Szwajcaria

Stosunki gospodarcze i handlowe Szwajcarii z UE są regulowane głównie szeregiem umów dwustronnych, w których Szwajcaria zgodziła się przejąć niektóre aspekty prawodawstwa UE w zamian za dostęp do części jednolitego rynku UE.

Podstawą stosunków między UE a Szwajcarią jest umowa o wolnym handlu z 1972 r.

 

Znajdź obowiązującą stawkę celną dla danego produktu w Mój asystent ds. handlu.

W 1999 r. podpisano siedem umów sektorowych, znanych jako „Bilaterals I”.

Obejmują one:

  • swobodny przepływ osób
  • techniczne bariery handlowe
  • zamówienia publiczne
  • rolnictwo
  • transport lotniczy i lądowy
  • badania.

Kolejny pakiet umów sektorowych podpisanych w 2004 r. („Bilaterals II”) obejmuje:

  • przetworzone produkty rolne
  • statystyki
  • zwalczanie nadużyć finansowych.

Istnieje ponad 100 umów dwustronnych między UE a Szwajcarią, zarządzanych przez ponad 20 wspólnych komitetów. Umowy zobowiązują Szwajcarię do przejęcia odpowiednich przepisów UE w odnośnych sektorach.

W zamian za częściową integrację ze wspólnym rynkiem UE Szwajcaria wnosi wkład finansowy na rzecz spójności gospodarczej i społecznej w państwach członkowskich UE, które przystąpiły do UE po 2004 r.

Umowy handlowe między UE a Szwajcarią

 

Reguły pochodzenia reguluje konwencja paneurośródziemnomorska.

UE jest głównym partnerem handlowym Szwajcarii, a Szwajcaria jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym UE.

Więcej na temat stosunków handlowych między UE a Szwajcarią

Udostępnij tę stronę:

Linki