Förordningen om marknadstillträde

Importerar ert företag produkter från Västafrikanska gemenskapen, Östafrikanska gemenskapen eller Kamerun? Om så är fallet hjälper det här avsnittet dig att förstå EU:s förordning om marknadstillträde

I korthet

Förordningen om marknadstillträde ger tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för produkter med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som

 • omfattas inte av EU:s ”Allt utom vapen” -system
 • har ingått, men ännu inte ratificerat, ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU

Dessa länder inbegriper länderna i Västafrikanska gemenskapen, Östafrikanska gemenskapen och Kamerun. De kallas här länder som omfattas av marknadsmissbruksförordningen.

Taxor

Enligt marknadsmissbruksförordningen drar dessa länder nytta av

 • tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för produkter med ursprung i berättigade AVS-länder

Ursprungsregler

Ursprung är handelsvarors ”ekonomiska nationalitet”. Om du är ny i ämnet hittar du en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Din produkt måste uppfylla vissa regler som styrker dess ursprung för att kunna omfattas av förmånstullen.

Närmare bestämmelser finns i tillägg 1 till förordningen om marknadstillträde (2016/1076).

Tolerans

De toleranser som ingår i marknadsmissbruksförordningen är mildare än standardtoleranserna. De uppgår till 15 % av en produkts pris fritt fabrik i stället för 10 %. Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder.

Kumulering

I marknadsmissbruksförordningen föreskrivs följande sätt att kumulera ursprung:

 • bilateral kumulation med EU
 • diagonal och fullständig kumulation med ULT och AVS-stater som ingår i marknadsmissbruksförordningen. I detta fall bör ursprunget för de insatsvaror som importeras från ett ULT eller ett land som omfattas av förordningen om marknadsmissbruk fastställas på grundval av ursprungsreglerna i marknadsmissbruksförordningen.
 • andra typer av kumulation, bland annat med Sydafrika och med angränsande utvecklingsländer

Direkt transport

Bevis för den direkta transporten ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Möjliggör återbetalning av tullar som betalats på material som ursprungligen importerats av ett land som omfattas av marknadsmissbruksförordningen för bearbetning och sedan exporteras till EU.

Fartygsförhållanden

Fisk som fångats utanför ett lands territorialvatten kan anses ha sitt ursprung i MAR-landet endast om den fångats av fartyg som uppfyller vissa kriterier med avseende på

 1. där fartyget är registrerat
 2. den flagga under vilken den seglar.
 3. ägarskap

Det finns inget särskilt krav på besättningens eller befälens nationalitet.

Produktspecifika ursprungsregler

 • produktspecifika regler
 • särskilda enklare regler för vissa jordbruksprodukter

Undantag

På begäran av ett land som omfattas av marknadsmissbruksförordningen kan på särskilda villkor ett undantag beviljas för att göra det möjligt att tillämpa förenklade ursprungsregler för vissa produkter med ursprung i specifika länder. Förteckningen över det undantag som för närvarande beviljas i enlighet med dessa bestämmelser är följande:

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Använd min handelsassistent för att

 • läs mer om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor som importeras till EU måste uppfylla
 • Sök efter de särskilda regler och förordningar som gäller för din produkt och dess ursprungsland

För att se vilka krav som gäller för din produkt, ange först dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med ditt produktnamn i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav, djurhälsa, växtskydd och hygien

Använd min handelsassistent för att

För att se vilka krav som gäller för din produkt, ange först dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med ditt produktnamn i den inbyggda sökmotorn.

Tullklareringsdokument och tullklareringsförfaranden

Bevis på ursprung

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i länder som omfattas av marknadsmissbruksförordningen åtföljas av ett ursprungsintyg.
Detta kan vara något av följande:

 • Varucertifikat EUR.1 — utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller dennes befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat måste vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och uppfyller övriga krav i protokollet om ursprungsregler.

  eller

 • Fakturadeklaration utfärdad av
  • exportör för sändningar på högst 6,000 EUR
  • godkända exportörer för sändningar oavsett värde

För kumulation: ursprungsintyget för importerat material från

 • andra länder i marknadsmissbruksförordningen
 • EU:s
 • Utomeuropeiska tullområden

tillhandahålls av

 • ett varucertifikat EUR.1 (diagonal kumulation)

  eller

 • en leverantörsdeklaration (diagonal och fullständig kumulation)

Förfaranden för kumulering

 • ursprungsintyget är giltigt i 10 månader.

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

när det gäller de minst utvecklade länderna och utvecklingsländerna

Handeln med tjänster

 • förordningen om marknadsmissbruk omfattar endast varor och inte tjänster.
 • Särskild information om EU:s tjänstemarknad
 • Allmän information om regler, föreskrifter och faciliteter för handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investeringar

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar