System sądów ds. inwestycji.

Czym jest system sądów ds. inwestycji?

System sądów ds. inwestycji („system sądów ds. inwestycji”) ma zaradzić niedociągnięciom w zakresie rozstrzygania sporów między inwestorema państwem („ISDS”) i trybunałów arbitrażowych ad hoc. System kontroli wewnętrznej ma na celu zapewnienie najwyższych standardów przejrzystości, legitymacji i neutralności.

 

Spory między inwestorami zagranicznymi a państwem, w którym dokonano inwestycji, tj. „państwem przyjmującym”, będą rozstrzygane na neutralnym forum. Nie zostanie to jednak osiągnięte w drodze doraźnej procedury arbitrażowej, w ramach której strony sporu wyznaczają arbitrów, lecz za pośrednictwem zinstytucjonalizowanego organu orzekającego, co doprowadzi do powstania dwustopniowego mechanizmu stałego z trybunałem pierwszej instancji i trybunałem apelacyjnym. Stały sąd będzie się składał z niezależnych, wysoko wykwalifikowanych sędziów podlegających surowym zasadom etycznym.

W celu zapewnienia bezstronności i niezależności skład Trybunału jest starannie wyważony: jedna trzecia członków Trybunału to obywatele państwa członkowskiego UE, jedna trzecia – obywatele drugiej strony przedmiotowej umowy, a pozostała jedna trzecia – obywatele państw trzecich. Ta sama proporcja zostanie utrzymana również w odniesieniu do jednego składu Sądu rozpoznającego sprawę, powołanego przez Prezesa Trybunału. 

 

System sądów ds. inwestycji jest pierwszym krokiem w kierunku ustanowienia wielostronnego trybunału inwestycyjnego (MIC) i zostanie zastąpiony przez MIC po jego wejściu w życie.

Jak działa procedura w ramach systemu kontroli wewnętrznej?

Procedura orzekania w ramach systemu kontroli wewnętrznej jest podzielona na trzy główne etapy.

  • etap konsultacji
  • etap postępowania przed trybunałem oraz
  • etap odwołania.

 

Tylko w przypadku, gdy spór nie może zostać rozstrzygnięty w drodze konsultacji, przejdzie on do etapu postępowania przed sądem, a dopiero w przypadku wniesienia odwołania spór przechodzi do etapu odwołania.

 

Każda umowa o ochronie inwestycji (IPA) lub szersza umowa, w tym SKW, zawiera konkretne ramy czasowe dla tych etapów.

W przypadku domniemanego naruszenia spór powinien zostać w miarę możliwości rozstrzygnięty polubownie na etapie konsultacji. Strona zwraca się o przeprowadzenie konsultacji w drodze pisemnego wniosku skierowanego do drugiej strony, wskazującego sporny środek i postanowienia objęte niniejszą Umową, które uważa za stosowne.

Jeżeli strony nie rozstrzygną sporu w drodze konsultacji, skargę można wnieść do trybunału. Sąd rozpoznaje sprawę, podejmuje decyzję i wyda orzeczenie zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji zawiera błędy, można się od niego odwołać. Sąd apelacyjny dokona przeglądu orzeczenia i wyda ostateczne orzeczenie.

 

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku po systemie sądów ds. inwestycji

 

Mediacji

Czym jest mediacja?

Mediacja jest alternatywnym mechanizmemrozwiązywaniasporów. Opiera się on na zgodzie stron sporu na znalezienie wspólnie uzgodnionego rozwiązania sporu z pomocą osoby trzeciej, tj. mediatora.

 

Strony mogą wybrać mediację w każdej chwili, nawet po wszczęciu postępowania.

Z uwagi na dobrowolny i oparty na konsensusie mediacja skutkuje elastyczną procedurą, która dostosowuje się do szczególnych potrzeb stron w konkretnym przypadku.

 

Strony sprawują kontrolę nad mediacją w odniesieniu do

  • wyznaczenie mediatora,
  • zakres i wynik mediacji.

Mediator jest wyznaczany za zgodą stron sporu, a strony sporu określają kwestie, które należy przedłożyć mediatorowi. W związku z tym ugoda obejmie wyłącznie kwestie, które strony postanowiły rozwiązać w drodze mediacji.

Jakie są zalety mediacji?

Mediacja przynosi szereg korzyści. Dzięki swojej elastyczności strony mogą zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ może zapobiec długim i kosztownym sporom. Ponadto mediacja może lepiej chronić interesy i relacje stron.

W jaki sposób mediacja różni się od postępowania sądowego?

W przeciwieństwie do sędziego w postępowaniu sądowym mediator nie narzuca stronom żadnego orzeczenia, lecz pomaga stronom w osiągnięciu rozwiązania, które jest dla nich wzajemnie akceptowalne, inicjując spotkania, omawiając omawiane kwestie i pomagając stronom w znalezieniu możliwych rozwiązań. Ponadto postępowanie mediacyjne jest dostosowane do szczególnych potrzeb stron, aby zapewnić sprawne i szybkie rozstrzygnięcie sporu.

Udostępnij tę stronę: