Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Handel elektroniczny w umowach handlowych UE

Chcesz handlować i prowadzić działalność cyfrową?Dowiedz się w tym miejscu o przepisach dotyczących handlu elektronicznego w umowach handlowych zawieranych przez UE oraz uzyskać informacje dla przedsiębiorstw zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej.

Czy wiesz, że handel elektroniczny jest coraz bardziej widoczny w umowach handlowych zawieranych przez UE oraz że ostatnie umowy o wolnym handlu UE odnoszą się do coraz szerszego zakresu kwestii związanych z handlem cyfrowym?

 • pierwsza umowa handlowa UE o zawarciu rozdziału dotyczącego handlu elektronicznego była umową o partnerstwie gospodarczym między UE a CARIFORUM, którą podpisano w 2008 r.
 • od tego czasu UE konsekwentnie traktuje tę kwestię jako ważny element swojej polityki handlowej i negocjacji ze stronami trzecimi.
 • w ciągu ostatnich kilku lat UE opracowała ambitny tytuł dotyczący handlu elektronicznego, który proponuje we wszystkich negocjacjach dotyczących umów o wolnym handlu.
 • ograniczenia te mają na celu zapewnienie przewidywalności i pewności prawnej dla przedsiębiorstw, a także zapewnienie konsumentom bezpiecznego środowiska internetowego – mają one również na celu usunięcie nieuzasadnionych barier w handlu cyfrowym.

 

Wśród podstawowych elementów unijnego podejścia do handlu elektronicznego znajdują się:

 • brak ceł na transmisje elektroniczne
 • przepływ danych i zakaz wymogów dotyczących lokalizacji danych
 • ochrona konsumentów i ochrona przed niezamówionymi materiałami do celów marketingu bezpośredniego
 • przepisy dotyczące zawierania umów drogą elektroniczną i podpisów elektronicznych
 • ochrona kodu źródłowego oprogramowania
 • współpraca i dialog regulacyjny

W dwustronnych umowach handlowych UE tradycyjnie zawiera odniesienia do dialogu regulacyjnego.Mogą przyczynić się do ułatwienia rozwoju handlu elektronicznego, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W poniższej sekcji przedstawiono przegląd innych ważnych przepisów dotyczących handlu elektronicznego zawartych w dwustronnych umowach handlowych zawieranych przez UE.

 • usunięcie nieuzasadnionych barier dla handlu elektronicznego, w tym wprowadzenie zakazu opłat celnych, opłat i opłat za transmisje elektroniczne – nie oznacza to zakazu nakładania wewnętrznych opłat, takich jak podatki wewnętrzne.
 • umowy handlowe UE zawierają zasadę braku uprzedniej zgody, która zakazuje procedur wydawania zezwoleń, które są szczególnie ukierunkowane na usługi internetowe z powodów protekcjonistycznych;
 • obejmują elektroniczne metody uwierzytelniania i podpisy elektroniczne, które są niezbędne do walidacji transakcji internetowych i tym samym stanowią kluczowy czynnik umożliwiający handel elektroniczny
 • ustanowienie dialogu na temat kwestii regulacyjnych, np. uznawania podpisów elektronicznych – w ramach niedawnej umowy między UE a Singapurem obie strony analizują również potencjalną przyszłą umowę o wzajemnym uznawaniu podpisów elektronicznych.
 • szereg środków ochrony konsumentów w internecie, w tym antyspam. Umowy UE w sposób spójny zawierają postanowienia mające na celu utrzymanie dialogu regulacyjnego na temat przetwarzania takich niezamówionych wiadomości
 • obejmują obszary współpracy i rozstrzygania sporów – kładą nacisk na dialog regulacyjny w kluczowych obszarach polityki, w tym na przykład odpowiedzialność pośredników od dostawców usług w odniesieniu do transmisji elektronicznych i przechowywania informacji.

Ułatwianie budowania zdolności

 • umowa o partnerstwie gospodarczym UE-CARIFORUM obejmuje zobowiązania do zapewnienia wsparcia na rzecz pomocy technicznej, szkoleń i budowania zdolności w różnych obszarach, które mogą również budować zdolności w zakresie cyfrowej wymiany handlowej.
Share this page:

Linki