Przewodnik dotyczący eksportu usług

Czy Państwa przedsiębiorstwo planuje eksport usług poza UE? Ta sekcja pomaga zrozumieć, czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe do wywozu, i nakreśla poszczególne etapy procesu wywozu.

4 Etapy wywozuusługi

 
 

Zanim zaczniesz działalność - czy Państwa firma jest gotowa do prowadzenia działalności?

Czy planujesz eksport usługi po raz pierwszy?

Zanim to nastąpi, sprawdź, czy Państwa firma jest gotowa:

 • Czy Państwa usługa jest już skuteczna na rynku krajowym lub w innych krajach UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo ma możliwość oferowania tej usługi na rynkach zagranicznych poza UE? Czy dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi, czasowymi, finansowymi i prawnymi?
 • Czy kierownictwo Państwa przedsiębiorstwa zobowiązało się do rozszerzenia działalności na rynki eksportowe poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada kompleksowy plan finansowy/marketingowy/biznesowy o jasno określonych celach wspierających eksport na rynki poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada konkretną strategię, w jaki sposób eksportować usługi poza UE? Na przykład możesz eksportować swoją usługę bezpośrednio do nabywcy na swoim rynku eksportowym, np. do innego przedsiębiorstwa lub konsumenta. Możesz też eksportować za pośrednictwem platform handlu elektronicznego.
 • W stosownych przypadkach, czy Państwa przedsiębiorstwo posiada niezbędną ochronę własności intelektualnej za granicą?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada zdolności i wiedzę fachową, aby dostosować swoje usługi do preferencji kulturowych lub różnych standardów w krajach spoza UE?

Zanim będziesz kontynuować, dokładnie przejrzyj powyższe pytania i przedyskutuj je w swojej firmie, aby zdecydować, czy jesteś gotowy eksportować swoje usługi do krajów spoza UE, czy też jakie kroki należy podjąć, aby się do tego przygotować.

 

1

Krok 1: Zrozumienie, w jaki sposób usługi mogą być eksportowane

Zazwyczaj istnieją cztery różne sposoby eksportu usług na rynek poza UE (zwane również „rodzajami dostaw”). Są one określone w umowie międzynarodowej, a mianowicie w Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami Światowej Organizacji Handlu.

Transgraniczne świadczenie usług (sposób 1):

 

Jeżeli przedsiębiorstwo ma siedzibę w jednym kraju i świadczy usługi na rzecz klienta w innym kraju, jest to tzw. świadczenie transgraniczne.

Jedynie usługa przekracza granicę.

Tego rodzaju usługi są często świadczone za pośrednictwem portali internetowych, telefonów lub poczty elektronicznej.

Przykład:

Przedsiębiorstwo konsultingowe w Niemczech dostarcza sprawozdania z analizy ekonomicznej przedsiębiorstwu będącemu klientem w Indiach.

Inne przykłady usług, które są często eksportowane w ramach dostaw transgranicznych, obejmują:

 • badanie rynku
 • analizy statystyczne
 • doradztwo w zakresie komunikacji, takie jak usługi konsultingowe w zakresie marketingu
 • usługi świadczone w ramach wolnych zawodów (takie jak usługi prawne, architektoniczne, księgowe)
 • usługi komputerowe
 • usługi telekomunikacyjne
 • usługi kurierskie

Wykorzystanie usług za granicą (sposób 2):

 

Jeżeli Twój przedsiębiorstwo świadczy usługi na rynku krajowym klientowi zagranicznemu, jest to nazywane korzystaniem z usług za granicą.

Klient przekracza granicę i korzysta z usług świadczonych na swoim rynku.

Przykład:

Japoński klient podróżuje do Irlandii i przebywa w hotelu lub Dines w restauracji, a zatem konsumuje usługi w Irlandii.

Obecność handlowa za granicą (sposób 3):

 

Jeżeli Twój przedsiębiorstwo wykaże obecność na rynku zagranicznym, można to nazwać obecnością handlową za granicą.

Wiąże się to z otwarciem spółki zależnej, oddziału lub przedstawicielstwa w innym kraju.

Przykład:

Duński bank otwiera oddział w Kanadzie lub francuska grupa telekomunikacyjna podejmuje decyzję o otwarciu spółki zależnej w Australii.

Do sektorów, w których ta forma świadczenia usług jest powszechna, należą:

 • usługi finansowe
 • usługi telekomunikacyjne
 • usługi w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Zasadniczo założenie lub nabycie zagranicznej spółki jest nazywane bezpośrednią inwestycją zagraniczną.

Jeżeli planujesz inwestycje na rynku zagranicznym, kraj, w którym chcesz zainwestować, może stosować pewne ograniczenia. Zależą one od jej ram prawnych i mogą obejmować:

 • ograniczenia dotyczące własności zagranicznej:
  Zazwyczaj przyjmują one formę ograniczenia udziału kapitału własnego przedsiębiorstw, który mogą posiadać nierezydenci danego kraju.
 • Ograniczenia dotyczące rodzaju dozwolonych podmiotów prawnych:
  Mogą one obejmować szczególne zakazy dotyczące niektórych podmiotów prawnych, takich jak spółki joint venture lub spółki jednoosobowe.
 • procedury kontroli i zatwierdzania:
  Mogą one wymagać od zagranicznych inwestorów wykazania korzyści gospodarczych lub uzyskania uprzedniej zgody na inwestycję.
 • ograniczenia dotyczące personelu zagranicznego:
  Zazwyczaj przyjmują one formę ograniczenia liczby/odsetku cudzoziemców, którzy zarządzają przedsiębiorstwami zagranicznymi lub pracują w ich filiach, oraz innych kontroli operacyjnych tych przedsiębiorstw.

W celu zawarcia umowy inwestycyjnej możesz skontaktować się z agencją promującą inwestycje w kraju, w który chcesz zainwestować, lokalnym doradcą podatkowym lub prawnikiem, i zwrócić się o informacje na temat innych obowiązków inwestorów w danym sektorze.

Baza danych o barierach w handlu umożliwia wyszukiwanie „Bargi związane z inwestycjami”. Takie bariery wyświetlają się również w wynikach wyszukiwania „Moje asystent ds. handlu”.

Obecność osób fizycznych za granicą (sposób 4):

 

Jeżeli pracownik Twojego przedsiębiorstwa podróżuje za granicę w celu tymczasowego świadczenia usługi w kraju spoza UE, świadczysz tę usługę przez obecność osoby fizycznej za granicą.

Usługi świadczone przez Państwa przedsiębiorstwo mogą świadczyć różne rodzaje pracowników:

 • osoby przeniesione wewnątrz przedsiębiorstwa:
  Są to pracownicy Twojej firmy (często kadra kierownicza, kierownicy, specjaliści), którzy są przenoszeni do obecności handlowej Twojej firmy w kraju spoza UE.
 • osoby podróżujące służbowo
  Są to pobyty krótkoterminowe trwające kilka miesięcy (często ograniczone do 3 miesięcy) bez wynagrodzenia w innym kraju. Osoby odbywające wizyty służbowe zajmują zazwyczaj wyższe stanowiska w przedsiębiorstwie i są odpowiedzialne za założenie przedsiębiorstwa na rynku docelowym.
 • usługodawcy kontraktowi:
  Są to pracownicy Twojego przedsiębiorstwa, którzy świadczą usługi na podstawie umowy zawartej z konsumentem końcowym w innym kraju. Usługodawcy kontraktowi wysyłani są za granicę, ponieważ Twój przedsiębiorstwo nie ma obecności handlowej w obcym kraju, a czasowy pobyt w obcym kraju jest niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług.

Poza tymi kategoriami pracowników przedsiębiorstw osoby wykonujące wolne zawody, którzy prowadzą działalność na własny rachunek, podlegają również obecności osób fizycznych za granicą:

 • osoby wykonujące wolne zawody:
  Są to osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które świadczą usługi na podstawie umowy o świadczenie usług w innym państwie.

Sektory, które często świadczą usługi za pośrednictwem pracowników za granicą, obejmują usługi ICT, inżynierię lub usługi profesjonalne lub inne usługi, które opierają się na wsparciu posprzedażnym.

Przykłady:

 • przedsiębiorstwa z branży informatyki, które wysyłają swoich ekspertów w dziedzinie IT w celu udzielenia porad dotyczących projektu lub zainstalowania oprogramowania na miejscu.
 • przedsiębiorstwa inżynieryjne, które wysyłają do projektów swoich pracowników na potrzeby działań na miejscu
 • prawnicy podróżujący w celu udzielenia porad klientom zlokalizowanym w innym kraju
 • przedsiębiorstwa przemysłowe, które wysyłają pracowników do obsługi usług w zakresie planowania i konserwacji.

Ogólnie rzecz biorąc, ta sama usługa może być świadczona w różnych trybach:
Na przykład usługi prawne mogą być świadczone klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej (sposób 1), przez założony oddział za granicą (tryb 3) lub poprzez obecność prawnika za granicą (sposób 4).

 

2

Etap 2: Znajdź rynek i nabywcę

Aby eksportować usługi poza UE, należy najpierw zidentyfikować rynek i nabywcę usługi.

 • Izby handlowe mogą udzielić informacji o różnych rynkach i partnerach handlowych oraz kierować Państwa do odpowiednich sprawozdań.
 • Pomocne mogą być dostawcy informacji o handlu lub agencje promocji handlu w Państwa kraju lub na wybranym rynku eksportowym, które obejmują analizę rynku i ocenę możliwości biznesowych. Organy te często przeprowadzają badania na temat kluczowych sektorów eksportu.
 • Doradztwo mogą również zapewniaćkonsultanci ds. eksportu i odpowiednie banki.

Jak wybrać rynki docelowe?

Przegląd potencjalnych rynków eksportowych, aby ocenić, czy istnieje popyt na Państwa produkt, i rozważyć, czy Państwa produkt byłby konkurencyjny na rynku eksportowym?

 

Sprawdź statystyki handlowe dotyczące twojego potencjalnego rynku docelowego.

Statystyki przywozu mogą wykazać, czy kraj, do którego zamierzasz eksportować, już importuje Twój serwis, z którego pochodzi import oraz czy na rynku istnieje już duża podaż tego rodzaju usług.

Jak znaleźć potencjalnych nabywców?

Po wybraniu jednego lub większej liczby rynków docelowych kolejnym krokiem jest wskazanie potencjalnych partnerów handlowych i kontaktów biznesowych.

Partnerów i osoby kontaktowe można znaleźć na stronie:

 

 • Targi zorganizowane specjalnie dla kupujących i sprzedających w celu spotkania się. Na przykład Europejska Sieć Przedsiębiorczości organizuje regularne spotkania służące nawiązywaniu kontaktów dla konkretnych sektorów, w których uczestniczą również przedsiębiorstwa z państw spoza UE.
 • Wydarzenia lub pomoc zapewniana przez izby handlowe w celu nawiązania kontaktów między potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Możesz również sprawdzić, czy jesteś uprawniony do sprzedaży na rzecz rządu na swoim potencjalnym rynku eksportowym.

 

 

3

Etap 3: Sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z umowy handlowej UE

UE często zawiera dwustronne umowy handlowe z krajami spoza UE.

Sprawdź, czy UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego zamierzasz eksportować, w sekcji "Rynki „.

Umowy handlowe UE mogą obejmować handel usługami w kluczowych sektorach i często zmniejszać lub nawet usuwać bariery dla wywozu w tych sektorach. Przykłady takich kluczowych sektorów obejmują:

 • usługi finansowe
 • telekomunikacja
 • transport morski
 • usługi profesjonalne
 • handel cyfrowy

Korzyści płynące z umów handlowych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Jeżeli UE zawarła umowę handlową z tym państwem, bariery dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych mogą zostać ograniczone, a nawet usunięte w niektórych sektorach i mogą obejmować szczegółowe postanowienia dotyczące inwestycji, które prawnie wiążą poziom ochrony inwestycji zagranicznych.

 

Umowy handloweUE

 • Zapewnienie bardziej stabilnego i przewidywalnego zbioru zasad dla Ciebie w przypadku handlu z rynkami zagranicznymi
 • Zadbanie o to, by przepisy państw trzecich nie dyskryminowały służb UE
 • Stworzenie nowych i lepszych możliwości eksportu dla Twojej firmy oraz ułatwienie inwestowania za granicą.

Co zrobić, jeżeli moja służba nie jest objęta umową UE?

Jeżeli UE nie zawarła jeszcze umowy handlowej z krajem, do którego zamierzasz eksportować, lub jeśli Twój sektor będący przedmiotem zainteresowania nie jest objęty konkretną umową, powinieneś:

sprawdzić warunki dostępu do rynku wymienione w Układzie ogólnym WTO w sprawie handlu usługami.

Członkowie WTO wymieniają tam swoje bariery w eksporcie usług w swoich wykazach zobowiązań.

 

4

Krok 4: Ocena wymogów na rynku eksportowym

 

 • Wymogi będą zależały od tego, jak chcą Państwo eksportować (zob. etap 2) oraz od rynku docelowego.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych wymogów na wybranym rynku docelowym można znaleźć w sekcji poświęconej rynkowi.

Jakie wymogi należy sprawdzić w odniesieniu do dostaw transgranicznych (sposób 1)?

 • Wymogi dotyczące zezwoleń i licencji: Państwa przedsiębiorstwo może być zmuszone do uzyskania określonych licencji w celu świadczenia usług na rynku eksportowym.
 • Wymóg wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji: Aby móc świadczyć usługi za granicą, kraj, do którego zamierzasz eksportować, będzie musiał zaakceptować odpowiednie dyplomy usługodawców i inne kwalifikacje. Dotyczy to wywozu niektórych usług świadczonych w ramach wolnych zawodów: Przykład: kontroler UE może nie mieć możliwości sprawdzenia konta zagranicznego przedsiębiorstwa, w związku z czym jako przedsiębiorstwo z UE nie może wyeksportować swojej usługi do danego kraju.
 • Szczególne ograniczeniaw niektórych sektorach usług: Na przykład mogą wystąpić ograniczenia i ograniczenia dotyczące usług ubezpieczeniowych. Podobnie niektóre rodzaje eksportu produktów usług finansowych mogą wymagać „równoważności” (dostarczonej przez ustawodawców państw docelowych) do zaakceptowania na rynku zagranicznym.

Jakie wymogi należy sprawdzić pod kątem konsumpcji za granicą (sposób 2)?

Konsumpcja za granicą ma miejsce, gdy klient podróżuje poza swoim krajem i korzysta z usług, które świadczysz w Twoim kraju.

 • W większości przypadków wymogi, których musisz przestrzegać, są takie same jak w przypadku świadczenia usług na rynku krajowym lub unijnym.

Jakie wymogi należy sprawdzić pod kątem obecności handlowej (sposób 3)?

Kraje spoza UE mogą mieć wymogi lub ograniczenia dotyczące obecności handlowej, które eksporterzy z UE powinni brać pod uwagę przy inwestowaniu w te kraje.

 • Wymagana obecność lokalna:
  Niektóre usługi nie mogą być świadczone w krajach spoza UE bez obecności na tym rynku na szczeblu lokalnym. Może tak być na przykład w przypadku niektórych usług ubezpieczeniowych. W związku z tym Państwa firma może być zmuszona do ustanowienia obecności handlowej za granicą, na przykład poprzez założenie spółki zależnej lub nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami na rynku zagranicznym, np. poprzez wspólne przedsiębiorstwo.
 • Pułapy kapitału zagranicznego:
  Niektóre kraje stosują ograniczenia dotyczące maksymalnego dopuszczalnego udziału kapitału zagranicznego w inwestycjach.
 • Ograniczenia inwestycji:
  Takie ograniczenia mogą być powiązane ze szczególnymi licencjami koniecznymi dla osób fizycznych lub przedsiębiorstw lub z ograniczeniami dotyczącymi dozwolonej liczby przedsiębiorstw.
 • Ograniczenia dotyczące rodzaju podmiotu prawnego:
  Niektóre rynki zagraniczne mogą posiadać przepisy prawne zezwalające jedynie na wspólne przedsięwzięcia lub wyraźnie zakazujące innych form prawnych inwestowania, takich jak przedsiębiorstwo jednoosobowe.
 • Ograniczenia liczby dostawców: Ograniczenia
  takie mogą mieć znaczenie w odniesieniu do konkretnych licencji, które muszą posiadać dostawcy.
 • Wymogi dotyczące obywatelstwa:
  Niektóre sektory lub rodzaje produktów mogą wymagać od inwestorów posiadania licencji, które są ograniczone do osób posiadających obywatelstwo kraju, do którego zamierzasz eksportować, lub mogą wymagać od zarządzających przedsiębiorstwem posiadania tego obywatelstwa. Ponadto nabywanie i użytkowanie gruntów i nieruchomości przez obcokrajowców może być ograniczone.
 • Przepisy podatkowe:
  Szczególne przepisy podatkowe mogą mieć zastosowanie do inwestycji zagranicznych, a konkretne kraje mogą posiadać ramy prawne obejmujące dyskryminujące opodatkowanie inwestycji zagranicznych.
 • Ograniczenia finansowe: Do bezpośrednich inwestycji zagranicznych mogą mieć zastosowanie
  pewne ograniczenia finansowe. Mogą one obejmować na przykład ograniczenia dotyczące przekazów pieniężnych, transferów kapitałowych i przeliczania walut. Transgraniczne połączenia i przejęcia mogą również podlegać ograniczeniom.

Jakie wymogi należy sprawdzić pod kątem obecności osób fizycznych (sposób 4)?

Eksport usługi bardzo często wymaga tymczasowego pobytu pracowników za granicą na rynku docelowym w celu faktycznego świadczenia usługi.

Na przykład:

 • inżynier firmy może być zmuszony do przemieszczenia się w celu aktualizacji maszyny/oprogramowania lub konserwacji sprzętu. Mogą jednak istnieć ograniczenia w mobilności osób przy świadczeniu usług w ten sposób.

Wymogi dotyczące badania obejmują:

 • Wymogi w zakresie miejsca zamieszkania:
  Dostawcy usług mogą mieć miejsce zamieszkania w państwie docelowym.
 • Wymogi dotyczące obywatelstwa:
  Dostawcy usług mogą być obywatelami kraju, do którego chcesz eksportować usługi.
 • Wymogi dotyczące licencjonowania i certyfikacji:
  Usługodawcy mogą wymagać specjalnych licencji, szkoleń, wykształcenia lub innych świadectw kwalifikacji. Ważne jest, aby wiedzieć, czy niektóre świadectwa są ważne w obcym kraju. Może się również zdarzyć, że usługi te muszą być świadczone przez podmioty państwa docelowego w odniesieniu do niektórych zawodów/usług.
 • Wymogi dotyczące wiz dla przedsiębiorstw i pozwoleń na pracę:
  Jednym z konkretnych przykładów związanych z pobytem czasowym i wymogami wizowymi jest to, czy pracownik ma prawo wwieźć współmałżonka lub dzieci w czasie pobytu.
 • Testy potrzeb ekonomicznych/testy rynku pracy:
  Niektóre kraje mogą wymagać od Ciebie lub Twojego klienta udowodnienia, że miejscowa siła robocza nie może zaspokoić zapotrzebowania na usługi.
 • Ograniczenia/kontyngenty wjazdu:
  Niektóre ograniczenia lub kontyngenty wjazdowe mogą mieć zastosowanie do świadczenia usług za granicą w określonych zawodach.
 • Wymogi dotyczące wykształcenia i innych kwalifikacji: Ważne
  jest, aby wiedzieć, czy niektóre świadectwa są ważne w danym państwie.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Przy świadczeniu usług do krajów spoza UE musisz również sprawdzić, jakie przepisy podatkowe mają zastosowanie. Obejmuje:

 • podatki lokalne
 • Płatności podatku VAT

Na rynku eksportowym mogą mieć zastosowanie różne przepisy podatkowe. Niektóre usługi mogą podlegać wyjątkom w zależności od kraju, do którego chcesz wyeksportować, na przykład jeżeli Twój przedsiębiorstwo ma stałą siedzibę w tym kraju.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Lista kontrolna: 4 Etapy wywozu usługi

Przed rozpoczęciem: Ocena gotowości przedsiębiorstwa do wywozu

 • Aby ocenić gotowość przedsiębiorstwa do wywozu, należy zapoznać się z listą kontrolną pytań.
 • Przedyskutować i zdecydować, czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe do prowadzenia handlu z krajami spoza UE lub jakie kroki należy podjąć w celu przygotowania przyszłej działalności handlowej poza UE

Krok 1: Zrozumienie, w jaki sposób usługi mogą być eksportowane

 • Zadecyduj, w jaki sposób chcesz eksportować swoją usługę

Etap 2: Zrozumienie, w jaki sposób usługi mogą być eksportowane

 • Wybierz nowy rynek eksportowy i oceni potencjał biznesowy i konkurencyjność usług (ważne jest uwzględnienie kosztów związanych z wywozem przy obliczaniu cen)
 • Identyfikacja potencjalnych nabywców
 • Proszę wskazać agencję/instytucję/partnera, aby wesprzeć Cię w organizacji i formalnościach związanych z procesem wywozu (takich jak przygotowywanie umów, sprawdzanie warunków płatności, zdolność kredytowa nabywcy, ograniczenia transferu kapitału w kraju nabywcy)

Krok 3: Kontrola, czy Państwa przedsiębiorstwo może skorzystać z umowy handlowej UE

 • Potwierdź, czy UE zawarła umowę handlową z krajem, który chcesz wywozić
 • Określenie źródeł, z których można uzyskać więcej informacji na temat odnośnej umowy handlowej
 • Zapoznaj się z warunkami dostępu do rynku dla Państwa usługi w wykazie zobowiązań

Krok 4: Ocena wymogów na rynku eksportowym

 • Ocenić, czy Twoje usługi mogą wejść na rynek eksportowy, tj. czy mają zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia lubzakazy
 • Jeśli chcesz świadczyć usługi za granicą, sprawdź, jakie wymogi mogą mieć zastosowanie (np. wymogi dotyczące zezwoleń lub licencji)
 • Jeżeli chcesz ustanowić obecność na rynku zagranicznym, sprawdź, jakie ograniczenia mogą mieć zastosowanie (np. w odniesieniu do własności zagranicznej, rodzaju dozwolonych podmiotów prawnych lub procedur zatwierdzania)
 • Jeśli chcesz, aby jeden z Twoich pracowników towarzyszył wywożonym usługom, sprawdź, jakie konkretne wymogi mogą mieć zastosowanie (np. w odniesieniu do kwalifikacji, zezwoleń na pracę, wymogów obywatelstwa lub ograniczeń wjazdu).
 • Sprawdź, które przepisy podatkowe mają zastosowanie w przypadku świadczenia usług poza UE
Udostępnij tę stronę: