Kõik peale relvade (EBA)

Siit saate teada, kuidas saada kasu ELi algatusest „Kõik peale relvade“.

Lühiülevaade

Kavaga „Kõik peale relvade“ kaotatakse tollimaksud ja kvoodid vähim arenenud riikidest ELi imporditavate kaupade (v.a relvad ja laskemoon) puhul.

Alates 2019. aasta jaanuarist on EBA riigid

 • Afganistan
 • Angola
 • Bangladesh
 • Benin
 • Bhutan
 • Burkina Faso
 • Birma/Myanmar
 • Burundi
 • Kambodža
 • Kesk-Aafrika Vabariik
 • Tšaad
 • Komoori saared
 • Kongo Demokraatlik Vabariik
 • Djibouti
 • Ida-Timor
 • Ekvatoriaal-Guinea
 • Eritrea
 • Etioopia
 • Gambia
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Kiribati
 • Laos
 • Lesotho
 • Libeeria
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritaania
 • Nepal
 • Niger
 • Rwanda
 • São Tomé ja Príncipe
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Saalomoni saared
 • Somaalia
 • Lõuna-Sudaan
 • Sudaan
 • Tansaania
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jeemen
 • Sambia

Tariifid

Kavaga „Kõik peale relvade“ kaotatakse tollimaksud ja kvoodid vähim arenenud riikidest ELi imporditavate kaupade (v.a relvad ja laskemoon) puhul.

 • Otsige kogu teavet oma toote tariifide kohta
 • kahtluse korral võtke ühendust oma riigi tolliasutusega

Päritolureeglid

Päritolureeglid on samad, mida kohaldatakse standardse GSP puhul.

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun kontrollige minu kaubandusassistendirubriigis „Päritolureeglite enesehindamise vahend“ (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja uurige, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Tolerants

Tolerantsus on väljendatud

 • kalandus- ja tööstustoodete lõpptoodete hinnas
 • põllumajandustoodete lõpptoodete massina

GSPga hõlmatud hälbed on leebemad kui tavapärased hälbed. Need moodustavad lõpptoote tehasehinnast 10 % asemel 15 %.

Erihälbeid kohaldatakse ka tekstiil- ja rõivatoodete suhtes ning neid on kirjeldatud lisa 22-03 sissejuhatavates märkustes.

Vt ka tolerantsuse või miinimumi üldreegel.

Kumulatsioon

ELi EBA raames toimuvas kaubanduses kasutatakse järgmist liiki kumulatsiooni:

 • kahepoolne
 • piirkondlik
 • pikendatud
 • kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türgiga
Kahepoolne kumulatsioon

EList pärit materjalid võib integreerida EBA riigis valmistatud toodetesse ja seejärel võib neid käsitada EBA riigist pärit materjalidena, kui EBA riigis tehtud töötlemine ületab miinimumtasemeid.

Piirkondlik kumulatsioon
 • I rühm
  • Brunei Darussalami Riik
  • Kambodža*
  • Indoneesia
  • Laos*
  • Malaisia
  • Filipiinid
  • Vietnam
 • II rühm
  • Boliivia
  • Colombia
  • Costa Rica
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Panama
  • Peru
  • Venezuela
 • III rühm
  • Bangladesh*
  • Bhutan*
  • India
  • Nepal*
  • Pakistan
  • Sri Lanka
 • IV rühm
  • Argentina
  • Brasiilia
  • Paraguay
  • Uruguay

*Riigid, mis on praegu EBA alusel soodustatud riigid

 • komponentide kasutamine samasse rühma kuuluvate riikide vahel on lubatud (nt Bangladesh võib kasutada Bhutani koostisosi, sest mõlemad kuuluvad III rühma), kuigi meeles tuleb pidada mõningaid olulisi eeskirju:
 • piirkondlikku kumulatsiooni samasse rühma kuuluvate riikide vahel kohaldatakse üksnes juhul, kui kumulatsioonis osalevad riigid on toote Euroopa Liitu eksportimise ajal soodustatud riigid, mitte lihtsalt abikõlblikud riigid.
 • kui ühest soodustatud riigist pärit kaupa töödeldakse edasi selle rühma teises liikmesriigis, võib kaupa käsitada viimati nimetatud riigist pärit kaubana (kui töötlemine on minimaalsetest toimingutest ulatuslikum)
 • sisendi päritolu kindlaksmääramiseks (kui ühe rühmaliikme sisend saadetakse teisele rühmaliikmele), on õige päritolureegel see, mida kohaldataks otseekspordi suhtes tarnijariigist ELi;
 • kumulatsioon on võimalik ka üksikute I ja III rühma kumulatsioonist kasu saavate riikide vahel. Seda tehakse ainult taotluse korral ja teatud tingimustel.

Pange tähele, et mõned tooted on kumulatsioonist välja jäetud, kui samasse rühma kuuluvate GSP riikide (GSP/GSP+/EBA) staatuses on erinevusi. Asjaomaste toodete loetelu on esitatud lisas 13b.

Pikendatud kumulatsioon 

EBA riigid võivad teatavatel tingimustel taotleda ELilt luba kumuleerumiseks riikidega, kellega ELil on kaubandusleping.

 • see võimalus on avatud ainult tööstustoodetele ja töödeldud põllumajandustoodetele.
 • kui sisend kolmandast riigist, kellega ELil on vabakaubandusleping, saadetakse üldiste tariifsete soodustuste kavaga hõlmatud riiki, on õige päritolureegel see, mida kohaldataks otseekspordi suhtes tarnijariigist ELi.
Kumulatsioon Norrast, Šveitsist ja Türgist pärit kaupadega

Soodustatud riigid võivad kumuleerida päritolu harmoneeritud süsteemi gruppidesse 25–97 kuuluvate Norrast, Šveitsist ja Türgist pärit kaupadega.

 • Norrast, Šveitsist või Türgist pärit materjale, mis läbivad soodustatud riigis rohkem kui minimaalse toimingu, käsitatakse kõnealusest soodustatud riigist pärit materjalidena ja neid võib eksportida ELi, Norrasse, Šveitsi või Türgisse
 • eespool nimetatud reeglit ei kohaldata põllumajandustoodete või erandiga hõlmatud toodete suhtes.
 • Seda liiki kumulatsiooni kohaldamiseks peavad EL, Norra, Šveits ja Türgi kohaldama EBA riikidest pärit toodete suhtes sama sooduskohtlemist.

Manipuleerimata jätmine

GSP päritolureeglite otsevedu käsitlev säte on asendatud mittemuutmise klausliga (komisjoni määruse nr 1063/2010artikkel 74).

 • peamine erinevus võrreldes otseveo sättega on see, et ELi importijad ei pea tõendama oma vastavust tingimustele.
 • ELi liikmesriigi tolliasutus võib siiski sellist tõendit nõuda, kui tal on põhjust arvata, et tingimused ei ole täidetud.

Tollimaksu tagastamine

Tollimaksude tagastamine on lubatud.

Laevade tingimused

Selleks et kalalaeva saaks käsitada soodustatud riigist pärinevana – mis tähendaks, et selle laeva poolt väljaspool territoriaalvett püütud kala on samuti pärit –, viitavad kohaldatavad kriteeriumid laeva registreerimisriigile ja lipuriigile, aga ka selle omandiõigusele. Pange tähele, et üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kohaselt ei ole laevapere või ohvitseride kodakondsuse suhtes erinõuet.

Minimaalsed toimingud

On kaks nn minimaalsete toimingute kogumit, millest kunagi ei piisa päritolu andmiseks:

 • need, mida on nimetatud artiklis 76
 • ning need, mida kohaldatakse üksnes tekstiiltoodete suhtes ja üksnes piirkondliku kumulatsiooni eesmärgil ning mis on esitatud 16. lisas.

Tootepõhised eeskirjad

Loetelu materjalidest, mida tuleks päritolustaatuse saamiseks töödelda, on esitatud sama määruse lisas 13a. Loetelu sisaldab kahte veergu:

 • üks, mida kohaldatakse GSP raames soodustatud vähim arenenud riikide suhtes
 • üks, mida kohaldatakse kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes

Lõpetamine

Mõned arengumaad ekspordivad väga konkurentsivõimelisi tooteid, mis ei vaja maailmaturule pääsemiseks eelistusi. Sellisel juhul lõpetatakse GSP kohaldamine nendes tootesektorites astmestamismehhanismi kaudu:

 • kui GSP raames soodustatud riigist pärit impordi keskmine väärtus (jagatuna GSP raames kõnealuse jao alusel toimunud koguimpordi koguväärtusega) ületab kolme aasta jooksul üldist 57 % künnist
 • taimsete saaduste, loomsete või taimsete õlide, rasvade ja vahade ning mineraalsete toodete puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud osakaal ületab 17,5 %.
 • tekstiili puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud osakaal ületab 47,2 %.

EL vaatab astmeliste toodete loetelu läbi iga kolme aasta järel rakendusmääruse kaudu ja objektiivsete kriteeriumide alusel.

Siit leiate praeguse astmestatud toodete loetelu.

Erandid

Teatavatel tingimustel võib teha konkreetse erandi, et võimaldada leebemaid päritolureegleid, mida kohaldatakse teatavatest riikidest pärit konkreetsete toodete suhtes. Cabo Verde suhtes on tehtud selline erand. Vt Cabo Verde erand ja kohaldatavad päritolureeglid.

Palun tutvuge ka ELi poolt importijatele väljastatud teatisega, milles teavitatakse ettevõtjaid Bangladeshi puudutavatest konkreetsetest elementidest.

Konkreetsete toodete päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • kasuta Minu kaubandusassistenti
  • tutvuda tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele Euroopa Liitu imporditavad kaubad peavad vastama;
  • Otsige konkreetseid eeskirju ja määrusi, mida kohaldatakse teie toote ja selle päritoluriigi suhtes

Teie tootele esitatavate nõuete vaatamiseks määrake kõigepealt kindlaks selle tollikood. Saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

 • kasuta Minu kaubandusassistenti
  • tutvuda tervishoiu-, ohutus-, looma- ja taimetervise ning hügieenistandarditega (sanitaar- ja fütosanitaarstandardid), millele Euroopa Liitu imporditavad kaubad peavad vastama;
  • Otsige teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ning sanitaar- ja fütosanitaareeskirju

Teie tootele esitatavate nõuete vaatamiseks määrake kõigepealt kindlaks selle tollikood. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tollivormistuse dokumendid ja protseduurid

Päritolutõendid

Tollimaksu soodusmäärade kohaldamiseks peab ELi erikorra „Kõik peale relvade“ raames soodustatud riikidest pärit toodetega olema kaasas päritolutõend.

Päritolutõend võib olla üks järgmistest:

Sertifikaat tuleks eksportijale kättesaadavaks teha niipea, kui eksport on toimunud (või tagatud). Erandkorras võib teatavatel tingimustel sertifikaadi koostada pärast eksporti.

 • Päritolusertifikaadi vorm A – välja andnud soodustatud riigi pädevad asutused.

  Sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.

 • Eksportija koostatud arvedeklaratsioon* – kuni 6000 euro suuruste saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

Päritolutõend kehtib kümme kuud pärast selle väljaandmist.

* Arvedeklaratsiooni koostamiseks tuleb arvele, saatelehele või muule äridokumendile kirjutada, tembeldada või printida järgmine deklaratsioon (inglise või prantsuse keeles): „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr ... ) kinnitab, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted ... sooduspäritoluga vastavalt Euroopa Ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitele". Arvedeklaratsioonile tuleb käsitsi alla kirjutada.

Muud dokumendid

Leidke muid tollivormistusdokumente ja -protseduure.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • spetsiifiline teave ELi õigusaktide kohta, mis käsitlevad
  • Intellektuaalomandi õigused
  • Geograafilised tähised

  vähim arenenud riikide ja arengumaade kohta

 • üldine teave intellektuaalomandi õiguste ja geograafiliste tähiste kohta

Teenustekaubandus

Riigihanked

 • konkreetne teave ELi riigihanketurgude kohta
 • üldine teave riigihankeid käsitlevate õigusaktide, eeskirjade ja juurdepääsu kohta erinevatele hanketurgudele ELis

Investeeringud

Muu (konkurents, kaubandus ja säästev areng)

EL annab EBA staatuse riikidele, mis on ÜRO arengupoliitika komitee poolt loetletud vähim arenenud riikidena.

 • riigid ei pea erikorra „Kõik peale relvade“ kohaldamiseks taotlust esitama, EL lisab või jätab need välja nende vähim arenenud riigi staatuse alusel
 • EL võib tühistada EBA soodustused teatavatel erandlikel asjaoludel, nagu põhiliste inimõiguste ja töötajate õiguste rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud põhimõtete tõsine ja süstemaatiline rikkumine.
 • erinevalt standardsest GSPst ei kaota riigid ELiga vabakaubanduslepingut sõlmides EBA staatust.
 • erinevalt standardsest GSPst ei ole EBA-l toodete jaoks astmestamismehhanismi
 • EBA-l ei ole aegumiskuupäeva

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: