Allt utom vapen (EBA)

Ta reda på hur du kan dra nytta av EU:s ”Allt utom vapen” -program.

I korthet

Genom ordningen Allt utom vapen avskaffas tullar och kvoter för all import av varor (utom vapen och ammunition) som kommer till EU från de minst utvecklade länderna.

Från och med januari 2019 är EBA-länderna

Afghanistan

Angola:

IBangladesh

Benin:

Benin

Burkina-Faso

Myanmar/Burma

Botswana

Kambodja

Centralafrikanska Republiken

Tchad

Komorerna

Kongo, Demokratiska republiken

Djiboutier

Östtimor

Ekvatorialguinea

Eritrea

Etiopien

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti,

Kongo

Laos

Malawi

Komorerna

Madagaskar

Malawi:

Niger

Mauretanien

Namibia

Nigeria

Rwanda:

São Tomé och Príncipe

Tunisien

Sierra Leone:

Salomonöarna

Sudan

Sydsudan

Turkiet

Tanzania

Tchad

TU valu

Uganda:

Vitryssland

Jemen

Zambia

 

Taxor

Genom ordningen Allt utom vapen avskaffas tullar och kvoter för all import av varor (utom vapen och ammunition) som kommer till EU från de minst utvecklade länderna.

 • Sök information om tariffer för din produkt
 • om du är osäker, kontakta tullmyndigheterna i ditt land.

Ursprungsregler

 • ursprungsreglerna är desamma som gäller för det allmänna preferenssystemet

Innan du exporterar/importerar, se till att du

 • vänd dig till dina tullmyndigheter
 • Ta reda på uppdateringar om specifika produkter från specifika länder på sidan för GSP och på Mina handelsassistenter

Tolerans

Tolerans uttrycks

 • i priset på slutprodukterna för fiskeri- och industriprodukter
 • slutproduktens vikt för jordbruksprodukter

De toleranser som ingår i Allmänna preferenssystemet är mildare än vanliga toleranser. De uppgår till 15 % i priset fritt fabrik för slutprodukten i stället för 10 %.

Särskilda toleranser gäller även textilier och kläder och beskrivs i de inledande anmärkningarna till bilaga 22–03.

Se även den allmänna toleransregeln eller de minimis-regeln.

Kumulering

Följande typer av kumulation förekommer i handeln inom ramen för EU:s ”Allt utom vapen

 • bilateralt
 • regionala
 • utvidgad
 • kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet
Bilateral kumulation

Material med ursprung i EU kan integreras i de produkter som tillverkas i ett ”Allt utom vapen” -land och sedan anses ha sitt ursprung i detta ”Allt utom vapen” -land, förutsatt att behandlingen i EBA-landet överskrider miniminivåerna.

Regional kumulation

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Brunei

Bolivia

Bangladesh *

Argentina

Kambodja *

Colombia

Bhutan *

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay:

Laos *

El Salvador

Nepal *

Uruguay.

Malaysia

Guatemala,

Pakistan.

 

Myanmar *

Heliga stolen

Sri Lanka:

 

Filippinerna

Nicaragua,

 

 

Vietnam ”

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela.

 

 

* Länder som för närvarande omfattas av initiativet Allt utom vapen

 • det är tillåtet att använda komponenter mellan länder från samma grupp (Bangladesh kan t.ex. använda ingredienser från Bhutan eftersom de båda ingår i grupp III), även om vissa viktiga regler måste beaktas:
 • regional kumulation mellan länder inom samma grupp tillämpas endast om de länder som omfattas av kumulationen vid tidpunkten för exporten av produkten till Europeiska unionen är förmånsländer och inte bara berättigade länder.
 • om varor med ursprung i ett förmånsland bearbetas ytterligare i ett annat medlemsland i den gruppen kan varan anses ha ursprung i det senare landet (förutsatt att bearbetningen är mer omfattande än minimala åtgärder).
 • för att fastställa insatsvarans ursprung (när uppgifterna från en medlem i gruppen skickas till en annan medlem i gruppen) är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direkt export från leverantörslandet till EU.
 • kumulering är också möjlig mellan enskilda förmånsländer som omfattas av kumulationsgrupp I och grupp III. Detta sker endast på begäran och på vissa villkor.

Observera att vissa produkter inte omfattas av kumulering när det finns skillnader mellan statusen för de länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet inom samma grupp (GSP/GSP +/EBA). Förteckningen över de berörda produkterna finns i bilaga 13b.

Utvidgad kumulation

EBA-länderna kan på vissa villkor be EU om tillstånd att kumulera med länder med vilka EU har ett handelsavtal.

 • Denna möjlighet är endast öppen för industriprodukter och bearbetade jordbruksprodukter.
 • när uppgifter från ett tredjeland med vilket EU har ett frihandelsavtal sänds till ett GSP-land är den korrekta ursprungsregeln den som skulle gälla för direkt export från leverantörslandet till EU.
Kumulation med varor med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet

Förmånsländerna får kumulera ursprunget med varor enligt kapitlen 25–97 i Harmoniserade systemet med ursprung i Norge, Schweiz och Turkiet.

 • material med ursprung i Norge, Schweiz eller Turkiet som genomgår mer än en minimal insats i ett förmånsland, anses ha ursprung i det förmånslandet och får exporteras till EU, Norge, Schweiz eller Turkiet
 • ovanstående regel gäller inte jordbruksprodukter eller produkter som omfattas av ett undantag.
 • för att denna typ av kumulation ska vara tillämplig måste EU, Norge, Schweiz och Turkiet bevilja samma förmånsbehandling för produkter med ursprung i länder som omfattas av initiativet Allt utom vapen.

Icke-manipulation

Bestämmelsen om direkttransport i ursprungsreglerna inom det allmänna preferenssystemet har ersatts med en klausul om förbud mot manipulation (artikel 74 i kommissionens förordning nr1063/2010).

 • den största skillnaden jämfört med bestämmelsen om direkttransport är att importörer i EU inte behöver styrka att de uppfyller villkoren.
 • tullmyndigheterna i en EU-medlemsstat kan dock begära sådana bevis om de har anledning att tro att villkoren inte är uppfyllda.

Tullrestitution

Tullrestitution är tillåten.

Fartygsförhållanden

För att ett fiskefartyg ska anses ha sitt ursprung i ett förmånsland – vilket skulle innebära att den fisk som fångats av detta fartyg utanför territorialvattnen också har sitt ursprung – avser de tillämpliga kriterierna fartygets registreringsland och flaggstat, men även dess ägare. Observera att det enligt det allmänna preferenssystemets ursprungsregler inte finns något särskilt krav på besättningens eller befälens nationalitet.

Minimal bearbetning eller behandling

Det finns två uppsättningar så kallade ”minimala” transaktioner som aldrig är tillräckliga för att ge ursprungsstatus:

 • de som nämns i artikel 76
 • och de som är tillämpliga endast på textilprodukter och endast för regional kumulation, som ingår i bilaga 16.

Produktspecifika regler

En förteckning över den bearbetning som bör utföras på material för att erhålla ursprungsstatus finns i bilaga 13a till samma förordning. Förteckningen innehåller två kolumner:

 • ett för de minst utvecklade förmånsländerna inom det allmänna preferenssystemet
 • ett som är tillämpligt på alla andra förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet

Gradering

Vissa utvecklingsländer exporterar mycket konkurrenskraftiga produkter som inte behöver förmånsbehandling för att framgångsrikt få tillträde till världsmarknaderna. I detta fall dras Allmänna preferenssystemet bort från dessa produktsektorer genom en graderingsmekanism:

 • när det genomsnittliga värdet av importen från ett förmånsland inom det allmänna preferenssystemet (dividerat med det totala värdet av all GSP-import för den avdelningen) under 3 år överstiger den allmänna tröskeln på 57 %.
 • för vegetabiliska produkter, animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer samt mineraliska produkter ska graderingen göras när procentandelen överstiger 17,5 %.
 • för textilier gäller gradering när den procentuella andelen överstiger 47,2 %.

EU ser över förteckningen över graderade produkter vart tredje år genom en genomförandeförordning och på grundval av objektiva kriterier.

Här hittar du den aktuella förteckningen över graderade produkter.

Undantag

Ett särskilt undantag får på vissa villkor beviljas för att möjliggöra mer lättnader i ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i vissa länder. Ett sådant undantag har beviljats Kap Verde. Se Kap Verdes undantag och tillämpliga ursprungsregler

Kontrollera också EU:s meddelande till importörer och informera aktörerna om särskilda uppgifter om Bangladesh.

Ursprungsregler för specifika produkter

Produktkrav

Tekniska regler och krav

 • Använd min handelsassistent för att
  • läs mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor som importeras till EU måste uppfylla
  • Sök efter de särskilda regler och förordningar som gäller för din produkt och dess ursprungsland

För att se kraven för din produkt, ange först dess tullkod. Du kan söka efter den med ditt produktnamn i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav SPS

För att se vilka krav som gäller för din produkt, ange först dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med ditt produktnamn i den inbyggda sökmotorn.

Tullklareringsdokument och tullförfaranden

Ursprungsbevis

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i förmånsländerna i EU:s Allt utom vapen åtföljas av ett ursprungsintyg.

Ett ursprungsintyg kan vara ett av följande:

Certifikatet bör göras tillgängligt för exportören så snart exporten ägt rum (eller säkerställts). Undantagsvis kan ett certifikat på vissa villkor utfärdas efter export.

 • Ursprungsintyg formulär A — utfärdat av de behöriga myndigheterna i förmånslandet.

  Den exportör som ansöker om ett certifikat bör vara beredd att uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus.

 • Fakturadeklaration upprättad av exportören * – för sändningar på högst 6,000 EUR. När du fyller i en fakturadeklaration bör du vara beredd att lämna in handlingar som styrker era produkters ursprungsstatus.

Ursprungsintyget är giltigt i 10 månader efter utfärdandet.

* För att upprätta en fakturadeklaration måste du skriva in, stämpla eller skriva ut följande deklaration (på engelska eller franska) på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling: ”Exportören av de produkter som omfattas av detta dokument (tullens tillstånd nr...) förklarar att dessa produkter, om inte annat tydligt anges, har förmånsberättigande ursprung enligt ursprungsreglerna i Europeiska gemenskapens allmänna preferenssystem ”. Du måste underteckna fakturadeklarationen för hand.

Andra handlingar

Hitta andra dokument och förfaranden för tullklarering.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

 • Särskild information om EU:s lagstiftning om
  • Immaterialrätter
  • Geografiska beteckningar

  när det gäller de minst utvecklade länderna och utvecklingsländerna

 • Allmän information om immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

Handeln med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Övrigt (konkurrens, handel och hållbar utveckling)

EU beviljar länder som förtecknas som minst utvecklade länder av FN:s kommitté för utvecklingspolitik status som ”Allt utom vapen”.

 • länder behöver inte ansöka om att omfattas av initiativet Allt utom vapen, och EU lägger till eller avskaffar dem på grundval av sin status som minst utvecklade länder.
 • EU kan dra tillbaka ”Allt utom vapen” -förmåner under vissa exceptionella omständigheter, såsom allvarliga och systematiska kränkningar av de principer som fastställs i internationella konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.
 • till skillnad från det allmänna preferenssystemet förlorar länderna inte status som ”Allt utom vapen” genom att underteckna ett frihandelsavtal med EU.
 • till skillnad från det allmänna preferenssystemet har ”Allt utom vapen” ingen graderingsmekanism för produkter
 • EBA har ingen sista giltighetsdag

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar