Majanduspartnerlusleping – Lääne-Aafrika

ELi ja Lääne-Aafrika majanduspartnerlusleping lihtsustab kahe piirkonna elanikel ja ettevõtetel teineteisesse investeerimist ja kaubavahetust ning soodustab arengut kogu Lääne-Aafrikas. Uurige, kuidas ELi majanduspartnerluslepingud 16 Lääne-Aafrika riigiga võivad Teie kaubandusele kasu tuua.

ELi ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingut ei kohaldata veel üheski Lääne-Aafrika riigis – seda hakatakse ajutiselt kohaldama pärast seda, kui kõik Lääne-Aafrika riigid on lepingule alla kirjutanud ja kaks kolmandikku Lääne-Aafrika riikidest on lepingu ratifitseerinud.

Lühiülevaade

EL on algatanud majanduspartnerluslepingu 16 Lääne-Aafrika riigiga; Lääne-AafrikaRiikide Majandusühendus (ECOWAS) ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliit (WAEMU). Nigeeria on ainus riik piirkonnas, kes ei ole veel majanduspartnerluslepingule alla kirjutanud, mistõttu lepingut veel ei kohaldata.

Lääne-Aafrikaga sõlmitud majanduspartnerlusleping hõlmab kaupu ja arengukoostööd. Majanduspartnerlusleping sisaldab ka võimalust pidada tulevikus täiendavaid läbirääkimisi säästva arengu, teenuste, investeeringute ja muude kaubandusega seotud küsimuste üle.

Majanduspartnerluslepinguga tehakse järgmist:

 • aidata Lääne-Aafrikal paremini integreeruda ülemaailmsesse kaubandussüsteemi ning toetada piirkonna investeeringuid ja majanduskasvu.
 • suurendada Lääne-Aafrika eksporti ELi
 • stimuleerida investeeringuid ja aidata kaasa tootmisvõimsuse arendamisele, millel on positiivne mõju tööhõivele.

Kuni täieliku piirkondliku majanduspartnerluslepingu vastuvõtmiseni Lääne-Aafrikaga hakati Côte d’Ivoire’i ja Ghanaga sõlmitud majanduspartnerluslepinguid ajutiselt kohaldama vastavalt 3. septembril 2016 ja 15. detsembril 2016.

Asümmeetrilised sätted Lääne-Aafrika riikide kasuks

Majanduspartnerlusleping on Lääne-Aafrika kasuks ja võtab arvesse praeguseid erinevusi kahe piirkonna arengutasemes. Ebaühtlust käsitlevad sätted Lääne-Aafrika riikide kasuks hõlmavad tundlike toodete väljajätmist liberaliseerimisest, pikki liberaliseerimisperioode, paindlikke päritolureegleid ning põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja noortööstuse kaitse erimeetmeid.

 • Samal ajal kui EL avab oma turu täielikult alates esimesest päevast, kaotab Lääne-Aafrika imporditariifid 20-aastase üleminekuperioodi jooksul vaid osaliselt. Lisaks on 25 % kõige tundlikumate toodete tootjad pidevalt kaitstud konkurentsi eest.

Tariifid

 • Välja arvatud relvad ja laskemoon, annab EL majanduspartnerluse vahelepingu alusel 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu Ghanast ja Côte d’Ivoire’ist pärit impordile. Sama kehtib kõigi Lääne-Aafrika toodete kohta alates Lääne-Aafrika piirkondliku majanduspartnerluslepingu kohaldamise esimesest päevast. Juurdepääs ELi turule on püsiv, täielik ja vaba kõigile toodetele.
 • Lääne-Aafrika riigid liberaliseerivad EList tuleva impordi 20 aasta jooksul. Vastavalt ECOWASi ühises välistariifistikus (CET) juba sätestatud kategooriatele.
  • a-rühma kaubad (olulised sotsiaalkaubad, esmatarbekaubad, põhikaubad, kapitalikaubad ja erisisendid), mille tollimaks on praegu 0 või 5 %, liberaliseeritakse viis aastat pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
  • b-rühma kaubad (peamiselt sisendid ja vahetooted), mille tollimaks on praegu 0, 5 või 10 %, liberaliseeritakse 10–15 aasta jooksul pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
  • C-rühma kaubad (mõned lõpptarbitavad kaubad), mille tollimaks on praegu 5, 10 või 20 %, liberaliseeritakse 10–20 aasta jooksul pärast majanduspartnerluslepingu kohaldamist.
 • Märkimisväärne osa tariifiridadest (25 %) jäetakse liberaliseerimisest täielikult välja ja nende suhtes kohaldatakse jätkuvalt tavalist tollimaksu. Nende hulka kuuluvad tundlikud tooted, nagu põllumajandus-/kalandustooted ja tundlikud lõpptarbekaubad.
 • Kui mõne ELi kauba import Lääne-Aafrika riikidesse järsult suureneb, ohustades seega kohalikke turge, võib rakendada selliseid kaitsemeetmeid nagu impordikvoodid ja tollimaksud.

 

Kasutage otsinguvõimalust Minu Kaubandusassistent, et leida täpset teavet konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutustega.

 

Päritolureeglid

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Paindlikud päritolureeglid võimaldavad majanduspartnerluslepingu Lääne-Aafrika riikidel eksportida tooteid muudest riikidest pärit sisendiga, eelkõige sellistes olulistes sektorites nagu põllumajandus, kalandus ning tekstiili- ja rõivatööstus. Näiteks võib tekstiiltoode tuua ELi tollimaksuvabalt, kui vähemalt üks selle tootmise etapp – näiteks kudumine või silmuskudumine – toimus majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigis.

Lubatud hälve

Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingus sisalduvad tolerantsid on tavalisest leebemad. Need moodustavad 15 % lõpptoote tehasehinnast, mitte 10 %, mis on ette nähtud enamikus ELi lepingutes. Tekstiil- ja rõivatoodete suhtes kohaldatakse erihälbeid.

Kumulatsioon

Majanduspartnerluslepingute sätted hõlmavad järgmist liiki kumulatsiooni:

 • Kahepoolne kumulatsioon ELiga
 • Diagonaalne ja täielik kumulatsioon ÜMTde ja AKV riikidega teatavatel tingimustel.
 • Kumulatsioon naaberriikidega teatavatel tingimustel.

Otsetransport

Tõendid otseveo kohta tuleb esitada importiva riigi tollile.

Tollimaksu tagastamine

Tagasi võib taotleda tollimaksu, mis on tasutud materjalidelt, mis on eelnevalt imporditud edasiseks töötlemiseks ja seejärel eksporditud riiki, kes on sõlminud ELiga majanduspartnerluslepingu.

Laevade tingimused

Avamerel ja Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide majandusvööndites püütud kala võib pidada majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigist pärinevaks üksnes siis, kui see on püütud teatavatele kriteeriumidele vastavate laevadega. Need kriteeriumid viitavad laeva registreerimiskohale, lipule, mille all laev sõidab, ja nende omandile.

Meeskonna, kaptenite või ohvitseride kodakondsusele ei ole kehtestatud erinõuet. Need nõuded, mis sisaldusid algses Cotonou lepingus, on nüüdseks välja jäetud, et hõlbustada päritolustaatuse andmist majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikide püütud kalale.

Tootepõhised päritolureeglid

 

Konkreetse toote suhtes kohaldatavate eeskirjade leidmiseks kasutage otsinguvõimalust My Trade Assistant.

Erandid

Majanduspartnerluslepinguga ühinenud riigi taotlusel võib teatavatel tingimustel teha erandi, et teatavatest riikidest pärit teatavate toodete suhtes saaks kohaldada leebemaid päritolureegleid.

Tootele esitatavad nõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks Euroopa Liitu importida.
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju andmebaasist Minu Trade Assistant.

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded SPS

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

 Päritolutõendid

 • Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma oma tolliasutustele tõendada oma toodete päritolustaatust ja mis tahes muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada.

Väärkasutuse korral võivad tolliasutused teie heakskiidetud eksportija staatuse tühistada. Protseduuride kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma tolliasutustega.

 • Tollimaksu soodusmäärade kohaldamiseks peab Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingu riikidest pärit toodetele olema lisatud päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas:
  • ekspordiriigi tolli poolt välja antud liikumissertifikaat EUR.1. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis esitama taotluse korral dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja vastavad muudele päritolureeglite protokolli nõuetele.
  • arvedeklaratsioon – mille on välja andnud mis tahes eksportija saadetiste kohta, mille väärtus on kuni 6 000 eurot, või heakskiidetud eksportijate poolt mis tahes väärtusega saadetiste kohta. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad oma toodete päritolustaatust ja vastavad muudele päritolureeglite protokolli nõuetele.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetlustega[link].

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

 • Leidke konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • Üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeeringud

Muud

Konkurss

 • Alates 2014. aastast on EL peatanud kõikide majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete eksporditoetused.
 • EL on minimeerinud meetmeid tootmist ja kaubandust moonutavate meetmetega
 • Kui kohalik tööstus on Euroopast pärit impordi kasvu tõttu ohus, võimaldavad majanduspartnerluslepingud rakendada meetmeid tööstussektorite ja tärkava tööstuse kaitsmiseks.

Säästev areng

Lääne-Aafrika majanduspartnerlusleping põhineb selgesõnaliselt Cotonou lepingus sätestatud olulistel ja põhielementidel, st inimõigustel, demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigi põhimõtetel ja heal valitsemistaval. Seega sisaldab leping ELi lepingutes sisalduvat õiguste ja kestliku arengu kõige tugevamat sõnastust.

 • „Täitmata jätmise klausel“ tähendab, et võib võtta „asjakohaseid meetmeid“ (nagu on sätestatud Cotonou lepingus), kui mõni lepinguosaline ei täida oma kohustusi seoses oluliste osadega. See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • Majanduspartnerluslepingute ühiste institutsioonide ülesanne on jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

Lääne-Aafrika majanduspartnerluslepingus käsitletakse nii Lääne-Aafrika riikide vahelist kaubandust kui ka kaubandust ELiga. See on esimene majanduspartnerlus, mis ühendab lisaks piirkonna 16 riigile ka nende kahte piirkondlikku organisatsiooni: Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS) ning Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliit (UEMOA).

 • Lääne-Aafrika turulepääsu pakkumine ELile on täielikult kooskõlas ECOWASi ühise välistariifistikuga, mis on ECOWASi tolliliidu alus. Majanduspartnerluslepingu ja Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse Kesk- ja Lõuna-Aafrika riikide majandusühenduse (CET) rakendamine käib käsikäes ja tugevdab üksteist vastastikku.
 • Majanduspartnerlusleping sisaldab olulisi sätteid, mis muudavad tolliprotseduurid lihtsamaks ja tõhusamaks, ning näeb ette, et Lääne-Aafrika riigid kohtlevad üksteist vähemalt samal viisil kui ELi.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi tehnilist abi. See aitab riikidel kohandada oma tolliprotseduure ja vähendada paberitööd. Teie jaoks tähendab see vähem tolliga suhtlemist.

Näiteks annab EL rahalist ja tehnilist abi, et aidata Lääne-Aafrika põllumajandustootjatel täita ELi sanitaar- ja fütosanitaarstandardeid. EL saadab sageli ka tervise ja toidu valdkonna auditite ja analüüsi direktoraadi ekspertidest koosneva rühma, et anda soovitusi ekspordiprobleemide lahendamiseks.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid