Ekonomiskt partnerskap SADC – Södra Afrikas utvecklingsgemenskap

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC gör det lättare för människor och företag från de båda regionerna att investera i och handla med varandra och att stimulera utvecklingen i hela södra Afrika. Lär dig hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med fem SADC-stater kan gynna din handel.

Avtalet i korthet

De stater som ingår i det ekonomiska partnerskapsavtalet mellanEU ochSödra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) och som omfattar Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Eswatini (tidigare Swaziland) undertecknade avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC den 10 juni 2016. Avtalet om ekonomiskt partnerskap trädde i kraft provisoriskt den 10 oktober 2016, och Moçambique tillämpar det provisoriskt sedan den 4 februari 2018.

Avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC är ett utvecklingsinriktat handelsavtal som ger asymmetriskt tillträde för partnerna i den avtalsslutande SADC-gruppen. De kan skydda känsliga produkter från fullständig liberalisering och införa skyddsåtgärder när importen från EU ökar för snabbt. I ett kapitel om samarbete identifieras handelsrelaterade områden som kan få finansiering. Avtalet innehåller också ett kapitel om hållbar utveckling som omfattar sociala frågor och miljöfrågor.

När det gäller varuhandeln omfattar det nya marknadstillträdet bättre handelsvillkor, främst inom jordbruk och fiske, bland annat för vin, socker, fiskeriprodukter, blommor och konserverad frukt. Å sin sida kommer EU att få meningsfullt nytt marknadstillträde till Södra Afrikas tullunion (produkter såsom vete, korn, ost, köttprodukter och smör).

Förmånsländer

 • Botswana.
 • Malawi
 • Moçambique
 • Namibia
 • Sydafrika
 • Eswatini (Swaziland)

De övriga sex medlemmarna i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap – Demokratiska republiken Kongo, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Zambia och Zimbabwe – ingår i eller förhandlar om avtal om ekonomiskt partnerskap med EU som en del av andra regionala grupper, nämligen Centralafrika eller östra och södra Afrika.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för SADC-länderna

I avtalet om ekonomiskt partnerskap föreskrivs asymmetriska bestämmelser till förmån för de avtalsslutande SADC-länderna, såsom uteslutning av känsliga produkter från liberalisering, flexibla ursprungsregler, utöver särskilda skyddsåtgärder och åtgärder för jordbruk, livsmedelsprodukter och nyetablerade industrier.

 • De avtalsslutande SADC-länderna kan aktivera fem bilaterala skyddsåtgärder och höja importtullarna om importen från EU ökar så mycket eller så snabbt att de hotar att störa den inhemska produktionen.
 • om EU tillämpar en skyddsåtgärd enligt WTO:s regler erbjuder EU sina avtalsslutande SADC-partner ett 5-årigt undantag som kan förlängas från tillämpningen, vilket gör det möjligt för de avtalsslutande SADC-staterna att fortsätta sin export.

Taxor

 • EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt tillträde för all import från Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia och Swaziland. Tillträdet till EU-marknaden är permanent, fullständigt och fritt för alla produkter. EU avskaffar tullar på 98,7 % av importen från Sydafrika inom ramen för särskilda kvoter.
 • länder som ingår i Södra Afrikas tullunion (Botswana, Lesotho, Namibia, Sydafrika och Eswatini) avskaffar tullarna på omkring 86 % av importen från EU. Moçambique avskaffar tullar på 74 % av importen från EU
 • Alla tullar återfinns i bilagorna I, II och III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC.

 

Använd sökalternativet Min handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och avgifter för din specifika produkt, med beaktande av ursprungsland och bestämmelseland. Om du är osäker, kontakta dina tullmyndigheter

Ursprungsregler

I detta avsnitt presenteras de viktigaste ursprungsreglerna och ursprungsreglerna i handelsavtalet.

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Ursprungsregler

För att komma i fråga för förmånstullen måste din produkt uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung.

Var hittar jag ursprungsreglerna?

Ursprungsreglerna fastställs i protokoll I om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete (EUT L 250, 16.9.2016, s. 1924) till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC. Läs också handledningen om tillämpningen av protokoll 1 till avtalet om ekonomiskt partnerskap SADC-EU.

Har min produkt sitt ursprung i EU eller en avtalsslutande SADC-stat?

För att din produkt ska omfattas av den lägre eller inga förmånstullen enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC måste produkten ha sitt ursprung i EU eller en avtalsslutande SADC-stat.

En produkt anses ha ursprung i EU eller i en avtalsslutande SADC-stat om den

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i kapitlet (t.ex. otillräcklig bearbetning eller behandling, regeln om oförändrat skick). Det finns också ytterligare flexibilitet för att hjälpa dig att följa produktspecifika regler (t.ex. tolerans eller kumulation).

 

Exempel på produktspecifika regler i EU:s handelsavtal

 • Regeln om mervärde – värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial får inte överstiga en viss procentandel av produktens pris fritt fabrik
 • Ändringen av klassificeringen enligt tulltaxan — tillverkningsprocessen leder till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan mellan icke-ursprungsmaterialet och slutprodukten, t.ex. papperstillverkning (Harmoniserade systemets kapitel 48) av massa utan ursprungsstatus (Harmoniserade systemets kapitel 47).
 • Särskilda åtgärder – det krävs en särskild produktionsprocess, till exempel spinning av fibrer för garn. Sådana regler används främst inom textil- och konfektionssektorn samt inom kemisektorn.
 • En kombination av dessa olika regler är möjlig genom att de olika reglerna följs alternativt eller i kombination.

 

Du hittar de särskilda reglerna för din produkt i Min handelsassistent.

Tips för att hjälpa dig att följa de produktspecifika reglerna

Avtalet ger ytterligare flexibilitet som hjälper dig att följa produktspecifika regler, t.ex. tolerans eller kumulation.

Tolerans
 • i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC gör toleransregeln det möjligt för tillverkaren att använda icke-ursprungsmaterial som normalt är förbjudna enligt den produktspecifika regeln upp till 15 % av produktens pris fritt fabrik
 • denna tolerans får inte användas för att överskrida ett tröskelvärde för maximalt icke-ursprungsmaterial uttryckt i värde som anges i de produktspecifika reglerna.
 • Särskilda toleranser gäller textilier och kläder som klassificeras enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet och som ingår i anmärkningarna 5–6 i bilaga 1 (Inledande anmärkningar).
Kumulering

I avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC föreskrivs följande:

Undantag

På begäran av en avtalsslutande SADC-stat kan ett särskilt undantag på vissa villkor beviljas för att göra det möjligt att tillämpa mindre stränga ursprungsregler för vissa produkter med ursprung i vissa länder. För närvarande gäller inga särskilda undantag.

Övriga krav

Produkten måste också uppfylla alla andra tillämpliga krav som anges i protokollet, såsom otillräcklig bearbetning eller behandling eller regeln om direkttransport:

Transport genom ett tredjeland: regeln om direkttransport

Enligt det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC ska ursprungsprodukter transporteras från EU till en avtalsslutande SADC-stat (och omvänt) utan att bearbetas ytterligare i ett tredjeland.

Vissa transaktioner kan utföras i ett tredjeland om produkterna fortfarande står under tullövervakning, t.ex.

 • anbringande eller anbringande av märken, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa överensstämmelse med särskilda inhemska krav i importlandet
 • att bevara produkterna under goda förhållanden
 • lagring
 • uppdelning av sändningar

I tveksamma fall får tullmyndigheterna begära att deklaranten lägger fram bevis för efterlevnad, som kan lämnas på valfritt sätt, inbegripet avtalsenliga transportdokument såsom konossement eller faktisk eller konkret bevisning grundad på märkning eller numrering av kollin eller bevis som rör själva varorna.

Tullrestitution

Återbetalning av tullar som tidigare betalats för icke-ursprungsmaterial som använts för att tillverka en produkt som exporteras enligt en förmånstull är tillåten enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC.

Ursprungsförfaranden

Ursprungsförfarandena för ansökan om förmånstull och tullmyndigheternas kontroll anges i avdelning IV om ursprungsintyg och avdelning V om ordningar för administrativt samarbete.

Hur ansöker man om en förmånstariff?

För att komma i fråga för förmånsbehandling måste du lämna ursprungsintyg

 • du behöver antingen
 • ursprungsintyget är giltigt i 10 månader från och med utfärdandedagen.
 • inget ursprungsintyg krävs när
  • det sammanlagda värdet av produkterna inte överstiger 500 EUR för småförpackningar, eller
  • 1,200 EUR för produkter som ingår i resandes personliga bagage
Varucertifikat EUR.1
 • en förlaga till ett varucertifikat EUR.1 finns i bilaga III och innehåller anvisningar för ifyllande av certifikatet.
 • Varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.
 • den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.
Ursprungsdeklaration (exportörens egen försäkran)

Exportörer kan själva deklarera att deras produkter har sitt ursprung i EU eller en avtalsslutande SADC-stat genom att tillhandahålla en ursprungsdeklaration. Det kan göras av

 • en godkänd exportör, eller
 • av vilken exportör som helst, förutsatt att sändningens totala värde inte överstiger 6,000 EUR

 

Godkända exportörer

Tullmyndigheterna i exportlandet får ge varje exportör som ofta sänder produkter enligt detta avtal tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde.

En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste till tullmyndigheterna lämna de garantier som krävs för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

Tullmyndigheterna kan återkalla statusen som godkänd exportör vid missbruk.

 

Vad bör ursprungsdeklarationen innehålla?

 • för att upprätta en ursprungsdeklaration bör exportören skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på lämpligt språk) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling:”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens tillstånd nr...) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har... förmånsberättigande ursprung. ”
 • Ursprungsdeklarationen kan avfattas på vilket som helst av EU:s officiella språk och återfinns i bilaga IV. Hör med era tullmyndigheter om eventuella ytterligare krav.
 • du måste underteckna ursprungsdeklarationen för hand. Om du är en godkänd exportör är du undantagen från detta krav förutsatt att du lämnar ett skriftligt åtagande till Era tullmyndigheter att du tar fullt ansvar för alla deklarationer som identifierar dig.

Inlämning

 • en ursprungsdeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter export, förutsatt att den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.
 • när du fyller i en ursprungsdeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

Ursprungskontroll

Tullmyndigheterna får kontrollera om en importerad produkt verkligen har ursprungsstatus eller uppfyller andra ursprungskrav. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och SADC bygger på följande principer:

 • kontrollen grundar sig på administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i den importerande och den exporterande parten.
 • kontroll av produkternas ursprung utförs av lokala tullmyndigheter – den importerande partens besök hos exportören är inte tillåtna.

Den exporterande partens myndigheter fastställer ursprunget och informerar myndigheterna i den importerande parten om resultaten.

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • läs mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att kunna importeras till EU
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland i databasen Mina Trade Assistant

Hälso- och säkerhetskrav SPS

Tullklareringsdokument och tullförfaranden

För en beskrivning av hur man kan bevisa era produkters ursprung för att ansöka om förmånstull och för regler om tullmyndigheternas ursprungskontroll, se avsnittet om ursprungsregler ovan.

Läs mer om andra tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden som behövs för import till EU.

För information om tullförfaranden för import och export i allmänhet, besök GD Skatter och tullar webbplats.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller ett bilateralt protokoll mellan EU och Sydafrika om skydd av geografiska beteckningar och om handel med vin och spritdrycker.

 • EU skyddar över 100 sydafrikanska namn som Rooibos, den berömda infusionen från Sydafrika och många vinnamn som Stellenbosch och Paarl.
 • Sydafrika, skyddar över 250 EU-namn fördelade på kategorierna livsmedel, vin och sprit

Detta innebär till exempel att en producent i ett annat land än Sydafrika inte kan saluföra ett te som bearbetats från en anläggning från dess eget territorium under det symboliskt viktiga namnet Rooibos. Detsamma gäller för EU:s traditionella produktnamn.

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Andra områden

Konkurrens

 • EU har stoppat exportsubventionerna för alla produkter som exporteras till de avtalsslutande SADC-länderna
 • EU har minimerat åtgärder med produktion och handelssnedvridande effekter
 • om den lokala industrin hotas på grund av en kraftig ökning av importen från Europa gör avtalen om ekonomiskt partnerskap det möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Tvistlösning

Inom ramen för avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC löses tvister genom samråd eller medling, och i sista hand genom skiljedom. Efter ett skiljedomsförfarande ska den svarande parten vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa avgörandet. Vid bristande efterlevnad har den andra parten rätt till ersättning eller har rätt att vidta alla lämpliga åtgärder, såsom höjda tullar.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC grundar sig uttryckligen på de ”väsentliga och grundläggande” delarna i Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. Avtalet innehåller således några av de starkaste formuleringarna om rättigheter och hållbar utveckling i EU:s avtal.

 • klausulen om underlåtenhet att verkställa avtalet innebär att ”lämpliga åtgärder” (i enlighet med Cotonouavtalet) kan vidtas om någon av parterna underlåter att uppfylla sina skyldigheter i fråga om de väsentliga delarna. Detta kan inbegripa tillfälligt upphävande av handelsförmåner.
 • de gemensamma EPA-institutionerna har till uppgift att övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap på parternas hållbara utveckling. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Regional integrering

Avtalet om ekonomiskt partnerskap med SADC handlar lika mycket om handel mellan de avtalsslutande SADC-länderna som om handel med EU.

 • de avtalsslutande SADC-ursprungsreglerna stöder utvecklingen av nya värdekedjor i regionen. Bestämmelserna om kumulering gör det möjligt att tillämpa rabatter vid EU:s gräns för frukt som skördats i ett land i regionen och sedan konserverats och konserverats i ett annat. Denna typ av flexibla ursprungsregler gynnar företag inom jordbruks-, livsmedels-, fiske- och industrisektorerna.
 • avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan SADC harmoniserar de tullar som tas ut av Södra Afrikas tullunion på import med ursprung i EU och förbättrar därmed tullunionens funktion. På detta sätt stärker det ekonomiska partnerskapsavtalet den regionala integrationen
 • varje avtalsslutande SADC-stat har enats om att eventuella förmåner som EU har beviljats även ska utsträckas till de andra avtalsslutande SADC-staterna.

Kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

EU tillhandahåller tekniskt bistånd till Aid for Trade. Detta hjälper länderna att anpassa sina tullförfaranden och minska pappersarbetet. För dig innebär det mindre problem när du arbetar med tullen.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar