Przewodnik dotyczący eksportu usług

Czy Państwa przedsiębiorstwo planuje eksport usług poza UE? Ta sekcja pomaga zrozumieć, czy przedsiębiorstwo jest gotowe do wywozu, i przedstawia poszczególne etapy procesu wywozu.

4 Eksportuj usługę

 
 

Zanim rozpoczną Państwo działalność – Czy Państwa firma jest gotowa do prowadzenia działalności handlowej?

Czy planują Państwo eksportować usługę po raz pierwszy?

Zanim to nastąpi, sprawdź, czy Twoja firma jest gotowa:

 • Czy Państwa usługi są już skuteczne na rynku krajowym lub w innych krajach UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo ma możliwość oferowania tej usługi na rynkach zagranicznych poza UE? Czy dysponuje wystarczającymi zasobami kadrowymi, czasowymi, finansowymi i prawnymi?
 • Czy kierownictwo Państwa przedsiębiorstwa jest zaangażowane w rozszerzanie działalności na rynki eksportowe poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada kompleksowy plan finansowy/marketingowy/biznesowy z jasno określonymi celami wspierającymi wywóz na rynki poza UE?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada konkretną strategię eksportu usługi poza UE? Na przykład możesz eksportować swoje usługi bezpośrednio do nabywcy na rynku eksportowym, np. do innego przedsiębiorstwa lub konsumenta. Można też eksportować za pośrednictwem platform handlu elektronicznego.
 • W stosownych przypadkach, czy Państwa przedsiębiorstwo posiada niezbędną ochronę własności intelektualnej za granicą?
 • Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada zdolności i wiedzę fachową, aby dostosować swoje usługi do preferencji kulturowych lub różnych standardów w krajach spoza UE?

Zanim przejdź dalej, proszę dokładnie przeanalizować powyższe pytania i przedyskutować je w swoim przedsiębiorstwie, aby zdecydować, czy jesteś gotowy eksportować swoje usługi do krajów spoza UE, czy też jakie kroki należy podjąć, aby się do tego przygotować.

 

1

Krok 1: Zrozumienie, w jaki sposób można eksportować usługi

Zazwyczaj istnieją cztery różne sposoby eksportu usług na rynek poza UE (zwany również „sposobami świadczenia usług”). Są one zdefiniowane w umowie międzynarodowej, a mianowicie w Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami Światowej Organizacji Handlu.

Transgraniczne świadczenie usług (sposób 1):

 

Jeżeli Twoja firma ma siedzibę w jednym kraju i świadczy usługi na rzecz usługobiorcy w innym kraju, jest to tzw. świadczenie transgraniczne.

Jedynie usługa przekracza granicę.

Tego rodzaju usługi są często świadczone za pośrednictwem portali internetowych, telefonów lub poczty elektronicznej.

Przykład:

Firma konsultingowa w Niemczech dostarcza sprawozdania z analizy ekonomicznej przedsiębiorstwu będącemu klientem w Indiach.

Inne przykłady usług, które są często eksportowane w ramach świadczenia transgranicznego, obejmują:

 • badania rynku
 • analiza statystyczna
 • doradztwo w zakresie komunikacji, takie jak usługi konsultingowe w zakresie marketingu
 • usługi świadczone w ramach wolnych zawodów (takie jak usługi prawne, architektoniczne, księgowe)
 • usługi komputerowe
 • usługi telekomunikacyjne
 • usługi kurierskie

Korzystanie z usług za granicą (sposób 2):

 

Jeżeli Twój przedsiębiorstwo świadczy usługi na rynku krajowym na rzecz zagranicznego klienta, nazywa się to korzystaniem z usług za granicą.

Klient przekracza granicę i korzysta z usług świadczonych na rynku.

Przykład:

Japoński klient podróżuje do Irlandii i przebywa w hotelu lub dinie w restauracji, korzystając w ten sposób z usług w Irlandii.

Obecność handlowa za granicą (sposób 3):

 

Jeżeli Twoja firma założy obecność na rynku zagranicznym, można ją nazwać obecnością handlową za granicą.

Wiąże się to z otwarciem spółki zależnej, oddziału lub przedstawicielstwa w innym kraju.

Przykład:

Duński bank otwiera oddział w Kanadzie lub francuska grupa telekomunikacyjna podejmuje decyzję o otwarciu spółki zależnej w Australii.

Sektory, w których ta forma świadczenia usług jest powszechna, obejmują:

 • usług finansowych
 • usługi telekomunikacyjne
 • usług w zakresie ochrony środowiska

Ogólnie rzecz biorąc, założenie lub nabycie spółki zagranicznej za granicą nazywane jest bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi.

Planując swoją inwestycję na rynku zagranicznym, kraj, w którym chcesz zainwestować, może zastosować pewne ograniczenia. Zależą one od jej ram prawnych i mogą obejmować:

 • ograniczenia dotyczące własności zagranicznej:      
  Zazwyczaj przybierają one formę ograniczenia udziału w kapitale własnym przedsiębiorstwa, który mogą posiadać nierezydenci w danym kraju.
 • ograniczenia dotyczące rodzaju dozwolonych podmiotów prawnych:
  Mogą one obejmować szczególne zakazy dotyczące niektórych podmiotów prawnych, takie jak wspólne przedsiębiorstwa lub jednoosobowa spółka.
 • procedury kontroli i zatwierdzania:
  Mogą one wymagać, aby inwestorzy zagraniczni wykazali korzyści gospodarcze lub uzyskali uprzednią zgodę na inwestycję.
 • ograniczenia dotyczące personelu zagranicznego:
  Zazwyczaj przybierają one formę ograniczenia liczby/procentu cudzoziemców, którzy zarządzają podmiotami zależnymi zagranicznych przedsiębiorstw lub pracują w nich, oraz innych kontroli operacyjnych tych przedsiębiorstw.

W celu zawarcia umowy inwestycyjnej możesz skontaktować się z agencją promocyjną w kraju, w którym chcesz zainwestować, z lokalnym doradcą podatkowym lub prawnikiem oraz z prośbą o udzielenie informacji na temat innych obowiązków inwestorów w danym sektorze.

Baza danych o barierach w handlu umożliwia wyszukiwanie „barier związanych z inwestycjami”. Bariery takie są również wyświetlane w wynikach wyszukiwania „Mój asystent handlowy”.

Obecność osób fizycznych za granicą (sposób 4):

 

Jeżeli pracownik Twojego przedsiębiorstwa podróżuje za granicę w celu tymczasowego świadczenia usługi w kraju spoza UE, świadczysz tę usługę poprzez obecność osoby fizycznej za granicą.

Usługi świadczone przez Państwa przedsiębiorstwo mogą świadczyć różne rodzaje pracowników:

 • pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstwa: są
  to pracownicy Twojego przedsiębiorstwa (często kadra kierownicza, kierownicy, specjaliści), którzy są przenoszeni do obecności handlowej Twojej firmy w kraju spoza UE.
 • osoby odbywające wizyty służbowe: są
  to pobyty krótkoterminowe trwające kilka miesięcy (często ograniczone do 3 miesięcy) bez wynagrodzenia za granicą. Osoby odbywające wizyty służbowe zazwyczaj zajmują wyższe stanowiska w Twoim przedsiębiorstwie i są odpowiedzialne za założenie przedsiębiorstwa na rynku docelowym.
 • usługodawcy kontraktowi: są
  to pracownicy Twojego przedsiębiorstwa, którzy świadczą usługi na podstawie umowy zawartej z konsumentem końcowym w innym kraju. Usługodawcy kontraktowi są wysyłani za granicę, ponieważ Twoja firma nie ma obecności handlowej w innym kraju, a ich czasowy pobyt w innym kraju jest niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług.

