Kõik peale relvade (EBA)

Uurige, kuidas saada kasu ELi algatusest „Kõik peale relvade“.

Lühitutvustus

EBA süsteemiga kaotatakse tollimaksud ja kvoodid vähim arenenud riikidest ELi imporditavate kaupade (v.a relvad ja laskemoon) puhul.

2019. aasta jaanuari seisuga on EBA riigid

 • Afganistan
 • Angola
 • Bangladesh
 • Benin
 • Bhutan
 • Burkina Faso
 • Birma/Myanmar
 • Burundi
 • Kambodža
 • Kesk-Aafrika Vabariik
 • Tšaad
 • Komooride saared
 • Kongo Demokraatlik Vabariik
 • Djibouti
 • Ida-Timor
 • Ekvatoriaal-Guinea
 • Eritrea
 • Etioopia
 • Gambia
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Kiribati
 • Laos
 • Lesotho
 • Libeeria
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritaania
 • Nepal
 • Niger
 • Rwanda
 • São Tomé ja Príncipe
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Saalomoni saared
 • Somaalia
 • Lõuna-Sudaan
 • Sudaan
 • Tansaania
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jeemen
 • Sambia

Tariifid

EBA süsteemiga kaotatakse tollimaksud ja kvoodid vähim arenenud riikidest ELi imporditavate kaupade (v.a relvad ja laskemoon) puhul.

 • otsige kogu teavet oma toote tariifide kohta
 • kahtluse korral võtke ühendust oma riigi tolliasutusega

Päritolueeskirjad;

Päritolureeglid on samad, mida kohaldatakse standardse GSP puhul.

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvugepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent“ (ROSA), et hinnata,kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Lubatud hälve

Lubatud hälve on väljendatud

 • kalandus- ja tööstustoodete lõpptoodete hinnas
 • põllumajandustoodete lõpptoodete mass

GSPs sisalduvad lubatud hälbed on leebemad kui tavapärased lubatud hälbed. Need moodustavad 10 % asemel 15 % lõpptoote tehasehinnast.

Erihälbeid kohaldatakse ka tekstiili- ja rõivatoodete suhtes ning neid on kirjeldatud lisa 22–03 sissejuhatavates märkustes.

Vt ka taluvuse või vähese tähtsuse üldreegel.

Kumulatsioon

ELi EBA raames toimuvas kaubanduses kasutatakse järgmist liiki kumulatsiooni

 • kahepoolsed suhted
 • piirkondlikul
 • pikendatud
 • kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türkiyega
Kahepoolne kumulatsioon

EList pärit materjale võib integreerida EBA riigis valmistatud toodetesse ja seejärel käsitada neid sellest EBA riigist pärinevatena, kui EBA riigis toimuv töötlemine ületab miinimumtaseme.

Piirkondlik kumulatsioon
 • I rühm
  • Brunei-Darussalam
  • Kambodža*
  • Indoneesia
  • Laos*
  • Malaisia
  • Filipiinid
  • Vietnam
 • II rühm
  • Boliivia
  • Colombia
  • Costa Rica
  • EL Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Panama
  • Peruu
  • Venezuela
 • III rühm
  • Bangladesh*
  • Bhutan*
  • India
  • Nepal*
  • Pakistan
  • Sri Lanka
 • IV rühm
  • Argentina
  • Brasiilia
  • Paraguay
  • Uruguay

*Riigid, mis on praegu EBA soodustatud isikud

 • komponentide kasutamine sama rühma riikide vahel on lubatud (nt Bangladesh võib kasutada Bhutani koostisaineid, sest mõlemad kuuluvad III rühma), kuigi tuleb meeles pidada mõningaid olulisi eeskirju:
 • piirkondlikku kumulatsiooni samasse rühma kuuluvate riikide vahel kohaldatakse üksnes juhul, kui kumulatsioonis osalevad riigid on toote Euroopa Liitu eksportimise ajal soodustatud riigid, mitte lihtsalt abikõlblikud riigid.
 • kui ühest soodustatud riigist pärinevaid kaupu töödeldakse edasi selle rühma teises liikmesriigis, võib kaupa käsitada viimati nimetatud riigist pärinevana (kui töötlemine ületab minimaalseid toiminguid).
 • sisendi päritolu kindlaksmääramiseks (kui rühma ühe liikme sisend saadetakse teisele rühma liikmele) on õige päritolureegel, mida kohaldataks tarnijariigist ELi suunatud otseekspordi suhtes.
 • kumulatsioon on võimalik ka üksikute I ja III rühma kuuluvate kumulatsiooniriikide vahel. Seda tehakse ainult taotluse korral ja teatavatel tingimustel.

Pange tähele, et mõned tooted on kumulatsioonist välja jäetud, kui samasse rühma kuuluvate GSP riikide (GSP/GSP+/EBA) staatuse vahel on erinevusi. Asjaomaste toodete loetelu on esitatud lisas 13b.

Laiendatud kumulatsioon 

EBA riigid võivad teatavatel tingimustel taotleda ELilt luba kumuleerumiseks riikidega, kellega ELil on kaubandusleping.

 • see võimalus on avatud ainult tööstustoodetele ja töödeldud põllumajandustoodetele.
 • kui teave kolmandast riigist, kellega ELil on vabakaubandusleping, saadetakse GSP riiki, on õige päritolureegel see, mida kohaldataks tarnijariigist ELi suunatud otseekspordi suhtes.
Kumulatsioon Norrast, Šveitsist ja Türkiyest pärit kaupadega

Soodustatud riigid võivad kumuleerida päritolustaatuse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 25–97 kuuluvate kaupadega, mis pärinevad Norrast, Šveitsist ja Türkiyest.

 • Norrast, Šveitsist või Türkiyest pärit materjale, mis läbivad soodustatud riigis rohkem kui minimaalse toimingu, loetakse pärinevaks kõnealusest soodustatud riigist ja neid võib eksportida ELi, Norrasse, Šveitsi või Türkiyesse
 • eespool nimetatud reeglit ei kohaldata põllumajandustoodete või erandiga hõlmatud toodete suhtes.
 • seda liiki kumulatsiooni kohaldamiseks peavad EL, Norra, Šveits ja Türkiye kohaldama samasugust sooduskohtlemist EBA riikidest pärit toodete suhtes.

Mittemuutmine

Üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite otsevedu käsitlev säte on asendatud mittemanipulatsiooniklausliga ( komisjoni määruse nr 1063/2010 artikkel 74).

 • peamine erinevus võrreldes otseveo sättega on see, et ELi importijatelt ei nõuta tõendamist tingimuste täitmise kohta.
 • ELi liikmesriigi tolliasutus võib sellist tõendit siiski nõuda, kui tal on põhjust arvata, et tingimused ei ole täidetud.

Tollimaksude tagastamine

Tollimaksu tagastamine on lubatud.

Laevade tingimused

Selleks et kalalaeva saaks pidada soodustatud riigist pärinevaks – mis tähendaks, et selle laeva poolt väljaspool territoriaalvett püütud kala on samuti pärit –, on kohaldatavad kriteeriumid seotud laeva registreerimisriigi ja lipuriigiga, aga ka laeva omanikuga. Pange tähele, et üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kohaselt ei ole meeskonna või ohvitseride kodakondsusele kehtestatud erinõuet.

Minimaalne töötlus

On olemas kaks nn minimaalsete toimingute kogumit, mis ei ole kunagi päritolustaatuse andmiseks piisavad:

 • artiklis 76 nimetatud
 • ja need, mida kohaldatakse ainult tekstiiltoodete suhtes ja üksnes piirkondliku kumulatsiooni huvides, on loetletud 16. lisas.

Tootepõhised reeglid

Päritolustaatuse saamiseks materjalidega tehtavate töötlemistoimingute loetelu on esitatud sama määruse lisas 13a. Loetelu koosneb kahest tulbast:

 • üks kehtib vähim arenenud GSP raames soodustatud riikide suhtes
 • ühte kohaldatakse kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes

Gradueerimine

Mõned arengumaad ekspordivad kõrge konkurentsivõimega tooteid, mis ei vaja soodustusi edukaks juurdepääsuks maailmaturule. Sel juhul jäetakse GSP kõnealustest tootesektoritest välja astmestamismehhanismi kaudu:

 • kui GSP raames soodustatud riigist pärit impordi keskmine väärtus (jagatuna kõnealuse jaotise koguimpordi koguväärtusega) ületab üldise 57 % künnise kolme aasta jooksul
 • taimsete toodete, loomsete või taimsete õlide, rasvade ja vahade ning mineraaltoodete puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud protsentuaalne osakaal ületab 17,5 %.
 • astmestamist kohaldatakse juhul, kui osutatud protsentuaalne osakaal ületab 47,2 %.

EL vaatab astmeliste toodete loetelu läbi iga kolme aasta järel, võttes aluseks rakendusmääruse ja objektiivsed kriteeriumid.

Siit leiate astmeliste toodete loetelu.

Kitsendused

Teatavatel tingimustel võib teha konkreetse erandi, et võimaldada teatavatest riikidest pärit konkreetsete toodete suhtes kohaldatavaid leebemaid päritolureegleid. Selline erand on tehtud Cabo Verdele. Vt Cabo Verde erand ja kohaldatavad päritolureeglid

Palun tutvuge ka ELi importijatele saadetud teatega, teavitades ettevõtjaid Bangladeshiga seotud konkreetsetest asjaoludest.

Teatavate toodete päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • kasuta minu kaubandusassistenti
  • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele Euroopa Liitu imporditavad kaubad peavad vastama
  • otsige teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -määrusi

Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks märkige kõigepealt selle tollikood. Seda saate otsida oma toote nime järgi sisseehitatud otsingumootorist.

Sanitaar- ja ohutusnõuded

 • kasuta minu kaubandusassistenti
  • tutvuge tervishoiu, ohutuse ning looma- ja taimetervise ning hügieenistandarditega (sanitaar- ja fütosanitaarstandardid), millele Euroopa Liitu imporditavad kaubad peavad vastama
  • otsige teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaareeskirju

Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks märkige kõigepealt selle tollikood. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida sisseehitatud otsingumootorist oma toote nimega.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõendid

Soodustollimaksumäärade kohaldamiseks peab ELi EBA soodustatud riikidest pärit toodetega olema kaasas päritolutõend.

Päritolutõend võib olla üks järgmistest:

Sertifikaat tuleks eksportijale kättesaadavaks teha niipea, kui eksport on toimunud (või tagatud). Erandkorras võib teatavatel tingimustel pärast eksportimist sertifikaadi väljastada.

 • Päritolusertifikaadi vorm A, mille on välja andnud soodustatud riigi pädevad asutused.

  Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

 • Eksportija koostatud arvedeklaratsioon * – saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6000 eurot. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad Teie toodete päritolustaatust.

Päritolutõend kehtib 10 kuud pärast selle väljaandmist.

* Arvedeklaratsiooni esitamiseks tuleb kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile sisestada, tembeldada või printida järgmine deklaratsioon (inglise või prantsuse keeles): „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr...) ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga vastavalt Euroopa Ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitele.“ Arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi.

Muud dokumendid

Otsige muid tollivormistusdokumente ja -protseduure.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • spetsiifiline teave ELi õigusaktide kohta, mis käsitlevad
  • Intellektuaalomandiõigused
  • Geograafilised tähised

  vähim arenenud riigid ja arengumaad

 • üldine teave intellektuaalomandi õiguste ja geograafiliste tähiste kohta

Teenuskaubandus

Riigihanked

 • eriteave ELi riigihanketurgude kohta
 • üldine teave riigihankeid käsitlevate õigusaktide, eeskirjade ja juurdepääsu kohta ELi eri hanketurgudele

Investeerimiseks

Muu (konkurents, kaubandus ja säästev areng)

EL annab EBA staatuse riikidele, kes on ÜRO arengupoliitika komitee poolt vähim arenenud riikidena loetletud.

 • riigid ei pea EBAst kasu saamiseks taotlema, EL lisab neid või vabastab nad ametist oma vähim arenenud riigi staatuse alusel.
 • EL võib EBA soodustused tühistada teatavatel erandlikel asjaoludel, näiteks põhilisi inimõigusi ja töötajate õigusi käsitlevates rahvusvahelistes konventsioonides sätestatud põhimõtete raskel ja süstemaatilisel rikkumisel.
 • erinevalt tavapärasest GSPst ei kaota riigid ELiga vabakaubanduslepingu sõlmimisega EBA staatust.
 • erinevalt standardsest GSP kavast ei ole EBA-l toodete jaoks astmestamismehhanismi.
 • EBA-l ei ole aegumiskuupäeva

Kasulikud lingid ja dokumendid

 • imporditud/eksporditud kaupade suhtes kohaldatavate eeskirjade ja tariifidejuhend toodete kaupa
 • Määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kohta
Jagage seda lehte:

Kiirlingid