa yleissopimuksessa (PEM-yleissopimus).

PEM-yleissopimuksen alkuperäsääntöjä koskevat vaatimukset määritellään PEM-yleissopimuksen liitteessä I. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puolivälissä olisi sovellettava uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, sallittua poikkeamaa ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä) koskevat säännökset, joita lievennetään.

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni ”alkuperätuote” PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

PEM-yleissopimuksessa tuotteen katsotaan olevan peräisin eu:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta, jos se on

 • on tuotettu kokonaan eu:ssa tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolessa, tai
 • Jotka on valmistettu eu:ssa tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolessa käyttäen ei-alkuperäaineksia, jos näille aineksille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely täyttämällä liitteessä IIvahvistetut tuotekohtaiset säännöt
  . Ks. myös liite I ”Alkuhuomautukset” tuotekohtaisiin alkuperäsääntöihin. Lisäksilisäykseen II sisältyy poikkeuksia tuotekohtaisiin sääntöihin tiettyjen tuotteiden osalta.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimustentuotekohtaisten sääntöjenpäätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin valmistus (harmonoitu järjestelmä, 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianaloilla.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Poikkeama

 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on yleensä kielletty tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon kynnysarvon ylittymiseen.
 • Harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmään luokiteltaviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I olevaan 5 ja 6 huomautukseen ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset”, sovelletaan erityisiä poikkeamia.

Tuen kasautuminen

PEM-yleissopimuksessa määrätään kolmesta alkuperän yhdistävästä tavasta:

 • Kahdenvälinen kumulaatio — PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • Diagonaalinen kumulaatio — PEM-yleissopimuksen yhden sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina vietäessä Paneurooppa-Välimeri-alueella sijaitsevaan kolmanteen sopimuspuoleen. Diagonaalista kumulaatiota sovelletaan kuitenkin vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä.
  — Tarkista ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki PEM-yleissopimuksella voimassa olevat sopimukset) sen selvittämiseksi, mistä sopimuspuolista diagonaalista kumulaatiota voidaan soveltaa.
 • täyskumulaatiota sovelletaan EU:n sekä Algerian, Marokon ja Tunisian välillä sekä Euroopan talousalueen maiden (EU, Islanti, Liechtenstein ja Norja) välillä. ETA:ta pidetään yhtenä alueena, jolla on yhteinen ETA:n alkuperäasema. Täyskumulaatio mahdollistaa ei-alkuperäaineksiin kyseisissä maissa tehdyn valmistuksen tai käsittelyn huomioon ottamisen tuotekohtaisen säännön noudattamisen helpottamiseksi.

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on kauppasopimus toistensa kanssa. Näin on silloin, kun tavaroiden tuottaja kummassakin maassa voi tuoda maahan aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan moldavialainen kauppias, joka valmistaa vaatteita eu:hun vietäviksi, voi käyttää vaatteiden valmistukseen Moldovasta, Georgiasta ja Ukrainasta (ja/tai PEM Covention muista osapuolista) peräisin olevia kankaita. Kaksoisjalostusta koskeva vaatimus (toisin sanoen langasta valmistettu) on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Moldovasta, kun ne viedään eu:hun, minkä vuoksi ne hyötyvät vapaasta pääsystä EU:n markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta löytyy täältä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta PEM-yleissopimuksen sopimuspuoleen (ja päinvastoin) tai sellaisten sopimuspuolten alueiden kautta, joihin sovelletaan kumulaatiota, ilman että niitä jatkojalostetaan kolmannessa maassa.

Jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa, seuraavat toimet sallitaan:

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki muut toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa.

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin viejä- tai tuojasopimuspuolen alueen kautta.

Näiden edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä:

 • yksi kuljetusasiakirja (esimerkiksi konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat kuljetettiin;
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavarat kuljetetaan. Todistuksessa on osoitettava, että tavarat ovat aina olleet kolmannen maan tulliviranomaisten valvonnassa; Tai
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

PEM-yleissopimuksen nojalla ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksille, joita on käytetty sellaisen tuotteen valmistamiseen, joka viedään tullietuuskohtelulla, lukuun ottamatta puhtaasti kahdenvälistä kauppaa EU:n ja

 • Algeria
 • Egypti
 • Jordania
 • Marokko
 • Tunisia
 • Gaza ja Länsiranta

Puhtaasti kahdenvälisellä kaupalla tarkoitetaan, jos diagonaalista kumulaatiota ei sovelleta eikä tuotetta jälleenviedä tuontimaasta mihinkään muuhun alueen maahan.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä säädetään V osastossa, joka koskee alkuperäselvitystä, ja VI osastossa, joka koskee hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat todentaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko:

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään

 • 500 euroa pikkulähetysten osalta tai
 • 1 200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista.

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistus

 • Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset.
 • Liitteissä III a ja III b esitetään EUR.1- ja EUR-MED-todistusten mallit sekä täyttöohjeet.
 • Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Lisäselvityksiä EUR.1- tai EUR-MED-varmenteen käytöstä annetaan käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan peräisin eu:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi antaa

 • valtuutettu viejä
 • mikä tahansa viejä, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.

Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän on merkittävä, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun tuotteen yksilöivään kaupalliseen asiakirjaan (liite IV a):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullilupa nro...) Ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

Miten EUR-MED-alkuperäilmoitus tehdään?

EUR-MED-alkuperäilmoituksen antamista varten ilmoitus on seuraava (liite IV b):

”Tässä asiakirjassa (tullilupa N:o...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

Ei kumulaatiota

Alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa liitteessä IV a ja b mainitulla EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueen virallisella kielellä (kumulaatiota koskeva lausuma olisi aina laadittava englanniksi).

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olette valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun sinun tunnistamisilmoituksista.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välinen hallinnollinen yhteistyö
 • paikallisen tullin suorittamat tarkastukset – tuojaosapuolen viennit viejään eivät ole sallittuja.

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisen alkuperän ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Linkkejä

Lue Palestiinan kauppakuva* (*Tätä nimitystä ei pidetä Palestiinan valtion tunnustamisena eikä se vaikuta EU:n jäsenvaltioiden yksittäisiin kantoihin tässä asiassa.)

Jaa tämä sivu:

Linkit