Företagsberättelse:

Avlägsna hinder: Det portugisiska pappersföretaget återfår tillträde till den turkiska marknaden för obestruket träfritt papper

Avlägsna hinder: Det portugisiska pappersföretaget återfår tillträde till den turkiska marknaden för obestruket träfritt papper

Genom gemensamma insatser från Europeiska kommissionen, medlemsstaterna (särskilt Portugal) och den europeiska pappersindustrin, inklusive dess europeiska sammanslutning CEPI och samarbete med Turkiet, skulle handelsrestriktionerna så småningom kunna undanröjas. Detta är mycket värdefullt för vårt företag, eftersom vi har behållit tillgången till den viktiga turkiska marknaden för UWF-papper.

Murat Kaplan
Sales Manager
The Navigator Company

Företaget

Murat Kaplan Sales Manager The Navigator Company: ”Navigator Company är ett ledande varumärke av premiumpapper med säte i Portugal. Den finns i mer än 110 länder runt om i världen och har mer än 3.100 direkta anställda, varav de allra flesta (cirka 2.900) är anställda i Portugal. ”

Tillträde till marknader i tredjeländer är av avgörande betydelse för oss

”Vårt företag exporterar omkring 95 % av sin papperstillverkning till 123 länder runt om i världen. Att kunna bedriva handel i en fri och rättvis global miljö är därför av avgörande betydelse för oss.Turkiet är en viktig exportmarknad för Navigator. Under de senaste åren har vi exporterat pappersprodukter till ett värde av cirka 65 miljoner euro per år till Turkiet. ”

Frågan ommarknadstillträde: Turkiska övervakningsåtgärder och icke-automatiska importlicenser för obestruket träfritt papper

Den 21 juni 2014 inledde de turkiska myndigheterna en skyddsåtgärdsundersökning beträffande import av obestruket träfritt papper av alla ursprung. Undersökningen inriktades främst på import av UWF-papper från Finland, Tyskland, Polen, Portugal, Slovakien och Slovenien.

Efter denna skyddsåtgärdsundersökning visade europeiska tillverkare under ledning av Navigator för de turkiska myndigheterna att det inte fanns några rättsliga eller ekonomiska argument för att införa skyddsåtgärder. Detta ledde till att Turkiet inte införde åtgärderna. ”

”Genom gemensamma insatser från Europeiska kommissionen, medlemsstaterna (särskilt Portugal) och den europeiska pappersindustrin, inklusive dess europeiska sammanslutning CEPI och samarbete med Turkiet, skulle handelsrestriktionerna så småningom kunna undanröjas. Detta är mycket värdefullt för vårt företag, eftersom vi har behållit tillgången till den viktiga turkiska marknaden för UWF-papper.

”I stället införde de turkiska myndigheterna den 28 augusti 2015 ett störande system för övervakning och övervakning av import. I detta syfte har Turkiet inrättat ett icke-automatiskt importlicenssystem baserat på en hög lägsta priströskel (1.200 US-dollar/ton). Detta orsakade ett betydande och orättvist hinder för handeln med UWF-papper mellan EU och Turkiet som påverkade 150 miljoner euro av EU:s export, däribland kontorspapper, böcker och kuvert samt papper som används för direktreklam. Navigator påverkades särskilt av dessa betungande åtgärder. ”

Problem som nu lösts inom ramen för EU:s partnerskap för marknadstillträde

”Vi uppmärksammade den rådgivande kommittén för marknadstillträde på frågan. Den 7 juli 2017 inledde Europeiska kommissionen en undersökning enligt EU:s handelshinderförordning på begäran av Confederation of European Paper Industries (CEPI). Den 7 december 2017 beslutade Turkiet att avskaffa importövervakningen och övervakningen av UWF-papper. I mars 2018 antog kommissionen en rapport till kommittén för handelshinder där man drog slutsatsen att åtgärden skulle vara oförenlig med både WTO:s regler och reglerna för tullunionen mellan EU och Turkiet. Med tanke på avskaffandet av den turkiska åtgärden till förmån för UWF-dokumentet uppgav kommissionen dock att EU inte kommer att gå vidare med frågan utan fortsätta att noga följa situationen. ”

 

Synpunkter från branschen – Confederation of European Paper Industries (CEPI)

”Navigator Company är ett av de mest aktiva företagen inom vår sektor. De är rädda när det gäller att skapa nya marknader runt om i världen. Därför får vi mycket information från dem om nya hinder för marknadstillträde som uppstår på olika marknader.

När Navigator informerade oss om hinder för marknadstillträde i Turkiet tvekade vi inte att använda ramen för partnerskapet för marknadstillträde för att omedelbart rapportera denna fråga till kommissionen. EU tog sedan upp denna fråga med Turkiet och löste så småningom problemet. Vi är glada över att vårt gemensamma arbete har bidragit till att lösa hindret och ökat Navigatorns exportmöjligheter.

Navigatorföretaget är dock långt ifrån det enda företag som drog nytta av att detta hinder undanröjdes.Sammantaget står vår sektor för 22 % av världsproduktionen, 81 miljarder euro av den årliga omsättningen till den europeiska ekonomin och sysselsätter direkt över 175,000 personer.

Efter avslutandet av den turkiska övervakningsåtgärden och det därpå följande uppskjutandet av den undersökning av EU:s handelshinderförordning som Europeiska kommissionen inledde på CEPI:s begäran gjorde föreningens generaldirektör Sylvain Lhôte följande offentliga uttalande:

CEPI är stolt över sitt starka engagemang för frihandel med sina partner. De turkiska myndigheternas beslut att upphäva dessa orättvisa åtgärder är lovvärt. denna fråga borde dock aldrig ha trappats upp. Vi förväntar oss att de turkiska myndigheterna står fast vid sina skyldigheter enligt avtalet om en tullunion mellan EU och Turkiet i framtiden. ” CEPI är den alleuropeiska sammanslutning som företräder skogs- och pappersindustrin. CEPI samlar genom sina 18 nationella sammanslutningar 495 företag som driver mer än 900 massa- och pappersbruk över hela Europa och tillverkar papper, kartong, pappersmassa och andra biobaserade produkter. ”

Dela sidan:

Genvägar