Oprócz tych kategorii pracowników przedsiębiorstw niezależni specjaliści, którzy prowadzą działalność na własny rachunek, również są objęci obecnością osób fizycznych za granicą:

 • niezależni specjaliści: są
  to osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które świadczą usługi na podstawie umowy o świadczenie usług w innym państwie.

Sektory, które często świadczą usługi za pośrednictwem pracowników za granicą, obejmują usługi ICT, usługi inżynieryjne lub profesjonalne lub inne usługi, które opierają się na wsparciu posprzedażnym.

Przykłady:

 • przedsiębiorstwa z branży technologii informacyjnej, które wysyłają swoich ekspertów w dziedzinie IT w celu udzielenia porad dotyczących projektu lub instalują oprogramowanie na szczeblu lokalnym
 • przedsiębiorstwa inżynieryjne, które wysyłają swoich pracowników do realizacji projektów na miejscu
 • prawnicy podróżujący w celu udzielenia porad klientom znajdującym się w innym kraju
 • przedsiębiorstwa przemysłowe, które wysyłają swoich pracowników na usługi w zakresie planowania i konserwacji.

Ogólnie rzecz biorąc, ta sama usługa może być świadczona w różnych trybach:
Na przykład usługi prawne mogą być świadczone na rzecz klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (sposób 1), przez oddział mający siedzibę za granicą (sposób 3) lub przez obecność adwokata za granicą (sposób 4).

 

2

Krok 2: Znajdź rynek i nabywcę

Aby eksportować usługi poza UE, należy najpierw zidentyfikować rynek i nabywcę usług.

 • Izby handlowe mogą udzielać informacji na temat różnych rynków i partnerów handlowych oraz kierować je do odpowiednich sprawozdań.
 • Pomocne mogą być dostawcy wiadomości lub agencje promocji handlu w Państwa kraju lub na wybranym rynku eksportowym, które obejmują analizę rynku i ocenę możliwości biznesowych. Organy te często prowadzą badania dotyczące kluczowych sektorów eksportu.
 • Porady mogą również udzielaćkonsultanci ds. eksportu i odpowiednie banki.

Jak wybrać rynki docelowe?

Zbadać potencjalne rynki eksportowe, aby ocenić, czy istnieje popyt na Państwa produkt, i rozważyć, czy Państwa produkt byłby konkurencyjny na rynku eksportowym?

 

Sprawdź statystyki handlowe dotyczące potencjalnego rynku docelowego.

Statystyki importowe mogą pokazać, czy kraj, do którego chcesz wyeksportować, importuje już swoją usługę, z którego pochodzi import i czy na rynku istnieje już duża podaż Twojej usługi.

Jak znaleźć potencjalnych nabywców?

Po wybraniu jednego lub większej liczby rynków docelowych kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie potencjalnych partnerów handlowych i kontaktów biznesowych.

Partnerów i osoby kontaktowe można znaleźć pod adresem:

 

 • targi zorganizowane specjalnie dla kupujących i sprzedających na spotkanie. Na przykład Europejska Sieć Przedsiębiorczości organizuje regularne wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów dla konkretnych sektorów, w których uczestniczą również przedsiębiorstwa z państw trzecich.
 • wydarzenia lub pomoc zapewniana przez izby handlowe w celu nawiązania kontaktów między potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Możesz również sprawdzić, czy jesteś uprawniony do sprzedaży na rzecz rządu na potencjalnym rynku eksportowym.

 

 

3

Etap 3: Sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z umowy handlowej UE

UE często zawiera dwustronne umowy handlowe z krajami spoza UE.

Sprawdź, czy UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego chcesz eksportować, w sekcji „Rynki”.

Umowy handlowe UE mogą obejmować handel usługami w kluczowych sektorach, a często zmniejszać lub nawet eliminować bariery wywozowe w tych sektorach. Przykłady takich kluczowych sektorów obejmują:

 • usług finansowych
 • telekomunikacji,
 • transportu morskiego.
 • usługi profesjonalne
 • handel cyfrowy

Korzyści płynące z umów handlowych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Jeżeli UE zawarła umowę handlową z tym krajem, bariery dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych mogą zostać zmniejszone lub nawet usunięte w niektórych sektorach i mogą zawierać szczegółowe postanowienia dotyczące inwestycji, które prawnie wiążą poziom ochrony inwestycji zagranicznych.

 

Umowy handloweUE

 • zapewnienie stabilniejszego i bardziej przewidywalnego zbioru przepisów dla Ciebie w handlu z rynkami zagranicznymi
 • zapewnienie, aby przepisy państwa spoza UE nie dyskryminowały usług świadczonych w UE
 • stworzyć nowe i lepsze możliwości eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa i ułatwić inwestowanie za granicą.

Co zrobić, jeżeli moja służba nie jest objęta umową UE?

Jeżeli UE nie zawarła jeszcze umowy handlowej z krajem, do którego chcesz eksportować, lub jeżeli Twój sektor zainteresowania nie jest objęty konkretną umową, należy:

sprawdzenie warunków dostępu do rynku wymienionych w Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami WTO.

Członkowie WTO wymienili tam swoje bariery w eksporcie usług na liście zobowiązań.

 

4

Etap 4: Ocena wymogów na rynku eksportowym

 

 • Wymogi będą zależały od sposobu, w jaki chcesz eksportować (zob. etap 2) oraz od swojego rynku docelowego.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych wymogów na wybranym rynku docelowym można znaleźć w sekcji rynku.

Jakie wymogi muszą Państwo sprawdzić w odniesieniu do dostaw transgranicznych (sposób 1)?

 • Wymogi dotyczące zezwoleń i licencji: Twoja firma może być zmuszona do uzyskania pewnych licencji w celu świadczenia usług na rynku eksportowym.
 • Wymóg wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji: Odpowiednie dyplomy usługodawców i inne kwalifikacje będą musiały zostać zaakceptowane przez kraj, do którego chcesz eksportować, aby móc świadczyć usługi za granicą. Dotyczy to niektórych rodzajów eksportu usług świadczonych w ramach wolnych zawodów: Przykład: audytor UE może nie mieć możliwości sprawdzenia konta zagranicznego przedsiębiorstwa, w związku z czym jako przedsiębiorstwo z UE nie można eksportować usług do danego kraju.
 • Szczególne ograniczenia w niektórych sektorach usług: Na przykład mogą wystąpić ograniczenia i ograniczenia dotyczące usług ubezpieczeniowych. Podobnie część eksportu produktów usług finansowych może wymagać akceptacji na rynku zagranicznym „równoważności” (dostarczonej przez ustawodawców z państw docelowych).

Jakie wymogi należy sprawdzić pod kątem spożycia za granicą (sposób 2)?

Konsumpcja za granicą ma miejsce, gdy klient podróżuje poza swoim krajem i korzysta z usługi świadczonej w Twoim kraju.

 • W większości przypadków wymogi, które musisz spełnić, są takie same jak w przypadku świadczenia usług na rynku krajowym lub unijnym.

Jakie wymogi muszą Państwo sprawdzić pod kątem obecności handlowej (sposób 3)?

Kraje spoza UE mogą podlegać wymogom lub ograniczeniom dotyczącym obecności handlowej, które eksporterzy z UE powinni wziąć pod uwagę przy inwestowaniu w tych krajach.

 • Wymagana obecność lokalna:
  niektóre usługi nie mogą być świadczone w państwach spoza UE bez obecności lokalnej na tym rynku. Może tak być na przykład w przypadku niektórych usług ubezpieczeniowych. W związku z tym Państwa przedsiębiorstwo może być zmuszone do ustanowienia obecności handlowej za granicą, na przykład poprzez założenie spółki zależnej lub nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami na rynku zagranicznym, np. za pośrednictwem spółki joint venture.
 • Pułapy kapitału zagranicznego:
  niektóre państwa stosują ograniczenia dotyczące maksymalnego udziału kapitału zagranicznego dozwolonego w odniesieniu do inwestycji.
 • Ograniczenia inwestycji:
  takie ograniczenia mogą być powiązane z konkretnymi licencjami niezbędnymi dla osób fizycznych lub przedsiębiorstw lub z ograniczeniami liczby dozwolonych przedsiębiorstw.
 • Ograniczenia dotyczące rodzaju podmiotu prawnego:
  niektóre rynki zagraniczne mogą posiadać przepisy prawne zezwalające jedynie na wspólne przedsiębiorstwa lub wyraźnie zakazujące innych form prawnych inwestycji, takich jak prowadzenie działalności jednoosobowej.
 • Ograniczenia dotyczące liczby dostawców: ograniczenia
  takie mogą mieć znaczenie w przypadku konkretnych licencji, które muszą posiadać dostawcy.
 • Wymogi dotyczące obywatelstwa:
  niektóre sektory lub rodzaje produktów mogą wymagać od inwestorów posiadania licencji, które są ograniczone do osób posiadających obywatelstwo kraju, do którego chcesz eksportować, lub mogą wymagać od zarządzających przedsiębiorstwem posiadania takiego obywatelstwa. Ponadto można ograniczyć nabywanie i użytkowanie gruntów i nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Przepisy podatkowe:
  szczególne przepisy podatkowe mogą mieć zastosowanie do inwestycji zagranicznych, a konkretne państwa mogą dysponować ramami prawnymi, które obejmują dyskryminujące opodatkowanie inwestycji zagranicznych.
 • Ograniczenia finansowe: do bezpośrednich inwestycji zagranicznych mogą mieć zastosowanie
  pewne ograniczenia finansowe. Mogą one na przykład obejmować ograniczenia dotyczące przekazów pieniężnych, transferów kapitałowych i przeliczania walut. Transgraniczne połączenia i przejęcia mogą również zostać ograniczone.

Jakie wymogi należy sprawdzić pod kątem obecności osób fizycznych (sposób 4)?

Eksport usługi bardzo często wymaga tymczasowego pobytu pracowników za granicą na rynku docelowym, aby faktycznie świadczyć usługę.

Przykładowo:

 • inżynier Państwa firmy może być zmuszony do odbycia podróży w celu aktualizacji maszyny/oprogramowania lub konserwacji sprzętu. Mogą jednak istnieć ograniczenia w zakresie mobilności osób świadczących usługi w ten sposób.

Wymogi dotyczące badania obejmują:

 • Wymogi w zakresie miejsca zamieszkania:
  usługodawcy mogą być rezydentami w państwie docelowym.
 • Wymogi dotyczące obywatelstwa:
  usługodawcy mogą być obywatelami kraju, do którego chcesz eksportować usługi.
 • Wymogi w zakresie licencjonowania i certyfikacji:
  usługodawcy mogą wymagać specjalnych licencji, szkoleń, świadectw edukacyjnych lub innych świadectw kwalifikacji. Ważne jest, aby wiedzieć, czy niektóre zaświadczenia są ważne w innym państwie. Może się również zdarzyć, że usługi te muszą być świadczone przez podmioty w państwie docelowym w odniesieniu do niektórych zawodów/usług.
 • Wymogi dotyczące wiz biznesowych i zezwoleń na pracę:
  Jednym z konkretnych przykładów związanych z czasowym pobytem i wymogami wizowymi jest to, czy pracownik może przywieźć małżonka lub dzieci w czasie pobytu.
 • Testy potrzeb ekonomicznych/testy rynku pracy:
  niektóre kraje mogą wymagać od Ciebie lub Twojego klienta udowodnienia, że miejscowa siła robocza nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania na usługi.
 • Ograniczenia wjazdu/kontyngenty: w odniesieniu do świadczenia usług za granicą w
  określonych zawodach mogą mieć zastosowanie pewne ograniczenia wjazdowe lub kontyngenty.
 • Wymogi edukacyjne i inne wymogi kwalifikacyjne:
  ważne jest, aby wiedzieć, czy niektóre zaświadczenia są ważne w danym państwie trzecim.

Czego jeszcze potrzebujesz, aby się dowiedzieć?

Gdy świadczysz usługi w krajach spoza UE, musisz również sprawdzić, jakie przepisy podatkowe mają zastosowanie. Obejmuje to:

 • podatki lokalne
 • Płatności VAT

Na Twoim rynku eksportowym mogą obowiązywać różne przepisy podatkowe. Niektóre usługi mogą podlegać wyjątkom w zależności od kraju, do którego chcesz eksportować, na przykład jeżeli Twoja firma ma stałą obecność w tym kraju.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Państwa lista kontrolna: 4 Eksportuj usługę

Przed rozpoczęciem: Ocena gotowości przedsiębiorstwa do wywozu

 • Zapoznaj się z listą kontrolną pytań dotyczących oceny gotowości przedsiębiorstwa do wywozu
 • Przedyskutuj i zdecyduj, czy Twoja firma jest gotowa do prowadzenia handlu z krajami spoza UE lub jakie kroki należy podjąć w ramach przygotowań do przyszłej działalności handlowej poza UE

Krok 1: Zrozumienie, w jaki sposób można eksportować usługi

 • Zdecyduj, w jaki sposób chcesz eksportować swoją usługę

Krok 2: Zrozumienie, w jaki sposób można eksportować usługi

 • Wybierz nowy rynek eksportowy i oceni potencjał biznesowy i konkurencyjność Państwa usług (ważne jest uwzględnienie kosztów związanych z wywozem w obliczeniach cen)
 • Identyfikować potencjalnych nabywców
 • Wskazanie agencji/instytucji/partnera, która będzie wspierać Cię w organizacji i formalnościach związanych z procesem wywozu (takich jak przygotowywanie umów, sprawdzanie warunków płatności, zdolność kredytowa nabywcy, ograniczenia dotyczące transferu kapitału w kraju nabywcy)

Krok 3: Sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z umowy handlowej UE

 • Potwierdź, czy UE zawarła umowę handlową z krajem, do którego chcesz eksportować
 • Określenie źródeł, z których można uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej umowy handlowej
 • Zapoznaj się z warunkami dostępu do rynku dla Państwa usługi w harmonogramie zobowiązań

Etap 4: Ocena wymogów na rynku eksportowym

 • Ocenić, czy Twoja usługa może wejść na rynek eksportowy, którym Państwo interesują, tj. czy mają zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia lub zakazy
 • Jeśli chcesz świadczyć usługi za granicą, sprawdź, jakie wymogi mogą mieć zastosowanie (np. wymogi dotyczące zezwoleń lub licencji).
 • Jeśli chcesz ustalić obecność na rynku zagranicznym, należy sprawdzić, jakie ograniczenia mogą mieć zastosowanie (np. w odniesieniu do własności zagranicznej, rodzaju dozwolonych podmiotów prawnych lub procedur zatwierdzania).
 • Jeśli chcesz, aby jeden ze swoich pracowników towarzyszył wywożonym usługom, sprawdź, jakie szczególne wymogi mogą mieć zastosowanie (np. w odniesieniu do kwalifikacji, zezwoleń na pracę, wymogów dotyczących obywatelstwa lub ograniczeń wjazdu).
 • Sprawdź, jakie przepisy podatkowe mają zastosowanie w przypadku świadczenia usług poza UE
Udostępnij tę stronę: