Blago, proizvedeno v skladu s pravili ohranjanja

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve po vsej EU. Glede na namembno državo EU se lahko uporabljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti se obrnite na „Moje trgovino“.

Na tej strani se splošni opis vsake postavke zagotavlja v vseh jezikih EU. Podatki pa so na voljo samo v angleškem jeziku.

Omejitve uvoza za snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in fluorirane toplogredne pline

Proizvodi, ki tanjšajo ozonski plašč

Da bi zaščitili okolje, je uvoz izdelkov in opreme, ki vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, v Evropsko unijo prepovedan. Ta prepoved velja za uvoz iz katere koli države, ne glede na to, ali je pogodbenica Montrealskega protokola iz leta 1987 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, ali ne.

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč

Zaradi varstva okolja je uvoz snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, odobren samo za vstop v Evropsko unijo (EU), če izpolnjujejo določene pogoje.

Prepoved izdelkov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline

Dajanje na trg nekaterih izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, je prepovedano, da bi se zmanjšale emisije fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih zajema Kjotski protokol.

Zahteve glede trženja barv in lakov

Barve in laki morajo izpolnjevati zahteve glede trženja, ki so namenjene preprečevanju negativnih vplivov emisij hlapnih organskih spojin (HOS) na okolje.

Trženje proizvodov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline

Za trženje izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, se med drugim uporabljajo določbe, ki med drugim zadevajo prepovedi trga, zahteve glede označevanja, poročanje o informacijah in obveznosti registracije.

 

Zaščita ogroženih vrst (živalstvo in rastlinstvo)

CITES – Zaščita vrst

Za uvoz vrst, ki jih zajema Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), velja sistem dvojne kontrole, vključno z nadzorom izvoza in uvoza, tako v državi izvora kot na določenih vstopnih točkah EU.

Statistično spremljanje trgovine z veleokim tunom in mečaricami

Uvoz tuna in mečarice je dovoljen le, če je zadevni tovor opremljen z dokumentom o statističnem uvozu. Cilj ukrepa je ohranitev prizadetih vrst.

Sistem dokumentacije o ulovu modroplavutega tuna

Za uvoz modroplavutega tuna se uporablja sistem dokumentacije o ulovu, namenjen opredelitvi porekla vsega modroplavutega tuna za urejanje staležev te vrste, za izboljšanje kakovosti in zanesljivosti statističnih podatkov ter za preprečevanje nezakonitega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

Sistem dokumentacije o ulovu za ribe vrste Dissostichus spp

Uvoz rib vrste Dissostichus spp (splošno znane kot zobate ribe) mora spremljati dokument o ulovu, da se izvedejo nadzorni ukrepi CCAMLR (Konvencija o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki).

Uvozne zahteve za izdelke iz tjulnjev

Prepovedan je uvoz krzna belokožuhastih mladičev sedlastih tjulnjev in mladičev kapičastih tjulnjev in njihovih izdelkov za komercialne namene. Uvoz nekaterih posebnih izdelkov se lahko dovoli, če izpolnjujejo nekatere zahteve.

Nadzor nezakonitega ribolova

Nadzor uvoza nekaterih ribiških proizvodov za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

Nadzor nad nezakonitim lesom in lesnimi proizvodi

Uvoz nezakonito pridobljenega lesa in proizvodov iz njih je prepovedan.

Shema izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa

Uvoz lesnih proizvodov, izvoženih iz držav, ki izvajajo ta prostovoljni program, je prepovedan, razen če je pošiljka zajeta v dovoljenje FLEGT.

 

Nadzor proizvodnje in postopkov po proizvodnji z uporabo nevarnih snovi

Zahteve glede trženja baterij in akumulatorjev

Zaradi količine nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, in zaradi varovanja okolja je dajanje na trg nekaterih baterij in akumulatorjev prepovedano.

Zahteve glede trženja električne in elektronske opreme

Uporaba nekaterih nevarnih snovi je v električni in elektronski opremi (EEO), ki je dana na trg EU, omejena. Proizvajalci in uvozniki teh proizvodov so odgovorni za ravnanje z odpadki, zlasti za spodbujanje ponovne uporabe, recikliranja in drugih oblik predelave takih odpadkov.

Radioaktivni proizvodi

Uvoz radioaktivnih proizvodov je strogo omejen, da se zavaruje okolje in javno zdravje pred radioaktivnim tveganjem.

 
Deli to stran:

Hitre povezave