Szwajcaria

Stosunki gospodarcze i handlowe Szwajcarii z UE reguluje głównie szereg umów dwustronnych, w których Szwajcaria zgodziła się przejąć niektóre aspekty prawodawstwa UE w zamian za dostęp do części jednolitego rynku UE.

Podstawą stosunków UE-Szwajcaria jest umowa o wolnym handlu z 1972 r.

Aby kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, Państwa produkt będzie musiał spełniać reguły pochodzenia określone w umowie. Sprawdź interaktywnenarzędzie samooceny reguł pochodzenia (ROSA)w My Trade Asystent, aby ocenić, czy dany produkt spełnia reguły pochodzenia, i dowiedzieć się, jak przygotować prawidłowe dokumenty.

Reguły pochodzenia reguluje konwencja paneurośródziemnomorska.

W 1999 r. podpisano siedem umów sektorowych, znanych jako „Bilaterals I”. Obejmują one:

  • swobodny przepływ osób
  • bariery techniczne w handlu
  • zamówień publicznych
  • rolnictwa
  • transport lotniczy i lądowy
  • badania naukowe.

Kolejny zestaw umów sektorowych podpisanych w 2004 r. („Bilaterals II”) obejmuje:

  • przetworzone produkty rolne
  • statystyki
  • zwalczanie nadużyć finansowych.

Istnieje ponad 100 umów dwustronnych między UE a Szwajcarią, którymi zarządza ponad 20 wspólnych komitetów.  Umowy zobowiązują Szwajcarię do przejęcia odpowiednich przepisów UE w przedmiotowych sektorach.

W zamian za częściową integrację z jednolitym rynkiem UE Szwajcaria wnosi wkład finansowy na rzecz spójności gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich UE, które przystąpiły do UE po 2004 r.

Umowy handlowe UE-Szwajcaria

 

Znajdź obowiązującą stawkę celną dla Twojego produktu w zakładce My Trade Asystent.

UE jest głównym partnerem handlowym Szwajcarii, a Szwajcaria jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym UE.

Więcej na temat stosunków handlowych UE-Szwajcaria

Udostępnij tę stronę: