Kõik peale relvade (EBA)

Uurige, kuidas saada kasu ELi algatusest „Kõik peale relvade“.

Lühiülevaade

EBA kavaga kaotatakse vähim arenenud riikidest ELi imporditavate kaupade (v.a relvad ja laskemoon) tollimaksud ja kvoodid.

Alates 2019. aasta jaanuarist on EBA riigid

AFGHANISTAN

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Birma/Myanmar

Burundi

Kambodža

Kesk-Aafrika Vabariik

Taad

Komoori saared

Kongo Demokraatlik Vabariik

Djibouti

Ida-Timor

Ekvatoriaal-Guinea

Eritrea

Etioopia

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Libeeria

Madagaskar

Malawi

Mali

Mauritaania

Nepal

Niger

Rwanda

São Tomé ja Príncipe; Principe

Senegal

Sierra Leone

Saalomoni saared

Somaalia

Lõuna-Sudaan

Sudaan

Tansaania

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Jeemen

Sambia

 

Tariifid

EBA kavaga kaotatakse vähim arenenud riikidest ELi imporditavate kaupade (v.a relvad ja laskemoon) tollimaksud ja kvoodid.

 • otsige kogu teavet oma toote tariifide kohta
 • kahtluse korral võtke ühendust oma riigi tolliasutusega

Päritolueeskirjad;

 • päritolureeglid on samad, mida kohaldatakse üldise soodustuste süsteemi (GSP) puhul

Enne eksportimist/importimist veenduge, et

Sallivus

Lubatud hälvet väljendatakse järgmiselt:

 • Kalandus- ja tööstustoodete lõpptoodete hindades
 • põllumajandustoodete lõpptoodete mass

GSP raames lubatud hälbed on leebemad kui tavapärased lubatud hälbed. Need moodustavad 15 % lõpptoote tehasehinnast 10 % asemel.

Erihälbeid kohaldatakse ka tekstiil- ja rõivatoodete suhtes ning neid on kirjeldatud lisa 22-03 sissejuhatavates märkustes.

Vt ka sallivuse või minimaalse vähendamise üldreegel.

Kumuleerumine

ELi EBA raames toimub kaubavahetuses järgmist liiki kumulatsioon:

 • kahepoolne
 • piirkondlik
 • pikendatud
 • kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türgiga
Kahepoolne kumulatsioon

EList pärit materjale saab integreerida EBA riigis valmistatud toodetesse ja käsitada seejärel sellest EBA riigist pärit materjalidena, kui EBA riigis toimuv töötlemine ületab minimaalse taseme.

Piirkondlik kumulatsioon

I rühm

II rühm

III rühm

Rühm IV

Brunei-Darussalam

Bolivia

Bangladesh*

Argentina

Kambodža*

Colombia

Bhutan*

Brasiilia

Indoneesia

Costa Rica

India

Paraguay

Laos*

EL Salvador

Nepal*

Uruguay

Malaisia

Guatemala

Pakistan

 

Myanmar*

Honduras

Sri Lanka

 

Filipiinid

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peruu

 

 

 

Venezuela

 

 

*Riigid, mis on praegu EBA soodustatud riigid

 • koostisosade kasutamine samasse rühma kuuluvate riikide vahel on lubatud (nt Bangladesh võib kasutada Bhutanist pärit koostisosi, sest mõlemad kuuluvad III rühma), kuigi meeles tuleb pidada mõningaid olulisi eeskirju:
 • samasse rühma kuuluvate riikide vahelist piirkondlikku kumulatsiooni kohaldatakse üksnes juhul, kui kumulatsioonis osalevad riigid on toote Euroopa Liitu eksportimise ajal soodustatud riigid, mitte lihtsalt abikõlblikud riigid.
 • kui ühest soodustatud riigist pärit kaupa töödeldakse edasi selle rühma teises liikmesriigis, võib seda kaupa käsitada viimati nimetatud riigist pärinevana (kui töötlemine ületab minimaalsed toimingud).
 • sisendi päritolu määramiseks (kui rühma ühe liikme sisend saadetakse rühma teisele liikmele) on õige päritolureegel see, mida kohaldataks otseekspordi suhtes tarnijariigist ELi.
 • kumulatsioon on võimalik ka I ja III rühma kuuluvate üksikute soodustatud riikide vahel. Seda tehakse ainult taotluse korral ja teatavatel tingimustel.

Pange tähele, et mõned tooted on kumulatsioonist välja jäetud, kui samasse rühma (GSP/GSP+/EBA) kuuluvate GSP riikide staatus on erinev. Asjaomaste toodete loetelu on esitatud lisas 13b.

Laiendatud kumulatsioon

EBA riigid võivad teatavatel tingimustel taotleda ELilt luba kumuleerimiseks riikidega, kellega ELil on kaubandusleping.

 • See võimalus on avatud ainult tööstustoodetele ja töödeldud põllumajandustoodetele.
 • kui sellise kolmanda riigi sisend, kellega ELil on vabakaubandusleping, saadetakse GSP riiki, on õige päritolureegel see, mida kohaldataks otseekspordi suhtes tarnijariigist ELi.
Kumulatsioon Norrast, Šveitsist ja Türgist pärit kaupadega

Soodustatud riigid võivad kumuleerida päritolu kaupadega, mis kuuluvad harmoneeritud süsteemi gruppidesse 25-97 ja on pärit Norrast, Šveitsist ja Türgist.

 • Norrast, Šveitsist või Türgist pärit materjale, millega soodustatud riigis tehakse rohkem kui minimaalseid toiminguid, käsitatakse kõnealusest soodustatud riigist pärinevatena ning neid võib eksportida ELi, Norrasse, Šveitsi või Türki
 • eespool nimetatud reeglit ei kohaldata erandiga hõlmatud põllumajandustoodete või toodete suhtes.
 • seda liiki kumulatsiooni kohaldamiseks peavad EL, Norra, Šveits ja Türgi tagama EBA riikidest pärit toodetele samasuguse sooduskohtlemise.

Mittemuutmine

Üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite otsevedu käsitlev säte on asendatud manipuleerimisvastase klausliga (komisjoni määruse (EÜ) nr 1063/2010 artikkel 74).

 • peamine erinevus võrreldes otsetransporti käsitlevate sätetega on see, et ELi importijatelt ei nõuta tingimuste täitmise tõendamist.
 • ELi liikmesriigi tolliamet võib sellist tõendit siiski nõuda, kui tal on põhjust arvata, et tingimused ei ole täidetud.

Tollimaksu tagastamine

Tollimaksu tagastamine on lubatud.

Laevade tingimused

Selleks et kalalaeva saaks pidada soodustatud riigist pärinevaks, mis tähendab, et ka selle laeva poolt väljaspool territoriaalvett püütud kala on pärit, kehtivad kriteeriumid viitavad laeva registreerimisriigile ja lipuriigile, aga ka selle omanikule. Pange tähele, et üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglites ei ole konkreetset nõuet meeskonna või ohvitseride kodakondsuse kohta.

Minimaalne töö või töötlus

On olemas kaks nn „minimaalsete“ toimingute kogumit, millest kunagi ei piisa päritolustaatuse andmiseks:

 • artiklis 76 nimetatud
 • ja need, mida kohaldatakse üksnes tekstiiltoodete suhtes ja üksnes piirkondliku kumulatsiooni huvides, mis on loetletud 16. lisas.

Tootepõhised reeglid

Päritolustaatuse saamiseks vajalike materjalidega tehtavate töötlemistoimingute loetelu on esitatud sama määruse lisas 13a. Loetelu koosneb kahest veerust:

 • üks, mida kohaldatakse GSP raames soodustatud vähim arenenud riikide suhtes
 • üks, mida kohaldatakse kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes

Gradueerimine

Mõned arengumaad ekspordivad väga konkurentsivõimelisi tooteid, mis ei vaja maailmaturule edukaks pääsemiseks soodustusi. Sellisel juhul jäetakse GSP kõnealustest tootesektoritest välja astmestamismehhanismi abil:

 • kui üldiste tariifsete soodustuste kava raames soodustatud riigist pärit impordi keskmine väärtus (jagatuna kõnealuse jao kogu üldiste tariifsete soodustuste kava kohase impordi koguväärtusega) ületab 3 aasta jooksul üldist 57 % künnist.
 • taimsete toodete, loomsete või taimsete õlide, rasvade ja vahade ning mineraalsete toodete puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud protsendimäär ületab 17,5 %.
 • tekstiilide puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud osakaal ületab 47,2 %.

EL vaatab astmestatud toodete loetelu läbi iga kolme aasta järel rakendusmääruse kaudu ja objektiivsete kriteeriumide alusel.

Siit leiate astmestatud toodete loetelu.

Erandid

Teatavatel tingimustel võib teha konkreetse erandi, et võimaldada leebemaid päritolureegleid, mida kohaldatakse konkreetsetest riikidest pärit teatavate toodete suhtes. Selline erand on tehtud Cabo Verdele. Vt Cabo Verde Erand ja kohaldatavad päritolureeglid

Kontrollige ka ELi teadet importijatele, milles teavitatakse ettevõtjaid Bangladeshiga seotud konkreetsetest asjaoludest.

Konkreetsete toodete päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Kasutage minu kaubandusassistenti
  • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele Euroopa Liitu imporditavad kaubad peavad vastama
  • otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid konkreetseid eeskirju ja määrusi

Selleks et vaadata oma tootele esitatavaid nõudeid, märkige kõigepealt toote tollikood. Seda saate otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tervise- ja ohutusnõuded Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

 • Kasutage minu kaubandusassistenti
  • tutvuge tervishoiu-, ohutus- ning looma- ja taimetervise- ja hügieenistandarditega (sanitaar- ja fütosanitaarstandardid), millele Euroopa Liitu imporditavad kaubad peavad vastama
  • otsige tervise-, ohutus- ja sanitaar-eeskirju, mida kohaldatakse teie toote ja selle päritoluriigi suhtes

Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks märkige kõigepealt toote tollikood. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõend

Soodustollimaksumäärade kohaldamiseks peab ELi EBA soodustatud riikidest pärit toodetega kaasas olema päritolutõend.

Päritolutõend võib olla üks järgmistest:

Sertifikaat tuleks teha eksportijale kättesaadavaks niipea, kui eksport on toimunud (või tagatud). Erandkorras võib teatavatel tingimustel anda sertifikaadi pärast eksportimist.

 • Päritolusertifikaadi vorm A, mille on välja andnud soodustatud riigi pädevad asutused.

  Sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

 • Eksportija koostatud arvedeklaratsioon * - kuni 6 EUR suuruste saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

Päritolutõend kehtib 10 kuud pärast selle väljastamist.

* Arvedeklaratsiooni tegemiseks peate kirjutama, tembeldama või printima arvele, saatelehele või muule äridokumendile (inglise või prantsuse keeles) järgmise deklaratsiooni: „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr... Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga vastavalt Euroopa Ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitele“. Arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi.

Muud dokumendid

Muud tollivormistusdokumendid ja -menetlused.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • Konkreetne teave ELi õigusaktide kohta:
  • Intellektuaalomandi õigused
  • Geograafilised tähised

  vähim arenenud riigid ja arengumaad

 • Üldine teave intellektuaalomandi õiguste ja geograafiliste tähiste kohta

Teenustekaubandus

Riigihanked

 • Eriteave ELi riigihanketurgude kohta
 • Üldine teave riigihankeid käsitlevate õigusaktide, eeskirjade ja erinevatele hanketurgudele juurdepääsu kohta ELis

Investeerimine

Muu (konkurents, kaubandus ja säästev areng)

EL annab EBA staatuse riikidele, kelle ÜRO arengupoliitika komitee on kandnud vähim arenenud riikide loetellu.

 • riigid ei pea EBA toetuse saamiseks taotlust esitama, EL lisab neid või kõrvaldab need vähim arenenud riikide staatuse alusel.
 • EL võib EBA soodustused tühistada teatavatel erandlikel asjaoludel, näiteks põhilisi inimõigusi ja töötajate õigusi käsitlevates rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud põhimõtete raske ja süstemaatilise rikkumise korral.
 • erinevalt standardsest GSPst ei kaota riigid ELiga vabakaubanduslepingu sõlmimisega EBA staatust.
 • erinevalt standardsest GSPst ei ole EBA-l toodete jaoks astmestamismehhanismi.
 • EBA-l ei ole aegumiskuupäeva

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid