Príbeh spoločnosti:

Odstraňovanie prekážok: Portugalská papierenská spoločnosť opätovne získava prístup na turecký trh pre nenatieraný bezdrevný papier

Odstraňovanie prekážok: Portugalská papierenská spoločnosť opätovne získava prístup na turecký trh pre nenatieraný bezdrevný papier

Prostredníctvom spoločného úsilia Európskej komisie, členských štátov (najmä Portugalska) a európskeho papierenského priemyslu vrátane jeho európskeho združenia CEPI a spolupráce Turecka by sa obmedzenia obchodu mohli nakoniec odstrániť. Pre našu spoločnosť je to veľmi cenné, pretože sme si zachovali prístup na dôležitý turecký trh s papierom UWF.

Murat Kaplan
Sales
manažér Navigator Company

Spoločnosť

Murat Kaplan Sales Manager Navigator Company: „Navigator Company je poprednou značkou prémiového kancelárskeho papiera so sídlom v Portugalsku. Pôsobí vo viac ako 110 krajinách na celom svete a má viac ako 3 400 priamych zamestnancov, pričom veľká väčšina z nich (približne 2,900) je zamestnaná v Portugalsku.“

Prístup na trhy tretích krajín je pre nás nevyhnutný

„Naša spoločnosť vyváža približne 95 % svojej výroby papiera do 123 krajín na celom svete. Preto je pre nás nevyhnutné, aby sme mohli obchodovať v slobodnom a spravodlivom globálnom prostredí.Turecko je pre navigátora dôležitým vývozným trhom. V posledných rokoch sme do Turecka vyvážali papierové výrobky v hodnote približne 65 miliónov EUR ročne. „

Otázka prístupu na trh: Turecké opatrenia dohľadu a neautomatické dovozné licencie na nenatieraný bezdrevný papier

Turecké orgány začali 21. júna 2014 ochranné prešetrovanie dovozu nenatieraného bezdrevného papiera (UWF papier) všetkého pôvodu. Toto prešetrovanie sa týkalo najmä dovozu papiera UWF z Fínska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Slovenska a Slovinska.

Po tomto ochrannom prešetrovaní európski výrobcovia na čele spoločnosti Navigator preukázali tureckým orgánom, že neexistuje žiadny právny ani hospodársky dôvod na zavedenie ochranných opatrení. V dôsledku toho Turecko opatrenia nezaviedlo.“

„Prostredníctvom spoločného úsilia Európskej komisie, členských štátov (najmä Portugalska) a európskeho papierenského priemyslu vrátane jeho európskeho združenia CEPI a spolupráce Turecka by sa obmedzenie obchodu mohlo nakoniec odstrániť. Pre našu spoločnosť je to veľmi cenné, pretože sme si zachovali prístup na dôležitý turecký trh s papierom UWF.

„Namiesto toho 28. augusta 2015 turecké orgány zaviedli rušivý systém dohľadu a monitorovania dovozu. Na tento účel Turecko zaviedlo neautomatickú dovoznú licenčnú schému založenú na vysokej minimálnej cenovej hranici (1200 USD/tona). To spôsobilo značnú a nespravodlivú prekážku obchodu s papierom UWF medzi EÚ a Tureckom, čo ovplyvnilo 150 miliónov EUR vývozu EÚ vrátane kancelárskeho papiera, papiera na knihy a obálky, ako aj papiera používaného na priamu poštovú reklamu. Navigátor bol osobitne ovplyvnený týmito zaťažujúcimi opatreniami. „

Problém vyriešený v rámci partnerstva EÚ pre prístup na trh

„Na túto otázku sme upozornili Poradný výbor pre prístup na trh (MAAC). Európska komisia začala 7. júla 2017 prešetrovanie podľa nariadenia EÚ o prekážkach obchodu na žiadosť Konfederácie európskeho papierenského priemyslu (CEPI). Dňa 7. decembra 2017 sa Turecko rozhodlo zrušiť dohľad a monitorovanie dovozu papiera UWF. V marci 2018 Komisia prijala správu pre Výbor pre obchodné prekážky, v ktorej dospela k záveru, že opatrenie by nebolo v súlade s pravidlami colnej únie WTO a EÚ a Turecka. Vzhľadom na zrušenie tureckého opatrenia pre dokument UWF však Komisia uviedla, že EÚ sa touto záležitosťou nebude ďalej zaoberať, ale bude situáciu naďalej pozorne sledovať.“

 

Stanovisko priemyslu – Konfederácia európskeho papierenského priemyslu (CEPI)

„Navigačná spoločnosť je jednou z najaktívnejších firiem v našom sektore. Nemajú strach pri hľadaní nových trhov na celom svete. Preto dostávame od nich veľa vstupov týkajúcich sa nových prekážok prístupu na trh, ktoré vznikajú na rôznych trhoch.

Keď nás navigátor informoval o prekážkach prístupu na trh v Turecku, neváhali využiť rámec partnerstva pre prístup na trh, aby sme túto záležitosť bezodkladne oznámili Komisii. EÚ potom nastolila túto otázku s Tureckom a nakoniec vyriešila tento problém. Sme radi, že naša spoločná práca prispela k vyriešeniu prekážky a zvýšila vývozné príležitosti pre navigátora.

Navigator Company však zďaleka nie je jediná, ktorá mala prospech z odstránenia tejto prekážky.Naše odvetvie spolu predstavuje 22 % svetovej produkcie, 81 miliárd EUR ročného obratu pre európske hospodárstvo a priamo zamestnáva viac ako 175 000 ľudí.

Po ukončení tureckého opatrenia dohľadu a následnom pozastavení prešetrovania týkajúceho sa nariadenia EÚ o prekážkach obchodu, ktoré začala Európska komisia na žiadosť CEPI, generálny riaditeľ združenia Sylvain Lhôte vydal toto verejné vyhlásenie:

CEPI hrdá na svoj pevný záväzok k voľnému obchodu so svojimi partnermi. Rozhodnutie tureckých orgánov odstrániť tieto nespravodlivé opatrenia je vítané; táto otázka sa však nikdy nemala vyostriť. Očakávame, že turecké orgány budú v budúcnosti plniť svoje povinnosti vyplývajúce z dohody o colnej únii medzi EÚ a Tureckom.“ CEPI je celoeurópske združenie zastupujúce drevovláknité a papierenský priemysel. CEPI zhromažďuje prostredníctvom svojich 18 národných združení 495 spoločností, ktoré prevádzkujú viac ako 900 celulózok a papierní v celej Európe, ktoré vyrábajú papier, kartón, celulózu a iné biovýrobky.“

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy