Tarifi

Vai jūsu uzņēmums plāno importēt preces ES? Šī iedaļa palīdz izprast dažus tarifus, kvotas un citus nodokļus, ko var piemērot.

Produkta klasifikācija un SIT

Kā atrast tarifu konkrētam importētam produktam?

 • katrs ES importētais produkts tiek klasificēts saskaņā ar tarifu. Tarifa kods, ko dēvē arī par produkta kodu, jums palīdz saprast, kādi tarifi attiecas uz jūsu konkrēto produktu. Līdz ar to jums vispirms ir jānorāda savas preces tarifa kods. Plašāku informāciju par produktu klasifikāciju varat atrast šeit.
 • kad esat identificējis attiecīgo tarifa kodu konkrētajam ražojumam, varat pārbaudīt tarifa likmi manā tirdzniecības asistentā.

Saistoša izziņa par tarifu par preču tarifu klasifikāciju

 • ES saistošās izziņas par tarifu (SIT) sistēma var noteikt pareizo tarifa klasifikāciju precēm, kuras plānojat importēt. Tādējādi jūs varēsiet saprast, kādu muitas nodokli piemēro jūsu precei un vai jums ir vajadzīgs importa sertifikāts. SIT lēmums sniedz juridisko noteiktību attiecībā uz šo tarifu klasifikāciju.
 • kopš 2019. gada 1. oktobra visi ar SIT saistītie procesi ir elektroniski, un uzņēmējiem visi jaunie pieteikumi ir jāievieš elektroniski. Sīkāku informāciju sk. “”
 • visus jau pieņemtos SIT lēmumus var apskatīt šeit.

Muitas vērtības noteikšana

 • muitas vērtības noteikšana ir importam deklarēto preču ekonomiskās vērtības aprēķināšana
 • muitas nodokļus (un PVN) aprēķina procentos no preču vērtības — kad ir noteikta preču vērtība, muitas tarifu un preces izcelsmi var ņemt vērā, lai aprēķinātu kopējo muitas nodokli, kas maksājams par preci.

Plašāka informācija par to, kā tiek aprēķināta muitas vērtība ES, ir pieejama šeit.

Atbrīvojums no nodokļiem un nodokļu atlikšana

 

Kopumā lielākā daļa importēto produktu tiek aplikti ar ievedmuitas nodokli. Tomēr dažos īpašos gadījumos var piemērot izņēmumu, un nodokļi nav jāmaksā.

Kopējā muitas tarifa nodokļus piemēro precēm, ko ieved no trešām valstīm pāri ES ārējām robežām. Dažos īpašos apstākļos šādus ievedmuitas nodokļus var atcelt.

Skatīt visus gadījumus, kad var piešķirt atbrīvojumu no nodokļiem (Padomes Regula 1186/2009).

Dažos gadījumos dažām precēm ievedmuitas nodokļus var arī uz laiku atlikt (pilnīgi vai daļēji). Tas neietekmē antidempinga maksājumus, kas arī varētu būt spēkā.

 • preces, kas importētas saskaņā ar atlikšanas režīmu, drīkst turpināt laist brīvā apgrozībā ES tirgū tāpat kā visas pārējās likumīgi importētās preces.
 • apturēšanu parasti piemēro izejvielām, pusfabrikātiem vai komponentiem, kas nav pieejami ES, — tos nekad nepiešķir par gataviem produktiem.

Vairāk informācijas

Tarifu kvotas

Saskaņā ar tarifa kvotām noteiktus preču daudzumus var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi. Tas neietekmē arī spēkā esošos antidempinga maksājumus.

Tarifa kvotas (TRQ) ļauj ierobežotam produktu daudzumam piemērot ievedmuitu, kas ir zemāka nekā produktiem ārpus kvotas. Tās ļauj piedāvāt patērētājiem lielāku izvēli, vienlaikus mudinot ārpussavienības valstis atvērt savus tirgus Eiropas produktiem.

Preferenciālās tarifa kvotas

 • šāda veida kvotas parasti ir iekļautas tirdzniecības nolīgumos un preferenciālos režīmos starp ES un dažām citām valstīm.
 • šāda veida kvota nozīmē, ka iepriekš noteikts preču apjoms, ko ieved no konkrētas valsts, var tikt importēts ES ar labvēlīgu nodokļa likmi.

Autonomas tarifu kvotas

 • šīs kvotas var atvērt dažās ekonomikas nozarēs, lai stimulētu konkurenci ES — tās parasti piemēro Erga Omnes (visiem konkurentiem) un parasti tiek piešķirtas izejvielām, pusfabrikātiem vai komponentiem, kas nav pieejami ES pietiekamā daudzumā. 
 • galaproduktiem tarifu kvotas nepiešķir

Sīkāku informāciju par tarifu kvotām skatīt šeit.

Kvotu pārvaldība

Sīkāka informācija pa nozarēm

Kā uzzināt par tarifu kvotām?

Jūsu produkta meklēšanas rezultāti sadaļā Mans tirdzniecības asistents sniedz informāciju par tarifu kvotām un standarta importa vērtībām. Atradīsiet arī atsauci uz tiesību aktiem, kas piemērojami šai informācijai.

Antidempinga pasākumi:

Antidempinga maksājums

Papildus parastajiem ievedmuitas nodokļiem ražojumam var piemērot arī antidempinga vai citus tirdzniecības aizsardzības instrumentus, kad to importē ES.

 • ES ražotāji var iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai, ja viņi uzskata, ka trešo valstu ražotāji ražojumu ES tirgū netaisnīgi pārdod par dempinga cenām — Kopienas ražotājiem, kuri apsver iespēju iesniegt antidempinga sūdzību, būtu jāsazinās ar Eiropas Komisiju.
 • Eiropas Komisija var arī sākt izmeklēšanu par dempingu pēc savas iniciatīvas vai pēc kādas ES dalībvalsts pieprasījuma.

Antidempinga procedūra

Pēc sūdzības saņemšanas no attiecīgā ražojuma ES ražotājiem Komisija publicē paziņojumu ES Oficiālajā Vēstnesī, uzsākot antidempinga procedūru. Maksimālais izmeklēšanas termiņš saskaņā ar šo procedūru ir 15 mēneši. Sīki izstrādāti konstatējumi ir publicēti Oficiālajā Vēstnesī. Piemēram, šie konstatējumi var ietvert regulu, ar ko nosaka antidempinga maksājumus, vai izbeigt procedūru bez maksājumu noteikšanas.

ES antidempinga pamatregula atbilst ES starptautiskajām saistībām, jo īpaši PTO Antidempinga nolīgumam.

Sk. arī antidempinga izmeklēšanas procesashēmu.

Antidempinga pasākumu nosacījumi

Izmeklēšanā ir jāpierāda, ka

 • ražotāji eksportētāji attiecīgajā(-ās) valstī(-īs) veic dempingu
 • skartajai ES ražošanas nozarei ir nodarīts būtisks kaitējums
 • pastāv cēloņsakarība starp konstatēto dempingu un kaitējumu
 • pasākumu noteikšana nav pretrunā ES interesēm

Sīkāku informāciju par antidempinga pasākuma piemērošanas nosacījumiem skatīt “ Nosacījumi”.

Ja izmeklēšanā konstatē, ka iepriekš minētie četri nosacījumi ir izpildīti, attiecīgā ražojuma importam var noteikt antidempinga pasākumus.

Šie pasākumi parasti izpaužas kā viens no šādiem pasākumiem:

 • procentuālais nodoklis (nodoklis atkarībā no darījuma vērtības)
 • īpašie nodokļi (nodoklis par konkrētu ražojuma daudzumu)
 • cenu saistības (ārpussavienības eksportētājs piekrīt pārdot savus ražojumus par minimālo cenu ES)

Nodokļus maksā importētājs ES, un tos iekasē attiecīgās ES dalībvalsts muitas dienesti.

Lūdzam ņemt vērā: ja ES pieņems ražotāja cenu saistības, par importu netiks iekasēti antidempinga maksājumi (brīvprātīgs cenu pieaugums). Komisijai nav pienākuma pieņemt saistību piedāvājumu.

“Mazāka nodokļa” noteikums

Var noteikt maksājumu, lai novērstu dempinga ietekmi uz konkrēta ražojuma importu. Tiek veikts novērtējums par maksājuma līmeni, kas vajadzīgs, lai novērstu dempinga kaitīgo ietekmi. Pasākumus piemēros dempinga vai kaitējuma līmenī, atkarībā no tā, kurš no tiem ir mazāks.

Antidempings un kuģi

ES noteikumi ietver regulu par jaunbūvētu kuģu pārdošanu par pārmērīgi zemām cenām. Sīkāku informāciju sk. kuģu būvē.

Pasākumu un pārskatīšanas ilgums

Pasākumus parasti piemēro uz 5 gadiem. Šajā laikposmā tos var pārskatīt, ja:

 • eksportētāju apstākļi ir mainījušies
 • importētāji pieprasa pilnīgu vai daļēju samaksāto nodokļu atmaksu
 • jauni ražotāji eksportētāji pieprasa paātrinātu pārskatīšanu

Pasākumi zaudēs spēku pēc 5 gadiem, ja vien netiks sākta termiņa beigu pārskatīšana.

Komisija uzrauga pasākumus, lai nodrošinātu, ka eksportētāji un importētāji tos ievēro.

Pašreizējie antidempinga maksājumi

Informāciju par visām pabeigtajām un notiekošajām antidempinga izmeklēšanām varat atrast šeit.

Antisubsidēšanas vai kompensācijas pasākumi

 • jūsu importētajam ražojumam var piemērot ne tikai antidempinga maksājumus, bet arī antisubsidēšanas pasākumus — tos sauc arī par kompensācijas pasākumiem, un to mērķis ir kompensēt tirdzniecības partnera netaisnīgas subsīdijas ietekmi.
 • ir noteikumi, kad šādas subsīdijas ir atļautas un kad ES tās var neitralizēt — jūs varat uzzināt vairāk par šiem noteikumiem par ES antisubsidēšanas noteikumiem.
 • kompensācijas pasākumus var veidot dažāda veida instrumenti, bet tos parasti piemēro kā palielinātus maksājumus — kompensācijas pasākumu var veidot papildu ad valorem vai īpašs maksājums un to var piemērot kā minimālo importa cenu, vai arī to var veidot “cenu saistības”, ja eksportētājs apņemas pārdot ražojumu, kas pārsniedz minimālo cenu.
 • līdzīgi kā antidempinga procedūrās ES ražošanas nozare var iesniegt sūdzību Komisijai, ja tā uzskata, ka ražojuma imports no trešās valsts tiek subsidēts un rada zaudējumus ES ražošanas nozarei, kas ražo to pašu ražojumu.

Plašāku informāciju par antisubsidēšanas pasākumiem varat atrast šeit.

Informāciju par visām pabeigtajām un notiekošajām antisubsidēšanas izmeklēšanām varat atrast šeit.

Drošības pienākumi

 • aizsardzības pasākumus var piemērot, ja ES ražošanas nozari ietekmē neparedzēts, straujš un pēkšņs importa pieaugums.
 • šādus pasākumus izmanto ļoti reti un tikai ļoti īpašos apstākļos.
 • aizsardzības pasākumi var būt kvantitatīvi importa ierobežojumi (tirdzniecības kvotas) vai nodokļu palielinājumi — tos var piemērot visam attiecīgā izstrādājuma importam no visiem tirdzniecības partneriem vai konkrētas izcelsmes precēm.

Vairāk par aizsardzības pasākumiem ES varat uzzināt šeit.

 

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites