De tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Stille-Oceaanstaten

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en het Stille Oceaangebied (EPO) maakt het voor mensen en bedrijven uit beide regio’s gemakkelijker om te investeren in en handel te drijven in de Stille Oceaan en om de ontwikkeling in de hele Stille Oceaan te stimuleren. Lees hoe de EPO van de EU met vier Stille-Oceaanstaten uw handel ten goede kan komen.

De overeenkomst in een notendop

De EPO tussen de EU en de Stille Oceaan is in januari 2011 door het Europees Parlement en Papoea-Nieuw-Guinea in mei 2011 geratificeerd. De regering van Fiji is in juli 2014 begonnen met de toepassing van de overeenkomst. Samoa is in december 2018 tot de overeenkomst toegetreden en past deze sindsdien toe. Ook de Salomonseilanden zijn in mei 2020 tot de overeenkomst toegetreden en passen deze sindsdien toe.

Tonga en Oost-Timor hebben de Europese Commissie laten weten dat zij voornemens zijn toe te treden tot de EPO.

De EPO tussen de EU en de Stille Oceaan opent de handel in goederen met de EU. De overeenkomst omvat:

 • rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt voor alle goederen uit EPO-staten in de Stille Oceaan
 • asymmetrische en geleidelijke openstelling van hun markten voor EU-goederen, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met verschillen in ontwikkelingsniveau en gevoelige sectoren
 • uitsluiting van enkele gevoelige sectoren en producten van de liberalisering aan de kant van de Stille Oceaan
 • de mogelijkheid voor de Stille-Oceaanstaten om opnieuw rechten en contingenten in te voeren indien de invoer uit de EU hun lokale economie verstoort of dreigt te verstoren
 • regels inzake technische handelsbelemmeringen en sanitaire en fytosanitaire maatregelen om exporteurs in de Stille Oceaan te helpen aan de EU-invoernormen te voldoen
 • efficiënte douaneprocedures en betere samenwerking tussen overheidsdiensten
 • betere oorsprongsregels voor verwerkte visserijproducten uit de Stille Oceaan — de zogenaamde „global sourcing” -bepaling die bedoeld is om de werkgelegenheid en de ontwikkeling in de regio te stimuleren.

Begunstigde landen

 • Fiji
 • Papoea-Nieuw-Guinea
 • Samoa,
 • Salomonseilanden

Mogelijke toekomstige begunstigde landen

 • Tonga verklaarde voornemens te zijn tot de EPO toe te treden.
 • Timor-Leste heeft zijn voornemen kenbaar gemaakt om toe te treden tot de EPO.
 • De overeenkomst staat open voor toetreding van de andere ACS-landen in de Stille Oceaan.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van landen in de Stille Oceaan

De EPO tussen de EU en het Stille Oceaangebied voorziet in asymmetrische bepalingen ten gunste van de landen in de Stille Oceaan, zoals de uitsluiting van gevoelige producten van liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels, naast speciale waarborgen en maatregelen voor landbouw, voedselzekerheid en jonge industrieën.

 

Terwijl de markten van de EU onmiddellijk en volledig werden opengesteld, hebben de EPO-staten in de Stille Oceaan hun markten gedeeltelijk en geleidelijk opengesteld voor invoer uit de EU, waarbij ten volle rekening werd gehouden met de verschillen in ontwikkelingsniveau.

