Förordningen om marknadstillträde

Importerar ert företag produkter från Västafrikanska gemenskapen, Östafrikanska gemenskapen eller Kamerun? Om så är fallet hjälper vi dig att förstå EU:s förordning om marknadstillträde

I korthet

Förordningen om marknadstillträde ger tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för produkter med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som

 • omfattas inte av EU:s ”Allt utom vapen” -system 
 • har ingått, men ännu inte ratificerat, ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU 

Bland dessa länder finns Västafrikanska gemenskapen, Östafrikanska gemenskapen och Kamerun. De kallas här länder som omfattas av marknadsmissbruksförordningen.

Tariffer

Enligt marknadsmissbruksförordningen omfattas dessa länder av

 • tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för produkter med ursprung i stödberättigade AVS-länder

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrolleraverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA)hos min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Närmare bestämmelser finns i tillägg 1 till förordningen om marknadstillträde (2016/1076).

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”.  Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Tolerans

De toleranser som ingår i marknadsmissbruksförordningen är mildare än standardtoleranserna. De utgör 15 % av priset fritt fabrik i stället för 10 %. Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder.

Kumulation

I marknadsmissbruksförordningen föreskrivs följande sätt att kumulera ursprung:

 • bilateral kumulation med EU
 • diagonal och fullständig kumulation med ULT och AVS-stater som ingår i marknadsmissbruksförordningen. I detta fall bör ursprunget för de insatsvaror som importeras från ett ULT eller ett land som omfattas av marknadsmissbruksförordningen till ett annat MAR-land fastställas på grundval av ursprungsreglerna i marknadsmissbruksförordningen.
 • andra typer av kumulation, inbegripet med Sydafrika och med angränsande utvecklingsländer

Direkttransport

Bevis för direkttransporten måste uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Tillåter återbetalning av tullar som betalats för material som ursprungligen importeras av ett land som omfattas av marknadsmissbruksförordningen för bearbetning och sedan exporteras till EU.

Villkor för fartyg

Fisk som fångats utanför ett MAR-lands territorialvatten kan anses ha sitt ursprung i det land som omfattas av marknadsmissbruksförordningen endast om den fångats av fartyg som uppfyller vissa kriterier med avseende på

 1. var fartyget är registrerat
 2. den flagga under vilken den seglar
 3. dess äganderätt

Det finns inga särskilda krav på besättningens eller befälens nationalitet.

Produktspecifika ursprungsregler

 • produktspecifika regler 
 • särskilda enklare regler för vissa jordbruksprodukter

Undantag

På begäran av ett land som omfattas av marknadsmissbruksförordningen kan på vissa villkor ett undantag beviljas för att göra det möjligt att tillämpa förenklade ursprungsregler för specifika produkter med ursprung i vissa länder. Förteckningen över det undantag som för närvarande beviljas i enlighet med dessa bestämmelser är följande:

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Använd min handelsassistent till

 • lär dig mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor som importeras till Europeiska unionen måste uppfylla
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland

För att se vilka krav som gäller för din vara, ange först dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din vara i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav, djurhälsa, växtskydd och hygien

Använd min handelsassistent till

 • lär dig mer om standarder för hälsa, djurhälsa, växtskydd och hygien (sanitära och fytosanitära åtgärder) som varor som importeras till EU måste uppfylla. 
 • Sök efter de hälso-, säkerhets- och sanitära och fytosanitära regler som gäller för din produkt och dess ursprungsland 

För att se vilka krav som gäller för din vara, ange först dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din vara i den inbyggda sökmotorn.

Tullklarering – dokument och förfaranden

Bevis på ursprung

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i länder som omfattas av marknadsmissbruksförordningen åtföljas av ett ursprungsintyg.
Detta kan vara något av följande:

 • Varucertifikat EUR 1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat ska vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och uppfylla övriga villkor i ursprungsprotokollet.

  eller

 • Fakturadeklaration utfärdad av
  • alla exportörer av sändningar på högst 6,000 EUR.
  • godkända exportörer för sändningar oavsett värde

För kumulation: ursprungsintyg för importerade material från

 • andra länder som omfattas av marknadsmissbruksförordningen
 • EU
 • Utomeuropeiska tullområden 

tillhandahålls av

 • ett varucertifikat EUR.1 (diagonal kumulation)

  eller

 • en leverantörsdeklaration (diagonal och fullständig kumulation)

Förfaranden för kumulation

 • ursprungsintyget är giltigt i 10 månader.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

när det gäller de minst utvecklade länderna och utvecklingsländerna

Handel med tjänster

 • marknadsmissbruksförordningen omfattar endast varor och inte tjänster
 • särskild information om EU:s tjänstemarknad
 • allmän information om regler, föreskrifter och faciliteter för handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Användbara länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar