Izkušnja podjetja:

Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo

Na kratko o sporazumu

S trgovinskim sporazumom med EU in Južno Korejo so bile od leta 2011 odpravljene carine za skoraj vse proizvode (98,7 %), vključno z ribiškimi in kmetijskimi proizvodi. Odpravila je tudi netarifne ovire za izvoz ključnih izdelkov EU v Južno Korejo, kot so avtomobili, farmacevtski izdelki, elektronika in kemikalije. Nenazadnje so se trgi storitev tako v EU kot v Južni Koreji v veliki meri odprli za podjetja in vlagatelje druga od druge.

 

V prvih petih letih veljavnosti sporazuma se je izvoz EU v Južno Korejo povečal za 55 %, evropska podjetja so prihranila 2,8 milijarde EUR pri znižanih carinskih dajatvah, blagovna menjava med EU in Južno Korejo pa je dosegla rekordno raven več kot 90 milijard EUR.

Sporazum

 • odpravlja carine in druge trgovinske ovire ter podjetjem na obeh straneh olajšuje izvoz in uvoz.
 • poenostavila birokracijo in poenostavila tehnične predpise, carinske postopke, pravila o poreklu in zahteve glede preskušanja izdelkov.
 • spodbuja trgovinske storitve v ključnih sektorjih, kot so telekomunikacije, okoljske storitve, ladijski promet ter finančne in pravne storitve
 • izboljšuje varstvo pravic intelektualne lastnine v Južni Koreji in priznava veliko različnih geografskih označb za visokokakovostne evropske živilske proizvode na korejskem trgu
 • omogoča vašemu podjetju, da se poteguje za javna naročila v Južni Koreji
 • zagotavlja boljšo zaščito za vaše dvostranske naložbe

 

Kratka dejstva o trgovini med EU in Južno Korejo

 • Južna Koreja je osma največja izvozna destinacija EU za blago, EU pa je tretji največji izvozni trg Južne Koreje.
 • najpomembnejši izdelki, ki se izvažajo iz EU v Južno Korejo, so stroji in naprave, prevozna oprema in kemični izdelki.
 • EU ima pomembno trgovino s storitvami z Južno Korejo
 • EU je največja tuja neposredna vlagateljica v Južni Koreji

Kdo lahko izvaža iz EU v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo?

Če je vaše podjetje registrirano v državi članici EU in ste pridobili veljavno carinsko deklaracijo, po potrebi pa tudi izvozno dovoljenje, lahko izvozite na podlagi tega sporazuma.

Tarife

Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo odpravlja 98,7 % tarif na blagovno menjavo.

Nekaj prednosti za izvoznike EU

 • stroji in naprave imajo največje prihranke pri dajatvah, pri čemer je dobiček skoraj 450 milijonov EUR.
 • kemijski sektor je drugi največji upravičenec, s prihranki pri dajatvah v višini 175 milijonov EUR
 • skoraj ves kmetijski izvoz EU, kot so svinjina, vino in viski, uživa dajatev prost dostop do južnokorejskega trga, za izdelke, kot je sir, pa obstajajo dragocene brezcarinske kvote.
 • v drugih industrijskih sektorjih
  • 93 % carinskih dajatev na izvoz tekstila je izginilo
  • za steklo je bilo odpravljenih 85 % carinskih dajatev.
  • za usnje in krzno 84 %
  • obutev 95 %
  • železo in jeklo 93 %
  • optični instrumenti 91 %

 

Tarifna stopnja, ki se uporablja za vaš izdelek, poiščite v rubriki My Trade Assistant.

Pravila o poreklu

Ta oddelek uvaja glavna pravila o poreklu in postopke v zvezi s poreklom iz trgovinskega sporazuma.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko najdete uvod v glavne pojme v rubriki „Blago“.

Pravila o poreklu

Za upravičenost do preferencialne stopnje mora vaš izdelek izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo.

Kje lahko najdem pravila?

Pravila o poreklu so določena v Protokolu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinu upravnega sodelovanja iz Sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo (UL L 127, 14.5.2011, str. 1344).

Ali moj izdelek izvira iz EU ali Južne Koreje?

Da bi bil vaš proizvod upravičen do nižje ali nične preferencialne tarife v okviru sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo, mora imeti poreklo iz EU ali Južne Koreje. Šteje se, da ima izdelek poreklo iz EU ali Južne Koreje, če

 • v celoti pridobljeno v EU ali Južni Koreji ali
 • izdelani izključno iz materialov s poreklom iz EU ali Južne Koreje ali
 • izdelani v EU ali Koreji z uporabo materialov brez porekla, če so bili takšni materiali zadosti obdelani ali predelani tako, da izpolnjujejo pravila za posamezne izdelke iz Priloge II

Glej Prilogo I „Uvodne opombe“ k pravilom o poreklu za posamezne izdelke.

Glej Prilogo IIa za alternativna pravila za posamezne izdelke za nekatere proizvode.

 

Posebna pravila za vaš izdelek so na voljo v rubriki My Trade Assistant.

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti - vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve - rezultat proizvodnega postopka je sprememba tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom, na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki - zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo - takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in kemičnem sektorju.

Proizvod mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja (na primer nezadostna obdelava ali predelava, pravilo o neposrednem prevozu). Obstajajo tudi nekatere dodatne prožnosti, ki vam bodo pomagale pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke (na primer tolerance ali kumulacija).

Nasveti za skladnost s pravili za posamezne izdelke

Predvidena je dodatna prožnost, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Strpnost

Pravilo o toleranci proizvajalcem omogoča uporabo materialov brez porekla v vrednosti do 10 % cene franko tovarna, ki jih pravilo za določene izdelke običajno prepoveduje.

 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za določene izdelke.
 • Posebna odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombi 5 in 6 Priloge 1 Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II.
Kumulacija

Sporazum omogoča tudi dvostransko kumulacijo. Materiali s poreklom iz Južne Koreje se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU, če se uporabljajo pri izdelavi izdelka v EU in obratno.

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve Protokola (kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo neposrednega prevoza).

Neposredna transportna pot

Izdelke s poreklom je treba prevažati iz EU v Južno Korejo (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Pretovarjanje ali začasno skladiščenje v tretji državi je dovoljeno, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom in na njih niso opravljeni drugi postopki razen

 • razkladanje
 • ponovno polnjenje
 • kateri koli drug postopek, namenjen konzerviranju proizvodov v dobrem stanju

Dokazilo o neposrednem prevozu je treba predložiti carinskim organom države uvoznice.

Povračilo dajatev

V skladu s sporazumom o prosti trgovini med EU in Korejo je mogoče dobiti povračilo dajatev, predhodno plačanih za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, izvoženega po preferencialni tarifi.

Vključen je poseben mehanizem za obravnavanje morebitnega povečanja nabave iz tujine korejskih proizvajalcev.

Postopki glede porekla

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v oddelku B Protokola o pravilih o poreklu k Sporazumu. Pojasnjujejo na primer, kako

 • o navedbi porekla proizvoda
 • za uveljavljanje preferenc
 • carinski organi lahko preverijo poreklo proizvoda

Kako zahtevati preferencialno tarifo

Oddelek B Protokola o pravilih o poreklu iz Sporazuma določa postopke v zvezi s poreklom, ki se nanašajo na zahtevek za preferencialno tarifo in preverjanje s strani carinskih organov.

Uvozniki lahko zahtevajo preferencialno tarifno obravnavo na podlagi izjave o poreklu, ki jo predloži izvoznik.

Izjava o poreklu

Dokazilo o poreklu ni potrebno, če skupna vrednost izdelkov ne presega

 • za uvoz v EU 500 EUR v primeru majhnih tovorkov ali 1200 EUR za osebno prtljago
 • za uvoz v Korejo 1000 USD v primeru majhnih tovorkov ali 1000 USD za osebno prtljago
Lastna izjava izvoznika

Izvozniki lahko sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Južne Koreje, tako da izpolnijo izjavo o poreklu. Izjavo je mogoče izpolniti

 • pooblaščeni izvoznik ali
 • kateri koli izvoznik pod pogojem, da skupna vrednost pošiljke ne presega 6000 EUR.

Izjave o poreklu ne more izdati pooblaščeni organ in obrazec EUR.1 se ne sprejme kot dokazilo o poreklu.

Pooblaščeni izvozniki

Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, ki izvaža izdelke v okviru trgovinskega sporazuma, da za izdelke sestavi izjave o poreklu ne glede na njihovo vrednost. Izvoznik mora carinskim organom zagotoviti zadostna jamstva, da se lahko preveri status porekla izdelkov in izpolnjevanje vseh drugih zahtev sporazuma (Protokol). Carinski organi lahko v primeru zlorabe prekličejo status pooblaščenega izvoznika.

Kaj naj vsebuje izjava o poreklu?
 • za izjavo o poreklu morate na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu natipkati, ožigosati ali natisniti naslednjo izjavo: „Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....), izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je jasno navedeno drugače, [...] preferencialno poreklo.“
 • izjava o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU ali v korejskem jeziku in je na voljo v Prilogi III)
 • izjavo o poreklu morate podpisati osebno. Če ste pooblaščeni izvoznik, ste izvzeti iz te zahteve, če se vaši carinski organi pisno zavežejo, da sprejemate polno odgovornost za katero koli deklaracijo, v kateri ste opredeljeni.
Predložitev in veljavnost
 • izvoznik lahko da izjavo o poreklu ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da je predložena v pogodbenici uvoznici največ dve leti ali obdobje, določeno v zakonodaji pogodbenice uvoznice, potem ko so bili izdelki, na katere se nanaša, uvoženi.
 • pripraviti morate dokumente, ki dokazujejo status porekla vaših izdelkov, skupaj s svojo izjavo o poreklu.
 • izjava o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma izdaje.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek dejansko poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo temelji na naslednjih načelih:

 • preverjanje temelji na upravnem sodelovanju med carinskimi organi pogodbenice uvoznice in izvoznice.
 • preglede porekla proizvodov izvajajo lokalni carinski organi. Obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni, razen kot je določeno v odstavku 8 člena 27 Protokola.
 • organi pogodbenice izvoznice sprejmejo končno določitev porekla in o rezultatih obvestijo organe pogodbenice uvoznice.

Zahteve za proizvode

EU in Južna Koreja zdaj sodelujeta pri tehničnih predpisih, ki določajo standarde in ugotavljanje skladnosti, da bi vam olajšali mednarodno trgovino. To bo zagotovilo, da ne boste zapravljali denarja in/ali časa z dvojnimi ali večkratnimi postopki.

Upoštevati boste morali ta pravila, da bo mogoče oceniti skladnost vaših izdelkov s potrebnimi tehničnimi standardi.

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo vključuje štiri sektorska pravila o

 • električni in elektronski opremi
 • farmacevtski izdelki/medicinski pripomočki
 • motorna vozila in njihovi deli
 • kemikalije

Električni in elektronski opremi

Zdaj lahko izkoristite boljše priznavanje mednarodnih standardov in postopkov odobritve za izdelke v elektronski industriji. To vam bo pomagalo vstopiti v svetovne dobavne verige in razširiti poslovanje.

Pred sklenitvijo sporazuma so morali izvozniki potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov iz EU v Južno Korejo za prodajo svojih izdelkov izvajati podvojene in drage testne in certifikacijske postopke v Južni Koreji. Zdaj pa lahko uživate boljše regulativno okolje za svoje izdelke.

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo zmanjšuje razlike med zahtevami za evropske in južnokorejske izdelke s sprejetjem istih mednarodnih standardov. Ustrezni mednarodni standardizacijski organi za ta sektor vključujejo:

Odpravlja potrebo po certificiranju neodvisne organizacije.

 • V večini primerov potrebujete samo“izjavo dobavitelja o skladnosti", da dokažete skladnost z južnokorejskimi zahtevami glede elektromagnetne združljivosti (EMC) in varnosti.
 • to zmanjšuje poslovne stroške, zapletenost in upravno breme. Vašim izdelkom omogoča, da so v Južni Koreji deležni enake obravnave kot južnokorejski proizvodi, ko pridejo v EU.
 • če morajo dobaviteljevi izjavi o skladnosti priložiti poročila o preskusih, jih lahko izda preskuševalni laboratorij EU.

Kar zadeva električno varnost, ima Južna Koreja možnost, da še naprej zahteva certificiranje tretje strani za omejen seznam 53 predmetov, če lahko utemelji, da predstavljajo tveganje za zdravje in varnost ljudi. Ti so določeni v trgovinskem sporazumu v skladu z Dodatkom 2-B k Prilogi 2-B-3.

Več informacij o izvozu električne in elektronske opreme je na voljo tukaj.

 

Posebni električni in elektronski izdelki, ki jih zajema sporazum in z njimi povezane določbe, so na voljo v Prilogi 2-B Elektronska oprema in njeni dodatki.

Farmacevtski izdelki in medicinski pripomočki

V skladu s sporazumom o prosti trgovini med EU in Južno Korejo je treba vsa pravila v zvezi s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki objaviti že v zgodnji fazi, da se podjetjem zagotovi dovolj časa, da jih razumejo.

Južna Koreja zdaj širše priznava mednarodne standarde in prakse. V EU in Južni Koreji je zdaj skupna opredelitev farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov.

 

O farmacevtskih izdelkih in medicinskih pripomočkih, ki jih zajema sporazum, lahko preberete tukaj: Priloga 2-D Farmacevtski izdelki in medicinski pripomočki.

EU in Južna Koreja sta se dogovorili, da

 • dajanje pravil na voljo vnaprej
 • zagotavljanje razumnih možnosti za pripombe
 • pisna obravnava pomembnih vprašanj, navedenih v pripombah
 • omogočiti razumen časovni presledek med objavo pravil in začetkom njihove veljavnosti;

Za določanje cen in povračilo stroškov sta se obe strani dogovorili, da bosta zagotovili, da:

 • postopki, pravila, merila in izvedbene smernice so pravični, pregledni in razumni ter ne diskriminirajo podjetij EU
 • merila za odločanje so objektivna in jasna za proizvajalce v EU
 • vsa pravila so javno dostopna.

Motorna vozila

 

Proizvajalcem EU ni več treba proizvajati avtomobilov posebej za južnokorejski trg ali izvajati dragih preskusov za dokazovanje skladnosti z varnostnimi standardi.

Južna Koreja zdaj sprejema mednarodne standarde UNECE ali standarde EU kot enakovredne vsem pomembnim južnokorejskim tehničnim predpisom. Če vaša vozila izpolnjujejo te standarde, vašemu izdelku ni treba izpolnjevati dodatnih zahtev za izvoz v okviru trgovinskega sporazuma med EU in Južno Korejo.

Preskuse, ki se izvajajo v EU, zdaj priznava Južna Koreja. Južna Koreja bo tudi priznala diagnostične naprave EU na vozilu, ki so v skladu s standardom Euro 6, kot enakovredne južnokorejskim standardom.

Več o emisijskih standardih lahko preberete tukaj.

 

Podrobne določbe o motornih vozilih in delih, ki jih zajema sporazum, so na voljo v Prilogi 2-C Motorna vozila in njihovi deli ter njeni dodatki.

Kemikalije

Trgovinski sporazum ohranja pravila in predpise EU v kemičnem sektorju ter uvaja sodelovanje na področju preglednosti predpisov na področjih, kot so

 • Dobra laboratorijska praksa
 • sistem kakovosti nadzora upravljanja za raziskovalne laboratorije in organizacije v zvezi s preskusi kemijske (vključno s farmacevtskimi) neklinične varnosti
 • Smernice za preskušanje za bolj usklajen pristop k ocenjevanju in ravnanju s kemikalijami

 

Kemikalije, ki jih zajema sporazum, lahkopreberete tukaj: Priloga 2-E Kemikalije.

Kontakti za tehnična pravila in standarde v Južni Koreji

Korejska agencija za tehnologijo in standarde (KATS) določa in vzdržuje južnokorejske standarde.

 • v zvezi z uveljavljenimi potrdili, kot je oznaka Korean Certification (KC)
 • merilni in referenčni standardi
 • tehnični predpisi.

Korejski ladijski register in ministrstvo za oceane in ribištvo sta določila standarde za pomorsko opremo.

Zdravje ljudi, živali in rastlin - sanitarne in fitosanitarne zahteve

EU in Južna Koreja sodelujeta pri priznavanju območij brez bolezni, da bi povečali predvidljivost za vas kot izvoznika.

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in podeželje (MAFRA) je pristojno za veterinarski nadzor nad

 • žive živali
 • živalski proizvodi

Agencija za karanteno živali in rastlin je ustrezni organ za analizo tveganja zaradi škodljivih organizmov za določene rastline.

Nacionalni urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti v Južni Koreji zagotavlja informacije in strokovno znanje o gensko spremenjenih organizmih ter služi kot prostor za izmenjavo takih informacij.

Ministrstvo za zunanje zadeve je uradna kontaktna točka za poizvedbe v zvezi z

 • varstvo narave
 • prepovedi ali omejitve v zvezi s strupenimi kemikalijami


Posebna pravila in zahteve za vaš izdelek poiščite v rubriki My Trade Assistant.

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so zato lahko znatno breme za vas kot izvoznika.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki vaše podjetje upočasnjuje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste.
 • sporočite, kako ustavite izvoz v Južno Korejo, in sicer s spletnim obrazcem, EU pa bo analizirala vaše stanje in ustrezno ukrepala

Pišite nam 

Dokumenti in postopki za carinjenje

Sporazum zagotavlja preglednejše in poenostavljene carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Vodniki po korakih opisujejo različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere spodaj navedene elemente.

 • vstopna deklaracija
 • uvozna carinska deklaracija
 • deklaracija carinske vrednosti
 • Trgovski račun (navedite posebne zahteve glede oblike in vsebine v rubriki My Trade Assistant)
 • seznam pakiranja
 • Uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • Potrdila, iz katerih je razvidno, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje
 • dokazilo o poreklu izjava o poreklu
 • letalski tovorni list
 • tovorni list

Zaradi večje gotovosti boste morda želeli zaprositi tudi za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

 

Podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje vašega izdelka, pojdite na My Trade Assistant.

Postopki za dokazovanje in preverjanje porekla

Za opis, kako dokazati poreklo vaših izdelkov, da bi zahtevali preferencialno tarifo, in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov, glej oddelek o pravilih o poreklu blaga zgoraj.

Za informacije o carinskem postopku za uvoz in izvoz na splošno obiščite GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Trgovinske olajšave

EU in Južna Koreja sta se dogovorili, da

 • poenostavitev in racionalizacija postopkov na meji
 • uskladiti zahteve glede dokumentacije in podatkov
 • izboljšati varnost ladijskih zabojnikov in drugih pošiljk, kadar
  • uvoženo v
  • pretovorjeno prek
  • tranzit skozi Južno Korejo ali države EU

Sporazum ustanavlja carinski odbor, ki lahko razpravlja o morebitnih nesoglasjih glede carinskih zadev in vprašanj o olajševanju trgovine ter jih razreši, vključno z

 • tarifna razvrstitev
 • poreklo blaga
 • vzajemna upravna pomoč v carinskih zadevah

 

Poiščite posebne postopke carinjenja in dokumente za vaš izdelek v rubriki My Trade Assistant.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo spodbuja carinske organe k doslednemu uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in dopolnjuje minimalne standarde iz Sporazuma STO o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS).

Več o koristih pravic intelektualne lastnine lahko preberete tukaj.

 • sporazum varuje avtorjevo delo 70 let po smrti avtorja.
 • izvajalci in proizvajalci fonogramov imajo dodatno pravico do enkratnega pravičnega nadomestila
 • Podjetja lahko patentno varstvo za farmacevtske izdelke razširijo z uporabo dodatnih varstvenih certifikatov.
 • posebna pozornost je namenjena ponarejenemu blagu.

Več o tem, kako sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo varuje vaše pravice intelektualne lastnine, je na voljo tukaj.

Evropska služba za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine ponuja storitev Helpline za neposredno podporo na področju intelektualne lastnine.

Blagovne znamke

Trgovinski sporazum določa jasna pravila za registracijo blagovnih znamk v EU in Južni Koreji. To vam omogoča, da ugovarjate registraciji blagovne znamke.

Za preverjanje blagovnih znamk je na voljo javna elektronska zbirka podatkov o prijavah in registracijah. V podatkovni zbirki so navedene tudi pravice, podeljene registriranim in neregistriranim modelom.

Kršitve

Kaj storiti, če se intelektualna lastnina uporablja brez dovoljenja?

Trgovinski sporazum podrobno določa izvršilne ukrepe v primeru kršitev pravic intelektualne lastnine, kot so:

 • civilni in upravni postopki
 • kazenski postopki
 • kazni

Vključuje nekaj večje zaščite avtorskih pravic in modelov ter uveljavlja pravice intelektualne lastnine na podlagi pravil EU (dopolnjevanje Sporazuma TRIPS STO).

Carinski uradniki lahko ukrepajo na meji, če sumijo, da se blago, ki krši pravico intelektualne lastnine, uvaža ali izvaža.

Geografski označbi 

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo ščiti evropske geografske označbe za

 • vina in žgane pijače
 • kmetijski proizvodi in živila

EU je zaščitila približno 160 geografskih označb, ki so po njenem mnenju najbolj komercialno pomembne.

V sporazumu so navedene geografske označbe, ki so zajete v dveh prilogah.

Vina in žgane pijače so zajeti v Prilogi 10-B k sporazumu in vključujejo na primer:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo in Scotch ali Irish Whiskey.

Kmetijski proizvodi in živila so zajeti v Prilogi 10-A k Sporazumu in vključujejo:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante in Bayerisches Bier.

 

Geografske označbe so zaščitene pred

 • zavajajoče opisovanje ali predstavitev proizvoda, ki namiguje, da izvira z geografskega območja, ki ni dejanski kraj porekla
 • uporaba geografske označbe za podoben proizvod, ki ne izvira iz nje, tudi če je pravo poreklo blaga označeno ali ga spremljajo izrazi, kot so „vrsta“, „slog“ ali „imitacija“.

Trgovina s storitvami

V okviru trgovinskega sporazuma lahko izkoristite bolj odprt južnokorejski trg storitev.

Pravila zajemajo:

 • čezmejno opravljanje storitev 
 • vzpostavitev

To pomeni, da lahko svoje storitve opravljate v državi EU ali ustanovite predstavništvo, podružnico ali hčerinsko podjetje v Južni Koreji, če želite.

Te koristi veljajo za podjetja EU v več kot 100 storitvenih sektorjih, vključno z

Telekomunikacije

 • Satelitski operaterji EU (telefoni in televizija) lahko delujejo neposredno čezmejno v Južno Korejo, ne da bi se bilo treba povezati z južnokorejskim operaterjem ali se obrniti nanje.

Okoljske storitve

 • čiščenje neindustrijske odpadne vode (storitve čiščenja odpadnih voda).

Prevoz

 • Ladjarske družbe iz EU lahko opravljajo mednarodne pomorske storitve v Južni Koreji in se pri uporabi pristaniških storitev in infrastrukture obravnavajo enako kot južnokorejske družbe.
 • Evropska podjetja lahko zagotavljajo tudi širši spekter pomožnih pomorskih storitev.
 • na voljo je več priložnosti za pomožne storitve zračnega prevoza, kot je zemeljsko oskrbo.

Gradbeništvo

 • Za podjetja EU ne veljajo več obvezne zahteve za oddajo naročil podizvajalcem.

Finančni

 • Finančne družbe EU lahko zagotovijo več storitev za finančne trge Južne Koreje
 • Finančne družbe EU lahko prosto prenašajo podatke iz podružnic in povezanih podjetij v Južni Koreji na svoj sedež v EU.

Poštna in ekspresna dostava

 • Podjetja EU lahko zagotavljajo mednarodne storitve hitre dostave v Južni Koreji

Poslovne in strokovne storitve, kot so pravne, računovodske, inženirske in arhitekturne storitve

 • Odvetniške pisarne EU lahko v Južni Koreji odprejo pisarne za svetovanje tujim ali južnokorejskim strankam o pravu, ki ni južnokorejsko.
 • Odvetniške pisarne EU lahko sklenejo partnerstva z južnokorejskimi družbami in zaposlijo južnokorejske odvetnike za opravljanje storitev „multijurisdikcije“
 • Pravniki iz EU lahko uporabljajo nazive delovnih mest, ki jih uporabljajo v EU

Storitve, ki jih sporazum ne zajema

 • avdiovizualne storitve
 • notranji pomorski promet
 • večina zračnega prometa
 • storitve, opravljene pri izvajanju vladnih pooblastil

Seznam posebnih zavez Južne Koreje, da bo odprla svoj storitveni trg za podjetja iz EU.

Javna naročila

Vas zanimajo javni razpisi za javna naročila blaga, storitev ali gradbenih del v Južni Koreji?

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo vam zagotavlja boljše možnosti za oddajo ponudb za javna naročila Južne Koreje.

Južna Koreja in EU sta se že dogovorili o odpiranju ponudb za javna naročila tujim podjetjem v okviru Sporazuma STO o vladnih naročilih.

Trgovinski sporazum med EU in Južno Korejo razširja pogodbe, za katere lahko tekmujete. V Južni Koreji se lahko podjetja EU zdaj potegujejo za pogodbe o „gradinju-upravljanju-prenosu“ ( koncesijske storitve). Če je vaše podjetje ponudnik gradbenih storitev in storitev v EU, se lahko potegujete za velike infrastrukturne projekte v Južni Koreji, kot so gradnja in upravljanje avtocest.

Kontakti za javna naročila

Naložbe

Sporazum zajema naložbe v storitve in druge gospodarske dejavnosti, vključno z

 • kmetijstvo
 • gozdarstvo
 • rudarstvo
 • proizvodnja
 • energija

Konkurenčno pravo

EU in Južna Koreja sta se dogovorili, da bosta izvajali strogo konkurenčno pravo.

Sporazum učinkovito obravnava nepoštene in protikonkurenčne poslovne prakse, vključno z

 • karteli
 • zlorabe podjetij s prevladujočim položajem na trgu
 • protikonkurenčne združitve in prevzemi

Sporazum zagotavlja, da se pravila konkurence uporabljajo tudi za družbe ali podjetja pod državnim nadzorom, in prepoveduje nekatere vrste subvencij, ki veljajo za posebno škodljive za konkurenco.

 • subvencije za kritje dolgov podjetja brez omejitev ali trajanja
 • subvencije propadajočim podjetjem brez verodostojnega načrta prestrukturiranja za ponovno vzpostavitev dolgoročne sposobnosti preživetja podjetij brez nadaljnjega zanašanja na državno pomoč

Poleg tega trgovinski sporazum zahteva preglednost subvencij. Če EU ali Južna Koreja uporabi subvencije, morata vsako leto sporočiti skupni znesek, vrsto in ponudbo subvencij.

Ta pravila o subvencijah se uporabljajo za vse proizvode, razen za kmetijstvo in ribištvo.

Trgovina in trajnostni razvoj

EU in Južna Koreja sta se dogovorili o visokih delovnih in okoljskih standardih, ki varujejo delavce in okolje. Sporazum vzpostavlja mehanizme za zagotavljanje izpolnjevanja teh zavez, vključno z vključevanjem civilne družbe.

Dela

 • Obstaja tudi zaveza, da se ratificirajo in učinkovito izvajajo posodobljene konvencije, ki presegajo temeljne delovne standarde Mednarodne organizacije dela.
 • to pomeni, da bi morala tudi podjetja v Južni Koreji upoštevati minimalne delovne standarde na svojem delovnem mestu in bolj pošteno konkurirati podjetjem EU na področju stroškov dela.
 • Obstaja skupna zavezanost temeljnim delovnim standardom Mednarodne organizacijedela (MOD) in agendi za dostojno delo.

Okolje

EU in Južna Koreja sta se dogovorili o močnih mehanizmih spremljanja, ki vključujejo javni nadzor. To pomeni, da imate več informacij in obstajajo možnosti za opozarjanje na vprašanja v zvezi z delom in okoljem, ki vplivajo na vaše podjetje v Južni Koreji.

Povezave, kontakti in dokumenti

Carinske agencije, vladni predstavniki, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Kontakti za javna naročila

Carinske agencije, vladni predstavniki, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Korejska carinska služba

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Spletišče: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Svetovna carinska organizacija

Spletišče: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegacija Evropske unije v Republiki Koreji

Delegacija Evropske unije v Republiki Koreji 11. nadstropje, Seul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Telefon: +82 23704 1700

E-naslov: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Veleposlaništvo Republike Koreje v Kraljevini Belgiji in Evropski uniji

Veleposlaništvo Republike Koreje v Kraljevini Belgiji in Evropski uniji Chaussee de la Hulpe 173-175, 1170 Bruselj (Watermael-Boitsfort), BELGIUM

Telefon: +32 2675 5777

Telefaks: +32 2675 5221/+32 2662 2305

E-naslov: eukorea@mofa.go.kr

Korea International Trade Association (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seul, KOREA

Telefon: +82 1566 5114

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seul, KOREA

Telefon: +82 1600 7119

BuyKOREA

Telefon: +82 23460 7432

Telefaks: +82 23460 7958

E-naslov: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

Sekretariat EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Telefon: +32 2749 1851 e-naslov: secretariat@eu4business.eu

Korejska banka (Bank of Korea)

67, Sejong-daero Jung-gu, Seul, 04514, KOREA

Telefon: +82 2759 4114

Spletišče: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahteve (SPS)

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in podeželje (MAFRA)

Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in podeželje (MAFRA), Government Complex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Telefon: +82 2 61969110

Telefaks: +82 44 8680846

Agencija za karanteno živali in rastlin (QIA)

Agencija za karanteno živali in rastlin (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Telefon: +82 54 9121000, +82 54 9120605, +82 54 9120627

Telefaks: +82 54 9120635

Ministrstvo za varnost hrane in zdravil (MDS)

Ministrstvo za prehrano in varnost zdravil 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Telefon: +82-43-719-1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Telefon: +82 42 8798300

Telefaks: +82 42 8798309

Uradna kontaktna točka za strupene kemikalije

Ministrstvo za zunanje zadeve 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seul, KOREA

Telefon: +82 2 21002114, +82 2 21007794

Telefaks: +82 2 21007999, +82 2 21008470

Kontakti za javna naročila

Služba za javna naročila (PPS)

Sedež PPS; Government Complex Daejeon Building 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Telefon: +82 7005 67470 Telefaks: +82 505 480 1211

E-naslov: ppskorea@korea.kr

Korea Online E-Procurement System (KONEPS)

Spletišče: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Dodatne povezave

Deli to stran:

Hitre povezave