Euroopan talousalueesta (ETA) tehty sopimus

Tietoa EU:n 27 jäsenvaltion ja kolmen Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maan välisestä ETA-sopimuksesta: Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Lyhyesti

Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyllä sopimuksella Islanti, Liechtenstein ja Norja (ETA:n EFTA-maat) tuodaan EU:n sisämarkkinoille, mikä takaa tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja pääoman vapaan liikkuvuuden sekä siihen liittyvät yhtenäiset politiikat (kilpailu-, liikenne-, energia-, talous- ja rahapoliittinen yhteistyö).

 • Kaikkiin ETA-alueen yrityksiin sovelletaan samoja sääntöjä ja ehtoja. Sisämarkkinoita koskeva EU:n lainsäädäntö on osa ETA-maiden lainsäädäntöä.

Mitä ETA-sopimus kattaa?

Sisämarkkinoihin ja niihin liittyviin politiikkoihin liittyvien sitoumusten lisäksi ETA-sopimuksella varmistetaan kolmen valtion osallistuminen useisiin EU:n ohjelmiin ja virastoihin seuraavilla aloilla:

 • tutkimus ja kehitys (T & K)
 • koulutus
 • sosiaalipolitiikka
 • ympäristö
 • kuluttajansuoja
 • matkailu
 • kulttuuri

Norja, Islanti ja Liechtenstein eivät virallisesti osallistu EU:n päätöksentekoprosessiin. Ne voivat kuitenkin antaa panoksensa valmisteluvaiheessa. Niillä on esimerkiksi oikeus osallistua asiantuntijaryhmiin ja komission komiteoihin ja esittää huomautuksia tulevasta lainsäädännöstä, joka sisällytetään ETA-sopimukseen.

Mitä ETA-sopimus ei kata?

ETA-sopimus ei kata seuraavia EU:n politiikkoja:

 • Yhteinen maatalous- ja kalastuspolitiikka (vaikka sopimuksessa on määräyksiä maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan eri näkökohdista)
 • Tulliliitto;
 • Yhteinen kauppapolitiikka;
 • Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Oikeus- ja sisäasiat (vaikka EFTA-maat kuuluvat Schengen-alueeseen)
 • talous- ja rahaliitto (EMU).

Tavarakauppa

ETA-sopimuksessa määrätään kaupan laajasta vapauttamisesta useimmilla aloilla. Maatalous ja kalastus eivät kuitenkaan kuulu ETA-sopimuksen soveltamisalaan.

Maataloustuotteet

ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 3 vahvistetaan jalostettujen maataloustuotteiden hintahyvitysjärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on kompensoida maatalouden perustuotteiden hintaeroja ETA:ssa. Tämä saavutetaan myöntämällä vientitukea ja kantamalla tuontitulleja. Tuet ja tullit lasketaan sopimuspuolten sopimien viitehintojen perusteella. Pöytäkirjaa N:o 3 ei sovelleta Liechtensteiniin.

Ja kalat.

ETA:n EFTA-valtiot eivät osallistu EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Islanti ja Norja myöntävät omat kalastuskiintiönsä ja pitävät voimassa tiettyjä kalastusalan omistajuutta ja sijoittautumista koskevia rajoituksia.

Useimpien valkolihaisten tuotteiden tullit on poistettu ETA-sopimuksen ja muiden kahdenvälisten sopimusten perusteella. Lisäksi muiden kalojen ja jalostettujen kalatuotteiden tulleja alennetaan huomattavasti. ETA-sopimuksessa ei kuitenkaan määrätä tullien alentamisesta joidenkin Islannin ja Norjan tärkeimpien lajien osalta.

Näin ollen ETA-sopimus ei estä EU:ta soveltamasta suojatoimenpiteitä, kuten polkumyyntitulleja ja tasoitustoimenpiteitä, kalatuotteisiin.

Tariffit

 • Kaikilla ETA:sta peräisin olevilla tuotteilla, lukuun ottamatta tiettyjä kaloja ja maataloustuotteita ja alkuperäsääntöjen mukaisesti, voidaan käydä kauppaa tullitta ETA:ssa.
 • EU:n ja ETA:n EFTA-maat soveltavat kuitenkin erilaisia tulleja kolmansista maista tulevaan tuontiin.
 • Tarkista tuotteeseen sovellettavat tariffit Oma kauppa-avustaja

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuuskohtelu ETA-sopimuksen nojalla, sen on oltava peräisin ETA-alueelta. ETA-sopimus sisältää näin ollen alkuperäsääntöjä, joissa määritetään, missä määrin tuote on tuotettava tai jalostettava ETA:ssa, jotta se voi saada etuuskohteluun oikeuttavan ETA-alkuperäaseman.

Ennen vientiä/tuontia on varmistettava, että

 • Tarkista tuotteeseen sovellettavat alkuperäsäännöt Oma kauppa-avustaja
 • Ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

Tuotevaatimukset

Tavarat voivat liikkua vapaasti EU:n ja muiden ETA-maiden välillä. ETA-maiden (myös EU:n) väliset tuotevaatimukset ovat joko

 • Yhdenmukaistetut ja identtiset, koska kaikkialla ETA:ssa sovellettavat Euroopan tasolla hyväksytyt säännöt ovat korvanneet kansalliset tuotesäännökset. Sen vuoksi tavarat voivat liikkua ilman lisähyväksyntää tai -testausta.
 • Yhdenmukaistamatta jättäminen, mutta vastavuoroista tunnustamista sovelletaan. Sen vuoksi yhdessä ETA-valtiossa laillisesti kaupan pidettyjä tuotteita voidaan pitää kaupan kaikissa muissa ETA-valtioissa, vaikka tuote ei olisi täysin tuojavaltion teknisten määräysten mukainen.

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan talousalueelle.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä Oma kauppaavustaja. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat kuuluvat ETA-sopimuksen liitteen I soveltamisalaan ja elintarvikelainsäädäntö liitteessä II olevaan XII lukuun. Elintarvike- ja eläinlääkintälainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin, joka Sveitsin kanssa muodostamansa tulliliiton vuoksi soveltaa Sveitsin ja EU:n maataloussopimuksen eläinlääkintämääräyksiä.
 • EU:lla ja ETA:n EFTA-valtioilla ei ole täysin yhdenmukaistettua lainsäädäntöä laitoksista. ETA-sopimus sisältää kasvien siemeniä koskevaa lainsäädäntöä, joka kuuluu liitteessä I olevaan III lukuun (kasvinsuojeluasiat), lukuun ottamatta tuontia ja rajavalvontaa koskevia määräyksiä.
 • Tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelunormeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, turvallisuus- ja terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä Oma kauppaavustaja. Tuotevaatimukset saa näkyviin antamalla tullinimikkeen. Jos et tiedä tullikoodia, voit hakea sitä tuotenimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

 • EU:n tulliliitto ei ulotu Norjaan, Liechtensteiniin ja Islantiin. Tullirajat ja -menettelyt ovat edelleen käytössä näiden maiden ja EU:n välillä.
 • Joidenkin suuririskisiksi katsottujen tuotteiden osalta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on arvioitava, onko tuote yhden ETA-valtion nimeämän vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antaman sovellettavan tuotesertifioinnin mukainen, ja se tunnustetaan koko Euroopan talousalueella.
 • Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan talousalueelle.
  • Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät
 • ETA-sopimus sisältää teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia yhdenmukaistettuja määräyksiä, ja sillä varmistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien (muun muassa keksintöjen, mallien, tavaramerkkien jne.) ja tekijänoikeuksien (musiikki, elokuvat, painetut tiedotusvälineet, ohjelmistot jne.) korkeatasoinen suoja kaikissa ETA-valtioissa.
 • Sääntöihin sisältyy myös teollis- ja tekijänoikeuksien alueellisen sammumisen periaate, jota sovelletaan koko ETA:ssa. Kun oikeudenhaltija (tai hänen suostumuksellaan joku muu) on saattanut tuotteen markkinoille Euroopan talousalueella, oikeudenhaltija ei käytännössä voi enää vedota yksinoikeuteensa estääkseen tällaisten tuotteiden tuonnin toisesta ETA-valtiosta.
 • ETA-sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan perusteella teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö sisällytetään liitteeseen XVII. Kaikkia EU:n aloitteita tällä alalla ei kuitenkaan ole otettu mukaan.
 • Lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännöstä EU:ssa sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta EU:n kauppapolitiikasta.

Palvelukauppa

Lisätietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

ETA-sopimuksella luotiin julkisten hankintojen sisämarkkinat, joiden arvo on noin 18 prosenttia ETA:n BKT:sta. Sen vuoksi ETA-alueella toimiville yrityksille on merkittäviä mahdollisuuksia, koska ne voivat kilpailla julkisista hankintasopimuksista koko sisämarkkinoilla.

Yleistä tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä eri markkinoille. Lisätietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista.

Sijoitus

Löydät yleisiä tietoja, joiden avulla voit tehdä sijoituksia ulkomaille i. Jos olet sijoittamassa ulkomailta Euroopan talousalueelle, löydät tarkempia tietoja.

Muu (kilpailu, leluturvallisuus)

Kilpailu

Jotta voidaan varmistaa yhtenäinen ETA-alue ja tasapuoliset kilpailuedellytykset, samoja kilpailusääntöjä sovelletaan kaikkiin yrityksiin kaikkialla ETA:ssa. Sisämarkkinoiden kilpailusäännöt kattavat neljä pääasiallista alaa, ja ne ovat samat kaikissa kolmessa ETA:n EFTA-valtiossa ja EU:n jäsenvaltioissa. Säännöt ovat seuraavat:

 • Kilpailua rajoittavien sopimusten poistaminen ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö (esim. kilpailijoiden väliset hintojen vahvistamista koskevat sopimukset)
 • Yritysten välisten sulautumien valvonta (esim. kahden suuren konsernin välinen sulautuminen, joka johtaa niiden määräävään markkina-asemaan)
 • Monopolististen talouden alojen (esim. televiestintä) vapauttaminen
 • Kielletään tietyin poikkeuksin sellaiset valtiontuet, jotka vääristävät kilpailua suosimalla valikoivasti tiettyjä yrityksiä tai kansallisia teollisuudenaloja.

ETA-sopimukseen sisällytettyjen tiukkojen kilpailusääntöjen vuoksi polkumyyntitoimenpiteet, tasoitustullit ja muut kaupan toimenpiteet ovat pääsääntöisesti kiellettyjä ETA-valtioiden välillä.

Valtionapu

EU:n perussopimusten mukaisesti ETA-sopimuksessa kielletään yleensä kaikki toimenpiteet, jotka voidaan katsoa valtiontueksi, mukaan lukien avustukset, edulliset lainat ja verohelpotukset, jotka voivat vääristää kauppaa. Tietyt poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat voivat kuitenkin johtaa poikkeuksiin tästä kiellosta.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: