EPA – östra och södra Afrika

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och ESA gör det lättare för människor och företag i de båda regionerna att investera i och handel med varandra och främja utvecklingen i östra och södra Afrika. Läs om hur EU:s avtal om ekonomiskt partnerskap med 5 afrikanska länder kan gynna din handel.

I korthet

Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och östra och södra Afrika (nedan kallat interimsavtalet) undertecknades av Mauritius, Seychellerna, Zimbabwe och Madagaskar i augusti 2009 och tillämpades provisoriskt i maj 2012. I januari 2013 godkände Europaparlamentet avtalet. Komorerna undertecknade avtalet i juli 2017 och började tillämpa avtalet i februari 2019.

EU och ESA vidtar följande åtgärder:

 • avskaffande av alla EU:s tullar och kvoter för import från ESA-staterna,
 • ESA:s marknader öppnas gradvis för export från EU.
 • närmare bestämmelser om ursprungsregler, fiske och handelspolitiska skyddsåtgärder,
 • samarbete om tekniska handelshinder samt normer för djurhälsa och växtskydd.
 • bestämmelser om utvecklingssamarbete.
 • mekanismer för tvistlösning.

De fem länder som redan tillämpar avtalet har förklarat sig beredda att handla utom handel med varor, mot ett mer omfattande avtal. Den 2 oktober 2019 inleddes förhandlingar om att utvidga tillämpningsområdet för avtalet om ekonomiskt partnerskap till att omfatta handel med tjänster, investeringar, hållbar utveckling och konkurrens. Dessutom enades parterna om ett paket för modernisering av ursprungsreglerna för detta avtal om ekonomiskt partnerskap.

De stödmottagande länderna

 • Komorerna
 • Madagaskar
 • Mauritius
 • Seychellerna
 • Zimbabwe
 • Överenskommelsen är öppen för andra länder i regionen.

Asymmetriska bestämmelser till förmån för ESA-länder

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA innehåller bestämmelser om asymmetrier till förmån för ESA-länder, såsom uteslutandet av känsliga produkter från liberalisering, långa liberaliseringsperioder, flexibla ursprungsregler och särskilda skyddsåtgärder för jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och skydd för nyetablerade industrier.

 • Även om marknaderna i EU omedelbart och fullt ut öppnades, öppnar ESA sina marknader delvis för import från EU, med fullt beaktande av skillnaderna i utvecklingsnivå.

Tariffer

EU beviljar 100 % tull- och kvotfritt marknadstillträde för all import från ESA-länderna. Tillgången till EU-marknaden är permanent, fullständig och gratis för alla produkter.

ESA:s länder delar delvis tullarna, i enlighet med de individuella förteckningar som bifogats avtalet om ekonomiskt partnerskap, enligt följande:

 • Madagaskar liberaliserar 81 % av EU:s import.
 • Mauritius 96 %.
 • Seychellerna 98 %.
 • Zimbabwe 80 %.

Känsliga produkter kan helt uteslutas från liberalisering. Bland de viktigaste undantagen från avregleringen ingår följande:

 • Madagaskar: kött, mjölk och ost, fiske, grönsaker, spannmål, oljor och fetter, ätbara beredningar, socker, kakao, drycker, tobak, kemikalier, plast- och pappersvaror, textilier, metallvaror, möbler;
 • Mauritius: levande djur och kött, ätbara produkter av animaliskt ursprung, fetter, ätbara beredningar och drycker, kemikalier, plast och gummivaror av läder, pälsskinn, järn & och elektroniska konsumtionsvaror.
 • Seychellerna: kött-, fiskeri-, dryckes-, tobaks-, läder-, glas- och keramikprodukter samt fordon.
 • Zimbabwe: produkter av animaliskt ursprung, spannmål, drycker, papper, plast och gummi, textilier och kläder, skodon, glas och keramik, konsumentelektronik och fordon.

Använd din handelsassistent för att hitta exakt information om tullar och avgifter för din särskilda produkt, med hänsyn tagen till ursprungslandet och destinationslandet. Kontakta tullmyndigheterna i tveksamma fall.

Ursprungsregler

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Information om tekniska krav, regler och förfaranden som varor måste uppfylla för att importeras till Europeiska unionen.
 • Söka efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och ditt ursprungsland i databasen My Trade.

Sanitära och fytosanitära åtgärder

Tullklareringshandlingar och tullförfaranden

Ursprungsintyg

För att bli godkänd exportör måste du kunna bevisa för tullmyndigheterna att dina produkter har ursprungsstatus liksom eventuella andra krav.

Tullmyndigheterna kan dra tillbaka sin status som godkänd exportör vid missbruk. Kontakta din tullmyndighet för att ta reda på mer om förfarandena.

För att vara berättigade till förmånstullsatser måste produkter med ursprung i ESA-länder åtföljas av ett ursprungsintyg. Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader. Detta kan vara antingen

 1. Varucertifikat EUR.1 — utfärdat av exportlandets tullmyndigheter. Exportören (eller det behöriga ombudet) som ansöker om ett intyg måste vara beredd att lämna in handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus och att de uppfyller de övriga kraven i protokollet om ursprungsregler.
 2. En fakturadeklaration – utfärdad av en exportör: för sändningar som värderas högst 6,000 EUR, eller av godkända exportörer för sändningar av vilket värde som helst. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker att dina produkter har ursprungsstatus och att de uppfyller övriga krav i protokollet om ursprungsregler.

Andra handlingar

Läs om andra tullklareringshandlingar och förfaranden som behövs för import till EU.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Annat (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

Konkurrens

 • Sedan 2014 har EU stoppat exportsubventioner för alla produkter som exporteras till länder som omfattas av avtalet om ekonomiskt partnerskap.
 • EU har minimerat åtgärder med produktions- och handelssnedvridande åtgärder
 • Om den lokala industrin hotas på grund av importökningar från Europa är det enligt EPA möjligt att vidta åtgärder för att skydda industrisektorer och nyetablerade industrier.

Hållbar utveckling

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA grundar sig uttryckligen på de grundsatser och grundelement som anges i   Cotonouavtalet, dvs. mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättsstatsprincipen och goda styrelseformer.

 • Klausulen om underlåtenhet att genomföra avtalet innebär att ”lämpliga åtgärder” (enligt Cotonouavtalet) kan vidtas om en part inte fullgör sina skyldigheter i fråga om de väsentliga delarna. Detta kan omfatta tillfälligt upphävande av handelsförmåner.
 • De gemensamma institutionerna för avtal om ekonomiskt partnerskap har till uppgift att övervaka och bedöma effekterna av genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap på den hållbara utvecklingen hos parterna. I enlighet med Cotonouavtalet har det civila samhället och parlamentsledamöter en tydlig roll.

Regional integration

EPA främjar ESA-ländernas beredskap för att genomföra det afrikanska kontinentala frihandelsområdet (AfCFTA) inom Afrikanska unionen, och utgör därmed en byggsten i den regionala ekonomiska integrationen.

Utvecklingssamarbete, kapacitetsuppbyggnad och tekniskt bistånd

 • EU är berett att tillhandahålla stöd, som kommer att finansieras genom befintliga instrument, främst EU:s utvecklingsbudget och Europeiska utvecklingsfonden (EUF), genom Aid for Trade.
 • På begäran av de fem ESA-länderna har Europeiska unionen redan gått med på att ge ekonomiskt stöd till inrättandet av en samordningsmekanism för avtalet. Syftet är att säkerställa lämplig samordning och tekniskt stöd till de fem ESA-länderna, så att de kan delta effektivt i förhandlingsprocessen. Samordningsmekanismen har redan bidragit på ESA-sidan till förberedelserna inför avgränsningsfasen för de kommande förhandlingarna.

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar