Förordningen om marknadstillträde

Importerar ditt företag produkter från Västafrikanska gemenskapen, Östafrikanska gemenskapen eller Kamerun? I så fall hjälper du dig att förstå EU:s förordning om marknadstillträde

I korthet

Förordningen om marknadstillträde ger tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för produkter med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet som

 • omfattas inte av EU:s ”Allt utom vapen” -system 
 • har ingått, men ännu inte ratificerat, ett avtal om ekonomiskt partnerskap med EU 

Till dessa länder hör länderna i Västafrikanska gemenskapen, Östafrikanska gemenskapen och Kamerun. De kallas här länder i marknadsmissbruksförordningen.

Tariffer

Enligt marknadsmissbruksförordningen omfattas dessa länder av

 • tull- och kvotfritt tillträde till EU-marknaden för produkter med ursprung i stödberättigade AVS-länder

Ursprungsregler

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrolleraverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur man utarbetar rätt dokument.

Allmän information om ursprungsreglerna finns nedan.

Närmare bestämmelser finns i bilaga 1 till förordningen om marknadstillträde (2016/1076).

Ursprung är handelsvarornas ”ekonomiska nationalitet”.  Om du är ny i ämnet kan du hitta en introduktion till huvudbegreppen i avsnittet om varor.

Tolerans

Toleranserna i marknadsmissbruksförordningen är lindrigare än standardtoleranserna. De motsvarar 15 % av en produkts pris fritt fabrik i stället för 10 %. Särskilda toleranser gäller för textilier och kläder.

Kumulering

I marknadsmissbruksförordningen föreskrivs följande sätt att kumulera ursprung:

 • bilateral kumulation med EU
 • diagonal och fullständig kumulation med ULT och AVS-stater som omfattas av marknadsmissbruksförordningen. I detta fall bör ursprunget för de insatsvaror som importeras från ett ULT eller ett land som omfattas av marknadsmissbruksförordningen till ett annat land i marknadsmissbruksförordningen fastställas på grundval av ursprungsreglerna i marknadsmissbruksförordningen.
 • andra typer av kumulation, inbegripet med Sydafrika och med angränsande utvecklingsländer

Direkttransport

Bevis för direkttransport ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet.

Tullrestitution

Tillåter återbetalning av tull som betalats på material som ursprungligen importerats av ett land som omfattas av marknadsmissbruksförordningen för bearbetning och sedan exporterats till EU.

Fartygsförhållanden

Fisk som fångats utanför ett MAR-lands territorialvatten kan anses ha sitt ursprung i MAR-landet endast om den fångats av fartyg som uppfyller vissa kriterier när det gäller

 1. om fartyget är registrerat
 2. den flagga under vilken fartyget seglar
 3. ägarskap

Det finns inget särskilt krav på besättningens eller befälets nationalitet.

Produktspecifika ursprungsregler

 • produktspecifika regler 
 • särskilda enklare regler för vissa jordbruksprodukter

Undantag

På begäran av ett land som omfattas av marknadsmissbruksförordningen kan på särskilda villkor ett undantag beviljas för att göra det möjligt att tillämpa lättnader i ursprungsreglerna för vissa produkter med ursprung i vissa länder. Förteckningen över det undantag som för närvarande beviljas i enlighet med dessa bestämmelser är följande:

Produktkrav

Tekniska regler och krav

Använd min handelsassistent för att

 • läs om de tekniska krav, regler och förfaranden som varor som importeras till EU måste uppfylla
 • Sök efter de särskilda regler och bestämmelser som gäller för din produkt och dess ursprungsland

För att se vilka krav som gäller för din produkt, ange först dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Hälso- och säkerhetskrav, djurhälsa, växtskydd och hygien

Använd min handelsassistent för att

 • läs om de sanitära och fytosanitära standarder och normer för djurhälsa, växtskydd och hygien som varor som importeras till EU måste uppfylla 
 • Sök efter de regler om hälsa, säkerhet och sanitära och fytosanitära åtgärder som gäller för din produkt och dess ursprungsland 

För att se vilka krav som gäller för din produkt, ange först dess tullkod. Om du inte känner till tullkoden kan du söka efter den med namnet på din produkt i den inbyggda sökmotorn.

Tullklarering – dokument och förfaranden

Bevis på ursprung

För att omfattas av förmånstullsatser måste produkter med ursprung i länder som omfattas av marknadsmissbruksförordningen åtföljas av ett ursprungsintyg.
Detta kan vara något av följande:

 • Varucertifikat EUR 1 – utfärdat av tullmyndigheterna i exportlandet. Den exportör (eller det befullmäktigade ombud) som ansöker om ett certifikat måste vara beredd att på begäran uppvisa handlingar som styrker de berörda produkternas ursprungsstatus och att de uppfyller övriga villkor i protokollet om ursprungsregler.

  eller

 • Fakturadeklaration utfärdad av
  • alla exportörer för sändningar på högst 6,000 EUR
  • godkända exportörer för sändningar av valfritt värde

När det gäller kumulation, ursprungsintyget för importerat material från

 • andra länder i marknadsmissbruksförordningen
 • EU är
 • Utomeuropeiska tullområden 

tillhandahålls av

 • ett varucertifikat EUR.1 (diagonal kumulation)

  eller

 • en leverantörsdeklaration (diagonal och fullständig kumulation)

Förfaranden för kumulation

 • ursprungsintyget är giltigt i 10 månader

Immateriella rättigheter och geografiska beteckningar

när det gäller de minst utvecklade länderna och utvecklingsländerna

Handeln med tjänster

 • marknadsmissbruksförordningen omfattar endast varor och inte tjänster
 • särskild information om EU:s tjänstemarknad
 • allmän information om regler, föreskrifter och faciliteter för handel med tjänster

Offentlig upphandling

Investerings —

Länkar och dokument

Dela sidan:

Genvägar