Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Dowiedz się o porozumieniu EOG między 27 państwami członkowskimi UE a trzema narodami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

W skrócie

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) obejmuje Islandię, Liechtenstein i Norwegię (państwa EFTA należące do EOG) na rynek wewnętrzny UE, gwarantując swobodę przepływu towarów, usług, osób i kapitału, jak również zunifikowanej polityki (konkurencji, transportu, energii, współpracy gospodarczej i walutowej).

 • Te same zasady i warunki mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw w EOG. Prawodawstwo UE dotyczące rynku wewnętrznego jest częścią prawodawstwa państw EOG.

Co obejmuje Porozumienie EOG?

Oprócz zobowiązań, które wchodzą w zakres rynku wewnętrznego i związanych z nim polityk, porozumienie EOG zapewnia udział trzech państw w szeregu programów i agencji UE w następujących dziedzinach:

 • badania i rozwój (R & D)
 • edukacja
 • polityka społeczna
 • środowisko
 • ochrona konsumentów
 • turystyka
 • kultura

Norwegia, Islandia i Liechtenstein formalnie nie mają dostępu do unijnego procesu decyzyjnego. Mogą one jednak wnieść wkład w fazie przygotowawczej. Mają one na przykład prawo do uczestnictwa w grupach ekspertów, komitetach Komisji oraz do przedstawiania uwag na temat przyszłych przepisów, które należy uwzględnić w Porozumieniu EOG.

Co Porozumienie EOG nie obejmuje?

Porozumienie EOG nie obejmuje następujących obszarów polityki UE:

 • Wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa (chociaż umowa zawiera przepisy dotyczące różnych aspektów handlu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa);
 • Unia celna;
 • Wspólna polityka handlowa;
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa;
 • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (mimo że państwa EFTA są częścią strefy Schengen);
 • Unii gospodarczej i walutowej (UGW).

Handel towarami

Porozumienie EOG przewiduje wysoki stopień liberalizacji handlu w większości sektorów. Jednakże rolnictwo i rybołówstwo nie są objęte Porozumieniem EOG.

Produkty rolne

Protokół 3 do Porozumienia EOG określa system rekompensat cenowych dla przetworzonych produktów rolnych. System ten ma na celu zrekompensowanie różnic w cenach podstawowych produktów rolnych w EOG. Osiąga to poprzez przyznanie subsydiów na wywóz i nałożenie ceł przywozowych na przywóz. Subsydia i cła są obliczane na podstawie cen referencyjnych ustalonych przez Umawiające się Strony. Protokół 3 nie ma zastosowania do Liechtensteinu.

Ryby

Państwa EFTA należące do EOG nie uczestniczą w wspólnej polityce rybołówstwa UE. Islandia i Norwegia wystawiają własne kwoty połowowe i utrzymują pewne ograniczenia dotyczące własności i prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa.

Na podstawie Porozumienia EOG oraz dodatkowych umów dwustronnych, cła na większość rodzajów produktów z ryb białych zostały zniesione. Ponadto istnieją znaczne obniżki ceł na inne ryby i przetworzone produkty rybne. Porozumienie EOG nie uwzględnia jednak zmniejszenia ceł na niektóre z najważniejszych gatunków w Islandii i Norwegii.

W związku z tym Porozumienie EOG nie uniemożliwia UE stosowania środków ochronnych, takich jak cła antydumpingowe i środki wyrównawcze, w odniesieniu do produktów rybnych.

Taryfy

 • Wszystkie produkty pochodzące z EOG, z wyjątkiem niektórych ryb i produktów rolnych oraz zgodnie z regułami pochodzenia, mogą być sprzedawane bez ceł w obrębie EOG.
 • UE i państwa EOG-EFTA stosują jednak różne taryfy do przywozu z państw trzecich.
 • Należy sprawdzić taryfy celne dotyczące danego produktu na stanowisku „My Trade Assistant”.

Reguły pochodzenia

Aby produkt mógł uzyskać preferencyjne traktowanie w ramach Porozumienia EOG, musi on pochodzić z EOG. Porozumienie EOG zawiera zatem reguły pochodzenia, które określają, w jakim stopniu produkt musi być produkowany lub przetwarzany w EOG w celu uzyskania statusu produktu preferencyjnego w EOG.

Przed dokonaniem wywozu/przywozu upewnij się, że:

Wymagania dotyczące produktów

Towary mogą swobodnie krążyć między UE a innymi krajami EOG. Wymogi dotyczące produktów między państwami EOG (w tym UE) są następujące:

 • Zharmonizowane i identyczne, ponieważ przepisy przyjęte na szczeblu europejskim, które mają zastosowanie w całym EOG, zastąpiły krajowe przepisy dotyczące produktu. W związku z tym towary mogą być w obiegu bez dodatkowego zatwierdzenia lub badania.
 • Zastosowanie ma niezharmonizowane, ale wzajemne uznawanie. W związku z tym produkty legalnie wprowadzone do obrotu w jednym państwie EOG mogą być wprowadzane do obrotu we wszystkich pozostałych państwach EOG, nawet jeśli produkt nie jest w pełni zgodny z przepisami technicznymi państwa EOG przywozu.

Przepisy techniczne i wymogi

 • Dowiadują się o wymaganiach technicznych, zasadach i procedurach, które muszą spełniać towary, aby mogły być przywożone do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Szczegółowe przepisy i przepisy mające zastosowanie do produktu i kraju pochodzenia w ramach My Trade (asystent ds. handlu). Aby zobaczyć wymogi dotyczące produktu, musisz najpierw określić swój kod celny. Jeśli nie znają Państwo kodu celnego, możesz wyszukać ją za pomocą swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Kwestie weterynaryjne i fitosanitarne są objęte załącznikiem I do Porozumienia EOG, a prawodawstwo dotyczące żywności jest objęte załącznikiem II rozdział XII. Przepisy dotyczące żywności i spraw weterynaryjnych nie mają zastosowania do Liechtensteinu, który ze względu na swoją unię celną ze Szwajcarią stosuje przepisy weterynaryjne określone w Porozumieniu między Szwajcarią a UE w sprawie rolnictwa.
 • UE i państwa EOG-EFTA nie mają w pełni zharmonizowanych przepisów dotyczących roślin. Porozumienie EOG zawiera przepisy dotyczące nasion roślin, o których mowa w rozdziale III załącznika I (Sprawy fitosanitarne), z wyjątkiem przepisów dotyczących przywozu i kontroli granicznej.
 • Dowiedz się o normach w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, norm sanitarnych i fitosanitarnych, które muszą spełniać towary, aby mogły być przywożone do Unii Europejskiej.
 • Wyszukiwanie przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środków sanitarnych i fitosanitarnych mających zastosowanie do danego produktu i jego kraju pochodzenia na stanowisku „My Trade Assistance”. Aby zobaczyć wymogi dotyczące produktu, musisz najpierw określić swój kod celny. Jeśli nie znają Państwo kodu celnego, możesz wyszukać ją za pomocą swojego produktu w wbudowanej wyszukiwarce.

Dokumenty i procedury w zakresie odprawy celnej

 • Unia celna UE nie obejmuje Norwegii, Liechtensteinu i Islandii. Między tymi państwami a UE obowiązują jeszcze granice i procedury celne.
 • W przypadku niektórych produktów uznanych za obarczone wysokim ryzykiem wymagana jest ocena zgodności jednostka oceniająca zgodność w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest zgodny z mającymi zastosowanie certyfikacją produktu przeprowadzoną przez jednostkę oceniającą zgodność wyznaczoną przez jedno państwo EOG.
 • Więcej informacji na temat innych dokumentów i procedur związanych z odprawą celną potrzebnych do przywozu do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Własność intelektualna i oznaczenia geograficzne
 • Porozumienie EOG zawiera zharmonizowane przepisy dotyczące praw własności intelektualnej i zapewnia wysoki poziom ochrony praw przemysłowych (wynalazki, wzory, znaki towarowe itd.) oraz prawa autorskie (muzyka, filmy, prasa drukowana, oprogramowanie itp.) we wszystkich państwach EOG.
 • Przepisy te zawierają również zasadę regionalnego wyczerpania praw własności intelektualnej, która ma zastosowanie na całym EOG. W praktyce, gdy produkt został wprowadzony do obrotu w EOG przez posiadacza prawa (lub za jego zgodą), ten ostatni nie może już powoływać się na swoje wyłączne prawo do uniemożliwiania przywozu takich produktów z innego państwa EOG.
 • Na podstawie art. 65 ust. 2 Porozumienia EOG przepisy dotyczące własności intelektualnej zostały włączone do załącznika XVII. Nie uwzględniono jednak wszystkich inicjatyw UE w tej dziedzinie.
 • Dowiedz się więcej na temat prawodawstwa w zakresie własności intelektualnej i zielonej infrastruktury w UE oraz unijnej polityki w dziedzinie praw własności intelektualnej.

Handel usługami

Więcej informacji na temat zasad, przepisów i ułatwień w handlu usługami

Zamówienia publiczne

W Porozumieniu EOG ustanowiono jednolity rynek zamówień publicznych o wartości około 18 % PKB EOG. W związku z tym przedsiębiorstwa w EOG mają duże możliwości, ponieważ mogą konkurować o zamówienia publiczne na całym rynku wewnętrznym.

Ogólne informacje na temat przepisów, zasad i dostępu do różnych rynków w dziedzinie zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat rynku zamówień publicznych w UE.

Inwestycje

Informacje ogólne umożliwiające dokonanie inwestycji za granicą. jeżeli inwestują Państwo z zagranicy na obszar EOG, znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.

Inne (konkurencja, dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek)

Konkurencja

W celu zapewnienia jednolitej w EOG jednakowych warunków konkurencji, do wszystkich przedsiębiorstw na terenie EOG mają zastosowanie te same reguły konkurencji. Zasady konkurencji na rynku wewnętrznym obejmują cztery główne obszary i są identyczne w trzech państwach EFTA należących do EOG i państwach członkowskich UE. Zasady te są następujące:

 • Zniesienie porozumień ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (np. uzgadnianie cen między konkurentami)
 • Kontrola połączeń między przedsiębiorstwami (np. połączenie dwóch dużych grup, które powoduje dominującą pozycję na rynku)
 • Liberalizacja monopolistycznych sektorów gospodarki (np. telekomunikacja)
 • Zakaz – z zastrzeżeniem pewnych wyjątków – pomocy państwa, która zakłóciłaby konkurencję poprzez wybiórcze sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub krajowym sektorom przemysłowym.

Ze względu na wprowadzone w Porozumieniu EOG ścisłe reguły konkurencji, środki antydumpingowe, cła wyrównawcze i inne środki handlowe są, co do zasady, zakazane między państwami EOG.

Pomoc państwa

Zgodnie z traktatami UE w Porozumieniu EOG zakazuje się ogólnie wszelkich środków, które mogą zostać uznane za pomoc państwa, w tym dotacji, pożyczek uprzywilejowanych i ulg podatkowych, które mogą zakłócać handel. Niektóre względy polityczne, gospodarcze i społeczne mogą jednak prowadzić do wyjątków od tego zakazu.

Przydatne linki i dokumenty

Udostępnij tę stronę: