EPA – východná a južná Afrika

DHP medzi EÚ a ESA uľahčuje ľuďom a podnikom z týchto dvoch regiónov, aby si navzájom investovali a obchodovali, a podnietili rozvoj v rámci východnej a južnej Afriky. Naučiť sa, ako môžu dohody EÚ o hospodárskom partnerstve (EPA) s 5 africkými štátmi profitovať z vášho obchodu.

V skratke

Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a východnou a južnou Afrikou (ďalej len „DHP“) bola podpísaná Mauríciom, Seychelami, Zimbabwe a Madagaskarom v auguste 2009 a predbežne sa vykonávala v máji 2012. V januári 2013 udelil Európsky parlament súhlas s dohodou. Komory podpísali dohodu v júli 2017 a začali sa uplatňovať v februári 2019.

EÚ – agentúra ESA zahŕňa:

 • odstránenie všetkých ciel a kvót EÚ na dovoz zo štátov VJA;
 • postupné otváranie trhov ESA pri vývoze z EÚ;
 • podrobné ustanovenia o pravidlách pôvodu, rybolovu a ochrany obchodu;
 • spolupráca v oblasti technických prekážok obchodu, ako aj noriem v oblasti zdravia zvierat a rastlín;
 • pravidlá rozvojovej spolupráce;
 • mechanizmy urovnávania sporov.

Päť krajín, ktoré už dohodu uplatňujú, vyhlásilo, že sú pripravené posunúť sa nad rámec obchodu s tovarom, aby sa dosiahla komplexnejšia dohoda. Dňa 2. októbra 2019 sa začali rokovania s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti DHP tak, aby zahŕňala obchod so službami, investície, trvalo udržateľný rozvoj a hospodársku súťaž. Strany sa okrem toho dohodli na balíku modernizačných pravidiel pôvodu pre túto DHP.

Prijímajúce krajiny

 • Komory
 • Madagaskar
 • Maurícius
 • Seychely
 • Zimbabwe
 • Dohoda zostáva otvorená aj pre iné krajiny z tohto regiónu.

Asymetrické ustanovenia v prospech krajín VJA

V DHP medzi EÚ a ESA sa predpokladajú ustanovenia o asymetrií v prospech krajín VJA, ako napríklad vylúčenie citlivých výrobkov z liberalizácie, dlhé obdobia liberalizácie, pružné pravidlá pôvodu a osobitné záruky a opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a ochrany nerozvinutých krajín.

 • Zatiaľ čo trhy EÚ boli okamžite a úplne otvorené, štáty ESA otvorili svoje trhy čiastočne na dovoz z EÚ, pričom sa v plnej miere zohľadnili rozdiely v úrovniach rozvoja.

Sadzby

EÚ poskytuje 100 % bezcolný a bezkvótový prístup na všetok dovoz pochádzajúci z krajín ESA. Prístup na trh EÚ je trvalý, úplný a bezplatný ku všetkým výrobkom.

Krajiny ESA postupne vyraďujú clá čiastočne v súlade s ich jednotlivými harmonogramami, ktoré tvoria prílohu k dočasnej DHP, takto:

 • Madagaskar liberalizuje 81 % dovozu do EÚ;
 • Maurícius – 96 %;
 • Seychely 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Citlivé výrobky môžu byť úplne vylúčené z liberalizácie. Medzi hlavné vylúčenia z liberalizácie patrí:

 • Madagaskar: mäso, mlieko a syr, rybolov, zelenina, obilniny, oleje a tuky, jedlé prípravky, cukor, kakao, nápoje, tabak, chemikálie, plasty a výrobky z papiera, textílie, kovové predmety, nábytok;
 • Maurícius: živé zvieratá a mäso, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, tuky, jedlé prípravky a nápoje, chemikálie, plasty a výrobky z kaučuku z kože a kožušín, železo & a spotrebný elektronický tovar;
 • Seychely: mäso, rybolov, nápoje, tabak, kožené výrobky, sklo a keramické výrobky a vozidlá;
 • Zimbabwe: výrobky živočíšneho pôvodu, obilniny, nápoje na papieri, plasty a guma, textil a odevy, obuv, sklo a keramika, spotrebiteľské elektronické a dopravné prostriedky.

Použitím možnosti vyhľadávania v rámci Môj asistent nájsť presné informácie o clách a clách za váš konkrétny výrobok, berúc do úvahy jeho krajinu pôvodu a miesto určenia. V prípade pochybností kontaktujte vaše colné orgány.

Pravidlá pôvodu

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • Informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii.
 • Vyhľadávanie osobitných pravidiel a predpisov vzťahujúcich sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v databáze My Trade Assistance.

Sanitárne a bezpečnostné požiadavky

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

Dôkazy o pôvode

Ak sa chcete stať schváleným vývozcom, musíte mať možnosť preukázať svojim colným orgánom štatút pôvodu vašich výrobkov, ako aj akékoľvek iné požiadavky, ktoré môžu uložiť.

Colné orgány môžu odobrať status schváleného vývozcu v prípade zneužitia. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch, obráťte sa na vaše colné orgány.

Aby boli výrobky s pôvodom v krajinách ESA oprávnené na preferenčné colné sadzby, musí sa k nim priložiť dôkaz o pôvode. Dôkaz o pôvode zostáva platný 10 mesiacov. Môže to byť buď:

 1. Sprievodného osvedčenia EUR.1 vydaného colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny. Vývozca (alebo jeho splnomocnený zástupca), ktorý žiada o osvedčenie, musí byť pripravený predložiť doklady preukazujúce pôvod príslušných výrobkov na požiadanie a musí spĺňať ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.
 2. Vyhlásenie na faktúre vydané ktorýmkoľvek vývozcom v prípade zásielok s hodnotou 6,000 EUR alebo menej alebo schválenými vývozcami v prípade zásielok s akoukoľvek hodnotou. Pri vypĺňaní fakturačného vyhlásenia by ste mali byť pripravení predložiť doklady preukazujúce status pôvodu vašich výrobkov a splniť ostatné požiadavky protokolu o pravidlách pôvodu.

Iné dokumenty

Informácie o ďalších dokumentoch a postupoch týkajúcich sa colného konania, ktoré sú potrebné na dovoz do Európskej únie.

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

Obchod v oblasti služieb

Verejné obstarávanie

Investície

Ostatné (hospodárska súťaž, TSD)

Súťaže

 • Od roku 2014 EÚ zastavila vývozné dotácie na všetky výrobky vyvážané do krajín DHP.
 • EÚ minimalizovala opatrenia s výrobou a deformáciou, ktoré narúšajú obchod
 • Ak je pre prudký nárast dovozu z Európy ohrozený miestny priemysel, EPA umožňuje, aby sa zaviedli opatrenia na ochranu priemyselných odvetví a začínajúcich priemyselných odvetví.

Udržateľný rozvoj

DHP medzi EÚ a ESA sa výslovne zakladá na „základných a základných“ prvkoch dohody   z Cotonou, t. j. ľudských práv, demokratických zásad, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných.

 • „Doložka o nevykonaní“ znamená, že „primerané opatrenia“ (stanovené v dohode z Cotonou) možno prijať, ak ktorákoľvek strana nesplní svoje povinnosti týkajúce sa podstatných prvkov. Môže to zahŕňať pozastavenie obchodných výhod.
 • Spoločné inštitúcie DHP sú poverené úlohou monitorovať a posudzovať vplyv vykonávania dohody o hospodárskom partnerstve na trvalo udržateľný rozvoj zmluvných strán. V súlade s dohodou z Cotonou zohráva občianska spoločnosť a poslanci Parlamentu jasnú úlohu.

Regionálne začlenenie

DHP podporuje pripravenosť krajín ESA na vykonávanie africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu (AfCFTA) v rámci Africkej únie, čo predstavuje základný prvok regionálnej hospodárskej integrácie.

Rozvojová spolupráca, budovanie kapacít a technická pomoc

Užitočné odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy