Vägledning för export av tjänster

Planerar ditt företag att exportera tjänster till länder utanför EU? Detta avsnitt hjälper dig att förstå om ditt företag är redo att exportera och beskriver de olika stegen i exportprocessen.

4 steg för export av en tjänst

 
 

Innan du startar – Är ditt företag redo att handla?

Planerar du att exportera en tjänst för första gången?

Innan du gör det ska du kontrollera om ditt företag är redo:

 • Är din tjänst redan framgångsrik på din hemmamarknad eller i andra EU-länder?
 • Har ditt företag kapacitet att erbjuda denna tjänst på utländska marknader utanför EU? Har den tillräckligt med personal, tid, ekonomiska och juridiska resurser?
 • Har företagets ledning åtagit sig att expandera till exportmarknader utanför EU?
 • Har ditt företag en omfattande finansiell plan/marknadsföringsplan/affärsplan med tydligt definierade mål till stöd för export till marknader utanför EU?
 • Har ditt företag en konkret strategi för hur man exporterar tjänsten till länder utanför EU? Du kan till exempel exportera din tjänst direkt till din köpare på din exportmarknad, t.ex. ett annat företag eller en konsument. Du kan också exportera via e-handelsplattformar.
 • I förekommande fall, har ert företag det immaterialrättsliga skydd som krävs utomlands?
 • Har ditt företag kapacitet och sakkunskap för att anpassa sin tjänst till kulturella preferenser eller olika standarder i länder utanför EU?

Innan du fortsätter, överväga frågorna ovan noggrant och diskutera dem inom ditt företag för att avgöra om du är beredd att exportera dina tjänster till länder utanför EU eller vilka åtgärder du måste vidta för att förbereda dig för detta.

 

1

Steg 1: Förstå hur tjänster kan exporteras

Det finns vanligtvis fyra olika sätt att exportera din tjänst till en marknad utanför EU (även kallade leveranssätt). Dessa definieras i ett internationellt avtal, nämligen Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtal.

Gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster (leveranssätt 1):

 

Om ditt företag har sitt säte i ett land och tillhandahåller tjänster till en kund i ett annat land kallas detta gränsöverskridande tillhandahållande.

Endast tjänsten passerar gränsen.

Denna typ av tjänst tillhandahålls ofta via nätportaler, telefon eller e-post.

Exempel:

Ett konsultföretag i Tyskland lämnar ekonomiska analysrapporter till ett kundföretag i Indien.

Andra exempel på tjänster som ofta exporteras genom gränsöverskridande tillhandahållande är följande:

 • marknadsundersökningar
 • statistisk analys
 • kommunikationsrådgivning, t.ex. konsulttjänster om marknadsföring
 • professionella tjänster (t.ex. juridiska tjänster, arkitekt- och redovisningstjänster)
 • datarelaterade tjänster
 • telekomtjänster
 • budtjänster

Förbrukning av tjänster utomlands (leveranssätt 2):

 

Om ditt företag tillhandahåller en tjänst på din inhemska marknad till en utländsk kund kallas detta konsumtion av tjänster utomlands.

Kunden korsar gränsen och utnyttjar den tjänst som du tillhandahåller på din marknad.

Exempel:

En japansk kund reser till Irland och stannar på ett hotell eller på en restaurang och konsumerar därmed tjänsterna i Irland.

Kommersiell närvaro utomlands (leveranssätt 3):

 

Om ditt företag etablerar sig på en utländsk marknad kan detta betecknas som kommersiell närvaro utomlands.

Detta innebär att ett dotterbolag, en filial eller ett representationskontor öppnas i ett annat land.

Exempel:

En dansk bank öppnar en filial i Kanada eller en fransk telekomkoncern beslutar att öppna ett dotterbolag i Australien.

Till de sektorer där denna form av tillhandahållande av tjänster är vanligt förekommande hör följande:

 • finansiella tjänster
 • telekomtjänster
 • tjänster på miljöområdet.

I allmänhet kallas etablering eller förvärv av ett utländskt företag utländska direktinvesteringar.

När du planerar din investering på en utländsk marknad kan det land som du vill investera i tillämpa vissa begränsningar. Dessa beror på dess rättsliga ram och kan omfatta följande:

 • begränsningar av utländskt ägande:       Detta sker
  vanligtvis i form av en begränsning av den andel av företagens eget kapital som personer som inte är bosatta i landet får inneha.
 • begränsningar av vilken typ av juridiska personer som är tillåtna:
  Dessa kan inbegripa särskilda förbud för vissa juridiska personer, såsom samriskföretag eller enskilda näringsidkare.
 • förfaranden för kontroll och godkännande:
  Dessa kan kräva att utländska investerare visar ekonomiska fördelar eller att de får förhandsgodkännande för investeringen.
 • begränsningar för utländsk personal: Detta sker
  vanligtvis i form av en begränsning av antalet/procentandelen utländska medborgare som leder eller arbetar i dotterbolag till utländska företag och andra operativa kontroller av dessa företag.

Du kan kontakta ett investeringsfrämjande organ i det land som du vill investera i, en lokal skatterådgivare eller en advokat för att upprätta ett investeringsavtal och begära information om andra skyldigheter för investerare inom den specifika sektorn.

I databasen om handelshinder kan du söka efter ”Investeringsrelaterade hinder”. Sådana hinder visas också i sökresultaten för ”Min handelsassistent”.

Fysiska personers närvaro utomlands (leveranssätt 4):

 

Om en anställd vid ditt företag reser utomlands för att tillhandahålla en tjänst i ett land utanför EU på tillfällig basis tillhandahåller du denna tjänst genom närvaro av en fysisk person utomlands.

Olika typer av personal kan tillhandahålla ditt företags tjänster:

 • personer som är föremål för företagsintern överföring: det
  rör sig om anställda i ditt företag (ofta chefer, chefer, specialister) som överförs till ditt företags kommersiella närvaro i ett land utanför EU.
 • affärsresenärer: det
  rör sig om kortvariga vistelser på några månader (ofta begränsade till 3 månader) utan ersättning i utlandet. Affärsresenärer har vanligtvis en ledande ställning i ditt företag och ansvarar för att etablera en anläggning på målmarknaden.
 • kontraktsenliga tjänsteleverantörer:
  dessa är anställda i ditt företag som tillhandahåller en tjänst på grundval av ett avtal som du har med en slutkonsument i utlandet. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster på kontraktsbasis skickas utomlands eftersom ditt företag inte har någon kommersiell närvaro i utlandet och deras tillfälliga vistelse i utlandet är nödvändig för att fullgöra avtalet om tillhandahållande av tjänster.

Utöver dessa kategorier av företagspersonal omfattas oberoende yrkesutövare som är egenföretagare också av fysiska personers närvaro utomlands:

 • oberoende yrkesutövare: det
  rör sig om egenföretagare som tillhandahåller en tjänst på grundval av ett tjänstekontrakt i utlandet.

Sektorer som ofta tillhandahåller tjänster via anställda utomlands omfattar IKT-tjänster, ingenjörstjänster eller professionella tjänster eller andra tjänster som är beroende av stöd efter försäljningen.

Exempel:

 • it-företag som skickar sina it-experter för att ge råd om ett projekt eller installera programvara lokalt.
 • ingenjörsföretag som skickar sin personal för verksamhet på plats till projekt.
 • advokater som reser för att ge råd till kunder i ett annat land
 • industriföretag som skickar sin personal för planerings- och underhållstjänster.

Som en allmän anmärkning kan samma tjänst tillhandahållas på olika sätt:
Juridiska tjänster kan till exempel tillhandahållas kunden via e-post (leveranssätt 1), av ett etablerat närstående företag utomlands (leveranssätt 3) eller genom advokatens närvaro utomlands (leveranssätt 4).

 

2

Steg 2: Hitta en marknad och en köpare

För att exportera tjänster till länder utanför EU bör du först identifiera en marknad och en köpare för din tjänst.

 • Handelskammare kan ge dig information om olika marknader och affärspartner och hänvisa dig till relevanta rapporter.
 • Handelsspecifika nyhetsförmedlare eller handelsfrämjande organ i ditt land eller på din utvalda exportmarknad som omfattar marknadsanalys och bedömning av affärsmöjligheter kan vara till hjälp. Dessa organ tillhandahåller ofta studier om viktiga exportsektorer.
 • Exportkonsulter och relevanta banker kan också ge råd.

Hur väljer du dina målmarknader?

Granska potentiella exportmarknader för att bedöma om det finns efterfrågan på er produkt och överväga om din produkt skulle vara konkurrenskraftig på exportmarknaden?

 

Kontrollera handelsstatistiken för din potentiella målmarknad.

Importstatistik kan visa om det land du vill exportera redan importerar din tjänst, varifrån importen kommer och om det redan finns ett stort utbud av din typ av tjänst på marknaden.

Hur hittar man potentiella köpare?

När du har valt en eller flera målmarknader är nästa steg att identifiera potentiella handelspartner och affärskontakter.

Du kan hitta partner och kontakter på följande webbplats:

 

 • mässor som anordnas särskilt för köpare och säljare. Enterprise Europe Network anordnar till exempel regelbundna matchningsevenemang för specifika sektorer där även företag från länder utanför EU deltar.
 • evenemang eller stöd från handelskamrarna för att upprätta kontakter mellan potentiella affärspartner.

Du kan också kontrollera om du får sälja till staten på din potentiella exportmarknad.

 

 

3

Steg 3: Kontrollera om ditt företag kan dra nytta av ett EU-handelsavtal

EU ingår ofta bilaterala handelsavtal med länder utanför EU.

Kontrollera om EU har ett handelsavtal med det land du vill exportera till i avsnittet Marknader.

EU:s handelsavtal kan omfatta handel med tjänster inom viktiga sektorer och ofta minska eller till och med undanröja hinder för export inom dessa sektorer. Exempel på sådana nyckelsektorer är följande:

 • finansiella tjänster
 • telekomtjänster
 • sjötransport
 • professionella tjänster
 • digital handel

Vilka fördelar innebär handelsavtal för dina utländska direktinvesteringar?

Om EU har ett handelsavtal med landet kan hindren för utländska direktinvesteringar minskas eller till och med undanröjas inom vissa sektorer, och det kan inbegripa särskilda investeringsbestämmelser som rättsligt binder en skyddsnivå för utländska investeringar.

 

EU:s handelsavtal

 • erbjuda en stabilare och mer förutsägbar uppsättning regler för dig när du handlar med utländska marknader
 • se till att lagstiftningen i ett land utanför EU inte diskriminerar EU-tjänster
 • skapa nya och bättre exportmöjligheter för ditt företag och göra det lättare att investera utomlands.

Vad händer om min tjänst inte omfattas av ett EU-avtal?

Om EU ännu inte har något handelsavtal med det land du vill exportera till, eller om din sektor av intresse inte omfattas av ett särskilt avtal, bör du

kontrollera de villkor för marknadstillträde som anges i WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal.

WTO-medlemmarna anger där sina hinder för tjänsteexport i sina bindningslistor.

 

4

Steg 4: Bedöma kraven på din exportmarknad

 

 • Kraven beror på hur du vill exportera (se steg 2) och på din målmarknad.

Du kan undersöka detaljerad information om de specifika kraven på din valda målmarknad i marknadsavsnittet.

Vilka krav måste du kontrollera vid gränsöverskridande leveranser (leveranssätt 1)?

 • Tillstånds- och licensieringskrav: Ert företag kan behöva vissa licenser för att kunna tillhandahålla tjänsten på exportmarknaden.
 • Krav på ömsesidigt erkännande av examensbevis och kvalifikationer: Relevanta examensbevis för tjänsteleverantörer och andra kvalifikationer måste godtas av det land som du vill exportera till för att du ska få tillhandahålla dina tjänster utomlands. Detta gäller för viss export av professionella tjänster: Exempel: en EU-revisor kanske inte får kontrollera ett utländskt företags konto, och därför kan du som EU-företag inte exportera din tjänst till landet i fråga.
 • Särskilda begränsningar för vissa tjänstesektorer: Till exempel kan begränsningar och restriktioner för försäkringstjänster förekomma. På samma sätt kan viss export av finansiella tjänsteprodukter kräva en ”likvärdighet” (som tillhandahålls av lagstiftarna i målländerna) för att godtas på den utländska marknaden.

Vilka krav måste du kontrollera om du konsumerar utomlands (leveranssätt 2)?

Konsumtion utomlands sker när kunden reser utanför sitt land och konsumerar den tjänst som du tillhandahåller i ditt land.

 • I de flesta fall måste du uppfylla samma krav som när du tillhandahåller tjänsten på din nationella marknad eller på EU-marknaden.

Vilka krav måste du kontrollera kommersiell närvaro (leveranssätt 3)?

Länder utanför EU kan ha krav på kommersiell närvaro eller restriktioner som EU:s exportörer bör ta hänsyn till när de investerar i dessa länder.

 • Lokal närvaro krävs:
  vissa tjänster kan inte tillhandahållas länder utanför EU utan lokal närvaro på den marknaden. Detta kan till exempel vara fallet för vissa försäkringstjänster. Ert företag kan därför behöva etablera en kommersiell närvaro utomlands, till exempel genom att etablera ett dotterbolag eller samarbeta med lokala företag på den utländska marknaden, t.ex. genom ett samriskföretag.
 • Tak för utländskt kapital:
  vissa länder tillämpar begränsningar av den högsta tillåtna andelen utländskt kapital när det gäller investeringar.
 • Begränsningar av investeringar:
  sådana begränsningar kan kopplas till särskilda tillstånd som är nödvändiga för enskilda personer eller företag eller begränsningar av antalet tillåtna företag.
 • Begränsningar av typen av juridisk person:
  vissa utländska marknader kan ha rättsliga bestämmelser som endast tillåter samriskföretag, eller uttryckligen förbjuder andra rättsliga former av investeringar, såsom enskilda näringsidkare.
 • Begränsningar av antalet leverantörer:
  sådana begränsningar kan vara relevanta när det gäller specifika licenser som leverantörerna måste ha.
 • Krav på medborgarskap:
  vissa sektorer eller produkttyper kan kräva att investerare har licenser som är begränsade till enskilda personer som är medborgare i det land du vill exportera till, eller kan kräva att företagsledare är medborgare i det landet. Dessutom kan utländska medborgares förvärv och användning av mark och fastigheter begränsas.
 • Skattebestämmelser:
  särskilda skattebestämmelser kan tillämpas på utländska investeringar och specifika länder kan ha en rättslig ram som inbegriper diskriminerande beskattning av utländska investeringar.
 • Ekonomiska begränsningar:
  vissa ekonomiska begränsningar kan gälla utländska direktinvesteringar. Det kan till exempel röra sig om restriktioner för penningöverföringar, kapitaltransfereringar och valutaomräkning. Gränsöverskridande fusioner och förvärv kan också begränsas.

Vilka krav måste du kontrollera om fysiska personer är närvarande (leveranssätt 4)?

Att exportera en tjänst kräver mycket ofta att dina anställda tillfälligt stannar utomlands på målmarknaden för att faktiskt kunna tillhandahålla tjänsten.

Som exempel kan nämnas att

 • en ingenjör från ditt företag kan behöva resa för att uppdatera en maskin/programvara eller underhålla utrustning. Det kan dock finnas begränsningar för personers rörlighet när de tillhandahåller tjänster på detta sätt.

Utredningskraven omfattar bland annat följande:

 • Krav på bosättning:
  tjänsteleverantörerna kan behöva vara bosatta i mållandet.
 • Krav på medborgarskap:
  tjänsteleverantörer kan behöva vara medborgare i det land till vilket du vill exportera tjänster.
 • Licenskrav och certifieringskrav:
  tjänsteleverantörer kan kräva särskilda licenser, utbildningsbevis eller andra kvalifikationsbevis. Det är viktigt att veta om vissa intyg är giltiga i utlandet. Det kan också hända att de måste tillhandahållas av enheter i mottagarlandet för vissa yrken/tjänster.
 • Krav på företagsvisum och arbetstillstånd:
  Ett specifikt exempel på tillfällig vistelse och viseringskrav är huruvida den anställde har rätt att ta med sig sin make eller sina barn under vistelsen.
 • Ekonomisk behovsprövning/arbetsmarknadsprövning:
  vissa länder kan kräva att du eller din kund visar att den lokala arbetskraften inte kan tillgodose behovet av tjänster.
 • Inreserestriktioner/kvoter:
  vissa inreserestriktioner eller kvoter kan gälla för utländskt tillhandahållande av tjänster inom vissa yrken.
 • Utbildningskrav och andra kvalifikationskrav:
  det är viktigt att veta om vissa intyg är giltiga i det berörda främmande landet.

Vad mer behöver du ta reda på?

När du tillhandahåller tjänster till länder utanför EU måste du också kontrollera vilka skatteregler som gäller. Detta omfattar:

 • lokala skatter
 • Momsbetalningar

Olika skatteregler kan gälla på din exportmarknad. Vissa tjänster kan omfattas av undantag beroende på vilket land du vill exportera till, till exempel om ditt företag har en permanent närvaro i det landet.

Var kan jag få mer information?

Checklista: 4 steg för att exportera en tjänst

Innan du börjar: Bedöma företagets exportberedskap

 • Gå till checklistan med frågor för att bedöma företagets exportberedskap
 • Diskutera och besluta om ditt företag är redo att handla med länder utanför EU eller vilka åtgärder som måste vidtas för att förbereda framtida handelsverksamhet utanför EU.

Steg 1: Förstå hur tjänster kan exporteras

 • Bestämma hur du vill exportera din tjänst

Steg 2: Förstå hur tjänster kan exporteras

 • Välj din nya exportmarknad och bedöma företagets potential och tjänsternas konkurrenskraft (viktigt att ta med exportrelaterade kostnader i prisberäkningarna)
 • Identifiera potentiella köpare
 • Identifiera ett organ/en institution/partner som kan stödja dig i organisationen och formaliteterna i exportprocessen (t.ex. utarbetande av kontrakt, kontroll av betalningsvillkor, köparens kreditvärdighet, restriktioner för kapitalöverföring i köparens land).

Steg 3: Kontrollera om ditt företag kan dra nytta av ett EU-handelsavtal

 • Bekräfta om EU har ingått ett handelsavtal med det land du vill exportera till
 • Identifiera källor för mer information om det relevanta handelsavtalet
 • Granska villkoren för marknadstillträde för din tjänst i bindningslistan

Steg 4: Bedöma kraven på din exportmarknad

 • Bedöma om din tjänst får komma in på den exportmarknad du är intresserad av, dvs. om det finns några restriktioner eller förbud
 • Om du vill tillhandahålla dina tjänster över gränserna, kontrollera vilka krav som kan gälla (t.ex. tillstånds- eller licensieringskrav).
 • Om du vill etablera en närvaro på en utländsk marknad, kontrollera vilka begränsningar som kan gälla (t.ex. när det gäller utländskt ägande, vilken typ av juridiska personer som tillåts eller godkännandeförfarandena).
 • Om du vill att en av dina anställda ska följa med i den tjänst du exporterar, kontrollera vilka särskilda krav som kan gälla (t.ex. om kvalifikationer, krav på medborgarskap eller inreserestriktioner).
 • Kontrollera vilka skatteregler som gäller när du tillhandahåller tjänster utanför EU
Dela sidan:

Genvägar