ELi ühtne turg

ELi ühtsel turul, mida mõnikord nimetatakse siseturuks, saavad inimesed, kaubad, teenused ja raha vabalt ringi liikuda.Vastastikune tunnustamine tagab, et kõiki ühes ELi liikmesriigis seaduslikult müüdavaid tooteid saab müüa kõigis teistes liikmesriikides. ELi kodanikud saavad õppida, elada, oste teha, töötada ja pensionile jääda ükskõik millises ELi liikmesriigis ja nautida tootevalikut kogu Euroopast.

Kasu

ELi ettevõtjad saavad kasu

 • enam kui 450 miljoni tarbijaga koduturg nende toodete jaoks
 • hõlpsam juurdepääs paljudele tarnijatele
 • madalamad ühikukulud
 • suuremad ärivõimalused

ELi kodanikud saavad kasu

 • madalamad hinnad
 • rohkem innovatsiooni ja kiirem tehnoloogiline areng
 • kõrgemad ohutus- ja keskkonnakaitsestandardid

Õigusaktid

Kaupade ühtset turgu käsitlevate õigusaktide eesmärk on tagada, et ELi turule lastavad tooted vastaksid kõrgetele tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnanõuetele ning et ELis müüdavad tooted saaksid liikuda kaubandustõketeta, hoides halduskoormuse võimalikult väiksena.

Põhielemendid

Kaupade siseturul on järgmised põhielemendid:

 • Ohutus - ELis turustatavad tooted peavad vastama rangetele ohutus- ja keskkonnanõuetele
 • Standardid - standardites määratletakse toodete, tootmisprotsesside, teenuste või katsemeetodite tehnilised või kvaliteedinõuded. Standardimine on tööstuse jaoks vahend toodete toimivuse, ohutuse ja koostalitlusvõime tagamiseks. Lisateave Euroopa standardimisekohta
 • Vastavushindamine - enne toote ELi turule laskmist tuleb läbi viia vastavushindamismenetlus. Tootja võib toote ELi turule lasta ainult siis, kui see vastab kõigile kohaldatavatele nõuetele. Lisateave vastavushindamismenetlusekohta
 • Akrediteerimine - akrediteerimine on Euroopa vastavushindamissüsteemi avaliku kontrolli viimane tasand. Selle eesmärk on tagada, et vastavushindamisasutustel on oma ülesannete täitmiseks vajalik tehniline suutlikkus. Lisateave akrediteerimise kohta.
 • Teavitatud asutused - teavitatud asutus on organisatsioon, mille ELi riik on määranud hindama teatavate toodete vastavust enne nende turule laskmist. Lisateave teavitatud asutustekohta
 • Turujärelevalve - turujärelevalve tagab, et ELi turul olevad toiduks mittekasutatavad tooted ei ohusta Euroopa tarbijaid ja tööjõudu ning et kaitstakse muid avalikke huve, nagu keskkonnakaitse, julgeolek ja õiglane kaubandus. Lisateave turujärelevalve kohta
 • ICSMS – turujärelevalve info- ja teavitussüsteem (ICSMS) on IT-platvorm, mis hõlbustab teabevahetust ELi ja EFTA riikide turujärelevalveasutuste vahel. Lisateave ICSMSi kohta.
 • CE-märgis - CE-märgis tähendab, et ELis müüdav toode vastab kõigile kohaldatavatele ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele. Lisateave CE-märgisekohta
 • Legaalmetroloogia - õiguslike nõuete kohaldamine mõõtmiste ja mõõtevahendite suhtes. Seaduslikku metroloogiat käsitlevad ELi õigusaktid on üks toodete ühtse turu alustalasid. ELi nõuete eesmärk on edendada tehnoloogilist innovatsiooni, kaitsta tervist ja keskkonda, tagada avalik julgeolek ja edendada õiglast kaubandust. Lisateave legaalmetroloogiakohta
 • Välispiirid - ELi riigid kontrollivad tooteid, mis on pärit väljastpoolt ELi territooriumi.
 • Uus õigusraamistik - kaupade siseturu parandamiseks ja paljude toodete ELi turule laskmise tingimuste tugevdamiseks – võeti 2008. aastal vastu uus õigusraamistik. Lisateave uue õigusraamistiku kohta.

Vaba liikumine

Paljude ELi turul olevate toodete suhtes kohaldatakse ühtlustatud eeskirju, mis kaitsevad tarbijaid, rahvatervist ja keskkonda. Ühtlustatud eeskirjad takistavad võimalike lahknevate siseriiklike eeskirjade vastuvõtmist ja tagavad toodete vaba ringluse ELis. Mõned sektorid on siiski endiselt reguleeritud riiklike sätetega. Kaupade vaba liikumise põhimõte tagab, et need sätted ei tekita põhjendamatuid kaubandustõkkeid.

Ühtlustatud sektorid

Ühtlustatud sektorite suhtes kohaldatakse kogu ELis ühiseid eeskirju. Need pakuvad ettevõtjatele selget ja prognoositavat õigusraamistikku. Kui tootjad neid eeskirju järgivad, võib nende tooteid turul vabalt müüa.

 • Enamikus sektorites (nt elektroonika- ja elektriseadmed, masinad, liftid ja meditsiiniseadmed) piirduvad ELi õigusaktid oluliste tervisekaitse-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuetega – nende nõuete täitmise tõendamiseks võivad tootjad vabatahtlikult kasutada standardeid või muid tehnilisi kirjeldusi.
 • Muudes sektorites (nt autotööstus ja kemikaalid) on õigusaktides sätestatud üksikasjalikud nõuded, mille kohaselt peavad teatavat liiki toodetel olema samad tehnilised spetsifikatsioonid.
 • ELi ühtlustamisõigusakte, millega nähakse ette ohtlike ainete vaba liikumine elektri- ja elektroonikaseadmetes, haldab keskkonna peadirektoraat.

Ühtlustamata sektorid

Ühtlustamata sektorite suhtes ei kohaldata ühiseid ELi eeskirju ja need võivad olla hõlmatud riiklike eeskirjadega. Need sektorid peaksid siiski saama kasu asutamislepingu sätetest, mis reguleerivad kaupade vaba liikumist vastavalt artiklitele. 34-36 ELTL. Kõnealuseid tooteid käsitlevate siseriiklike eeskirjade suhtes kohaldatakse teatamise korda, mis tagab, et need eeskirjad ei tekita põhjendamatuid kaubandustõkkeid.

Tagada kaupade vaba liikumine ühtlustamata sektorites, vastastikuse tunnustamise põhimõte, 2015/1535. aasta teatamismenetlus ja kunstide kohaldamine. ELTL artiklid 34-36 on olulised.

Jagage seda lehte: