Tariifid

Kas teie ettevõte kavatseb kaupu ELi importida? See jaotis aitab teil mõista mõningaid kohaldatavaid tariife, kvoote ja muid kohustusi.

Toodete klassifikatsioon ja STI

Kuidas leida tariif konkreetsele imporditud tootele?

 • iga ELi imporditud toode klassifitseeritakse tariifi alla. Tariifikood, mida nimetatakse ka tootekoodiks, aitab teil mõista, milliseid tariife teie konkreetse toote suhtes kohaldatakse. Sellest tulenevalt peate kõigepealt kindlaks määrama oma toote tariifikoodi. Lisateavet toodete klassifitseerimise kohta leiate siit.
 • kui olete teinud kindlaks oma konkreetse toote asjakohase tariifikoodi, saate kontrollida tariifimäära minu kaubandusassistendis

Siduv tariifiinformatsioon kaupade tariifse klassifitseerimise kohta

 • ELi siduva tariifiinformatsiooni (STI) süsteem võimaldab kindlaks määrata õige tariifse klassifikatsiooni kaupade jaoks, mida kavatsete importida. See võimaldab teil mõista, millist tollimaksu teie kauba suhtes kohaldatakse ja kas vajate impordisertifikaati. STI-otsus annab teile selle tariifse klassifitseerimise suhtes õiguskindluse.
 • alates 1. oktoobrist 2019 on kõik STIga seotud protsessid elektroonilised ja ettevõtjad peavad esitama kõik uued taotlused elektrooniliselt. Lisateabe saamiseks vt „“
 • kõik juba tehtud STI-otsused on kättesaadavad siin

Tolliväärtuse määramine

 • tolliväärtuse määramine on impordiks deklareeritud kauba majandusliku väärtuse arvutamine
 • tollimaksud (ja käibemaks) arvutatakse protsendina kauba väärtusest – kui kauba väärtus on kindlaks määratud, saab toote eest tasumisele kuuluva tollimaksu kogusumma arvutamisel arvesse võtta tollitariifi ja kauba päritolu.

Lisateavet selle kohta, kuidas tolliväärtust ELis arvutatakse, leiate siit.

Tollimaksuvabastus ja peatamine

 

Üldiselt kohaldatakse enamiku imporditud toodete suhtes imporditollimakse. Mõnel erijuhul võib siiski kohaldada erandit ja tollimakse ei ole vaja tasuda.

Ühise tollitariifistiku maksumäärasid kohaldatakse kaupade suhtes, mida imporditakse kolmandatest riikidest üle ELi välispiiri. Teatavatel erijuhtudel võidakse sellised imporditollimaksud vabastada.

Vt kõik juhtumid, mille puhul saab kohaldada tollimaksuvabastust (nõukogu määrus 1186/2009).

Mõnel juhul võib teatavate kaupade imporditollimaksud ajutiselt (täielikult või osaliselt) peatada. See ei mõjuta dumpinguvastaseid tollimakse, mis võivad samuti olla kehtestatud.

 • peatamiskorra alusel imporditud kaubad võivad ELi turul jätkuvalt vabas ringluses olla, nagu kõik muud seaduslikult imporditud kaubad.
 • tavaliselt kohaldatakse peatamist toorainete, pooltoodete või komponentide suhtes, mis ei ole ELis kättesaadavad – neid ei anta kunagi valmistoodetele.

Rohkem

Tariifikvoodid

Tariifikvootide alusel võib teatavaid kaubakoguseid importida vähendatud tollimaksumääraga või tollimaksu nullmääraga. See ei mõjuta ka kehtestatud dumpinguvastaseid tollimakse.

Tariifikvootidega lubatakse teatavas koguses tooteid importida Euroopa Liidu turule madalama tariifi alusel kui kvoodiväliste koguste puhul. See võimaldab tarbijatele suuremat valikut, julgustades samal ajal ELi-väliseid riike avama oma turge Euroopa kaupadele.

Soodustariifikvoodid

 • seda liiki kvoote leidub tavaliselt ELi ja teatavate teiste riikide vahelistes kaubanduslepingutes ja sooduskordades.
 • seda liiki kvoot tähendab, et eelnevalt kindlaksmääratud koguse teatavast riigist pärit kaupa võib importida ELi soodsa tollimaksumääraga.

Ühepoolsed tariifikvoodid

 • need kvoodid võib avada mõnes majandussektoris, et stimuleerida konkurentsi ELis – tavaliselt kohaldatakse Erga Omnesi (kõikide konkurentide suhtes) ja neid antakse tavaliselt toorainetele, pooltoodetele või komponentidele, mis ei ole ELis kättesaadavad piisavas koguses. 
 • valmistoodetele tariifikvoote ei anta.

Lisateavet tariifikvootide kohta leiate siit.

Kvootide haldamine

Lisateave sektorite kaupa

Kuidas saada teavet tariifikvootide kohta?

Teie toote otsingutulemused jaotises „Minu kaubandusassistent“ annavad teavet tariifikvootide ja standardsete impordiväärtuste kohta. Samuti leiate viite selle teabe suhtes kohaldatavatele õigusaktidele.

Dumpinguvastane võitlus

Dumpinguvastased tollimaksud

Lisaks tavapärastele imporditollimaksudele võib toote suhtes kohaldada ka dumpinguvastaseid või muid kaubanduse kaitsemeetmeid, kui seda imporditakse ELi.

 • ELi tootjad võivad esitada kaebuse Euroopa Komisjonile, kui nad arvavad, et kolmandate riikide tootjad müüvad toodet ebaõiglaselt ELi turule – ühenduse tootjad, kes kaaluvad dumpinguvastase kaebuse esitamist, peaksid võtma ühendust Euroopa Komisjoniga.
 • Euroopa Komisjon võib algatada dumpingu uurimise ka omal algatusel või ELi liikmesriigi taotlusel.

Dumpinguvastane menetlus

Pärast asjaomase toote ELi tootjatelt kaebuse saamist avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas teate dumpinguvastase menetluse algatamise kohta. Käesoleva menetluse raames toimuva uurimise maksimaalne tähtaeg on 15 kuud. Üksikasjalikud järeldused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Näiteks võivad need järeldused hõlmata määrust, millega kehtestatakse dumpinguvastased tollimaksud või lõpetatakse menetlus tollimakse kehtestamata.

ELi dumpinguvastane algmäärus on kooskõlas ELi rahvusvaheliste kohustustega, eelkõige WTO dumpinguvastase lepinguga.

Vt ka dumpinguvastase uurimise vooskeem.

Dumpinguvastaste meetmete kohaldamise tingimused

Uurimine peab näitama, et

 • asjaomase riigi/asjaomaste riikide eksportivad tootjad müüvad dumpingut.
 • mõjutatud ELi tootmisharu on kandnud olulist kahju
 • dumpingu ja tuvastatud kahju vahel on põhjuslik seos
 • meetmete kehtestamine ei ole vastuolus ELi huvidega

Üksikasjalik teave dumpinguvastase meetme kehtestamise tingimuste kohta on esitatud tingimustes.

Kui uurimise käigus leitakse, et eespool nimetatud neli tingimust on täidetud, võib vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestada dumpinguvastased meetmed.

Need meetmed on tavaliselt järgmised:

 • väärtuseline tollimaks (maksustatud vastavalt tehinguväärtusele)
 • koguselised tollimaksud (maksustatakse toote kindlaksmääratud summa kohta)
 • hinnakohustused (ELi-väline eksportija nõustub müüma oma tooteid ELis miinimumhinnaga)

Tollimakse tasub ELi importija ja neid koguvad asjaomase ELi liikmesriigi tolliasutused.

Teadmiseks: kui EL nõustub tootja hinnakohustusega, ei nõuta impordilt dumpinguvastaseid tollimakse sisse (vabatahtlik hinnatõus). Komisjon ei ole kohustatud hinnakohustuse pakkumist vastu võtma.

Väiksema tollimaksu reegel

Võib kehtestada tollimaksu, et kõrvaldada dumpingu mõju teatava toote impordile. Hinnatakse tollimaksu määra, mis on vajalik dumpingu kahjuliku mõju kõrvaldamiseks. Meetmed kehtestatakse dumpingu või kahju tasemel, olenevalt sellest, kumb on madalam.

Dumpinguvastased meetmed ja laevad

ELi eeskirjad hõlmavad määrust uute laevade liiga madalate hindadega müügi kohta. Täpsema teabe saamiseks vt laevaehitust.

Meetmete ja läbivaatamiste kestus

Meetmed kehtestatakse üldjuhul viieks aastaks. Selle ajavahemiku jooksul võidakse need läbi vaadata, kui

Meetmed aeguvad viie aasta pärast, kui ei algatata aegumise läbivaatamist.

Komisjon jälgib meetmeid, et tagada nende tõhusus ja järgimine eksportijate ja importijate poolt.

Kehtivad dumpinguvastased tollimaksud

Teavet kõigi lõpetatud ja käimasolevate dumpinguvastaste uurimiste kohta leiate siit.

Subsiidiumivastased või tasakaalustavad meetmed

 • lisaks dumpinguvastastele tollimaksudele võidakse teie imporditava toote suhtes kohaldada subsiidiumivastaseid meetmeid – neid nimetatakse ka tasakaalustusmeetmeteks ja nende eesmärk on korvata kaubanduspartneri ebaõiglase subsiidiumi mõju.
 • on olemas eeskirjad selle kohta, millal sellised subsiidiumid on lubatud ja millal EL võib nende vastu võidelda – lisateavet nende eeskirjade kohta, mis käsitlevad ELi subsiidiumivastaseid eeskirju
 • tasakaalustavad meetmed võivad koosneda eri liiki tööriistadest, kuid neid kohaldatakse tavaliselt suurendatud tollimaksudena – tasakaalustusmeede võib koosneda täiendavast väärtuselisest või koguselisest tollimaksust ja seda võib kohaldada minimaalse impordihinnana või koosneda hinnakohustusest, kui eksportija kohustub müüma toodet üle miinimumhinna.
 • sarnaselt dumpinguvastastele menetlustele võib ELi tootmisharu esitada komisjonile kaebuse, kui ta usub, et kolmandast riigist pärit toote importi subsideeritakse, ning kahjustab sama toodet tootvat ELi tootmisharu.

Lisateavet subsiidiumivastaste meetmete kohta leiate siit.

Teavet kõigi lõpetatud ja käimasolevate subsiidiumivastaste uurimiste kohta leiate siit.

Kaitsemeetmetega seotud kohustused

 • kaitsemeetmeid võib kohaldada, kui ELi tööstust mõjutab ettenägematu, järsk ja äkiline impordi kasv.
 • selliseid meetmeid kasutatakse väga harva ja ainult väga konkreetsetel asjaoludel.
 • kaitsemeetmed võivad koosneda koguselistest impordipiirangutest (kaubanduskvoodid) või tollimaksude suurendamisest – neid võib kohaldada kogu kõnealuse toote impordi suhtes kõigilt kaubanduspartneritelt või konkreetse päritoluga kaupadelt.

Lisateavet kaitsemeetmete kohta ELis leiate siit.

 

Jagage seda lehte: