Sporazum o trgovini između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora

Trgovinski sporazum između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua uključuje potpunu ili djelomičnu liberalizaciju carina, znatne bescarinske kvote, uklanjanje regulatornih ili tehničkih necarinskih prepreka i uvođenje mjera za olakšavanje trgovine, kao što su carinski postupci. Sporazumom o trgovini liberaliziraju se i kretanja kapitala, ulaganja i tržišta javne nabave. Sporazumom se stranke obvezuju na poštovanje ljudskih prava, jamčenje radnih prava i osiguravanje odgovarajuće razine zaštite okoliša.

Kratak pregled sporazuma

Sveobuhvatni trgovinski sporazum EU-a s Kolumbijom i Peruom privremeno se primjenjuje s Peruom od 1. ožujka 2013., a s Kolumbijom od 1. kolovoza 2013.

Ekvador se 1. siječnja 2017. pridružio i Sporazumu.

Cjelovit tekst i prilozi Sporazumu s Kolumbijom, Peruom i Ekvadorom.

Popis svih izmjena i priloga Sporazumu dostupan je na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu.

Kao rezultat toga, EU sada ima sporazum o povlaštenoj trgovini s trima zemljama Andske zajednice (iznimka je Bolivija). Bolivija trenutačno ostvaruje korist od općeg sustava povlastica EU-a (OSP), među ostalim putem posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i upravljanje poznatog kao OSP+. Bolivija bi, ako to želi, mogla zatražiti i pregovore o pridruživanju trgovinskom sporazumu.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Trgovinski sporazum između EU-a, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane, otvorio je tržišta s obje strane i osigurao

 • stabilnije i predvidljivije poslovno okruženje
 • bolji uvjeti za trgovinu zahvaljujući novim pravilima o necarinskim preprekama, tržišnom natjecanju, transparentnosti i pravima intelektualnog vlasništva
 • snižene carine ili nulte carine za gotovo svu robu
 • bolji pristup tržištima javne nabave i ulaganja

Liberalizirani su i tekuća plaćanja i kretanja kapitala. Time se olakšava slobodno kretanje usluga, ulaganja i poslovnih jedinica.

 

Trgovinski odnosi između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua

Najveći izvoz EU-a u tri andske zemlje čine proizvedena roba, posebno strojevi i prijevozna oprema te kemijski proizvodi.

S druge strane, najveći uvoz iz Kolumbije, Perua i Ekvadora u EU čine poljoprivredni proizvodi, goriva i rudarski proizvodi.

Tarife

Trgovinski sporazum između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora omogućuje bolji pristup tržištu smanjenjem ili ukidanjem carina na robu koja je važna za bilateralnu trgovinu.

EU

Tijekom prijelaznog razdoblja EU ukida carine na gotovo sav izvoz iz Kolumbije, Perua i Ekvadora, osim određenog povrća i voća.

Za određene osjetljive proizvode uspostavljene su carinske kvote. To znači da se svake godine bez carina može trgovati samo ograničenom količinom osjetljivih proizvoda. Proizvodi koji podliježu carinskim kvotama jesu

 • jestive gljive
 • slatki kukuruz
 • slatkiši
 • goveda
 • kravlje mlijeko
 • rum
 • šećer
 • jogurt
 • banana

Tim se kvotama upravlja na temelju načela „prvi po redoslijedu”. Razdoblje za prijavu traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Ako bilo koji uvoz koji stigne u EU premaši te carinske kvote, primjenjivat će se carine utvrđene po načelu najpovlaštenije države.

Pronađite posebne odredbe koje se odnose na carine po kategoriji proizvoda i primjenjive carinske kvote u

Kolumbija, Ekvador, Peru

Kolumbija, Peru i Ekvador također odobravaju carinske povlastice Europske unije. Uzimajući u obzir asimetriju u razinama razvoja stranaka, liberalizacija je postupna i raspoređena u razdoblju do 17 godina. Nakon provedbe svih smanjenja carina

 • svi industrijski proizvodi i proizvodi ribarstva iz EU-a bit će bescarinski izvezeni u Peru, Kolumbiju i Ekvador, pod određenim uvjetima.
 • većina poljoprivrednih proizvoda EU-a također će se izvoziti bez carine. Međutim, popis osjetljivih proizvoda isključen je iz liberalizacije, dok drugi podliježu carinskim kvotama.

Pronađite posebne odredbe koje se odnose na ukidanje carina i primjenjive kvote u

 

Prije izvoza

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, pronađite uvod u glavne koncepte u odjeljku o robi.

Pravila o podrijetlu

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje. Poveznica se odnosi na pročišćenu verziju kojom se uzima u obzir pristupanje Ekvadora 2016. (SL L 356, 24.12.2016., str. 1093.).

Je li moj proizvod „podrijetlom” u skladu s trgovinskim sporazumom?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u skladu s EU-om i Kolumbijom, Ekvador i Peru moraju biti podrijetlom iz EU-a ili Andske zemlje potpisnice. Proizvod se smatra proizvodom s podrijetlom ako je

 • dobiveni u cijelosti u EU-u ili Andskoj zemlji potpisnici
 • proizvedena u EU-u ili Andskoj zemlji potpisnici upotrebom materijala bez podrijetla i ispunjava pravila za pojedinačne proizvode iz Dodatka 2. Vidjeti Dodatak 1. „Uvodne napomene” za pravila o podrijetlu za pojedinačne proizvode. Vidjeti i Dodatak 2.A za alternativna pravila za pojedinačne proizvode za određene proizvode.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

 

Posebna pravila za svoj proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti i trikovi za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo da se pridržavate pravila za pojedine proizvode, kao što su dopuštena odstupanja ili kumulacija.

Odstupanja

 • pravilom o toleranciji proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. HS-a koji su uključeni u napomene 5. do 6. Dodatka 1. „Uvodne napomene” uz pravila o podrijetlu za određene proizvode.

Zbrajanje

Sporazumom o trgovini između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua predviđa se nekoliko načina kumuliranja podrijetla

 • bilateralna kumulacija omogućuje da se materijali podrijetlom iz Andske zemlje potpisnice računaju kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se procjenjuje je li konačni proizvod s podrijetlom
 • dijagonalna kumulacija između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua
 • dijagonalna kumulacija omogućuje da se materijali podrijetlom iz Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve, Paname, Venezuele smatraju materijalima podrijetlom iz Kolumbije, Ekvadora i Perua, pod određenim uvjetima kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda.

 

Kako djeluje dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija javlja se između nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i međusobno imaju trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i upotrebljavati ih kao da potječu iz vlastite zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, moldavski trgovac koji se sastoji od odjeće za izvoz u EU može upotrijebiti tkanine podrijetlom iz Moldove, Gruzije i Ukrajine (i/ili bilo koje druge stranke PEM Coventiona) za proizvodnju odjeće. Zahtjev za dvostruku transformaciju (tj. proizveden od pređe) ispunjen je i smatra se da je podrijetlom iz Moldove pri izvozu u EU te će stoga imati koristi od slobodnog pristupa tržištu EU-a.

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što je pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Andsku zemlju potpisnicu (i obratno) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i ne prolaze druge postupke osim

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • svaki postupak čiji je cilj njihovo očuvanje u dobrom stanju

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko državnog područja koje nije područje EU-a ili andskih zemalja potpisnica.

Carinskim tijelima zemlje uvoznice dostavlja se dokaz da su ti uvjeti ispunjeni.

Povrat carina

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi dopušten je na temelju Sporazuma o trgovini između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua.

Postupci u vezis podrijetlom

U odjeljku 4. o dokazima o podrijetlu i odjeljku 5. o aranžmanima za administrativnu suradnju utvrđeni su postupci za utvrđivanje podrijetla povezani sa zahtjevom za povlaštenu tarifu i provjerom carinskih tijela.

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

Kako bi iskoristili povlaštenu cijenu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu koji može biti:

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne premašuje

 • 500 EUR za male pakete
 • 1200 EUR za osobnu prtljagu

Potvrda o prometu robe EUR.1

 • Dodatak 3. sadržava obrazac potvrde o prometu robe EUR.1 i upute o tome kako je ispuniti.
 • Potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Kolumbije, Perua i Ekvadora dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo koji izvoznik, ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6000 EUR
Ovlašteni izvoznici

Izvoznici na temelju ovog Sporazuma mogu od svojih carinskih tijela zatražiti odobrenje za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bilo koje vrijednosti.

Carinska tijela mogu opozvati status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu
 • Izvoznik treba na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod utipkati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (Dodatak 4.)
  • „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinski [ili nadležno državno] ovlaštenje br.... izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.”
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se vašim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.
 • pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.
 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se podnese u zemlju uvoznicu najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje obavljaju lokalna carinska tijela (posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni)

Nakon što je provjera završena, nadležna tijela zemlje izvoznice konačno utvrđuju podrijetlo i o rezultatima obavješćuju nadležna tijela zemlje uvoznice.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Tehničkim pravilima utvrđuju se posebne karakteristike koje bi proizvod trebao imati u vezi s njegovim dizajnom, označivanjem, označivanjem, pakiranjem, funkcionalnošću i učinkovitošću, koje su osmišljene tako da štite ljudsko zdravlje i sigurnost, kao i ekološke standarde. Međutim, ispunjavanje različitih zahtjeva na različitim tržištima trgovcima može biti skupo.

U okviru trgovinskog sporazuma EU i tri andske zemlje surađuju u području nadzora tržišta, tehničkih propisa, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Strane su predane transparentnosti i stavljaju na raspolaganje javnosti sve tehničke propise. Tom suradnjom olakšava se trgovina općenito, a posebno proizvodima kao što su farmaceutski proizvodi, medicinski uređaji, optički instrumenti, automobilska industrija i druge vrste strojeva.

Partneri nadziru rezultate ocjenjivanja sukladnosti koje izdaju nadležna tijela, kao i sklapanje sporazuma o priznavanju s tijelima za ovjeravanje. Time se pridonosi usklađivanju postupaka ocjenjivanja sukladnosti između dviju regija.

Označivanje

Sporazumom se predviđaju inovativna pravila u označivanju i obilježavanju kojima se ograničava količina informacija koje se zahtijevaju na trajnoj oznaci. Time se sprečavaju opterećujuće i nepotrebne oznake koje nisu strogo relevantne za potrošače.

 • prethodno odobrenje za registraciju oznaka više nije potrebno, osim ako su oznake potrebne za zaštitu zdravlja ljudi, životinja ili biljaka
 • dopušteni su međunarodni piktogrami i nomenklatura za oznake proizvoda
 • u tekstilu i obući podaci koje proizvođači moraju navesti na trajnim etiketama ograničeni su, što znači da se netrajne etikete upotrebljavaju samo za prikaz dodatnih informacija, ako je potrebno.

Kolumbija – kontakti za tehničke zahtjeve

Ekvador – kontakti za tehničke zahtjeve

Peru – kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi (SPS)

Sporazumom o trgovini između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora osigurava se ravnoteža između trgovine kojom se olakšava usklađivanje sanitarnih i fitosanitarnih pravila i zaštite postojećih nacionalnih sanitarnih pravila, čime se osigurava da standardi nisu ugroženi.

Sporazumom se predviđa usklađivanje sanitarnih i fitosanitarnih mjera, uključujući posebna pravila i postupke za inspekcije nacionalnih institucija, provjeru informacija, transparentnost i razmjenu informacija.

Sporazumom se predviđa i da Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere rješava sve probleme koji bi mogli nastati u tom području te prati i prati mjere SPS-a koje provode sve stranke tog sporazuma. Na primjer, Pododbor je ostvario znatan napredak u pogledu stvarnog pristupa poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda iz EU-a kolumbijskom tržištu.

Kolumbija – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Ekvador – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Peru – kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati veliko opterećenje za vas kao izvoznika.

 

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom barijerom koja usporava vaše poslovanje ili vas sprječava u izvozu, možete nam reći
 • prijavite što zatvarate izvoz u Kolumbiju, Ekvador ili Peru koristeći se internetskim obrascem, a zatim će EU analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • Trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u mojem asistentu za trgovinu)
 • popis pakiranja
 • Uvozne dozvole za određenu robu
 • Potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu — izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje proizvoda potražite na My Trade Assistant.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela potražite u prethodnom odjeljku o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite web-mjesto Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovinskim sporazumom osigurava se bolja zaštita prava intelektualnog vlasništva za vaš uvoz/izvoz u Kolumbiju, Ekvador ili Peru i iz njih.

Uglavi VII. Sporazuma o trgovini između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora potvrđuju se obveze stranaka u pogledu Sporazuma o TRIPS-u i Konvencije o biološkoj raznolikosti te im se odobrava i nacionalni tretman i tretman najpovlaštenije nacije. To znači da će se prema vašem intelektualnom vlasništvu u Kolumbiji, Ekvadoru ili Peruu postupati na isti način kao i prema državljanima tih zemalja.

Kolumbija, Ekvador i Peru također su izmijenili i donijeli novo zakonodavstvo kako bi uključile regionalne specijalitete i oznake zemljopisnog podrijetla na sličan način kao i EU.

Trgovina uslugama

Trgovinskim sporazumom međusobno se otvaraju tržišta usluga u obje regije te se pruža pravna sigurnost i predvidljivost koje su vam potrebne kao pružatelj usluga. Njime se nadilaze obveze preuzete u okviru Općeg sporazuma WTO-a o trgovini uslugama, čime se konsolidira pristup važnim sektorima kao što su telekomunikacije, financijske i poslovne usluge, ekološke usluge, usluge distribucije i neusluge, pri čemu se zadržava pravo stranaka na promjenu aspekata od posebne važnosti (npr. ograničenja minimalnog postotka radne snage koja mora biti lokalna, računalne usluge koje se upotrebljavaju u prekograničnim aktivnostima i pomoćne usluge koje se upotrebljavaju u zračnom prijevozu).

Sporazumom o trgovini osigurava se i da vas se neće diskriminirati kao pružatelja usluga u sektorima koji su vam otvoreni.

Vidjeti glavu IV. Trgovina uslugama, poslovni nastan i elektronička trgovina.

Prekogranično pružanje i poslovni nastan usluga

Sporazumom se omogućuje gotovo potpuni pristup tržištu za prekogranične usluge i poslovni nastan u širokom nizu područja, uključujući financijske usluge, profesionalne usluge, pomorski promet i telekomunikacijske usluge.

Nekoliko ograničenja primjenjuje se na prekogranično pružanje bankarskih usluga i usluga željezničkog prijevoza, poput onih povezanih sa zaštitom manjina.

Vidi Prilog VIII. (Popis obveza u pogledu prekograničnog pružanja usluga)

Nediskriminatorna ograničenja primjenjuju se i na poslovni nastan u sektorima distribucije i zaštite okoliša.

Prilog VII. (Popis obveza u vezi s poslovnim nastanom)

Kretanje osoba

Poslovni posjetitelji EU-a u kratkoročnom posjetu mogu privremeno boraviti u Kolumbiji, Ekvadoru, Peruu i obratno. To uključuje pružatelje usluga s kojima je sklopljen ugovor za pružanje usluge u Europskoj uniji krajnjem potrošaču (arhitektura, inženjerstvo, medicinske usluge, istraživanje i dizajn, istraživanje tržišta, sajmovi, turizam).

Vidjeti Prilog IX. (Rezerve u vezi s privremenim boravkom fizičkih osoba u poslovne svrhe).

Javna nabava

Trgovinski sporazum između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua omogućuje poduzećima iz EU-a da se natječu za javne natječaje u partnerskim zemljama pod jednakim uvjetima kao i domaća poduzeća.

UPrilogu XII. Sporazumu navedena su pravila koja se primjenjuju na javnu nabavu. U njemu se opisuje koji su subjekti obuhvaćeni sporazumom, kao i roba i usluge koje mogu biti predmet javnog ugovaranja.U njemu se navode i isključena područja, kao što su kupnja ili zakup zemljišta, porezne agencije ili agencije za plaćanje depozita te javne službe za zapošljavanje.

Naposljetku, Sporazumom su predviđena opća načela javne nabave, uključujući natječajne postupke, uporabu elektroničkih medija, pravila o podrijetlu i naknadu.

Kolumbija – kontakti za javnu nabavu

Ekvador – kontakti za javnu nabavu

Peru – kontakti za javnu nabavu

Poveznice, kontakti i dokumenti

Kolumbija

Nacionalne institucije – Kolumbija

Banka Republike Kolumbije

Carrera 7, br. 14 – 78, Cundinamarca, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 343 1111

Telefaks: + 57 1 2861686

Nacionalna uprava za poreze i carine (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, br. 6 – 64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 6079999

Telefaks: + 57 1 3337841

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Kolumbija

Delegacija Europske unije u Kolumbiji

Calle 116 número 7 – 15, interior 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 7477700

Telefaks: + 57 1 7470074

E-pošta: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Kolumbije u Belgiji

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bruxelles, BELGIJA

Telefon: + 32 2 649 56 79

Telefaks: + 32 2 646 54 91

E-pošta: ebruselas@cancilleria.gov.co

Internetska stranica: belgica.embajada.gov.co

Ministarstvo trgovine, industrije i turizma

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, br. 13 A-15, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 4199450

Telefaks: + 57 1 6967521

KOLOMBIJA

Calle 28, br. 13 A-15, Piso 35 – 36, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Telefaks: + 57 1 5600104

Internetska stranica: http://www.procolombia.co/

Jedinstveni prozor za vanjsku trgovinu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 No 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 6067676

Internetska stranica: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Telefon: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Kolumbija

Superintendency for Industry and Trade (SIC) u okviru Ministarstva trgovine, industrije i turizma (MINCIT)

Carrera 13 # 27 – 00, Floors: I 3.rd, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Telefaks: + 57 1 5870284

Internetska stranica: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbijski institut za tehničke standarde i certifikaciju (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52 – 95, Edificio ICONTEC, P.O. Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 6078888

Telefaks: + 57 1 2221435

E-pošta: direccion@icontec.org

Internetska stranica: https://www.icontec.org/

Nacionalno akreditacijsko tijelo Kolumbije (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57 – 83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 742 7592, ext 103

Telefaks: + 57 1 321 2938, ekstrakt 117

Internetska stranica: http://www.onac.org.co

Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, br. 57 – 31, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 2200300

Telefaks: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Nacionalno tijelo za okolišne dozvole (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, br. 8 – 40, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Telefaks: + 57 1 3406212

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Kolumbija

Poduprava za zaštitu i regulaciju zdravlja životinja u okviru kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, br. 17 – 81, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Telefaks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Centar za fitosanitarnu izvrsnost u okviru kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 br. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Telefaks: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Poduprava za zaštitu poljoprivrede i propisi u okviru kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, br. 17 – 81, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Telefaks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Nacionalni tehnički odbor za biosigurnost u okviru kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, br. 17 – 81, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Telefaks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 2543300

Internetska stranica: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministarstvo vanjskih odnosa

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, br. 5 – 51, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 3814000

Telefaks: + 57 1 3814747

Nacionalno tijelo za akvakulturu i ribarstvo (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A br. 13 – 09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 3770500

E-pošta: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Internetska stranica: https://www.aunap.gov.co/

Sanitarni informacijski sustav za uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla (SISPAP)

Internetska stranica: https://www.ica.gov.co/

 

Odjel za multilateralne poslove Ministarstva vanjskih poslova

Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, br. 5 – 51, Bogotá, D. C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Telefaks: + 57 1 3814747

Istraživački institut za biološke resurse Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, br. 15 – 09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 3202767

Kontakti za javnu nabavu – Kolumbija

Kolumbija Buys Efficient

Kolumbija Compra eficiente

7 Race 26 – 20 Floor 17,10 i 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Telefon: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Internetska stranica: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbijski elektronički sustav za javnu nabavu (Secop)

 

Internetska stranica:

I. SECOP I.: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

TAJNIŠTVO II.: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtualni store kolumbijskih država: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ekvador

Nacionalne institucije – Ekvador

Središnja banka Ekvadora

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto br. 11 – 409 y Briceño, EZ-170409 Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Odbor za vanjsku trgovinu (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2239258

Telefaks: + 593 2 2543897

Nacionalna carinska služba Ekvadora (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3731030

Internetska stranica: https://www.aduana.gob.ec/

Nacionalno vijeće za zone slobodne trgovine (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9 – 195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Podtajnik za posredničke i završne industrije Ministarstva proizvodnje i industrije dodijeljen Ministarstvu proizvodnje, vanjske trgovine, ulaganja i ribarstva

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26 – 12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3948760

Ministarstvo zaštite okoliša

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3987600

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Ekvador

Delegacija Europske unije u Ekvadoru

Orellana E11 – 160 y Whimper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-pošta: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ekvadorsko veleposlanstvo u Belgiji

AV. Louise 363 – 9th floor, 1050 Bruxelles, BELGIJA

Telefon: + 32 2644 3258

E-pošta: consulado.ecuador@skynet.be /

Internetska stranica: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Nacionalno udruženje za trgovinu poljoprivrednim proizvodima

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Poštanski broj 17 – 21 – 322, EK-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2230185

Nacionalno udruženje za trgovinu industrije Ekvadora

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EZ-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2230185

Telefaks: + 593 2 2448118

E-pošta: camara@camindustriales.org.ec

PRO EKVADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2597980

E-pošta: contacto@proecuador.gob.ec

Internetska stranica: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Telefon: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Ekvador

Ekvadorska služba za normizaciju (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8 – 29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17 – 01 – 3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-pošta: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Internetska stranica: https://www.normalizacion.gob.ec/

Uprava za validaciju i certifikaciju u okviru ekvadorskog instituta za norme

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8 – 29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Telefaks: + 593 2 2567815

Ekvadorska akreditacijska služba

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38 – 42 i Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2454393

Internetska stranica: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Ekvador

Ekvadorska agencija za osiguranje kvalitete poljoprivrednih proizvoda dodijeljena Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Agencija za regulaciju i kontrolu fitozanitarne i zoosanitarne zaštite

Telefon: (+ 593) 3828 860

AV. Eloy Alfaro N30 – 350 y Av. Amazona. ED. MAG, piso 9. Quito – Ekvador

Internetska stranica: https://www.agrocalidad.gob.ec

Podtajnik za akvakulturu Ministarstva proizvodnje, vanjske trgovine, ulaganja i ribarstva (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3827089

Internetska stranica: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Uprava agroraznolikosti podtajnika za poljoprivredu Ministarstva poljoprivrede i stočarstva

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EZ-170516 Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ekvadorski institut za intelektualno vlasništvo, Nacionalna uprava za oplemenjivačka prava na biljnu sortu

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3940000

Ministarstvo javnog zdravstva (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36 – 64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3814400

Ministarstvo proizvodnje, vanjske trgovine, ulaganja i ribarstva (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3827089

Internetska stranica: http://www.produccion.gob.ec/

Nacionalna uprava za biološku raznolikost pri Ministarstvu okoliša

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Telefaks: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Uprava za okoliš i održivi razvoj u okviru Ministarstva vanjskih poslova i migracija

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2993200 ekstrakt. + 593 2 2912101

Kontakti za javnu nabavu – Ekvador

Nacionalna služba za javnu nabavu (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38 – 28 i el Telégrafo, EK-Quito, ECUADOR

Telefon: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Internetska stranica: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru

Nacionalne institucije – Peru

Središnja središnja banka Perua

Banco Central de Reserva del Perú

441 – 445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Telefon: + 51 1 6132000

Internetska stranica: http://www.bcrp.gob.pe

Nacionalna carinska kontrola Perua (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Telefon: + 51 1 3150730

Internetska stranica: http://www.sunat.gob.pe/

Ministarstvo gospodarstva i financija (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Telefon: + 51 1 3115930

Ministarstvo vanjske trgovine i turizma (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Telefon: + 51 1 5136100

E-pošta: webmaster@mincetur.gob.pe

Internetska stranica: https://www.gob.pe/mincetur

Jedinstveni prozor za vanjsku trgovinu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Telefon: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-pošta: vuce@mincetur.gob.pe

Internetska stranica: https://www.vuce.gob.pe/

Opća uprava za zaštitu okoliša (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Telefon: + 51 1 6314430

E-pošta: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Internetska stranica: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Peru

Delegacija Europske unije u Peruu

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Telefon: + 51 1 4150800

Telefaks: + 51 1 4214563

E-pošta: delegation-peru@eeas.europa.eu

Misija Perua pri Europskoj uniji

Veleposlanstvo Perua, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bruxelles, BELGIJA

Telefon: + 32 2 733 33 19

E-pošta: info@embaperu.be

Internetska stranica: https://www.embajadaperu.be/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Telefon: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Peru

Nacionalni institut za kvalitetu (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Telefon: + 51 1 6408820

E-pošta: inacal@inacal.gob.pe

Internetska stranica: https://www.inacal.gob.pe/

Nacionalni institut za zaštitu tržišnog natjecanja i zaštitu intelektualnog vlasništva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Telefon: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Telefaks: + 51 1 2241715

Ministarstvo prometa i komunikacija, Vice Ministry for Transportation

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Telefon: + 51 1 6157800

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS) – Peru

Nacionalna služba za zdravlje u poljoprivredi (SENASA), Ministarstvo poljoprivrede i navodnjavanja

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina br. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Telefon: + 51 1 3133300

E-pošta: senasacontigo@senasa.gob.pe

Nacionalna organizacija za zdravlje u ribarstvu (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué br. 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Telefon: + 51 1 2138570

Internetska stranica: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministarstvo proizvodnje (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Telefon: + 51 1 6162222

E-pošta: consultas@produce.gob.pe

Podupir za životinjsku krantin, Glavna uprava za zdravlje životinja, Nacionalna služba za zdravlje u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede i navodnjavanja

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina br. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Telefon: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Telefaks: + 51 1 3401486

E-pošta: senasacontigo@senasa.gob.pe

Uprava za izume i nove tehnologije (DIN), Nacionalni institut za zaštitu tržišnog natjecanja i zaštitu intelektualnog vlasništva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Telefon: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Telefaks: + 51 1 2241715

Podupir za biljni karantenu, Glavna uprava za biljno zdravstvo, Državna služba za poljoprivredno zdravstvo, Ministarstvo poljoprivrede i navodnjavanja

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina br. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Telefon: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Telefaks: + 51 1 3401486

Opća uprava za biološku raznolikost, Ministarstvo okoliša

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Telefon: + 51 1 6116000, proširenje 1349

Telefaks: + 51 1 6116000, proširenje 1349

Nacionalni institut za agrarne inovacije

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Telefon: + 51 1 3492600, proširenje 295

Telefaks: + 51 1 3495646

Peruanski odbor za kozmetiku i higijenu pri Gospodarskoj komori

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (bivši Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Telefon: + 51 1 4633434

Opća uprava za lijekove, opskrbu i droge (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Telefon: + 51 1 6314300

Internetska stranica: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Nacionalno vijeće za zabranu kemijskog oružja u okviru Ministarstva vanjskih poslova

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Telefon: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Telefaks: + 51 1 2042498

Kontakti za javnu nabavu – Peru

Nadzorna agencija za javnu nabavu (OESS)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OESS)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Telefon: + 51 1 6143636

Internetska stranica: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Nacionalni registar dobavljača (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Telefon: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-pošta: rnpatiende@osce.gob.pe

Internetska stranica: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Dodatne poveznice

Izvori

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice