Klasyfikacja produktu

Każdy produkt wywożony z UE lub przywożony do UE jest klasyfikowany w ramach kodu taryfowego. Klasyfikacja pomaga zrozumieć, jakie warunki i taryfy mają zastosowanie do danego produktu. Kod taryfowy, zwany równieżkodem produktu, dostarcza informacji na temat:

  • stawki celne i inne opłaty mające zastosowanie do produktu
  • wszelkie mające zastosowanie środki ochronne (np. środki antydumpingowe)
  • formalności przywozowe i wywozowe oraz inne wymogi pozataryfowe (świadectwa zdrowia, kontrole jakości, oznakowanie CE itp.)

Globalny system klasyfikacji zwany jest systemem zharmonizowanym (HS). Jest to porozumienie opracowane przez Światową Organizację Celną (WCO), składające się z około 5 000 grup towarowych. Jest on zorganizowany w strukturze hierarchicznej poprzez:

  • sekcja
  • rozdział (2 cyfry)
  • nagłówki (4 cyfry)
  • podtytuły (6 cyfr)

Znajduje to potwierdzenie w przepisach interpretacyjnych i objaśnieniach.Światowa Organizacja Celna (WCO) przedstawia wykaz państw stosujących system zharmonizowany.

Nomenklatura scalona Unii Europejskiej (UE) to ośmiocyfrowy system kodowania UE, obejmujący kody HS z dalszymi podpodziałami UE oraz uwagi prawne stworzone specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb UE.

Udostępnij tę stronę: