Unia celna UE-Andora

Czy są Państwo zainteresowani przywozem produktów z Andory? Ta sekcja pomaga zrozumieć unię celną UE z Andorą.

W skrócie

Unia celna między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory została ustanowiona w 1990 r. Przewiduje się w nim:

 • swobodny przepływ objętych towarów między dwoma częściami unii celnej w wyniku zniesienia środków taryfowych i pozataryfowych
 • wspólna taryfa celna, wspólna polityka handlowa i wspólna deklaracja w umowach preferencyjnych WE
 • przyjęcie przez Andorę przepisów dotyczących formalności przywozowych stosowanych przez Wspólnotę w odniesieniu do państw trzecich oraz przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych mających zastosowanie do spraw celnych we Wspólnocie i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania unii celnej
 • specjalne stawki celne/zwolnienia podatkowe dla podróżnych

Obrót towarami

 • Unia celna obejmuje wszystkie produkty znajdujące się między działami 25 i 97 Systemu Zharmonizowanego (HS).
 • Unia celna nie obejmuje produktów rolnych. Produkty objęte działami HS 1–24 pochodzące z Andory są jednak zwolnione z należności celnych przywozowych przy przywozie do UE. Ponadto preferencyjne traktowanie ma zastosowanie do konkretnych unijnych wyrobów tytoniowych przywożonych do Andory.

Taryfy

 • zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na towary objęte unią celną
 • w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych zniesienie należności celnych przywozowych oraz opłat o skutku równoważnym ma zastosowanie do należności celnych stanowiących stały składnik opłaty przywozowej na przywóz tych produktów z Księstwa Andory do Wspólnoty, natomiast składnik zmienny nadal ma zastosowanie
 • sprawdź taryfy celne na dany produkt pochodzący z UE i wywożony do Andory za pośrednictwem mojego asystenta handlowego
 • sprawdź taryfy celne na dany produkt pochodzący z Andory i wywożony do UE za pośrednictwem mojego asystenta handlowego

Reguły pochodzenia

 

Sprawdź reguły pochodzenia, które mają zastosowanie do danego produktu w My Trade Asystent.

Wymogi dotyczące produktu

Przepisy i wymogi techniczne

 • dowiedz się, jakie wymogi techniczne, zasady i procedury muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej.
 • Szukaj szczegółowych zasad i przepisów mających zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w zakładce My Trade Asystent. Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, trzeba podać jego kod celny. Jeżeli nie znasz kodu celnego, możesz wyszukać go według nazwy swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa – środki sanitarne i fitosanitarne

 • dowiedz się, jakie normy zdrowotne, bezpieczeństwa, sanitarne i fitosanitarne muszą spełniać towary, aby mogły zostać przywiezione do Unii Europejskiej
 • Wyszukaj przepisy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mające zastosowanie do Twojego produktu i jego kraju pochodzenia w My Trade Asystent. Aby zobaczyć wymogi dotyczące danego produktu, trzeba podać jego kod celny. Jeżeli nie znasz kodu celnego, możesz wyszukać go według nazwy swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Dokumenty i procedury odprawy celnej

 • Księstwo Andory przyjęło przepisy celne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania unii celnej na podstawie Wspólnotowego kodeksu celnego i jego przepisów wykonawczych.
 • w przypadku gdy Księstwo Andory przyznaje autonomicznie preferencje taryfowe, a jego organy zamierzają przeprowadzić kontrolę po odprawie celnej świadectwa pochodzenia (EUR.1 lub formularza A) lub deklaracji na fakturze, kontrole takie przeprowadza jeden z wyznaczonych urzędów celnych Wspólnoty.
 • świadectwa zastępcze wydane przez wspólnotowe urzędy celne lub urzędy celne Księstwa Andory, pod kontrolą których znajdują się produkty, są akceptowane w drugiej części unii celnej na warunkach określonych w każdej z tych procedur.
 • Andora stosuje odpowiednio rozporządzenie nr 1207/2001 (deklaracja dostawcy)
 • więcej informacji na temat dokumentów i procedur odprawy celnej potrzebnych do przywozu do Unii Europejskiej

Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne

 • więcej informacji na temat unijnych przepisów dotyczących własności intelektualnej i oznaczeń geograficznych oraz polityki UE w zakresie praw własności intelektualnej w handlu

Handel usługami

 • więcej informacji na temat zasad, przepisów i ułatwień w handlu usługami

Zamówień publicznych

 • ogólne informacje na temat przepisów dotyczących zamówień publicznych, przepisów i dostępu do różnych rynków
 • szczegółowe informacje na temat unijnego rynku zamówień publicznych

Inwestycji

 • Znajdź ogólne informacje umożliwiające Twoją inwestycję za granicą
 • więcej informacji na temat inwestycji zagranicznych w UE

Linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę: