Blago, proizvedeno v skladu s pravili za ohranjanje virov

Ta stran je referenčni dokument samo za zahteve za izdelke na ravni EU. Glede na namembno državo EU lahko veljajo dodatne zahteve. Za vse podrobnosti glej mojo strokovno-tehnično pomočnico za trgovino.

Opozarjamo vas, da je na tej strani splošen opis vsake rubrike v vseh jezikih EU. Vendar so podrobnosti na voljo samo v angleščini.

Uvozne omejitve za snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, in fluorirane toplogredne pline

Izdelki, ki tanjšajo ozonski plašč

Zaradi varstva okolja je uvoz izdelkov in opreme, ki vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, v Evropsko unijo prepovedan. Ta prepoved velja za uvoz iz katere koli države, ne glede na to, ali je pogodbenica Montrealskega protokola o ozonu škodljivih snoveh iz leta 1987 ali ne.

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč

Zaradi varstva okolja je uvoz snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, dovoljen vstop v Evropsko unijo (EU) le, če izpolnjuje določene pogoje.

Prepoved izdelkov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline

Dajanje na trg nekaterih izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, je prepovedano, da bi se zmanjšale emisije fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih zajema Kjotski protokol.

Zahteve za trženje barv in lakov

Barve in laki morajo ustrezati zahtevam trženja, katerih namen je preprečiti negativne vplive emisij hlapnih organskih spojin na okolje.

Trženje izdelkov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline

Za trženje izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, med drugim veljajo določbe o prepovedih trga, zahtevah glede označevanja, poročanju o informacijah in obveznostih registracije.

 

Zaščita ogroženih vrst (Fauna in Flora)

CITES – zaščita ogroženih vrst

Za uvoz vrst, zajetih v Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), se uporablja sistem dvojne kontrole, ki vključuje nadzor izvoza in uvoza v državi porekla in na določenih vstopnih točkah EU.

Statistično spremljanje trgovine z veleokim tunom in mečarico

Uvoz tuna in mečarice je dovoljen le, če je zadevnemu tovoru priložen statistični uvozni dokument. Cilj ukrepa je ohranitev prizadetih vrst.

Sistem dokumentacije o ulovu modroplavutega tuna

Za uvoz modroplavutega tuna velja sistem dokumentacije o ulovu, namenjen ugotavljanju porekla vseh modroplavutih tunov, da se uredijo staleži teh vrst, izboljša kakovost in zanesljivost statističnih podatkov ter prepreči nezakonit ribolov, odvrača od njega in ga odpravi.

Sistem dokumentacije o ulovu za ribe vrste Dissostichus spp.

Uvoz rib vrste Dissostichus spp. (splošno znane kot zobate ribe) mora spremljati dokument o ulovu, da se lahko izvajajo nadzorni ukrepi CCAMLR (Konvencija o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki).

Uvozne zahteve za izdelke iz tjulnjev

Prepovedan je uvoz kožuhov sedlastih tjulnjev in mladičev kapičastih tjulnjev ter izdelkov iz njih za komercialne namene. Uvoz nekaterih tovrstnih posebnih izdelkov se lahko dovoli, če izpolnjujejo določene zahteve.

Nadzor nad nezakonitim ribolovom

Uvoz nekaterih ribiških proizvodov se nadzoruje z namenom preprečevanja nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

Nadzor nad nezakonitim lesom in lesnimi proizvodi

Uvoz nezakonito pridobljenega lesa in njegovih lesnih proizvodov je prepovedan.

Shema izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa

Uvoz lesnih proizvodov, izvoženih iz držav, ki izvajajo to prostovoljno shemo, je prepovedan, razen če je pošiljka zajeta v dovoljenju FLEGT.

 

Nadzor proizvodnih in poproizvodnih postopkov, pri katerih se uporabljajo nevarne snovi

Zahteve glede trženja baterij in akumulatorjev

Zaradi količine nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, in zaradi varstva okolja je prepovedano dajanje na trg nekaterih baterij in akumulatorjev.

Zahteve glede trženja električne in elektronske opreme

Uporaba nekaterih nevarnih snovi je omejena v električni in elektronski opremi, ki se daje na trg EU. Proizvajalci in uvozniki teh proizvodov so odgovorni za ravnanje z odpadki, zlasti za spodbujanje ponovne uporabe, recikliranja in drugih oblik predelave takih odpadkov.

Radioaktivni proizvodi

Uvoz radioaktivnih proizvodov je strogo omejen, da se okolje in javno zdravje zaščitita pred radioaktivnim tveganjem.

 
Deli to stran:

Hitre povezave