Tarieven

 • De EU verleent 100 % rechten- en contingentvrije toegang aan alle invoer uit EPO-landen in de Stille Oceaan. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en gratis voor alle producten.
 • De EPO-landen in de Stille Oceaan voeren de rechten gedeeltelijk en geleidelijk af op de volgende wijze:
  • Papoea-Nieuw-Guinea heeft zijn markt vanaf dag één vrijwillig opengesteld voor 88 % van de EU-invoer (zelfs als dit land zou hebben geprofiteerd van een overgangsperiode van 15 jaar).
  • Fiji maakt zijn markt over 15 jaar open tot 87 % van de invoer uit de EU
  • Samoa opent zijn markt voor 80 % van de invoer uit de EU over een periode van 20 jaar
  • De Salomonseilanden openen hun markt voor 83 % van de invoer uit de EU over een periode van 15 jaar
 • Als de invoer van bepaalde EU-goederen in de EPO-landen van de Stille Oceaan plotseling toeneemt, kunnen vrijwaringsmaatregelen zoals invoercontingenten en de herinvoering van rechten door de EPO-landen in de Stille Oceaan onder bepaalde omstandigheden worden toegepast.

 

Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie te vinden over de rechten en tarieven voor uw specifieke product, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Neem bij twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn vastgesteld in Protocol II betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Stille Oceaan.

Is mijn product afkomstig uit de EU of uit een EPO-staat in de Stille Oceaan?

Om in aanmerking te komen voor een preferentieel lager of nultarief in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Stille Oceaan, moet het product van oorsprong zijn uit de EU of een Stille-OceaanEPO-staat. Een product wordt geacht van oorsprong te zijn uit de EU of uit een Stille-OceaanEPO-staat, indien het

Het product moet ook voldoen aan alle andere in het hoofdstuk gespecificeerde toepasselijke eisen (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, de regel inzake direct vervoer). Er zijn ook extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels te voldoen (bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie).

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • De regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek van het product niet overschrijden.
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces resulteert in een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct, bv. de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem);
 • Specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels voor garens. Dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.
 • een combinatie van deze verschillende regels is mogelijk, waarbij de verschillende regels als alternatief of in combinatie worden nageleefd.

 

De specifieke regels voor uw product vindt u in My Trade Assistant.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt u extra flexibiliteit om te voldoen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie
 • de tolerantieregel biedt de producent de mogelijkheid om niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 15 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om de in de productspecifieke voorschriften vermelde maximumwaarden van de niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 6 van bijlage 1 „Inleidende aantekeningen”.
Cumulatie

De overeenkomst voorziet in de volgende vormen van cumulatie van de oorsprong:

 • bilaterale cumulatie, waardoor materialen van oorsprong uit een Stille-OceaanEPO-staat als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) kunnen worden beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt
 • volledige cumulatie, waardoor niet van oorsprong zijnde materialen kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU of uit de EPO-staten in de Stille Oceaan, wanneer zij in die landen of in andere ACS-staten of landen en gebieden overzee van de EU worden be- of verwerkt
 • diagonale cumulatie, waardoor materialen van oorsprong uit een Stille-OceaanEPO-staat, een andere ACS-staat of een land of gebied overzee van de EU worden meegeteld alsof zij onder bepaalde voorwaarden van oorsprong zijn uit een Stille-EPO-staat of uit de EU wanneer zij bij de productie van een product worden gebruikt. Dit soort cumulatie vereist dat er een administratieve samenwerkingsovereenkomst bestaat tussen de twee landen waaruit de oorsprong wordt gecumuleerd.

Met ingang van 22 februari 2019 mag de EU diagonale cumulatie toepassen met bepaalde ACS-landen en met de landen en gebieden overzee van de EU (PB C 69 van 22.2.2019, blz. 2).

 • cumulatie met naburige ontwikkelingslanden, waardoor materialen van oorsprong uit dergelijke landen als van oorsprong uit een Stille-Oceaanstaat kunnen worden beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Andere vereisten

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke voorschriften van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake direct vervoer:

Vervoer door een derde land: regel inzake direct vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar een Stille-OceaanEPO-staat (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • lossen
 • opnieuw laden
 • alle handelingen die bedoeld zijn om ze in goede staat te bewaren;

Producten van oorsprong mogen per pijpleiding worden vervoerd over een ander grondgebied dan dat van de EPO-staten in de Stille Oceaan of de EU.

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet worden voorgelegd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is toegestaan in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Stille Oceaan.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten oorsprongsprocedures volgen. De oorsprongsprocedures voor aanvragen om een preferentieel tarief en de controle door de douaneautoriteiten zijn vastgesteld in titel IV inzake bewijzen van oorsprong en titel V inzake regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe:

 • om de oorsprong van een product aan te geven
 • om preferenties aan te vragen
 • de douaneautoriteiten kunnen de oorsprong van een product controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking te komen, moet u een bewijs van oorsprong overleggen.

 • u zult nodig hebben:
  • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of
  • een oorsprongsverklaring
 • het bewijs van oorsprong is geldig voor een periode van 10 maanden vanaf de datum van afgifte.
 • er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet meer bedraagt dan
  • 500EUR voor kleine verpakkingen
  • 1,200EUR voor persoonlijke bagage

Bewijs van oorsprong

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

 • Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
 • Bijlage III bevat een model van het EUR.1-certificaat en geeft instructies voor het invullen ervan.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.

Oorsprongsverklaring (eigen verklaring van de exporteur)

 • Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit een Stille-OceaanEPO-staat door een oorsprongsverklaring over te leggen. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door
  • toegelaten exporteurs, of
  • exporteurs, indien de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

 

Toegelaten exporteurs

Exporteurs in het kader van deze overeenkomst kunnen hun douaneautoriteiten om toestemming vragen voor het opstellen van oorsprongsverklaringen voor producten van om het even welke waarde.

De exporteur moet de douaneautoriteiten voldoende garanties bieden dat de oorsprong van de producten en de naleving van alle andere voorwaarden van de overeenkomst (protocol) kunnen worden gecontroleerd.

De douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik.

Wat moet de oorsprongsverklaring bevatten?

 • de exporteur dient de volgende verklaring op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product te typen, te stempelen of af te drukken (bijlage IV):„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) ) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn.”
 • de oorsprongsverklaring kan in een van de officiële talen van de EU worden opgesteld.
 • u moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte ter identificatie van u.

Indiening

 • een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, of na uitvoer, op voorwaarde dat deze in het land van invoer wordt aangeboden uiterlijk twee jaar nadat de producten waarop zij betrekking heeft, zijn ingevoerd.
 • bij het invullen van een oorsprongsverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de partij van invoer en de partij van uitvoer
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

 • kom meer te weten over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de Mijn handelsassistent

Veiligheids- en gezondheidseisen SPS

Douanedocumenten en -procedures

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op preferentiële tarieven en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Meer informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen vindt u op de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere gebieden

Mededinging

 • sinds 2014 heeft de EU een einde gemaakt aan de exportsubsidies voor alle producten die naar EPO-landen worden uitgevoerd.
 • de EU heeft maatregelen met productie- en handelsverstorende maatregelen tot een minimum beperkt
 • als de lokale industrie bedreigd wordt door de toename van de invoer uit Europa, kunnen in het kader van de EPO met de Stille Oceaan maatregelen worden genomen om industriële sectoren en opkomende industrieën te beschermen.

Duurzame ontwikkeling en mensenrechten

De EPO tussen de EU en het Stille Oceaangebied is uitdrukkelijk gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen van de Overeenkomst van Cotonou, namelijk mensenrechten, democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur.

 • de „niet-uitvoeringsclausule” houdt in dat „passende maatregelen” (zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden genomen indien een partij haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan de opschorting van handelsvoordelen omvatten.
 • de gezamenlijke EPO-instellingen zijn belast met het toezicht op en de beoordeling van het effect van de uitvoering van de EPO op de duurzame ontwikkeling van de partijen. Overeenkomstig de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en parlementsleden.

Capaciteitsopbouw en technische bijstand

De EU verleent technische bijstand in het kader van Hulp voor Handel. Dit helpt landen hun douaneprocedures aan te passen en papierwerk te verminderen. Voor u betekent dit minder haspelheid bij het omgaan met de douane.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links