Digital handel

 

Meddigital handel avses handel som möjliggörs genom elektronisk teknik. Det sker inom alla ekonomiska sektorer och är mycket viktigt för den europeiska industrin.

Den globala e-handelsmarknaden fortsätter att växa i snabb takt. Globalt uppskattades e-handeln till 3.2 biljoner euro 2019, med omkring 1.5 miljarder människor som handlar på nätet. Eftersom EU är världens största exportör av tjänster kan EU dra stor nytta av den digitala handelns möjligheter.

Den moderna handeln möjliggörs i mycket hög grad av digital teknik. Till exempel

 • bankerna förlitar sig i hög grad på internationell överföring av uppgifter.
 • handlare som handlar med jordbruksråvaror använder e-signaturer för att ingå internationella inköp
 • tillverkare, frakt- och logistikföretag kan spåra och förbättra prestandan hos sina maskiner och fordon över hela planeten tack vare elektroniska dataöverföringar.

Programvarurelaterade tjänster utgör en allt större del av företagens intäkter över hela världen, och denna trend kommer att fortsätta. Sakernas internet handlar om att fånga upp de möjligheter som skapas genom att kombinera sensorer och internetbaserade enheter, stora datamängder och högpresterande datorkapacitet.

Mindre företag har i hög grad ökat sitt deltagande i internationella handelstransaktioner med hjälp av Internet för att få kontakt med kunder och leverantörer, tillhandahålla information, utföra och utföra beställningar och underlätta leverans av varor och tjänster.

EU:s politik för digital handel

Den vikt som EU fäster vid digital handel återspeglas både i de bilaterala handelsförhandlingarna och i Världshandelsorganisationen.

I bilaterala förhandlingar strävar EU efter att fastställa övergripande regler som är nödvändiga för att e-handeln ska fungera väl och som gäller över hela linjen för e-handel med varor, tjänster, offentlig upphandling osv. Det övergripande målet är att

 • säkerställa förutsägbarhet och rättssäkerhet för företagen
 • säkerställa en säker onlinemiljö för konsumenterna
 • undanröja omotiverade hinder

I Världshandelsorganisationen deltar mer än åttio medlemmar i förhandlingar om e-handel. EU ser detta initiativ som en unik möjlighet att vidta handelspolitiska åtgärder som borde ha vidtagits för länge sedan och som syftar till att förhandla fram en omfattande och ambitiös uppsättning regler som förbättrar både den inhemska och den globala e-handeln.

Handel med digitala tjänster som är inbyggda i en produkt

Handeln med tjänster ökar i betydelse, inte bara i immateriell form utan även i konkret form, dvs. genom att sådana tjänster införlivas i en slutprodukt. Fenomenet ”tjänstefiering av tillverkning”, som leder till ”inbäddade tjänster”, påverkar en växande andel av varuhandeln. Ett exempel på sådana ”inbyggda tjänster” är programvara som reser över gränserna som en del av många varor, särskilt inom bilindustrin.

Denväxande efterfrågan på miljövänliga varor kommer i allt högre grad att kräva avancerad teknik som kommer att omfatta många mer ”smarta” processer och mjukvara. 

EU strävar efter att underlätta handeln med sådana varor, bland annat genom att använda lämpliga tullförfaranden som möjliggör tullfri behandling av tjänster som ingår i en slutprodukt.

Försäljning av varor eller tjänster online

Dagens handel underlättas i hög grad av onlineplattformar för e-handel. Dessa kan vara antingen

 • enskilda webbplatser, t.ex. nätbutiker
 • värdplattformar, såsom e-marknadsplatser där ett företag erbjuder ett gränssnitt och vanligtvis programvara för back office för olika säljare och köpare.

E-handelsplattformar underlättar handeln eftersom

 • köpare och säljare i olika länder kan enkelt kontakta varandra
 • säljare kan marknadsföra och erbjuda sina varor och tjänster till många potentiella kunder.

E-marknadsplatser erbjuder ett större utbud för kunderna eftersom de kan söka efter och jämföra produkter eller tjänster från olika säljare.

Kunderna kan antingen vara slutanvändare (fysiska personer eller företag) eller återförsäljare.

Om du vill sälja din produkt eller tjänst via sådana onlinekanaler till kunder på marknader utanför EU måste du kontrollera exportkraven på samma sätt som för traditionella försäljningskanaler.

När du säljer små mängder till slutanvändare är det viktigt att du själv informeras om reglerna för stöd av mindre betydelse. Dessa undantar ofta försändelser av lågt värde från avgifter och har endast minimala formella krav på pappersarbete.

Beroende på vilka produkter eller tjänster du vill sälja kan det finnas ytterligare krav att kontrollera. Du kommer t.ex. att behöva fundera på frågor om

 • de betalportar som används online
 • krav på skydd av personuppgifter på din målmarknad och gränsöverskridande dataöverföring
 • hantering av magasinering och logistik
 • konsumentskydds- och produktsäkerhetsregler
 • immateriella rättigheter
 • Momsregler
 • kostnader för post- och budtjänster m.m.

Du kan kontakta handelskammare, exportfrämjande organ, konsultfirmor eller liknande institutioner för att få hjälp med denna process. Enterprise Europe Network erbjuder också en allmän information om utländska marknader i Europa.

Dela sidan:

Genvägar