Declarația de confidențialitate

Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) s-a angajat să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să vă respecte viața privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 45/2001).

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce vă prelucrăm datele personale, cum colectăm, prelucrăm și protejăm toate datele personale furnizate, cum utilizăm informațiile și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, el precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil prin intermediul căruia vă puteți exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal introduse în „Access2Markets” efectuată de Comisia Europeană, Direcția Generală Comerț, sunt prezentate mai jos.

De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul de date colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în următorul scop:

  • datele cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de contact sunt solicitate pentru a putea răspunde cererii de informații sau
  • acordarea accesului utilizatorilor care doresc să aibă acces la părțile protejate ale piețelor „Access2Markets” sau la zona restricționată a portalului Access2Markets rezervat personalului Comisiei, funcționarilor din statele membre ale UE, precum și anumitor organizații de afaceri din UE care au acces la anumite părți din zona restricționată a piețelor Access2Markets.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat care include crearea de profiluri.

Care este (sunt) temeiul (temeiurile) juridic (e) pe baza căruia (cărora) prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii.

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de organizarea și gestionarea acestui instrument sunt necesare pentru gestionarea și funcționarea Comisiei, în conformitate cu mandatul conferit prin tratate, în special articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 244-250 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Prelucrarea se efectuează în interes public în temeiul următorului temei juridic al Deciziei Consiliului (98/552/CE) privind punerea în aplicare de către Comisie a activităților legate de strategia comunitară de acces pe piață; Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Provocarea globală a comerțului internațional: O strategie de acces pe piață pentru Uniunea Europeană [COM (96) 53 final];Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Europa globală: Un parteneriat mai puternic în vederea obținerii accesului pe piață pentru exportatorii europeni [COM (2007) 183 final], articolele 20 „Scutiri și restricții” și 27 „Verificarea prealabilă” nu se aplică.

Ce date personale colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua operațiunea de prelucrare, operatorul de date colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, organizația, numărul de telefon, adresa, adresa de e-mail, adresa IP.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul de date păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului colectării sau al prelucrării ulterioare. Atunci când se trimite prin intermediul formularului de contact, se generează un e-mail la o căsuță poștală funcțională care conține date cu caracter personal. Acest e-mail, precum și răspunsul la acesta, sunt stocate timp de 6 luni în baza de date „Access2Markets”.În același timp, în sistemul de emitere a biletelor este deschis un bilet SMT. Datele cu caracter personal ale biletelor sunt păstrate timp de 24 luni în baza de date SMT. După această perioadă de timp, biletele închise sunt filtrate și anonimizate pentru a permite raportarea și statisticile de evaluare a calității pentru echipamentele, programele informatice și serviciile IT, astfel încât DG TRADE să aibă acces la acestea timp de 13 luni.

Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele personale în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene. Toate operațiunile de prelucrare se desfășoară respectând Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Acestea includ acțiuni adecvate pentru a garanta securitatea online, pentru a evita riscul pierderii datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor personale prelucrate. Măsurile organizatorice includ acordarea accesului la datele personale doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este furnizat personalului Comisiei responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

În calitate de persoană vizată (conform definiției din capitolul III, articolele 14-25 din Regulamentul (UE) 2018/1725), aveți o serie de drepturi specifice, în special dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea acestora. După caz, beneficiați și de dreptul de a vă opune prelucrării sau de dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care este efectuată în mod legal în temeiul articolul 5 alineatul (1) litera (a).

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate la punctul 9 de mai jos.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să includeți în cerere descrierea lor (și anume referința/referințele de înregistrare, așa cum se specifică la punctul 10 de mai jos).

Contact

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentul (UE) 2018/1725 sau dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să luați legătura cu operatorul de date.

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentul (UE) 2018/1725.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

În cazul în care considerați că drepturile pe care vi le conferă Regulamentul (UE) 2018/1725 v-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale de către operatorul de date, puteți depune o reclamație la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor(edps@edps.europa.eu).

Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) al Comisiei publică un registru cu toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie care au fost documentate și notificate. Puteți accesa registrul la următorul link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante