Euroopan talousalueesta (ETA) tehty sopimus

Lue EU:n 27 jäsenvaltion ja kolmen Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtion välisestä ETA-sopimuksesta: Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Lyhyesti

Euroopan talousalueesta (ETA) tehty sopimus tuo Islannin, Liechtensteinin ja Norjan (ETA:n EFTA-maat) EU:n sisämarkkinoille ja takaa tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja pääoman vapaan liikkuvuuden sekä niihin liittyvät yhtenäiset politiikat (kilpailu, liikenne, energia, talous- ja raha-asiat).

 • Samoja sääntöjä ja ehtoja sovelletaan kaikkiin ETA-alueen yrityksiin. Sisämarkkinoita koskeva EU:n lainsäädäntö on osa ETA-maiden lainsäädäntöä.

Mitä ETA-sopimus kattaa?

Sisämarkkinoihin ja siihen liittyviin politiikkoihin liittyvien sitoumusten lisäksi ETA-sopimuksella varmistetaan kolmen valtion osallistuminen useisiin EU:n ohjelmiin ja virastoihin seuraavilla aloilla:

 • tutkimus ja kehittäminen (R & D)
 • koulutus
 • sosiaalipolitiikka
 • ympäristö
 • kuluttajansuoja
 • matkailu
 • kulttuuri

Norja, Islanti ja Liechtenstein eivät virallisesti osallistu EU:n päätöksentekoprosessiin. Ne voivat kuitenkin antaa panoksensa valmisteluvaiheessa. Niillä on esimerkiksi oikeus osallistua asiantuntijaryhmiin ja komission komiteoihin ja esittää huomautuksia tulevasta lainsäädännöstä, joka sisällytetään ETA-sopimukseen.

Mitä ETA-sopimus ei kata?

ETA-sopimus ei kata seuraavia EU:n politiikkoja:

 • Yhteinen maatalous- ja kalastuspolitiikka (vaikka sopimus sisältää määräyksiä maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan eri näkökohdista);
 • Tulliliitto;
 • Yhteinen kauppapolitiikka;
 • Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Oikeus- ja sisäasiat (vaikka EFTA-maat kuuluvat Schengen-alueeseen);
 • talous- ja rahaliitto (EMU).

Tavarakauppa

ETA-sopimuksessa määrätään kaupan suuresta vapauttamisesta useimmilla aloilla. Maatalous ja kalastus eivät kuitenkaan kuulu ETA-sopimuksen soveltamisalaan.

Maataloustuotteet

ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 3 vahvistetaan jalostettujen maataloustuotteiden hintahyvitysjärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on kompensoida maatalouden perustuotteiden hintaeroja Euroopan talousalueella. Se saavuttaa tämän myöntämällä vientitukia ja kantamalla tuontitulleja. Tuet ja tullit lasketaan sopimuspuolten sopimien viitehintojen perusteella. Pöytäkirjaa N:o 3 ei sovelleta Liechtensteiniin.

Kalat

ETA:n EFTA-valtiot eivät osallistu EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Islanti ja Norja myöntävät omat kalastuskiintiönsä ja pitävät voimassa tiettyjä kalastusalan omistajuutta ja sijoittautumista koskevia rajoituksia.

ETA-sopimuksen ja muiden kahdenvälisten sopimusten perusteella useimpien valkolihatuotteiden tullit on poistettu. Lisäksi muiden kalojen ja jalostettujen kalatuotteiden tulleja alennetaan huomattavasti. ETA-sopimuksessa ei kuitenkaan määrätä joidenkin Islannin ja Norjan tärkeimpien lajien tullien alentamisesta.

Näin ollen ETA-sopimus ei estä EU:ta soveltamasta kalatuotteisiin suojatoimenpiteitä, kuten polkumyynti- ja tasoitustulleja.

Tullit

 • Kaikilla ETA:sta peräisin olevilla tuotteilla, lukuun ottamatta tiettyjä kaloja ja maataloustuotteita, voidaan alkuperäsääntöjen mukaisesti käydä kauppaa ilman tulleja ETA:ssa.
 • EU ja ETAan kuuluvat EFTA-maat soveltavat kuitenkin eri tulleja kolmansista maista tulevaan tuontiin.
 • Tarkista tuotteeseesi sovellettavat tariffit kaupan alan avustajallani

Alkuperäsäännöt

Jotta tuote voi saada ETA-sopimuksen mukaisen etuuskohtelun, sen on oltava peräisin ETA:sta. ETA-sopimus sisältää näin ollen alkuperäsääntöjä, joissa määritetään, missä määrin tuote on tuotettava tai jalostettava ETA:ssa, jotta se voidaan luokitella ETA:sta peräisin olevaksi etuuskohteluun oikeutetuksi tuotteeksi.

Ennen vientiä/tuontia on varmistettava, että

Tuotevaatimukset

Tavarat voivat liikkua vapaasti EU:n ja muiden ETA-maiden välillä. ETA-maiden (myös EU:n) väliset tuotevaatimukset ovat seuraavat:

 • Yhdenmukaistettu ja identtinen, koska Euroopan tasolla hyväksytyt säännöt, joita sovelletaan kaikkialla Euroopan talousalueella, ovat korvanneet kansalliset tuotesäännökset. Näin ollen tavarat voivat liikkua ilman lisähyväksyntää tai -testausta.
 • Sovelletaan yhdenmukaistamatonta, mutta vastavuoroista tunnustamista. Näin ollen yhdessä ETA-valtiossa laillisesti kaupan pidettyjä tuotteita voidaan pitää kaupan kaikissa muissa ETA-valtioissa, vaikka tuote ei olisi täysin tuojavaltion teknisten määräysten mukainen.

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • Tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan talousalueelle.
 • Kauppa-avustajani hakee tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 • Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat kuuluvat ETA-sopimuksen liitteeseen I ja elintarvikelainsäädäntö liitteessä II olevaan XII lukuun. Elintarvikkeita ja eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin, joka soveltaa Sveitsin kanssa solmitun tulliliiton vuoksi Sveitsin ja EU:n välisen maataloussopimuksen eläinlääkintää koskevia määräyksiä.
 • EU:lla ja ETA:n EFTA-valtioilla ei ole täysin yhdenmukaistettua laitoksia koskevaa lainsäädäntöä. ETA-sopimus sisältää liitteessä I olevan III luvun (Kasvinsuojeluasiat) soveltamisalaan kuuluvia kasvien siemeniä koskevaa lainsäädäntöä, lukuun ottamatta tuontia ja rajavalvontaa koskevia määräyksiä.
 • Tietoa terveys-, turvallisuus-, terveys- ja kasvinsuojelustandardeista, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin.
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia terveys-, terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä kaupan alan avustajastani. Jos haluat nähdä tuotetta koskevat vaatimukset, sinun on ensin yksilöitävä sen tullikoodeksi. Jos et tiedä tullikoodeksia, voit hakea sitä tuotteen nimellä sisäänrakennetusta hakukoneesta.

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

 • EU:n tulliliitto ei ulotu Norjaan, Liechtensteiniin eikä Islantiin. Näiden maiden ja EU:n väliset tullirajat ja -menettelyt ovat edelleen olemassa.
 • Joidenkin suuririskisiksi katsottujen tuotteiden osalta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on arvioitava, onko tuote yhden ETA-valtion nimeämän vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antaman sovellettavan tuotesertifioinnin mukainen, tunnustetaan koko ETA-alueella.
 • Tutustu muihin tullausasiakirjoihin ja -menettelyihin, joita tarvitaan Euroopan talousalueelle suuntautuvassa tuonnissa.
  • Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät
 • ETA-sopimus sisältää teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia yhdenmukaistettuja määräyksiä, ja sillä varmistetaan teollisten oikeuksien (keksinnöt, mallit, tavaramerkit jne.) ja tekijänoikeuksien (musiikki, elokuvat, painetut tiedotusvälineet, ohjelmistot jne.) korkeatasoinen suoja kaikissa ETA-valtioissa.
 • Sääntöihin sisältyy myös teollis- ja tekijänoikeuksien alueellisen sammumisen periaate, jota sovelletaan koko ETA-alueella. Käytännössä sen jälkeen, kun oikeudenhaltija (tai hänen suostumuksellaan) on saattanut tuotteen markkinoille ETA:ssa, oikeudenhaltija ei voi enää vedota yksinoikeuteensa estää tällaisten tuotteiden tuontia toisesta ETA-valtiosta.
 • ETA-sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan perusteella teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö sisällytetään liitteeseen XVII. Kaikkia EU:n aloitteita tällä alalla ei kuitenkaan ole otettu mukaan.
 • Lue lisää teollis- ja tekijänoikeuksia ja maantieteellisiä merkintöjä koskevasta lainsäädännöstä EU:ssa sekä EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta kauppapolitiikasta.

Palvelujen kauppa

Lisätietoa palvelukaupan säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

ETA-sopimuksella luotiin julkisten hankintojen sisämarkkinat, joiden arvo on noin 18 % ETA:n BKT:stä. Näin ollen ETA-alueen yrityksillä on merkittäviä mahdollisuuksia, koska ne voivat kilpailla julkisista hankintasopimuksista kaikkialla sisämarkkinoilla.

Tietoa julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä, säännöistä ja pääsystä eri markkinoille. Lisätietoa EU:n julkisten hankintojen markkinoista.

Investoinnit

Hae yleisiä tietoja, jotka mahdollistavat sijoituksen ulkomailla i. jos investoit ulkomailta ETA:han, saat tarkempaa tietoa.

Muu (kilpailu, leluturvallisuus ja kestävä kehitys)

Kilpailu

Jotta voidaan varmistaa Euroopan talousalueen yhtenäisyys ja tasavertaiset kilpailuedellytykset, samoja kilpailusääntöjä sovelletaan kaikkiin yrityksiin koko Euroopan talousalueella. Sisämarkkinoilla sovellettavat kilpailusäännöt kattavat neljä pääalaa, ja ne ovat samat kaikissa kolmessa ETA:an kuuluvassa EFTA-valtiossa ja EU:n jäsenvaltioissa. Nämä säännöt ovat seuraavat:

 • Kilpailua rajoittavien sopimusten ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön poistaminen (esim. kilpailijoiden väliset sopimukset hintojen vahvistamisesta)
 • Yritysten sulautumien valvonta (esim. kahden suuren konsernin sulautuminen, joka johtaa niiden määräävään markkina-asemaan)
 • Monopolististen talouden alojen vapauttaminen (esim. televiestintä)
 • Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta sellaisten valtiontukien kieltäminen, jotka vääristäisivät kilpailua suosimalla valikoivasti tiettyjä yrityksiä tai kansallisia teollisuudenaloja.

ETA-sopimukseen sisällytettyjen tiukkojen kilpailusääntöjen vuoksi polkumyyntitoimenpiteet, tasoitustullit ja muut kaupan toimenpiteet ovat yleisesti kiellettyjä ETA-valtioiden välillä.

Valtiontuki

EU:n perussopimusten mukaisesti ETA-sopimuksessa kielletään yleensä kaikki valtiontueksi katsottavat toimenpiteet, kuten avustukset, halpakorkoiset lainat ja verohelpotukset, jotka voivat vääristää kauppaa. Tietyt poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat voivat kuitenkin johtaa poikkeuksiin tästä kiellosta.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: