Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Declarația de confidențialitate

Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) se angajează să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să respecte viața dumneavoastră privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentul (UE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 45/2001).

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce vă prelucrăm datele personale, cum colectăm, procesăm și protejăm toate datele personale furnizate, cum utilizăm informațiile și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aceasta precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a va exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal introduse în Access2Piețe efectuate de Comisia Europeană, Direcția Generală Comerț, sunt prezentate mai jos.

De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul de date colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în următorul scop

  • datele cu caracter personal furnizate prin formularul de contact sunt solicitate pentru a putea răspunde la cererea de informații sau
  • să acorde acces utilizatorilor care doresc să aibă acces la părțile protejate ale Access2Piețe sau la zona restricționată a Access2Piețe rezervate pentru personalul Comisiei, funcționarii din statele membre ale UE și, de asemenea, unor organizații comerciale din UE care au acces la anumite părți din zona restricționată a Access2Piețe.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat care include crearea de profiluri.

Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?

Prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, deoarece prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii.

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de organizarea și gestionarea acestui instrument sunt necesare pentru gestionarea și funcționarea Comisiei, în conformitate cu dispozițiile tratatelor, în special cu articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolele 244-250 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Prelucrarea este efectuată în interes public în temeiul următorului temei juridic, Decizia Consiliului (98/552/CE) privind punerea în aplicare de către Comisie a activităților legate de strategia comunitară privind accesul pe piață; Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Provocarea globală a comerțului internațional: O strategie de acces pe piață pentru Uniunea Europeană [COM (96) 53 final];Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Europa globală: Un parteneriat mai puternic pentru obținerea accesului pe piață pentru exportatorii europeni (COM (2007) 183 final), articolul 20 „Excepții și restricții” și articolul 27 „Verificarea prealabilă” nu sunt aplicabile.

Ce date personale colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua operațiunea de prelucrare, operatorul de date colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, organizația, numărul de telefon, adresa, adresa IP, adresa IP.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Operatorul de date păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopului colectării sau prelucrării ulterioare. În expedierea prin intermediul formularului de contact, se generează un e-mail la o căsuță poștală electronică funcțională care conține date cu caracter personal. Acest e-mail, precum și răspunsul la aceasta sunt stocate în căsuța poștală electronică Access2Market timp de 6 lună.În același timp, este deschisă în același timp, în sistemul de emitere a biletelor, SMT. Datele cu caracter personal ale biletelor sunt păstrate timp de 24 luni în baza de date SMT. După această perioadă, biletele închise se filtrează și se fac anonim pentru a permite raportarea și statisticile referitoare la evaluarea calității echipamentelor, a programelor informatice și a serviciilor informatice, DG Comerț având acces la acesta timp de 13 luni.

Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate pentru a garanta securitatea online, pentru a evita riscul pierderii datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor personale prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate cu o nevoie legitimă de a le cunoaște în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.

Cine are acces la datele dumneavoastră personale și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este furnizat personalului Comisiei responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

Beneficiați de drepturi specifice în calitate de „persoană vizată” în temeiul capitolului III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special de dreptul de a accesa, de a rectifica sau de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea lor. Unde este cazul, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor și dreptul la portabilitatea lor.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt efectuate în mod legal în temeiul articolul 5 alineatul (1) litera (a).

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, puteți contacta și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate la rubrica 9 de mai jos.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să precizați în cerere descrierea lor (și anume referința/referințele de înregistrare, așa cum se specifică la punctul 10 de mai jos).

Informații de contact

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentul (UE) 2018/1725 sau dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să luați legătura cu operatorul de date

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) în ceea ce privește aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentul (UE) 2018/1725.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Beneficiați de dreptul de a face recurs (de exemplu, puteți depune o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) dacă sunteți de părere că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentul (UE) 2018/1725 au fost încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, care au fost documentate și care i-au fost notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul: Http://ec.europa.eu/dpo-register.

Linkuri relevante