Tariifid

Kas teie ettevõte kavatseb kaupu ELi importida? See jaotis aitab teil mõista mõningaid kohaldatavaid tariife, kvoote ja muid makse.

Tooteklassifikaator ja STI

Kuidas leida konkreetse imporditud toote tariif?

  • kõik ELi imporditavad tooted klassifitseeritakse tariifi alusel. Tariifikood, mida nimetatakse ka tootekoodiks, aitab teil mõista, milliseid tariife teie konkreetse toote suhtes kohaldatakse. Seega peate kõigepealt märkima oma toote tariifikoodi. Lisateavet toodete klassifitseerimise kohta leiate siit.
  • Kui olete oma konkreetse toote jaoks asjakohase tariifikoodi kindlaks määranud, saate tariifimäära kontrollida minu kaubandusassistendilt.

Siduv tariifiinformatsioon kaupade tariifse klassifitseerimise kohta

  • ELi siduva tariifiinformatsiooni (STI) süsteemi abil saab kindlaks teha õige tariifse klassifikatsiooni kaupade jaoks, mida kavatsete importida. See võimaldab teil mõista, millist tollimaksu teie kaubale kohaldatakse ja kas teil on vaja impordisertifikaati. STI-otsuse olemasolu annab teile selle tariifse klassifikatsiooni osas õiguskindluse.
  • alates 1. oktoobrist 2019 on kõik STI-ga seotud protsessid elektroonilised ja ettevõtjad peavad esitama kõik uued taotlused elektrooniliselt. Lisateabe saamiseks vt“
  • kõiki juba tehtud STI-otsuseid saab vaadata siit.

Tolliväärtuse määramine

  • tolliväärtuse määramine on impordiks deklareeritud kauba majandusliku väärtuse arvutamine.
  • tollimaksud (ja käibemaks) arvutatakse protsendina kauba väärtusest – kui kauba väärtus on kindlaks määratud, võib toote eest tasumisele kuuluva tollimaksu kogusumma arvutamisel arvesse võtta tollitariifi ja kauba päritolu

Lisateavet tolliväärtuse arvutamise kohta ELis leiate siit.

Tollimaksuvabastus ja tollimaksu peatamine

 

Üldiselt kohaldatakse enamiku imporditud toodete suhtes imporditollimakse. Teatavatel erijuhtudel võib siiski kohaldada erandit ja tollimakse ei ole vaja tasuda.

Ühise tollitariifistiku maksumäärasid kohaldatakse kaupade suhtes, mida imporditakse kolmandatest riikidest üle ELi välispiiride. Teatavatel erijuhtudel võib sellised imporditollimaksud vabastada.

Vt kõik juhtumid, mille puhul on võimalik kohaldada tollimaksuvabastust (nõukogu määrus 1186/2009).

Mõnel juhul võib imporditollimaksud ajutiselt (täielikult või osaliselt) peatada ka teatavate kaupade puhul. See ei mõjuta dumpinguvastaseid tollimakse, mis võivad samuti kehtida.

  • peatamise korra alusel imporditud kaubad võivad sarnaselt kõigi teiste seaduslikult imporditud kaupadega jääda ELi turul vabasse ringlusse.
  • peatamisi kohaldatakse tavaliselt toorainete, pooltoodete või komponentide suhtes, mis ei ole ELis kättesaadavad – neid ei kohaldata kunagi valmistoodete suhtes.

Lisateave

Tariifikvoodid

Tariifikvootide alusel võib teatavaid kaubakoguseid importida vähendatud tollimaksumääraga või nullmääraga. See ei mõjuta ka kehtivaid dumpinguvastaseid tollimakse.

Tariifikvoodid võimaldavad teatava kvoodi raames imporditud toodetel siseneda Euroopa Liidu turule madalama tariifiga kui kvoote ületavate koguste puhul. Need võimaldavad tarbijatele suuremat mitmekesisust, julgustades samal ajal ELi mittekuuluvaid riike avama oma turge Euroopa kaupadele.

Soodustariifikvoodid

  • sellised kvoodid sisalduvad tavaliselt ELi ja teatavate teiste riikide vahelistes kaubanduslepingutes ja sooduskorras.
  • seda liiki kvoot tähendab, et teatavast riigist saabuva kauba eelnevalt kindlaksmääratud kogust võib importida ELi soodsa tollimaksumääraga.

Autonoomsed tariifikvoodid

  • need kvoodid võib avada mõnes majandussektoris, et stimuleerida konkurentsi ELis – tavaliselt kohaldatakse neid Erga Omnes’i suhtes (kõigile konkurentidele) ning neid antakse tavaliselt toorainetele, pooltoodetele või komponentidele, mis ei ole ELis piisavas koguses kättesaadavad.
  • valmistoodetele tariifikvoote ei anta

Lisateavet tariifikvootide kohta leiate siit.

Kvootide haldamine

  • Enamikku tariifikvoote haldab Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat põhimõttel „kes ees, see mees“. Seda tehakse olenemata sellest, millisesse liikmesriiki kaup imporditakse. Teave jooksvate saldode kohta on kättesaadav veebis.
  • Teatavaid tariifikvoote, mida kohaldatakse konkreetsete põllumajandustoodete suhtes, haldab Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat. Selliste tariifikvootide haldamise sätted on esitatud erinevates nõukogu ja komisjoni määrustes. Kontrollige, kas teie tootele võidakse kohaldada kvooti minu kaubandusassistendil.

Lisateave sektorite kaupa

Kuidas saada teavet tariifikvootide kohta?

Teie toote otsing minu kaubandusassistendil annab teavet tariifikvootide ja kindlate impordiväärtuste kohta. Samuti leiate viite selle teabe suhtes kohaldatavatele õigusaktidele.

Dumpinguvastane

Dumpinguvastane tollimaks

Lisaks tavapärastele imporditollimaksudele võib toote importimisel ELi kohaldada ka dumpinguvastaseid või muid kaubanduse kaitsemeetmeid.

  • ELi tootjad võivad esitada Euroopa Komisjonile kaebuse, kui nad arvavad, et kolmandate riikide tootjad müüvad toodet ebaõiglaselt ELi turule – ühenduse tootjad, kes kaaluvad dumpinguvastase kaebuse esitamist, peaksid võtma ühendust Euroopa Komisjoniga
  • Euroopa Komisjon võib algatada dumpingut käsitleva uurimise ka omal algatusel või mõne ELi liikmesriigi taotlusel.

Dumpinguvastane menetlus

Pärast kaebuse saamist vaatlusaluse toote ELi tootjatelt avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas teate dumpinguvastase menetluse algatamise kohta. Käesoleva menetluse raames toimuva uurimise maksimaalne tähtaeg on 15 kuud. Üksikasjalikud järeldused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Näiteks võivad need järeldused hõlmata määrust, millega kehtestatakse dumpinguvastased tollimaksud, või lõpetada menetluse ilma tollimakse kehtestamata.

ELi dumpinguvastane alusmäärus on kooskõlas ELi rahvusvaheliste kohustustega, eelkõige WTO dumpinguvastase lepinguga.

Vt ka dumpinguvastase uurimise vooskeem.

Dumpinguvastaste meetmete tingimused

Uurimine peab näitama, et

  • asjaomase riigi/asjaomaste riikide eksportivate tootjate dumping
  • mõjutatud ELi tootmisharu on kandnud olulist kahju
  • dumpingu ja tuvastatud kahju vahel on põhjuslik seos
  • meetmete kehtestamine ei ole vastuolus ELi huvidega

Dumpinguvastaste meetmete kehtestamise tingimuste kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vt Tingimused.

Kui uurimise käigus leitakse, et eespool nimetatud neli tingimust on täidetud, võib vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestada dumpinguvastased meetmed.

Need meetmed on tavaliselt järgmised:

  • väärtuseline tollimaks (maksustatakse vastavalt tehinguväärtusele)
  • koguselised tollimaksud (maksustatakse toote konkreetse koguse kohta)
  • hinnakohustused (ELi-väline eksportija nõustub müüma oma tooteid ELis miinimumhinnaga)

Tollimaksu maksab ELis asuv importija ja selle koguvad asjaomase ELi liikmesriigi tolliasutused.

Märkus: kui EL kiidab tootja hinnakohustuse heaks, ei nõuta impordilt dumpinguvastaseid tollimakse sisse (vabatahtlik hinnatõus). Komisjon ei ole kohustatud hinnakohustuse pakkumist vastu võtma.

Väiksema tollimaksu reegel

Tollimaksu võib kehtestada selleks, et kõrvaldada dumpingu mõju konkreetse toote impordile. Hinnatakse dumpingu kahjustava mõju kõrvaldamiseks vajalikku tollimaksumäära. Meetmed kehtestatakse dumpingu või kahju tasemel, olenevalt sellest, kumb on madalam.

Dumpinguvastased meetmed ja laevad

ELi eeskirjad hõlmavad määrust uute laevade müügi kohta ülemäära madalate hindadega. Täpsema teabe saamiseks vt laevaehitus.

Meetmete ja läbivaatamiste kestus

Meetmed kehtestatakse üldjuhul 5 aastaks. Need võidakse selle ajavahemiku jooksul läbi vaadata, kui:

  • eksportijate olukord on muutunud
  • importijad taotlevad tasutud tollimaksude täielikku või osalist tagastamist
  • uued eksportivad tootjad taotlevad kiirendatud läbivaatamist

Meetmed aeguvad 5 aasta pärast, välja arvatud juhul, kui algatatakse aegumise läbivaatamine.

Komisjon jälgib meetmeid, et tagada nende tõhusus ja järgimine eksportijate ja importijate poolt.

Kehtivad dumpinguvastased tollimaksud

Teavet kõigi lõpetatud ja käimasolevate dumpinguvastaste uurimiste kohta leiate siit.

Subsiidiumivastased või tasakaalustusmeetmed

  • lisaks dumpinguvastastele tollimaksudele võib teie imporditava toote suhtes kohaldada subsiidiumivastaseid meetmeid, mida nimetatakse ka tasakaalustusmeetmeteks ja mille eesmärk on korvata kaubanduspartneri ebaõiglase subsiidiumi mõju.
  • On olemas eeskirjad selle kohta, millal sellised subsiidiumid on lubatud ja millal EL võib neile vastu astuda. Täpsemat teavet nende eeskirjade kohta, mis käsitlevad ELi subsiidiumivastaseid eeskirju
  • tasakaalustusmeetmed võivad koosneda eri liiki vahenditest, kuid neid kohaldatakse tavaliselt suurendatud tollimaksude kujul – tasakaalustusmeede võib koosneda täiendavast väärtuselisest või koguselisest tollimaksust ja seda võib kohaldada minimaalse impordihinna kujul või see võib koosneda hinnakohustusest, mille puhul eksportija kohustub müüma toodet miinimumhinnast kõrgema hinnaga.
  • sarnaselt dumpinguvastaste menetlustega võib ELi tootmisharu esitada komisjonile kaebuse, kui ta usub, et toote importi kolmandast riigist subsideeritakse, ja kahjustab sama toodet tootvat ELi tootmisharu.

Lisateavet subsiidiumivastaste meetmete kohta leiate siit.

Teavet kõigi lõpetatud ja käimasolevate subsiidiumivastaste uurimiste kohta leiate siit.

Kaitsetollimaksud

  • kaitsemeetmeid saab kohaldada, kui ELi tööstust mõjutab ettenägematu, järsk ja järsk impordi suurenemine.
  • selliseid meetmeid kasutatakse väga harva ja ainult väga konkreetsetel asjaoludel.
  • kaitsemeetmed võivad seisneda koguselistes impordipiirangutes (kaubanduskvoodid) või tollimaksu suurendamises – neid võib kohaldada kogu kõnealuse toote impordi suhtes kõikidest kaubanduspartneritest või teatava päritoluga kaupadest.

Lisateavet kaitsemeetmete kohta ELis leiate siit.

 

Jagage seda lehte:

Kiirlingid