Lühijuhend päritolureeglitega töötamiseks

Lühijuhend päritolureeglitega töötamiseks

Päritolureeglid – miks me neid vajame?

Päritolureeglid on ELi kaubanduslepingute oluline osa. Et teie toode vastaks ELi kaubanduslepingu alusel madalamale või nulltariifile, peab see vastama lepingu päritolureeglitele.

Päritolureeglid määravad kindlaks toote päritolu- või valmistamisriigi – selle majandusliku kodakondsuse – ning aitavad tagada, et tolliasutused kohaldavad madalamaid tollimakse õigesti, nii et vabakaubanduslepingus osalevates riikides asuvad ettevõtjad saaksid neist kasu.

See on sama lihtne kui 1, 2, 3!

Kaubanduslepingu päritolureeglid võivad esmapilgul tunduda heidutavalt, kuid kui saate põhialustest aru, on see lihtne.

Kolm sammu madalamate tollimaksude maksmiseks:

Hakka oma impordi või ekspordi suhtes kohaldama madalamaid tollimakse!

Selleks et leida teavet konkreetse toote ekspordi/impordi kohta konkreetse vabakaubanduslepingu partnerriigist/riigist, vaadake interaktiivset päritolureeglite enesehindamise vahendit (ROSA) rubriigis „ Minu kaubandusassistent“, et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid päritolutõendeid.

Selleks et saada ülevaade ELi vabakaubanduslepingutes sisalduvatest päritolu kindlaksmääramise üldpõhimõtetest, lugege palun järgmist jaotist:

1

Vaadake, kas teie toode kvalifitseerub

Kuidas saada teada, kas teie toode vastab madalamatele tollimaksudele?

Igas kaubanduslepingus on iga toote jaoks sätestatud konkreetsed päritolureeglid.

Kas teie toode vastab ühele päritolukriteeriumist?

Esiteks määrake kindlaks, kas teie toode on täielikult saadud või toodetudasjaomases riigis. Kui see on nii, võib ta saada madalamaid tollimakse. Täielikult saadud või toodetud tooted on enamasti olulised elusloomade ja põllumajandustoodete puhul.

Kui teie toode ei ole täielikult saadud asjaomases riigis, peab see vastama muudele tootepõhistele eeskirjadele. Kui on olemas alternatiivsed eeskirjad, peab teie toode vastama ainult ühele neist.

Tavaliselt on need eeskirjad.

või

 • määratleda, milliseid tooteid võib käsitada abikõlblikena, kui need on valmistatud üksnes päritolustaatusega materjalidest

Tootepõhiste põhireeglite näited

 • lisandväärtuse reegel – kõigi kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutumine – tootmisprotsessi tulemusena muutub tariifne klassifikatsioon päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahel. Näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • konkreetsed toimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess. Näiteks kiudude ketramine lõngaks. Selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiasektoris.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Kui teie toode ei vasta otseselt tootepõhistele põhireeglitele, võivad täiendavad eeskirjad siiski aidata teie tootel päritolustaatust saada.

Täiendav paindlikkus on peamiselt seotud sallivuse ja kumulatsiooniga. Kaubandusleping võib sisaldada ka teatavaid erandeid.

Hälve
 • lubatud hälvete reegel võimaldab kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni teatava protsendi ulatuses – tavaliselt 10 % või 15 % – toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide suurima lubatud väärtuse piirmäära ületamiseks.
Kumuleerimine
 • kumulatsioon võimaldab teil lugeda oma riigist pärinevaks või teie riigis toimuvaks
 • kasutatud päritolustaatuseta materjalid

või

 • töötlemine teises riigis

Kumulatsiooni on kolm peamist liiki

 • kahepoolne kumulatsioon (kaks partnerit) – partnerriigist pärit materjale võib kasutada teie riigist pärinevate materjalidena (ja vastupidi).  Seda kumulatsiooni kohaldatakse kõigi ELi sooduskordade suhtes.
 • diagonaalset kumulatsiooni (rohkem kui kaks partnerit, kes kohaldavad identseid päritolureegleid) – kindlaksmääratud kolmandast riigist pärit materjale (mida on nimetatud kumulatsiooni käsitlevas asjakohases sättes) võib kasutada teie riigist pärit materjalidena
 • täielikku kumulatsiooni – mis tahes ELi riigis või muus kindlaksmääratud riigis (mida on nimetatud asjaomases kumulatsiooni käsitlevas sättes) läbiviiduks võib lugeda teie riigis läbiviiduks.
Kitsendused
 • samuti võib kohaldada erilisi erandeid – kontrollige kaubanduslepingut.

Kui teie toode vastab kõigile eeskirjadele, peate kaaluma mitmeid lisanõudeid.

Kas teie toode vastab ka kõigile muudele kohaldatavatele nõuetele?

Toode peab vastama kõigile muudele kohaldatavatele nõuetele, näiteks minimaalsetele toimingutele (piisav töö või töötlemine) ja otsevedu käsitlevatele eeskirjadele.

Minimaalsed toimingud – piisav töö või töötlus
 • peate kontrollima, et teie riigis tehtav töö või töötlus on vajalikust ulatuslikum.
 • minimaalsed toimingud on loetletud kaubanduslepingu päritolureeglites. Need võivad hõlmata järgmisi toiminguid:
  • pakend
  • lihtne lõikamine
  • lihtne kokkupanek
  • lihtne segamine
  • tekstiili triikimine või pressimine
  • maalimine ja poleerimine
 • kui teie riigis toodetud toodang on üks loetletud toodetest ja seal ei ole midagi muud tehtud, mis tähendab, et materjali ei toodetud ega töödeldud, ei saa toodet käsitada päritolustaatusega tootena, isegi kui tootepõhised päritolureeglid olid täidetud.
Otseveo eeskiri või vedu läbi kolmanda riigi
 • isegi kui teie toodet käsitatakse päritolustaatusega tootena, peate siiski tagama, et toode saadeti ekspordiriigist ja saabus sihtriiki, ilma et seda oleks üheski teises riigis manipuleeritud, välja arvatud toimingud, mis on vajalikud toote heades tingimustes hoidmiseks.
 • igas kaubanduslepingus on sätestatud eritingimused
 • tavaliselt on kolmandas riigis ümberlaadimine või ajutine ladustamine lubatud, kui tooted jäävad tolli järelevalve alla ega läbi muid toiminguid kui
  • mahalaadimine
  • ümberlaadimine
  • kõik toimingud, mis on ette nähtud nende heas seisukorras hoidmiseks
 • pange tähele, et peate importiva riigi tollile tõendama, et teie toode veeti otse
Tollimaksude tagastamine

Mõned kaubanduslepingud võimaldavad tollimaksude tagastamist.

See tähendab, et kui maksate tollimaksu päritolustaatuseta materjalidelt, mida te kasutate sellise toote valmistamiseks, mida seejärel soodustariifi alusel ekspordite, võite taotleda nende tollimaksude tagasimaksmist.

Kes saab aidata kindlaks teha, kas teie toode kvalifitseerub?

 • kasutage ROSAt, et aidata hinnata, kas teie toode vastab eeskirjadele. Minge Minu kaubandusassistendisse ning valige selle abi saamiseks oma toode ja turg
 • kui soovite olla õiguslikult kindel, et kohaldate oma kaupadele eelnevalt õiget tootekoodi, võite taotleda siduva tariifiinformatsiooni (STI) otsust.
 • kui te ei ole kindel oma kauba päritolus, võite taotleda ka siduvat päritoluinformatsiooni. SPI-otsus tõendab teie kauba päritolu ja on Euroopa Liidus siduv. Pange tähele, et SPI ei vabasta Teid päritolutõendi esitamisest vastavalt asjaomase kaubanduslepingu eeskirjadele.

Kui teie toode on päritolustaatusega

Kui teate, et teie toode vastab madalamatele tollimaksudele (teie toodet käsitatakse päritolustaatusega tootena), tuleb sihtriigi tollile tõendada selle päritolustaatust. Alles siis saate maksta madalamaid tollimakse.

2

Toote päritolu tõendamine

Igas kaubanduslepingus on sätestatud erieeskirjad päritolumenetluste kohta. Neid saate vaadata jaotises „Turud“ või „ Minu kaubandusassistent“ otsingutulemustest.  Eeskirjades on täpsustatud, kuidas saate tõendada oma toote päritolu.

Päritolutõend

Sõltuvalt kaubanduslepingust on olemas eri liiki päritolutõendeid. Tavaliselt võivad need olla kas

 • ekspordiriigi tolli väljastatud ametlik päritolusertifikaat (nt liikumissertifikaat EUR.1);
 • eksportija enda deklaratsioon (sageli nimetatakse seda „päritoludeklaratsiooniks“ või „arvedeklaratsiooniks“)

Ametlike päritolusertifikaatide puhul kaubandusleping

 • sisaldab näidet
 • annab juhiseid selle kohta, kuidas seda täita

Ettevõtja deklaratsioonide puhul: kaubandusleping

 • märkida, millist teksti tuleb kaubaarvele või muudele tooteid identifitseerivatele dokumentidele lisada.

Päritolutõend kehtib kindlaksmääratud arvu kuude jooksul alates väljaandmise kuupäevast.

Tavaliselt ei nõuta madala väärtusega toodete puhul päritolutõendit.

Päritolusertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

Selleks et eksportija saaks ise päritolu kindlaks teha, peab eksportija tavaliselt olema eelnevalt heaks kiidetud eksportija staatusega tolliasutus.

3

Esita oma tooted ja dokumendid tollivormistuseks

Kui teil on olemas kõik tollivormistuseks vajalikud dokumendid, sealhulgas oma toote õige päritolutõend, olete valmis esitama sihtriigi tollile oma taotluse madalamate tollimaksude tasumiseks.

Iga kaubanduslepingu päritolureeglid kirjeldavad seda, kuidas toll saab toote päritolu kontrollida.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Kontrollimine põhineb tavaliselt järgmisel:

 • halduskoostöö importiva ja eksportiva riigi tolliasutuste vahel
 • kohalike tolliasutuste tehtavad kontrollid

Hakka oma impordi või ekspordi suhtes kohaldama madalamaid tollimakse!

Mis juhtub, kui teie toode ei vasta nõuetele?

Kui teie toode ei vasta kaubanduslepingu päritolureeglitele, kohaldatakse tavapäraseid tollimakse. 

 • riikide suhtes, kes on Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmed, kohaldatakse enamsoodustusrežiimi tollimaksumäärasid.
 • teiste riikide suhtes kohaldatakse üldist tollimaksumäära (GEN-tollimaksumäärad).
 • Rosa aitab teil leida oma toote päritolureegleid
Jagage seda lehte: